Új Szó, 1984. október (37. évfolyam, 232-258. szám)

1984-10-01 / 232. szám, hétfő

Forradalmi változások évtizedei (Folytatás az 1. oldalról) szonylatban a szocialista nagy­üzemi mezőgazdasági termelés útmutatói lehetnek. Bizonyíthatják az új gazdálkodási forma előnyeit. Igaz, a kezdet nehéz volt, de annál értékesebbek a világszintü terme­lési eredményeik. A 35 éves fejlődést Bartos An­dor, a járási mezőgazdasági igaz­gatóság igazgatója vázolta beszá­molójában. Elmondotta, hogy a szövetkezeti mozgalom gyorsan teret hódított a földművesek kö­zött. Elsőnek 1949 márciusában a felsőpatonyi (Horná Potőn) föld­művesek alakították meg az efsz-t. Még ebben az évben 23 szövet­kezetben kezdték meg a gazdál­kodást a földművesek. A növény- termesztésben azóta országos hírnevet szereztek. A gabona átla­gos hektárhozama az 1960. évi 2,9 tonnáról az idén több mint 7 tonnára emelkedett. Az állatte­nyésztésben főleg a tejtermelés­ben értek el nagy sikereket. Amíg 1961 -ben csak 2272 liter tejet fej­tek tehenenként, a múlt évben már 4276 litert. A megerősödött efsz- ekben a tagok munka- és szociális körülményei egyre jobbak. Elter­jedtek az iparszerú termelési mód­szerek, amelyek elősegítik a ter­melés további fokozását. Ján Janik felszólalásában nagyra értékelte a földművesek munkáját, amiért megkapták a Köztársasági Érdemrendet. A központi bizottság nevében kö­szönetét mondott az egyre sikere­sebben gazdálkodó szövetkezeti földműveseknek. A konferencia résztvevői hatá­rozatot fogadtak el, amelyben vál­lalják, hogy tovább fokozzák a ga­bona hektárhozamát. Több mint 6 tonnát akarnak betakarítani hek­táronként. A 8. ötéves tervidő­szakban elérik a tehenenkénti évi 4500 literes fejési átlagot, (balla) Kolín A kolíni járás efsz-einek konfe­renciáján részt vett Jan Fojtík, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, a Központi Bizottság titkára. Az elmúlt időszakban ebben a járásban a növénytermelés 11,3 százalékkal növekedett, miközben a gabonafélék hektárhozama 5 százalékkal nőtt. Az állatte­nyésztés 27,6 százalékkal lett na­gyobb, ugyanakkor azonban a cu­korrépatermelés csökkent. A kolíni mezőgazdasági dolgozók megkü­lönböztetett figyelmet fordítanak a tejtermelésre. A zöldség- és gyümölcstermesztés növelése tár­sadalmi szükséglet, ezért a járás­ban 6 efsz-ben összpontosították a zöldségtermelést, gyümölcsöt pedig mindenekelőtt 5 mezőgaz­dasági üzemben termelnek. A vitában felszólaló Jan Fojtík rámutatott, hogy a kolíni járás me­zőgazdasági dolgozóinak jelentős szerepük van az ország szocialis­ta mezőgazdasági termelésében. A továbbiakban részletesen ele­mezte népgazdaságunk mai hely­zetét, tájékoztatta a küldötteket a népgazdasági terv teljesítéséről és a jövő évi terv kimunkálásáról. Písek A píseki járás mezőgazdasági dolgozói az elmúlt évek során az idén érték el a legjobb eredmé­nyeket a gabonafélék és a repce termelésében és az állattenyész­tésben is. Képviselőik tevékeny­ségüket Josef Kempnýnek, a CSKP KB Elnöksége tagjának, a Cseh Nemzeti Tanács elnöké­nek jelenlétében értékelték. A konferencián előterjesztett beszámoló kiemelte, hogy sikerült növelniük a gabonafélék termelé­sét. Az elmúlt években a rossz időjárási viszonyok miatt lemarad­tak a tervteljesítésben, de hátralé­kukat az idén elért jó terméssel sikerült csökkenteni. Több és jobb burgonyát termeltek. Az idén 5 szövetkezetben a burgonyater­melésben korszerű technológiát próbáltak ki. A kísérlet célja a kézi munka részarányának csökkenté­se volt. 1990-ig 6 nagy burgonya­raktárt építenek. A vitában felszólaló Josef Kempný köszönetét mondott a já­rás 20 szövetkezete dolgozóinak. Munkájukat értékelve, kiemelte a tejhozam növelését. A továb­biakban rámutatott a megoldandó problémákra, mindenekelőtt a bur­gonyatermelésben. Domažlice A domažlicei járás efsz-einek küldöttei Mrákovban tanácskoztak Josef Havlínnak, a CSKP KB tit­kárának részvételével. Ebben a járásban az ötéves tervidőszak első éveiben egy egész tonnával sikerült növelni a gabonafélék hektárhozamát. Ugyancsak jó eredményeket érnek el a tejterme­lésben. Legnagyobb sikerüknek azt tartják, hogy kivétel nélkül az összes mezőgazdasági üzem egyenletesen teljesíti feladatait, az eddig lemaradókat is beleértve. Az eredmények ellenére a mezőgaz­dasági dolgozók tudatában van­nak annak, hogy javítaniuk kell a burgonyatermelést, jobb ered­ményeket kell elérniük a rétek és legelők intenzív kihasználásában. Josef Havlín felszólalásában mindenekelőtt a tudomány és technika eredményeinek az élel­miszer-termelésben való felhasz­nálásáról szólt. Hangsúlyozta azonban, hogy a tudományos eredmények bevezetése önmagá­ban nem elegendő, szükség van az emberek céltudatos, felelős­ségteljes munkájára és kezdemé­nyezésére is. České Budéjovice A České Budéjovice-i járás efsz-einek tagjai a szomszédos Český Krumlov-i járás dolgozóival együtt tanácskoztak szombaton. Munkájukat értékelve rámutattak, hogy az utóbbi öt év alatt a gabo­nafélék termelését 44 százalékkal növelték, de jó eredményeket ér­tek el az őszi repce, a burgonya és a len termelésében is. A jobb hek­tárhozamok eléréséhez jelentősen hozzájárulnak az öntözőberende­zések. A fontos feladatok között említették az öt lemaradó efsz-ük . eredményeinek mielőbbi javítását. František Pitra, a CSKP KB titkára felszólalásában értékelte a mezőgazdasági dolgozók ered­ményeit, majd a kedvező belpoliti­kai légkörről beszélt. Uherské Hradišté A kongresszus előtti időszak­ban mintegy 7 millió koronával növelték felajánlásaik értékét a já­rás mezőgazdasági dolgozói. Szombati tanácskozásukon Miku­láš Beňónak, a CSKP KB titkárá­nak részvételével értékelték ered­ményeiket, egyúttal rámutattak legfontosabb tennivalóikra is. A növénytermesztés legsikere­sebb ágazata a járásban a borsó­termelés, amelyben ez a járás élen jár. Többet kell tenniük azon­ban a mezőgazdasági földterület gazdaságos kihasználásáért. Mikuláš Beňo felszólalásában leszögezte, a járási konferencia tanúsága szerint a mezőgazdasá­gi dolgozók az eddiginél még jobb eredményket akarnak elérni és tudják, mit kell ennek érdekében tenniük. Megemlítette, hogy a bel­politikai és a külpolitikai helyzet is megköveteli, hogy a mezőgazda­sági-élelmiszeripari komplexum­ban még jobban használják ki a szocializmus vívmányait a haté­konyság, a gazdaságosság növe­lésére, a munka minőségének ja­vítására. Banská Bystrica A járás mezőgazdasági dolgozói Jú­lius Vargának, a CSKP KB osztályve­zetőjének jelenlétében értékelték az elmúlt három évben elért eredményei­ket. Megelégedéssel állapították meg, hogy meggyorsult a mezőgazdasági termelés növekedésének dinamikája, több burgonyát, zöldséget, tejet és húst vásároltak fel. Különösen jelentős, hogy a burgonyatermelést 14 száza­lékkal sikerült növelniük. A tömegta­karmányok termelésének tervét viszont nem sikerült teljesíteniük, miközben nem lehetnek elégedettek a takarmá­nyok minőségével sem. Felszólalt Július Varga is, aki hang­súlyozta, hogy a jobb eredmények elé­résének legfontosabb tényezője to­vábbra is az ember marad, sok függ szakképzettségétől, a munka iránti vi­szonyától és elkötelezettségétől. Rimaszombat Három és fél évtizeddel az első szövetkezet megalakulása után került sor Rimaszombatban (Rimavská So­bota) a földművesszövetkezetek járási konferenciájára, melyen részt vett és felszólalt Nagy Kázmér, az SZSZK szociális és munkaügyi minisztere is. Előadói beszédében Pavol šníder, a járási mezőgazdasági igazgatóság igazgatója felidézte a közös gazdálko­dás megtett útjának legjelentősebb ál­lomásait, jól érzékeltetve a földmű­vesszövetkezetek fejlődését. Amíg az ötvenes évek végén a járás területén 168 kisszövetkezet működött, 500 hek­tárt alig meghaladó átlagterületen, ad­dig napjainkban 21 nagyüzem gazdál­kodik átlagosan 3171 hektáron. A legutóbbi járási konferencia óta eltelt időszak értékelése kapcsán az igazgató elmondotta, hogy a szövetke­zetek nemcsak gazdaságilag szilárdul­tak meg, hanem a szociális ellátás terén is jelentős eredményeket értek el. Jó eredmények születtek a növény- termesztésben és az állattenyésztés­ben egyaránt. Tartósan jó eredménye­ket érnek el a kráľi, rimaszécsi (Ri­mavská Seč), feledi (Jesenské) és a jánosi (Rim. Janovce) földmúvesszö- vekezetekben. .^a­Köszönet a becsületes munkáért (Folytatás az 1. oldalról) a CSKP KB, a szövetségi kormány és a Szakszervezetek Központi Tanácsa nevében köszöntötte a vasutasokat ünnepük alkalmá­ból. Megállapította, hogy a szocia­lista társadalom építésében elért sikereink meggyőzően bizonyítják: a CSKP politikája valóban a dol­gozók érdekeit fejezi ki. A CSKP KB 10. ülésén megál­lapíthattuk, hogy Csehszlovákia ma a szocialista tábor szilárd, di­namikusan fejlődő országa. Ta­valy óta ismét sikerült meggyorsí­tanunk gazdasági fejlődésünket. Rámutatott, hogy ehhez jelentő­sen hozzájárultak a vasutasok is. Ki kell emelnünk, hogy a legutóbbi időszakban elért eredményeik sokkal kedvezőbbek, mint az elő­ző időszakban. Sajnálattal állapí­totta meg, hogy akadnak szállítók, akik nem törekednek a szállítás folyamatosságára. Az ilyen jelen­ségek különösen kedvezőtlenül befolyásolják az exportfeladatok teljesítését. Sajnos - mondotta -, csak rész­eredmények születtek a sze­mélyszállítás javítását illetően, to­vábbra is komoly fogyatékosságok merülnek fel a vonatszerelvények tisztaságában, az utasok tájékoz­tatásában, valamint az egyes vo­natkísérők munkájában. Nagyra értékeljük azoknak a kollektívák­nak a munkáját, amelyek jó felté­teleket teremtenek az utazáshoz, de joggal bíráljuk a rosszul felsze­relt, piszkos várótermeket, az ala­csony színvonalú szolgáltatáso­kat. Tudatosítani kellene, hogy az utazás kulturáltságához hozzátar­tozik a vasúti vágányok környéké­nek és a vasúti állomásoknak a rendezettsége is. Bírálóan szólt a vasúti közlekedés biztonságá­nak helyzetéről is. Még mindig aránylag sok a baleset, amelyeket főleg a munka- és technológiai fegyelem megsértése, az irányító­munka fogyatékosságai okoznak. Beszéde további részében elis­merően szólt azokról az eredmé­nyekről, amelyeket a vasutasok a tüzelőanyag- és energiafelhasz­nálásban értek el. Nagyra értékel­te az újítók és feltalálók, és a raci­onalizációs brigádok hozzájárulá­sát az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez. Miloslav Hruškovič elvtárs a to­vábbiakban megállapította, hogy dolgozóinkat aggasztja az Egye­sült Államok imperialista körei miatt kedvezőtlenül alakuló nemzet­közi helyzet. Az Egyesült Államok folytatja a szovjet katonai veszélyt hirdető kampányát, lázas fegyver- zekésre kényszeríti NATO-beli partnereit. Az amerikai stratégák reménye, hogy a fegyverkezési verseny legyengít bennünket, ele­ve kudarcra van ítélve - hangsú­lyozta. Az ünnepi gyűlésen Miloslav Hruškovič elvtárs állami kitünteté­seket adott át 12 vasutasnak és egy kollektívának. A gyűlés részt­vevői levelet küldtek a CSKP Köz­ponti Bizottságának, amelyben ígéretet tettek, hogy eredménye­sen teljesítik idei tervfeladataikat úgy, hogy a 7. ötéves terv célkitű­zéseinek maradéktalanul eleget tegyenek. A Kínai Népköztársaság 35 éve A kínai nép e napokban emlékezik meg a Kínai Népköztársaság megalakulásának 35. évfordulójáról. A Kínai Népköztársaság kikiál­tása 1949. október 1 -én a kínai népi forradalom politikai győzelmé­nek betetőzése volt. Az újkori történelem jelentős eseménye, amely részét alkotja a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal megkez­dődött forradalmi folyamatnak. A kínai forradalom győzelméhez szükséges nélkülözhetetlen felté­teleket az teremtette meg, hogy a második világháború befejező szakaszában a Szovjetunió döntő részvételével szétzúzták a milita­rista Japánt. A Szovjetunió volt az, amely a háború utáni időszakban megbénította az amerikai imperialistáknak a kínai nép elleni nagymé­retű fegyveres intervencióra irányuló terveit. Ezáltal megszilárdultak a forradalmi erők, és Kínán belül elszigetelődött a Csang Kaj Sek- rezsim. A kínai nép forradalma elnyerte az egész világ haladó közvéleményének erkölcsi-politikai támogatását. A kínai forradalom 35 évvel ezelőtt aratott győzelmével új korszak kezdődött Kína ezeréves történelmében. A kínai nép minden erejét és energiáját az elmaradottság leküzdésére fordította. A Kínai Népköztársaság a szocialista fejlődés útját választotta. A kínai népi forradalmat az egész nemzetközi kommunista mozga­lom támogatta, s mindvégig mély rokonszenwel kísérte a csehszlo­vák nép is. Csehszlovákia már 1949. október 4-én elismerte a Kínai Népköztársaságot, és sokoldalúan támogatta a kínai dolgozók erőfe­szítéseit a társadalmi átalakulásokért. A szocialista világrendszer valamennyi országának, különösen a Szovjetuniónak az önzetlen internacionalista segítségével a népi Kínában mérhetetlen nehézsé­geket küzdöttek le. Az 1949-1964-es években a Kínai Népköztársaságban csehszlo­vák részvétellel építettek fel több mint 100 iparvállalatot. Elsősorban villanyerőművekről, vegyi, gépipari és kerámiaüzemekról, cement­gyárakról, cukorgyárakról volt szó. A csehszlovák szakemberek részt vettek az ásványi nyersanyagok és energiaforrások kiaknázása tervének kidolgozásában. Széles körű volt a diákcsere. Sikeresen kezdtek fejlődni a csehszlovák-kínai kapcsolatok más területeken is, számos együttműködési megállapodást írtak alá a kulturális és a társadalmi élet egyéb szféráiban is. Mint ismeretes azonban, a következő időszakban Kínában a fejlő­dés más úton haladt. Az úgynevezett nagy kulturális forradalom időszakában folytatott hegemonista politika mérhetetlen károkat okozott a népi Kína politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésében. ( A nemzetközi kapcsolatokban a szocialista államok mindig támo­gatták a Kínai Népköztársaság függetlenségét és tekintélyét. Soha­sem ismerték el az amerikai imperializmus által Tajvan szigetén fenntartott Csang Kaj Sek-rezsimet. 1971 -ben a szocialista országok jelentős hozzájárulásával felújították a Kínai Népköztársaság ENSZ- tagságát. Ezzel szemben az Egyesült Államok a nemzetközi szerve­zetekben a legnagyobb mértékben akadályozta a kínai nép törvé­nyes jogainak érvényesítését. Felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Államok rövid idő alatt miért tett oly szöges fordulatot a népi Kína irányában és ma miért adja ki magát a Kínai Népköztársaság nagy barátjának. A történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy az imperializmus sohasem fogja támogatni a szocializmus építését a világ egyetlen országában sem. Az imperializmus igazi arca a közelmúltban a leg­szemléletesebben éppen a Kínai Népköztársaság szomszédaival - a koreai néppel és az indokínai országokkal kapcsolatban nyilvá­nult meg. Annál is szomorúbb Peking jelenlegi eljárása a szocialista Vietnammal, a Kambodzsai Népi Köztársasággal, Laosszal és a for­radalmi Afganisztánnal szemben. A nemzetközi kapcsolatok néhány más kérdésével is a jelenlegi feszült világhelyzetben az imperialista tervek kezére játszik, ami nem felel meg sem a kínai nép, sem a Kínai Népköztársaság biztonsága érdekeinek. A Kínai Népköztársasággal kapcsolatos csehszlovák irányvonalat a CSKP XVI. kongresszusa adta meg, amelyen újból hangsúlyozták, hogy Csehszlovákia kész tovább javítani államközi kapcsolatait a Kínai Népköztársasággal. Ószintén óhajtjuk a hagyományos barát­ság fejlődését Csehszlovákia és a Kínai Népköztársaság népei között és kölcsönös államközi kapcsolataink normalizálását. SLAVOMÍR DEMJATSKÝ /Ztü\ Történelmi események krónikája *1944. október -| —7. Október elején az 1. csehszlovák hadsereg parancsnok­sága Szlovákia területén 18 gyalogos századdal, 20 tüzérü­teggel, 3 páncélvonattal, mintegy 10 harckocsival, néhány régebbi típusú repülőgéppel és az 1. csehszlovák vadászre­pülőezreddel rendelkezett. • október 1 - Moszkvába ér­kezett a magyar kormány küldöttsége, hogy tárgyaljon Magyarország kapitulációjá­ról és a különbéke megköté­séről- A finn hadsereg az ország északi részében tüzet nyitott a német csapatokra- a német csapatok meg­kezdték Athén kiürítését • október 2 - a 2. ukrán front csapatai a román hadsereg­gel együtt támadást indítot­tak Észak-Erdélyben- Varsóban megadták ma­gukat az illegális burzsoá felkelők vezetői. A fasiszták kegyetlenül elnyomták a varsói felkelést • október 3 - a 2. ukrán front csapatai átlépték a román -jugoszláv határt és felsza­badították Petrogradot, Vrsac és Bela Crkva váro­sokat.- Hitler parancsot adott Gö­rögország, Dél-Albánia és Macedónia kitelepítésére • október 4 - Čremošné köze­lében heves harcok folytak. A harcokban részt vett a Húrban páncélvonat • október 5 - az 1. csehszlo­vák hadtest nehéz harcokat folytatott Barwinek község mellett- az Angliában alakult cseh­szlovák páncélos brigád Dunkerque francia kikötő­ben megkezdte a fasiszta helyőrség bekerítését- A Felkelés területén sú­lyos harcok folytak Handlo­vá, Trenčianské Teplice, Horná és Dolná Štubňa mel­lett • október 6 - reggel hatkor az 1. csehszlovák brigád 1. zászlóaljának felderítói K. Nebeljak szakaszvezető ve­zetésével átlépték a cseh­szlovák határt és csehszlo­vák területen kitűzték az ál­lami zászlót- a 2. ukrán front megkezdte debreceni hadműveletét-tm­ÚJ 198-

Next

/
Oldalképek
Tartalom