Új Szó, 1984. június (37. évfolyam, 128-153. szám)

1984-06-20 / 144. szám, szerda

krónik a m m hír mozaik Szerda, 1984. VI. 20. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 4.33, nyugszik 20.40 Közép-Szlovákia: 4.40, nyugszik 20.47 Nyugat-Szlovákia: 4.46, nyugszik 20.53 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 0.57 nyugszik 11.18 Közép-Szlovákia: 1.00, nyugszik 11.25 Nyugat-Szlovákia: 1.00, nyugszik 11.31 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK RAFAEL és VALÉRIA nevűi kedves olvasóinkat • 1819-ben született Jacques OF­FENBACH francia zeneszerző (t 1880). IDŐJÁRÁS Általában derült, napközben meleg idő. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 25-29 fok között, északon 23 fok körül. Mérsékelt délkeleti szél. Csütörtökön és pénteken tovább tart a derült, meleg idó. Pénteken észak­nyugat felől megnövekszik a felhőzet, s futó esők vagy zivatarok lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 10-14, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 27-30 fok között, északon 25 fok körül alakul. A DUNA VÍZÁLLÁSA Előrejelzés 1984. június 20-ra: Bratislava: 270, árad Medveďov: 255, apad Komárno: 255, apad Štúrovo: 235, apad RENDŐRSÉGI HÍREK- Személyautójával áthajtott az úttest menetirány szerinti bal olda­lára Valaská (Banská Bystrica-i járás) közelében a 32 éves Pavel S. és összeütközött a szemben közlekedő tehergépkocsival. A baleset következtében a személy­autó vezetője a helyszínen meg­halt. A baleset körülményeit szak­értő bevonásával vizsgálják.- Szülői felügyelet nélkül ját­szott a vasúti pálya közelében Chrasíá nad Hornádomban a há­roméves Ján D. A gyerek a sínek közé ment és egy tehervonat ha­lálra gázolta. ■ Üzemanyag-takarékossági kampányt indított a napokban a francia energiamegtakarítási ügynökség. Azzal érvel, hogy ha a fogyasztást 10 százalékkal sike­rülne csökkenteni, a gépkocsive­zetők 8 milliárd, az állami szervek pedig 4,3 milliárd frankot takarít­hatnának meg. A „tanulatlan“ időjárás Bosszant, ha este meghall­gatom az időjárás előrejelzését másnapra, s másnap a meteo­rológus szemrebbenés nélkül megállapítja, hogy ilyen vagy olyan volt az időjárás, az az pont a fordítottja annak, amit jeleztek. A minap a rádió ügye­letes riportere ezt nem is tudta szó nélkül megállni, s megje­gyezte, hogy az előző nap bi­zony az ellenkezőjét ígérték. Hogy mit válaszolt erre a derék meteorológus? Azt mondta, az időjárás sajnos nem ismeri a szakirodalmat. Úgyértsem: az időjárás ostoba fráter, s szé- gyellje magát, hogy nem járt iskolába, és nem sajátította el azokat az ismereteket, ame­lyeket meteorológusunk?... Vajon, ha mondjuk a vasbeton sem ismerné a fizika törvénye­it, vagy az emberi szervezet az orvostudományét, akkor az építész meg az orvos is csak így intézné el a tévedéseit? FÜLÖP IMRE A Szovjetuniónak a nukleáris katasztrófa megakadályozásáért kifejtett lankadatlan igyekezetét méltatja A béke híveinek rendíthe­tetlen támasza című vezércikké­ben Viliam Roth. Többek között idézi Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter szavait: ... A szo­cializmus külpolitikájának le­nini stratégiája, amelyhez követ­kezetesen igazodik pártunk és ál­lamunk vezetősége, megértésre és támogatásra talál a testvéri szocialista államokban, valameny- nyi békeszerető országban, a fel­szabadító mozgalmak és a világ valamennyi becsületes embere körében. Ez a stratégia a legszé­lesebb lehetőségeket tárja a tartós béke javára és a népeknek a füg­getlenségre és a társadalmi hala­dásra való jogának a védelmére folytatott tevékenység elé.“ Terjedelmes cikkben emlékezik meg á folyóirat a Szlovák Tanács- köztársaság kikiáltásának jubileu­máról és e történelmi esemény jelentőségéről a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom számá­ra. Hedviga Luchavová riportja a bratislavai Matador vállalat 26. osztályára kalauzolja a Szovjetba­rát olvasóit. František Zajic, az osztály vezetője egyike azoknak, akiknek a csehszlovák-szovjet barátság és együttműködés erősí­téséért kifejtett munkásságát szovjet kitüntetéssel méltányolták. Dr. Juraj Cúth professzor a cseh- szlovák-szovjet diplomáciai kap- coslatok fél évszázados évfordu­lójáról emlékezik meg A szövetség kezdete című cikkében. Soňa To- mášová Milan Pálkával, a Bratisla­vai CSSZB Ház igazgatójával arról beszélget, hogyan járulnak hozzá a Csehszlovák-Szovjet Barátság Házak az új ember neveléséhez. Pásztor Judit riportjában a pod- brezovái Šverma Vasművek kohá­szairól ír. A folyóirat képes riport­ban mutatja be a Szovjetunió fő­városát, Moszkvát. Az említetteken kívül sok érde­kes riport, cikk és tudósítás tájé­koztatja a folyóirat olvasóit a CSSZBSZ sokrétű tevékenysé­géről és a Szovjetunió nemzetei­nek életéről. (gái) A KGST-tagországok jelentős segítséget nyújtanak Vietnam ener­gia-, bánya-, kohó- és vegyiparának, valamint mezőgazdaságának fejlesztéséhez. A Ho Si Minh várostól északkeletre levő Tri An vízerőmű építése áprilisban kezdődött meg, szovjet segítséggel. A 400 megawatt teljesítményű erőmű átadása után 1,7 billió kilowattóra energiát fog évente termelni. A képen: gépek a víz­erőmű építkezésén. (Képtávírón érkezett-ČSTK) A telefonhálózat fejlődéséről A Távközlési Igazgatóság sajtótájékoztatója (Tudósítónktól) - A városközi automatikus kapcsolásos telefon- hálózat a Szlovák Szocialista Köz­társaságban és a nemzetközi tele­fonkapcsolatok fejlődése volt a té­mája a tegnap Bratislavában meg­tartott sajtóértekezletnek, melyen Ondrej Kováč mérnök, a Közpon­ti Távközlési Igazgatóság igazga­tója és más vezető dolgozók tájé­koztatták az újságírókat. Szlovákiában a helyi telefonhá­lózatok automatizálása 1933-ban kezdődött el, amikor Kassán (Ko­šice) átadták az első automa­ta telefonközpontot. 1958-ban 12 492 fő telefonállomás volt az automata központokra kapcsolva. 1953-ban gyors fejlődésnek indult e terület: ekkor kezdték üzembe helyezni a hazai gyártmányú köz­pontokat. 1983-ban az interurbán és a nemzetközi hívások 85 szá­zalékát automatika segítségével bonyolították le. Jelenleg Szlová­kiában a telefonállomások- 99,93 százaléka automata központokra van kapcsolva. Az SZSZK területéről 1975. jú­nius 24-én hívtak először közvet­lenül külföldi állomást, Bécset. Még ebben az évben 154 976 be­szélgetést rögzített a számláló Bratislava és Bécs között. 1976 végétől 14, napjainkban pedig már 33 államba (Európa szinte vala­mennyi országába, Szíriába, Ka­nadába, az Egyesült Államokba és április 1-től Ausztráliába is) lehet automatikus kapcsolással telefo­nálni. D. T. ■ Mintegy 23 milliárd rúpia kárt okoztak tavaly az árvizek az indiai mezőgazdaságnak. A mé- zőgazdasági veszteségek ennek az összegnek csaknem a felét teszik ki. Az országban tavaly 350 000 négyzetkilométer terüle­tet sújtott árvíz. ■ Tavaly 238 embert sújtott villanyárammal kapcsolatos bal­eset Ausztriában. A legutóbbi sta­tisztikai adatok szerint e balesetek következtében 24 személy - köz­tük 23 férfi - halt meg. Az ilyen balesetnek a felét kontár „szere­lők“ okozták. ■ Nagy-Britannia hosszú ide­ig a La Manche-csatornában, a világ egyik legforgalmasabb vízi- útján helyezte el nukleáris hulla­dékanyagait. A The Financial Ti­mes napilap közlése szerint 1959 és 1963 között a francia partokhoz közel eső Alderney sziget közelé­ben mintegy 16 000 rádiókatív anyagot tartalmazó tartályt bocsá­tottak a tengerbe. ■ Az ország cukorfogyasztá­sának több mint 21 százalékát fedezi majd annak az új cukor­gyárnak a termelése, amelyet Ni­caraguában kubai szakemberek segítségével építenek Tipitapa- Malacota térségében, a fővárostól 28 kilométerre. A kombinátot 1986-ban adják át, s része lesz egy 43 megawattos erőmű is, amely a cukorgyártási idény el­múltával az országos hálózat szá­mára termel elektromos energiát. Mi Hol rs Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Adjatok lehetőséget (NDK) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Átlag­emberek (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Zsaru vagy csirkefogó (francia) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Kötött atomok (bolgár) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Hazárd játék (ame­rikai) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Kincs (román) 11, 13.30, 16, 18,30, 21 • SLOVAN: Az öröm nyári fája (szlo­vák) 15.30, 18, 20.30 • SZAKSZER­VEZETEK HÁZA: Fagyöngy (cseh) 17, 19.30 • TATRA: Fagyöngy (cseh) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: Vigyázat, kanyar! (román) • MLADÁ GARDA: Hooper (amerikai) • SLOVAN: Bájos bűnözök (NDK) • TATRA: Arany a tó fenekén (új- zélandi) • KERTMOZI: ördögi angyal (cseh) • SZABADTÉRI MOZI: Mély álom (angol) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Bolygó hollandi (19) • KIS SZÍNPAD: Egy nap a sebészeten (19) • STÚDIÓ S: A furfangos özvegy (19) • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: A három test­őr harminc év múlva (19.30) • Folklór­est (19.30) • MATESZ: (Štúrovo)- A legyező (19.30) • THÁLIA: (Rima­szombat - Rim. Sobota) - A csodatevő Borbála-ág (10, 14) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 6.00: Hírek. 6.10: Táncrit­musban, közben 6.30: Tanuljunk szlo­vákul. 6.55: Hírek. 12.00: Hirek. 12.10: Népi muzsika, közben 12.30: Orvos a mikrofon előtt. 12.55: Sajtószemle. 17.00: A barokk zene gyöngyszemei­ből. 17.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.45: Ez történt 24 óra alatt 9.00: Iskolatévé (ism.) 9.20: A szabad természet. Kanadai természetfilm-sorozat. Állati kommunikáció 9.45: Kutyabőr. Tévéjáték (ism.) (15 éven felülieknek!) 11.05: A Televízió diszpécserszolgá­lata 11.35: Hírek 17.00: Hirek 17.05: Iskolatévé 17.25: Visszhangok. Hallássérültek hír­adója 17.45: Orvosi tanácsok 17.55: Autósok, motorosok magazinja (ff.) (ism.) 18.30: Esti mese (ism.) 18.40: URH-kocsival. Magazin (ism.) 19.30: Tv-Híradó 20.00: Chile nem hallgat - Chile har­col. Politikai kommentár 20.40: A cigány. Szovjet tévéfilmsoro­zat. 2. rész 22.05: Ez történt 24 óra alatt 22.20: Bong. NDK zenés, szórakoztató tévéműsor 22.50: Hírek II. MŰSOR 17.00: A barátság mozaikja. Magazin a Szovjetunióról 17.30: Hírek 17.35: Remény. Feliratos román film 19.15: Esti mese (ism.) 19.30: Tv-Híradó 20.00: Amikor a félelem ad< tanácsot. Tévéfilm. 1. rész: Műtétre - ko­porsóval 20.40: A feltalálók és az újítók jutalma­zásáról 21.30: Időszerű események 22.00: Irodalmi revü SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 16.45: Ma történt a nagyvilágban 17.00: Rajzfilm 17.10: Népművészeti alkotások tévé­bemutatója 18.05: Hector Berlioz élete. Tévéfilm­sorozat. 6. rész 19.00: Tv-Híradó 19.35: Dokumentumfilm 20.35: Ma történt a nagyvilágban BUDAPEST 10.00: Tévétorna 10.05: Utánam, srácok! Gyermekfilm­sorozat. 2. rész: Bicajožni tudni kell (ism.) 10.35: Delta. Tudományos híradó (ism.) 11.00: A Schrammel család. Osztrák­film (ism.) 11.50: Az ördögvonat. Amerikai bur- leszkfilm (ff.) (ism.) 12.05: Képújság 16.45: Hírek 16.50: Nyolclábú ragadozó. l_engyel kisfilm 17.05: Pédálpé'dák. Közlekedésbiz­tonsági film 17.25: A popzene műhelyei. 1. rész: Indul a pop (ism.) 17.55: Képújság 18.05: Nyugalmunk érdekében 18.35: Az Országházból jelentjük... 19.40: Tévétorna 19.45: Esti mese 20.00: Tv-Hiradó 1 20.30: Marie-Octobre. Francia film (ff.) 22.10: Kockázat. Világgazdasági ma­gazin 22.40: Tv-Híradó 3 II. MŰSOR 19.10: Képújság 19.15: Interjazz session 20.00: Szlovén népi táncok. Jugoszláv zenés film (ism.) 20.25: Labdarúgó EB: NSZK - Spanyolország mérkő­zés vagy Portugália - Románia mérkőzés (A két mérkőzést egy időben játsszák. Az egyiket élő­ben közvetítik, a másikat a Te- lesportban láthatjuk az össze­foglalóban.) Kb 21.15: Tv-Híradó 2 22.25: Telesport: összefoglaló az NSZK - Spa­nyolország vagy a Portugália - Románia mérkőzésről 23.10: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) Tudományos konferencia (Tudósítónktól) - Az SZLKP KB bratislavai Marxizmus-Leniniz- mus Intézete és a Kelet-szlovákiai Múzeum június 21-én Teljesítjük és továbbfejlesztjük a Szlovák Nemzeti Felkelés hagyatékát címmel tudományos konferenciát rendez Kassán (Košice). Amint azt Viliam Schultz, a Ke- let-szlovákiai Múzeum igazgatója a tegnapi sajtóértekezleten el­mondotta, a konferenciára azokat a múzeumi szakembereket hívták meg, akik újkori történelmünk ku­tatásával és feldolgozásával fog­lalkoznak, továbbá a járási peda­gógiai központok történelem- és polgárinevelés-oktatási módszer­tani munkaközösségeinek elnöke­it, illetve az SZLKP Kassai Városi Bizottságának előadóit. A tudomá­nyos konferencián öt előadás hangzik el. A megnyitó napján, a Kassai Kormányprogram Házá­ban kiállítás nyílik, amelyen a ke- let-szlovákiaiak fasizmus elleni megmozdulásainak dokumentu­mait s a felszabadulást követő évek építómunkájának eredmé­nyeit mutatják be. (-szák) ■ Hat személy meghalt, 20-at pedig kórházban kezelnek Ma­rokkóban egy radioaktív irídiumot tartalmazó ellopott konténerből terjedő sugárzás következtében. A mohammadi atomerőmű egyik alkalmazottja titokban hazacsem­pészte a rendkívül veszélyes anyagot tartalmazó konténert, s emiatt meghalt hattagú családja, és sugárzási betegségben szen­ved húsz rokona és szomszédja. A lopás oka egyelőre ismeretlen. ■ Napelemekkel működő tás­karádió gyártását kezdte meg a novgorodi Sztárt üzem. A közép­hullámon kifogástalan vételt bizto­sító rádió üzemeltetéséhez az asztali lámpa fénye is elegendő. A készülékben közönséges ele­mek is elhelyezhetők, amelyek ke­vés fény esetén azonnal műkö­désbe lépnek. Varga Lajos kiállítása Ma este fél kilenckor nyitják meg a marcelházi (Marcelová) Kisgaléria újabb tárlatát, amelyen Varga Lajos grafikáit tekinthetik meg az érdeklődők. -y-f #Ú J szú Kiadta Szlovákia Kommunista Párt|a Központi Bizottsága, főszerkesztő Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csető János, szerkeszlőség 815 81 Bratislava. Gorkého 10. telefon 309 331-252, 332-301, szerkesztőségi titkárság 550-18. gazdasági ügyek 506-39 Táviró 092308 Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében. 815 80 Bratislava. Martanovičova 21. Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava.'Jiráskova 5, telefon 337-823. 337-825 Hirdetési iroda a közie­teknek 815 80 Bratislava, Va|anského nábrežie 15 II emelet, telefon 551-83. 544-51 Előfizetési díj havonta - a vasárnapi kiadással együti - Kčs 14.70 A vasárnapi kiadás előfizetési díja negyedévenként Index 48 011 Kčs 13,-. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő Külföldi megrendelések. PNS. Ústredná expedícia a dovoz tlače. 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6 A Szovjetbarát júniusi száma

Next

/
Oldalképek
Tartalom