Új Szó, 1984. október (37. évfolyam, 232-258. szám)

1984-10-01 / 232. szám, hétfő

: DA, t!a*ový komblndt KSS VYDAVATEĽSTVO PRAVDA , Redakcia ÚJ SZÓ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA I MIISLAVA.UorUksIJ: HÉTFŐ 1984. október 1. XXXVII. évfolyam 232. szám Ára 50 fillér PRÁGA 1984 (ČSTK) - Hazánk 53 járásá­ban tartották meg az efsz-ek járási konferenciáit, amelyek­nek fontos szerepük van az efsz-ek X. országos konferen­ciájának előkészítésében. A többi járásban október 13-án értékelik munkájukat a szövetkezeti földművesek. A tanácskozásokon részt vettek a CSKP KB, az SZLKP KB, a CSSZSZK, a CSSZK és az SZSZK kormányának tagjai, a kerületi és járási pártszer­vek, a Nemzeti Front és a nemzeti bizottságok képviselői. A járási konferenciákat megelőzően tagsági gyűléseket tartottak az efsz-ek, amelye­ken a fennállásuk 35. évfordulóját ünneplő szö­vetkezeti tagok egyértelműen támogatásukról biztosították a CSKP és a szocialista állam politi­káját. A mostani ötéves tervidőszakban elért eredmé­nyek azt bizonyítják, hogy mezőgazdaságunk Nitra Az efsz-ek nitrai járási konfe­renciáján részt vett Peter Colot­ka, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK kormányának el­nöke. Ebben a járásban az elmúlt 35 év alatt dinamikusan fejlődött a nagyüzemi mezőgazdasági ter­melés. A járás területén 18 efsz és 4 központilag irányított megzőgaz- dasági üzem dolgozik. Különösen jó eredményeket értek el az idén a sűrűn vetett gabonafélék terme­lésében. Az elmúlt két évben telje­sítették feladataikat a hüvelyesek, az olajnövények, a fűszerpapri­ka, a dohány és a szőlő termelé­sében is. Fokozott figyelmet fordí­tanak a mezőgazdasági földterület védelmére. Lényegesen nőtt a já­rásban az állatállomány, Peter Colotka felszólalásában rámutatott, hogy Szlovákiában a gabonatermelésben elért ered­ményeket összevethetjük az élen­járó gabonatermelő országok eredményeivel. Szocialista mező- gazdaságunkban forradalmi válto­zások mentek végbe. Nagyra érté­kelte a nitrai járás mezőgazdasági dolgozóinak munkáját. Hangsú­lyozta, hogy a járásnak erős tudo­mányos-kutatási bázisa van. Em­lékeztetett arra, hogy a különféle tudományos és kutatási munkahe­lyek hasznos segítséget nyújtanak a többi járásnak is, de mindenek­előtt a járás mezőgazdaságának fejlődését kell elősegíteniük. Befe­jezésül Colotka elvtárs nagyra ér­tékelte a mezőgazdasági termelés intenzitásának növelésében elért eredményeket, külön kiemelve a naaycétényi (Veľký Cetín), Ca- baj-Capor-i, Nové Sady-i és moj- mírovcei mezőgazdasági dolgo­zók sikereit. tovább tudja növelni termelését, teljesíteni tudja az előtte álló igényes feladatokat. A konferenciák értékelték a CSKP XVI. kongresszusán kitűzött feladatok teljesítését, megvitatták a mezőgazda­sági dolgozók kongresszus előtti vitájában el­hangzott észrevételeket, s intézkedéseket foga­natosítottak tevékenységük további javítására. A kongresszust megelőző vita eredményeként széles körű szocialista verseny bontakozott ki. Az egyes efsz-ek képviselői örömmel számoltak be a konferenciáknak a termelési tervek túlteljesíté­sére, a takarmány gazdaságos felhasználására, a tüzelőanyag- és energiamegtakarításokra, vala­mint a környezetjavításra vonatkozó szocialista felajánlásaik teljesítéséről. A konferenciákon állami és reszortkitüntetése­ket adtak át az efsz-ek érdemes tagjainak és élenjáró kollektíváinak. A küldöttek megválasztot­ták a Szövetkezeti Földművesek Szövetsége járá­si bizottságait és az efsz-ek X. kongresszusának küldötteit. Streda) járásban gazdálkodó efsz- ek konferenciája az eredményes munka tudatában zajlott le. Az SZLKP KB küldöttségét Ján Ja­nik, a KB Elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára ve­zette. Öllé Gyula, a járási pártbizott­ság titkára megnyitó beszédében hangsúlyozta: az efsz-ek tagjai büszkék arra, hogy szlovákiai vi­Dunaszerdahely dunaszerdaheyi (Dunajská (Folytatás a 2. oldalon) Köszönet a becsületes munkáért Vasutasnapi ünnepségek Prágában (ČSTK) - Prágában szombaton a vasutasok központi művelődési házában ünnepi gyűlést rendeztek a vasutasnap alkalmából. A mint­egy negyedmillió vasúti dolgozó 450 képviselője szívélyesen üdvö­zölte a párt- a kormányküldöttsé­get, amelyet Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, az SZLKP KB titkára vezetett. A küldöttség tagja volt Václav ja- nouáek, a CSKP KB osztály­vezetője, Jirí Neubert, a Szak- szervezetek Központi Tanácsá­nak titkára, Vladimír Blažek, a CSSZSZK közlekedésügyi mi­nisztere és Jaroslav Jenerál, a SZISZ Központi Bizottságának elnöke. Vladimír Blažek közlekedésügyi miniszter értékelte az elmúlt há­rom évtizedet, rámutatva, hogy a csehszlovák vasúti hálózatot si­került úgy átépíteni, hogy egyre jelentősebb feladatokat teljesítsen az ország gazdasági és társadal­mi fejlesztésében. Ma a csehszlo­vák állami vasutak bonyolítják le a személyszállítás 44 és az áru- szállítás 83 százalékát. 1954-től a vasutak kihasználtsága 32 szá­zalékkal nőtt, egy vagon körfogásá­nak ideje 12,5 százalékkal lett rövi- debb. A párt- és kormányküldöttség nevében Miloslav Hruškovič kö­szöntötte a vasutasokat. Beszéde bevezető részében tolmácsolta Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének szívélyes elvtársi üdvözletét, majd (Folytatás a 2. oldalon) Üdvözlő táviratok AZ EFSZ-EK JÁRÁSI KONFERENCIÁIRÓL Forradalmi változások évtizedei Értékelték a CSKP XVI. kongresszusán kitűzött feladatok teljesítését • Állami és reszortkitüntetéseket adtak át • Megválasztották a Szövetkezeti Földművesek Szövet­sége járási bizottságait és a kongresszusi küldötteket (ČSTK) - Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke üdvözlő táviratot küldött Li Sien Niennek, a Kínai Népköztársaság elnökének Kína nemzeti ünnepe alkalmából. A táv­irat többek között megállapítja, hogy a csehszlovák dolgozók a szocialista országok nemzetei­vel és a világ haladó erőivel együtt örömmel fogadták a kínai népnek a hazai reakció fölött aratott győ­zelmét. A Kínai Népköztársaság megalakítása a kínai nép történel­mi vívmánya és a forradalmi világ­mozgalom jelentős eseménye, amely új szakaszt nyitott meg Csehszlovákia és Kína kapcsola­taiban. A kínai nép jelentős évfor­dulójára emlékezve, ismételten szeretném kifejezni azt a kívánsá­gunkat, hogy Csehszlovákia és a Kínai Népköztársaság kapcsola­tai a két ország érdekeinek, a szo­cializmus pozíciói megszilárdítása érdekeinek, a béke és a haladás érdekeinek megfelelően fejlőd­jenek. Ľubomír štrougal miniszterel­nök üdvözlő táviratot küldött Csao Ce-jangnak, a kínai államtanács elnökének, Bohuslav Chňoupek külügyminiszter pedig Wu Süe- csien kínai külügyminiszternek. Gustáv Husák köztársasági el­nök üdvözlő táviratot küldött Mo­hamed Buhari vezérőrnagynak, nigériai államfőnek, a nigériai fegyveres erők főparancsnokának a Nigériai Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Bo­huslav Chňoupek külügyminisz­ter táviratot küldött Ibrahim Gam- bari nigériai külügyminiszternek. Gustáv Husák köztársasági el­nök üdvözlő táviratot küldött Quet- to Ketumile Jonny Masirenak, a Botswanai Köztársaság elnöké­nek az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Gustáv Husák köztársasági el­nök üdvözlő táviratot küldött Szpi- rosz Kiprianunak, a Ciprusi Köz­társaság elnökének Ciprus nem­zeti ünnepe alkalmából. Ebből az alkalomból Bohuslav Chňoupek külügyminiszter táviratot küldött Jorjosz lakov ciprusi külügymi­niszternek. Munkalátogatás (ČSTK) - Ľubomír Štrougal miniszterelnök szombaton elláto­gatott a Csehszlovák Sajtóirodá­ba. Drahoá Lustig, a ČSTK köz­ponti igazgatójának helyettese tá­jékoztatta štrougal elvtársat arról, hogyan teljesíti a sajtóiroda a CSKP XVI. kongresszusán kitű­zött feladatokat, hogyan növeli hí­radásának minőségét, hatékony­ságát és rugalmasságát. Ľubomír Štrougal értékelte a hírügynökség munkáját, és meggyőződését fejezte ki, hogy munkatársainak kollektívája to­vábbra is hozzájárul az állampol- gárok gyors tájékoztatásához. A Szovjetunió a gyakorlati lépések alapján ítéli meg az USA politikáját Andrej Gromiko találkozója Reagan elnökkel és újabb megbeszélése George Shultz-cal • A szovjet külügymi­niszter hazautazott (ČSTK) - Mint beszámoltunk róla, a Fehér Házban pénteken Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak első elnökhelyettese, külügy­miniszter találkozott Ronald Rea­gan amerikai elnökkel. A kétórás megbeszélésen, amely folytató­dott azon az ebéden, amelyet az amerikai elnök adott Andrej Gro­miko tiszteletére, megvitatták a két ország közötti kapcsolatok kulcs­kérdéseinek széles körét, s ezzel összefüggésben az általános nemzetközi helyzetet. Andrej Gromiko kifejtette, a Szovjetunió úgy értékeli az USA jelenlegi politikáját, mint a nemzet­közi feszültség további veszélyes fokozására irányuló politikát. Hangsúlyozta, hogy az USA való­jában a katonai erőfölény meg­szerzésére törekszik, folytatja a katonai előkészületeket, és újabb nukleáris fegyvereket hal­(Folytatás a 7. oldalon) Orvosok békefelhívása (ČSTK) - A Csehszlovák Béke­bizottság, a Csehszlovák Vörös- kereszt, a csehszlovák orvosok háborúellenes mozgalma és a J. E. Purkyňé csehszlovák orvostár­saság nyilatkozatot adott ki, amely egyebek között leszögezi: A békeszerető tömegek és a vi­lágközvélemény tiltakozása elle­nére állandóan nő a háborús ve­szély. Az amerikai imperializmus legagresszívabb erői és NATO- beli szövetségesei a katonai stra­tégiai erőviszonyok megmásításá- ra törekedve a fegyverkezési verseny újabb menetét indították el. A tudományos kutatások egyér­telműen megállapították: a nukle­áris háború véget vetne az életnek bolygónkon. Bármilyen korlátozott nukleáris háború szükségszerűen világháborúvá fejlődne. A nukleá­ris háborút nem lehet megnyerni. A világuralmi tervek kovácsolói figyelmen kívül hagyják ezeket a tényeket, míg egyre többen, az állampolgárok, a közéleti vezetők és tudósok egyre szélesebb réte­gei tudatosítják felelősségüket az emberi civilizáció sorsáért. Az orvosetika arra kötelezi az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat, hogy harcoljanak az emberek szenvedéseinek kikü­szöböléséért. Ebből kiindulva elí­télik a nukleáris háború terveit mint az emberiség elleni legna­gyobb gaztettet, amely felszámol­ná az eddig megteremtett erkölcsi, anyagi és kulturális értékeket. Az orvosok tudatosítják, milyen felelősség hárul rájuk azért, hogy kutatásaik alapján felvilágosítsák a közvéleményt a nukleáris hábo­rú következményeiről, rámutassa­nak: az emberiség és a földi élet megőrzésének érdeke a további fegyverkezés megakadályozása. Ezt emeljük ki az egészségügyi dolgozók békenapja alkalmából is, amelynek ösztönzőleg kell hatnia a nemzeteknek a békéért folytatott harcára. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! * A dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) járási szövetkezeti konferencia résztvevőit a pionírok is köszöntötték. A felvételen (balról) Öllé Gyula, az SZLKP járási bizottságának titkára, Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára és Magyarics Vince, a járási pártbizottság vezető titkára. (Peter Šimončík - ČSTK felvétele) 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom