Új Szó, 1984. augusztus (37. évfolyam, 180-206. szám)

1984-08-01 / 180. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Helsinki szelleme Történelmi jelentőségű esemény volt, lezárta a második világ­háborút követő hidegháborús korszakot, rögzítette a különböző társadalmi rendszerű országok együttműködésének alapelveit, kifejezve, hogy az európai szocialista és kapitalista országok háborúk és konfliktusok nélkül, békében és egyetértésben kívánnak élni. A helsinki Záróokmány aláírásáról van szó. Ma kilenc éve annak, hogy a harminchárom európai ország valamint Kánada és az Egyesült Államok vezetői ellátták kézjegyükkel ezt a jellegénél fogva alapvetően újat jelentő dokumentumot. Újból olvasva a sokat emlegetett tíz alapelvet, a mai rendkívül feszült nemzetközi légkörben szinte úgy tűnik, sokkal régebben lehetett mindez, s talán nem nagy bűn bizonyos nosztalgiával gondolni azokra az évekre, amikor a Kelet és Nyugat még meg tudott egyezni ezekben az alapelvekben: a szuverén egyenlő­ség, a szuverenitásban foglalt jogok tiszteletben tartása; tartóz­kodás az erőszaktól vagy az erőszakkal való fenyegetéstől; a határok sérthetetlensége; a viták békés rendezése; az államok területi épsége; a belügyekbe való be nem avatkozás; az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, bele­értve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és meggyőződés szabadságát; a népek egyenjogúsága és önrendelkezési joga; az államok közötti együttműködés; a nemzetközi jogi kötelezett­ségek jóhiszemű teljesítése. Az eltelt kilenc évben a legreakciósabb imperialista körök a felsoroltakkal szöges ellentétben álló politika megvalósítására törekednek, s ezt akarják ráerőszakolni a világra. A Szovjetunió e tíz alapelvet beiktatta az alkotmányába, s ezek alapján aktív küzdelmet folytat a békéért, az enyhülésért, a nemzetközi kap­csolatok javításáért. Amint a moszkvai Pravda múlt szombati cikke megállapítja: „A helsinki értekezlet óta egymást váltó elnökök - Ford, Carter és Reagan - egyre inkább a helsinki megállapodásoktól távolodó útra viszik az Egyesült Államokat; a jelenlegi amerikai kormányzat teljességgel megtagadja a nem­zetközi kapcsolatok Ford elnök által aláírt elveit.“ Washington és egyes szövetségesei nem sokkal az aláírást követően azzal kezdték a helsinki szellemétől az eltávolodást, hogy az aiapelveket elkezdték önkényesen rangsorolni, előtérbe helyezve azokat, amelyekről úgy vélték, hogy lehetővé teszik a beavatkozást a szocialista országok beiügyeibe. A hetvenes évek végén az emberi jogok körüli propagandahadjárat mellett megjelent a szocialista országok elleni különböző gazdasági embargók és szankciók politikája is. Reagan pedig már nyíltan a zászlajára tűzte a kommunizmus elleni keresztes hadjáratot, hiszen a helsinki alapelvek megtartása nem szolgálna a hideg- háborús hangulatban törvényszerűen felfelé ívelő fegyverkezés­ből busás hasznot húzó nemzetközi nagytőkének. A vezető tőkés országok Helsinki után Belgrádban és Madrid­ban is mindent elkövettek, hogy eltemessék a Záróokmány szellemét és betűjét, s jelenleg Stockholmban is Washington igyekszik obstrukciós magatartásával meghiúsítani a konstruk­tív párbeszédet a leszerelésről, az európai biztonság és bizalom megszilárdításáról. A nemzetközi kapcsolatok elhidegülése elle­nére az események alakulása azt is igazolja, a nyugati hatalmak­nak számolniuk kell a népek akaratával, a nemzetközi békemoz­galom egyre növekvő erejével. Amint a testvérpártok nemzet­közi és ideológiai kérdésekkel foglalkozó KB-titkárainak júliusi prágai találkozóján is megfogalmazták: „Az imperializmus agresszív irányvonala mélységesen nyugtalanítja a népeket, és kiváltja a háborúellenes mozgalom, az emberiség jövőjéért felelősséget érző összes társadalmi erő és államférfi határozott ellenállását.“ E mozgalom élén a Szovjetunió és a szocialista közösség többi tagja mindent megtesz Helsinki hagyatékának - mely szerint a politikai enyhülést a katonai enyhüléssel kell kiegészí­teni - teljesítéséért. Washington egyiket sem akarja. Az európai biztonság és bizalom helyett éppen a politikai katonai szemben­állás fokozását idézte elő az amerikai közepes hatótávolságú rakéták nyugat-európai telepítésével. Helsinki egyben azt is példázza, nincs olyan bonyolult helyzet, amelyből ne lehetne ésszerű kivezető utat találni, minden probléma megoldható a tárgyalóasztal mellett is. Helsinki figyel­meztet arra, amit a Varsói Szerződés tagországai is többször aláhúztak: az erőszak, a diktátum, a zsarolás politikája, a világu­ralmi ábrándok kergetése, az erőfölény kicsikarását célzó törek­vések egyrészt rendkívül veszélyesek - már csak a jelenlegi nukleáris szembenállás szintje miatt is -, másrészt pedig kudarcra vannak ítélve, hiszen a Szovjetunió és szövetségesei a szocializmus védelmét elsőrendű internacionalista kötelessé­güknek tartják. MALINÁK ISTVÁN Nicaragua (ČSTK) - Nicaraguában hétfőn lezárult a választók nyilvántartás­ba vétele a novemberi elnök- és parlamenti választásokra, s teg­nap megkezdődött a három hóna­pos választási kampány. Mana­gua fővárosában közzétett előze­tes hivatalos eredmények szerint négy nap alatt egy és negyedmillió választó iratkozott fel a választási listákra. Daniel Ortega, a nicaraguai kormány irányító tanácsának koor­dinátora ezt a tényt a Sandino városban tartott gyűlésen a nép nagy győzelmének minősítette. Hangsúlyozta, hogy habár a vá­lasztásra jogosult személyek szá­mát 1,6 millióra becsülik, az Egye­sült Államok szolgálatában álló el­lenforradalmi . bandák támadásai számos városban meggátolták a nyilvántartásba vétel normális lefolyását. (Folytatás a 2. oldalon) A České Budéjo­vice-i Elektroser- vls 4 millió 300 ezer korona ráfor­dítással új javító­műhelyt épített, amelyet az elekt­romotorok és a melegvíztartá­lyok javítására specializálták. A korszerű beren­dezések és gépek lehetővé teszik, hogy havonta 300 darab motort és 50 meleg v íztar­tályt javítanak meg, az utóbbia­kat a lakosság számára egy nap alatt. Felvételün­kön: Marie Fraň- ková egy 25 kilo- wattos motort javít. (Jaroslav Sýbek felvétele - CTK) Országszerte aratnak A SZÉNA BEGYŰJTÉSE IS GYORS ÜTEMBEN FOLYIK A kedvező meleg, napos időjárásban országszerte fokozódik az aratás üteme. A mezőgazdasági vállalatok munkacsoportjai aratják a búzát, az őszi árpát, a tavaszi árpát, az őszi repcét. Egyidejűleg dolgozóik szervezetten hordják össze a szalmát, és nagyteljesítmé­nyű traktorokkal bántják a tarlót. Több ezer hektáron elvetették a másodnövényeket is. Megkezdődött a választási kampány A felmelegedés után a cseh országrészekben is egyre na­gyobb területen aratnak. A CSSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma növénytermesztési osztályának jelentése szerint a földművesek 67 ezer hektár gabonát arattak le. A leggyorsabb ütemben az őszi árpa és az őszi búza aratása folyik. A gabona mi­nősége - amint a szakemberek Munkalátogatás (ČSTK) - Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára tegnap munkalátogatásra a trebaticei Csehszlovák-Lengyel Barátság Efsz-be látogatott. A 2380 hektá­ron gazdálkodó szövetkezetben megtekintette az aratás menetét. A trebaticei mezőgazdasági dol­gozók már túl vannak az aratás felén. Eddig a búza 38 százalékát és az árpa 60 százalékát aratták le. A szövetkezet vezetői Ján Janik elvtársat tájékoztatták a növény- termesztés és az állattenyésztés feladatainak teljesítéséről is. A sok éven át végzett elkötelezett politikai munkáért (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök Munka Érdemren­det adományozott 60. születés­napja alkalmából a sok éven át végzett elkötelezett politikai mun­káért és a népgazdaság fejleszté­sével kapcsolatos problémák al­kotó megoldásáért Vítézslav Vinkláreknak, az Állami Tervbi­zottság alelnökének. Miloš Jakeánek, a CSKP KB Elnöksége tagjának, a Központi Bizottság titkárának jelenlétében Svätopluk Potáč, a szövetségi kormány aielnöke, az Állami Terv­bizottság elnöke nyújtotta át a ma­gas állami kitüntetést a jubi­lánsnak. megállapították - a dél- és észak- morvaországi kerületben jó. A múlt hétvég esős időjárása azonban nehézségeket okozott. Egyes körzetekben a gabona ned­vességtartalma 18-25 százalékos volt, ezért szárítani kellett. A gabona aratásával egyidejű­leg szervezetten folyik az évelő takarmányok kaszálása is. A má­sodik kaszálás 38 százalékát ta­karították be. A jelentések szerint augusztus vége felé - megközelí­tőleg 5 nappal későbben, mint más években - megkezdik a komló gyűjtését is. A közép-szlovákiai kerület­ben az érett gabona több mint 12 százalékát aratták le. A déli járá­sokban egyes vállalatokban már a betakarítás vége felé tartanak. Ebben a kerületben is nagy gon­dot fordítanak a szalma összehor­dására és a tarlószántás gyors (Folytatás a 2. oldalon) SZERDA 1984. augusztus 1. XXXVII. évfolyam 180. szám ★ Ára 50 fillér Nagykövet fogadása (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök tegnap diplomáciai misszió­jának megkezdésével kapcsolat­ban fogadta Jan Martineket, ha­zánknak a Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaságba kinevezett nagykövetét. A köztársasági elnök jókívánságai (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök üdvözlő távira­tot küldött León Schlumpfnak, a Svájci Államszövetség elnö­kének az ország nemzeti ünne­pe alkalmából. Üdvözlő táviratok (ČSTK) - Ľubomír Štrougal, a szövetségi kormány elnöke távi­ratban fejezte ki jókívánságait Da­vid Langenak Új-Zéland kor­mányfőjévé való kinevezése alkal­mából. David Lángét egyidejűleg meg­bízták Új-Zéland külügyminiszteri tisztségének betöltésével is; ebből az alkalomból Bohuslav Chňou­pek küldött neki üdvözlő táviratot. A KÉT PÁRT FELADATAIRÓL (ČSTK) - Vasil Bil’ak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára tegnap fo­gadta Giocondo Diast, a Brazil Kommunista Párt Központi Bizott­ságának főtitkárát, aki a CSKP KB meghívására érkezett rövid mun­kalátogatásra hazánkba. A CSKP és a Brazil Kommunis­ta Párt képviselői tájékoztatták egymást a két párt jelenlegi fela­datairól és tevékenységéről, s megvitatták a további együttmű­ködés néhány kérdését. A fogadáson jelen volt Franti­šek Chlád, a CSKP KB nemzet­közi politikai osztályának vezető- helyettese is. Július 30-án a Kráľová nad Váhom-i Vízerőmű építői a Vág medrét egy új csatornával bővítették ki. Ezzel egyidőben megkezdték a kb. 350 méter hosszú gátszakasz építését, amely elzárja a folyó régi ágát, s ezzel a 10 kilométeres vízduzzasztót minden oldalról gát fogja körülvenni. A víz a jövő év augusztusában mozgatja meg az első turbinát. Mindkét turbógenerátor üzembe helyezése után a Kráľová nad Váhom-i Vízerőmű teljesítménye 45 megawatt lesz. Felvételünkön: utolsó simítások a Vág régi és új medrének összekapcsolása előtt. (Štefan Petráš felvétele - ČSTK) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom