Új Szó, 1984. június (37. évfolyam, 128-153. szám)

1984-06-20 / 144. szám, szerda

A ČKD félvezetőket gyártó Csehszlovák -Szovjet Barátság Üzeme azon 23 prágai vállalat egyike, ame­lyek a napokban fo­gadtak el felajánlást a CSKP KB, a Cseh­szlovák Nemzeti Front KB és a szövet­ségi kormány által a felszabadulás 40. évfordulójával kap­csolatban közzétett felhívásra válaszolva. A vállalat dolgozói úgy döntöttek, hogy kísérleti üzemegysé­gük megkezdi az új, nagy teljesítményű tranzisztorok próba­sorozatának gyártá­sát, s egy évvel a ha­táridő előtt befejezik a ČKD 2000/84-es tí­pusú hangszekrény próbáit. A képen: Ha­na Šilhová egy kö­zépfrekvenciájú ti­risztoron dolgozik. (Petr Josek felvétele - ČTK) SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Céltudatosság a pártépítésben A párt vezető szerepének határozott érvényesítése és akció­képességének fokozása szempontjából mindig időszerű feladat a párt szervezeti, politikai, ideológiai erősítése. Korunk politikai viszonyai közepette a pártépítés olyan céltudatosan, komplex módon és tervszerűen irányított s szervezett folyamat, amely minden vonatkozásában a marxizmus-leninizmus eszmei-politi­kai platformján, a párt alapszabályzata szerint és a pártélet lenini normáihoz kötődve megy végbe, szükségszerűségét pedig alap­vetően a párt stratégiai irányvonalához mért igények határozzák meg. Mindebből logikusan következik, hogy a pártszervek és -szervezetek ez irányú tevékenysége a legkevésbé sem lehet ösztönös vagy kampányszerű, ahogy más formális megnyilvá­nulások sem tapadhatnak hozzá. A pártépítés szóban forgó követelményeinek kérdéseivel már a CSKP XIV. és XV. kongresszusa is behatóan foglalkozott, lényegét a XVI. pártkongresszus pedig így határozta meg: „Továbbra is komplex módon és céltudatosan kell irányítani a tagállomány javításának folyamatát, a szociális és korösszeté­tel alakulását. Szükséges, hogy elválaszthatatlan része legyen a pártszervezetek mindennapi munkájának. Megköveteli, hogy aktívabban működjenek a munkakollektívákban, megismerjék az embereket, s politikai, munka- és erkölcsi értékeik alapján felkészítsék őket a párttagjelöltségre. Ilyen irányban több kezde­ményezést várunk a SZISZ-szervezetektől és a szakszervezetek­ben tevékenykedő kommunistáktól is.“ Ezt az alapkövetelményt sokoldalúan konkretizálta a CSKP KB 3. ülése és 1981. június 11 -i határozata, amely nyomatékosah a tagfelvételek minőségi követelményeit helyezte előtérbe. A CSKP 3. ülése óta eltelt időszakban elért eredmények kétségkívül bizonyítják a pártépítés egész folyamatának maga­sabb szintre való emelkedését. Nevezetesen, hogy a felsőbb pártszervek, főleg a járási pártbizottságok irányításával a tagfel­vételek során a legtöbb pártszervezetben mind körültekintőbben előnybe részesítik a népgazdaságunk vagy társadalmi életünk egyéb területei fejlesztésének igényes szakaszain felelős mun­kát végző dolgozókat. Hogy ez - a viszonylag rövid idő alatt - milyen hatásfokban mérhető, nem kis gondot okozna számok­kal kifejezni. A központi bizottsági ülések anyagai és más tapasztalatok azonban megbízhatóan igazolják, hogy a pártpoli­tika megvalósításában elért sikerek lényegesen befolyásolják a tagság minőségi összetételének javulását, mint ahogy a tagál­lomány minőségi fejlődése is visszahat a párt politikai irányvo­nalának, gazdasági, szociális és más társadalmi céljainak ered­ményesebb megvalósítására. Több kínálkozó példa közül mégis kiemelésre méltó az a munka, amelyet e téren a komáromi (Komárno) járás pártszer­vezeteinek többsége fejtett ki. A járási pártbizottság 1981 szep­temberi ülése az 1981-1985-ös évekre 1700 tagjelölt felvételét irányozta elő - évenként mintegy 350-et. A három év alatt a tervezett 1010 tagjelölt közül 937 felvételére került sor. (73 tagjelölt különböző okok miatt nem lett párttag.) A teljes képhez tartozik, hogy míg 1981-ben a járás 209 alapszervezete 8132 tagot és tagjelöltet tömörített, 1984-ben ez a létszám 8865-re nőtt, ami 9 százalékos mennyiségi növekedést jelent - minőségi összetételét tekintve 34,4 százalékban munkásokkal, 19 száza­lékban efsz-tagokkal, 17,3 százalékban nőkkel, 11 százalékban értelmiségiekkel - egyéb kategóriákról nem szólva — és 90,4 százalékban 35 évnél fiatalabbakkal. Mindent egybevetve, ma a komáromi járás felnőtt lakosságának 14,3 százaléka párttag vagy tagjelölt, s ezzel a szervezettségi aránnyal a nyugat­szlovákiai kerület járásai között a második helyet foglalta el. Ezek a számadatok - tűnjenek bár szárazaknak - mindenképp eleven pártéletet, fokozottabb politikai aktivitást s amellett jó közéleti állapotokat, légkört fejeznek ki. Akkor is, ha egyébként a járási pártbizottság legutóbbi ezzel foglalkozó ülésén élesen bírálta a tagjelöltek kiválasztásában, nevelésében és felvételé­ben egyes alapszervezetekben előfordult hiányosságokat vagy egyenetlenségeket. Mert azok lényegében helyrehozhatók, más­felől pedig nem csökkentik azoknak a pozitív eredményeknek a jelentőségét, amelyeket a járás pártszervezetei a CSKP KB 3. ülése óta a párttagság minőségi összetételének tökéletesítése terén elértek. A mostani időszakban, amikor úgyszólván folyamatos tanácskozások, értékelő megbeszélések és elemzések tárgyát képezik pártunk legutóbbi központi bizottsági üléseinek anya­gai, amelyek szem előtt tartásával a CSKP XVI. kongresszusa határozatainak hiánytalan teljesítésére törekszenek ország­szerte, a sokrétű feladatok között a pártszervezeteknek elkerül­hetetlenül felül kell vizsgálniuk, vajon minden tőlük telhetőt megtettek-e a pártépítés minőségi követelményeinek is. MIKUS SÁNDOR A csehszlovák kormányfő befejezte szíriai látogatását Csehszlovák-szíriai közös közlemény (ČSTK) - Ľubomír Štrougal csehszlovák minszterelnök tegnap délután befejezte háromnapos hivatalos, baráti látogatását a Szíriai Arab Köztársaságban. A látogatásra Abdar Rauf Kasszem szíriai miniszter- elnök meghívására került sor. A csehszlovák-szovjet együttműködésről (ČSTK) - Megtartották tegnap Prágában a Szovjetunió élelmi- szeripari programjának teljesíté­séhez való csehszlovák hozzájá­rulással és az e téren kifejtett csehszlovák-szovjet együttműkö­déssel foglalkozó 2. országos ak­tívaértekezletet. A tanácskozáson részt vett azon üzemek és vállala­tok CSSZBSZ-, szakszervezeti-, és SZISZ-szervezeteinek, vala­mint gazdasági vezetőségeinek több mint 200 képviselője, ame­lyek termékeikkel elősegítik e program végrehajtását. Jelen volt Oleg Lusnyikov, a Szovjet­unió csehszlovákiai nagykövetsé­gének tanácsosa, Viktor Moroz, a Szovjet-Csehszlovák Baráti Társaság csehszlovákiai képvise­lője és a Szovjetunió csehszlová­kiai kereskedelmi kirendeltségé­nek küldöttsége Vlagyimir Vla- gyimirszkijjel, a kirendeltség ve­zetőjével az élen. A damaszkuszi repülőtéren a csehszlovák vendéget és kísé­retét Abdar Rauf Kasszem szíriai kormányfő, Musztafa Tiasz és Abdái Kadir Kaddur miniszterel­nök-helyettesek, a szíriai politikai és közélet más vezető képviselői búcsúztatták. Ľubomír Štrougal búcsúztatá­sára a repülőtéren megjelentek a Szíriában élő és dolgozó cseh­szlovák állampolgárok képviselői is. Miután a csehszlovák küldött­ség tagjai elbúcsúztak a szíriai kormány képviselőitől, felhangzott a két ország himnusza, majd a csehszlovák miniszterelnök fo­gadta a felsorakozott díszszázad parancsnokának jelentését és el­lépett a díszszázad előtt. Utána a küldöttség tagjai beszálltak a kü- lönrepülőgépbe, amely elindult Prága felé. A szíriai tájékoztatási eszközök Ľubomír Štrougal látogatásának harmadik, utolsó napján részlete­sen tájékoztattak damaszkuszi tartózkodásáról és a tárgyalások eredményeiről. A napilapok bő ter­jedelemben idéztek a két kor­mányfőnek a hétfői ebéden el­Miloš Jakeš a vsetíni járásban (ČSTK) - Miloš Jakeš, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB tit­kára tegnap a vsetíni járásba láto­gatott. Stanislav Tichavskýnak, az észak-morvaországi kerületi pártbizottság titkárának és Josef Podanýnak, a járási pártbizottság vezető titkárának társaságában a vsetíni Zbrojovka vállalatnál járt, majd a Rožnov pod Radhoštém-i Tesla üzemben tájékozódott a szí- nestévé-képernyóket gyártó üzem­egység építéséről. Miroslav Ka- poun cseh iparügyi miniszter kí­séretében megtekintette a felépü­lése után szintén színestévé- képernyőket gyártó Valašské Me- ziŕíčí-i üveggyár építkezését. El­beszélgetett az említett vállalatok tisztségviselőivel, akik átadták a dolgozók új felajánlásait. SZERDA 1984. június 20. XXXVII. évfolyam 144. szám Ára 50 fillér Jókívánságok (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait France Albert Renének, a Seychelles-szigeteki Köztársaság elnökévé történt újra­választása alkalmából. Elvtársi párbeszéd (ČSTK) - Vasil Biľak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB tit­kára tegnap fogadta Czeslaw De- gát, a LEMP KB külügyi osztályá­nak vezetőjét, aki munkalátogatá­son tartózkodik hazánkban. A szívélyes, elvtársi légkörű ta­lálkozón nagyra értékelték Cseh­szlovákia Kommunista Pártja és a Lengyel Egyesült Munkáspárt testvéri együttműködésének sike­res fejlődését, s megvitatták a kapcsolatok további sokoldalú elmélyítésének néhány kérdését. A fogadáson részt vett Michal Štefaňák, a CSKP KB nemzetközi politikai osztályának vezetőhelyet­tese és Andrzej Jedynak, a Len­gyel Népköztársaság csehszlová­kiai nagykövete is. Jubiláns köszöntése (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök levélben fejezte ki jókíván­ságait Hedviga Peškovának, a szocialista munka hősének jubi­leuma alkalmából. Levelében nagyra értékeli a jubiláns sokéves áldozatkész tevékenységét, ame­lyet főként a textilipari gépek kol­lektív kezelése új, progresszív módszereinek terjesztése terén fejtett ki, továbbá a kommunista párt politikájának és a szocialista építés programjának megvalósítá­sa terén párt- és társadalmi tiszt­ségekben végzett áldozatkész munkáját. Ma ülést tart a Szövetségi Gyűlés (Tudósítónktól + ČSTK) - Leg­felsőbb törvényhozó testületünk kamarái ma együttes ülést tarta­nak. A fő napirendi pont a cseh­szlovák föderáció 1983. évi állami zárszámadásáról szóló kormány- javaslat megvitatása. A Népi Ka­mara és a Nemzetek Kamarája 13. együttes ülésének programján szerepel továbbá a társadalom- biztosítási, a betegbiztosítási és a gyermekgondozási törvény mó­dosításának javaslata. Leopold Lér szövetségi pénz­ügyminiszter tegnap sajtótájékoz­tatón foglalkozott a múlt évi nép­gazdaság-fejlesztési terv teljesíté­sével, illetve a zárszámadás egyes következtetéseivel. Egye­bek közt elmondta: az 1983. évi - a hetedik ötéves terv első évei­hez képest - kedvezőbb gazdasá­gi fejlődés megteremti a reális fel­tételeket az ötéves terv célkitűzé­seinek és feladatainak teljesítésé­hez mennyiségi és - főként - mi­nőségi téren egyaránt. A bonyo­lult külgazdasági és hazai gazda­sági feltételek ellenére egészében véve meggyorsult a fejlődés üte­me, továbbá csökkent konvertibilis valutákban fizetendő adósságunk, nőtt a személyi fogyasztás, folyta­tódott a társadalmi fogyasztás gyorsabb ütemü növekedése. A gazdasági növekedés egyre na­gyobb mértékben ered az intenzi- fikációból, valamint az anyag- és energiatakarékosságból. A mi­niszter rámutatott arra is, hogy az elmúlt évek eredményein rontanak a gazdaságunk exportképességé­vel, a külföldi árucsere hatékony­ságának csökkenésével össze­függő vagy a tartalékok kiaknázá­sában, a beruházásokban, a tech­nikai vívmányok alkalmazásában tapasztalható fogyatékosságok, okai - mutatott rá a miniszter - el­sősorban az irányítás és az ellen­őrzés színvonalában, a hiányos állami, technológiai és munkafe­gyelemben, a sablonszerüségben, az új feladatok iránti passzív ma­gatartásban találhatók. A fő fel­adat a hatékonyság fokozása - mennyiségi és minőségi téren egyaránt. (sm) (Folytatás a 2. oldalon) Kommunista képviselők tanácskozása (ČSTK) - Ülést tartott tegnap Prágában a Szövetségi Gyűlés kommunista képviselőinek klubja. A tanácskozáson, amelyet Ján Marko, a Szövetségi Gyűlés első alelnöke, a klub elnöke vezetett, a Nemzeti Front más politikai párt­jaihoz tartozó és pártonkívüli par­lamenti képviselők is részt vettek. A jelenlevők a CSKP KB 10. ülésén a gép-, az elektrotechnikai- és a kohóipar XVI. pártkongresz- szus utáni feladatairól elfogadott határozatok végrehajtásának kér­déseivel foglalkoztak. Erről Josef Haman, a CSKP KB Elnökségé­nek póttagja, a KB titkára tartott beszámolót. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! mondott beszédéből, Ľubomír Štrougal és Abdar Rauf Kasszem pohárköszöntőikben egyértelműen megállapították, hogy a látogatás teljes mértékben elérte célját és hozzájárult a két ország baráti kapcsolatainak és együttműködé­sének további elmélyüléséhez. Az újságok ugyancsak kiemelték a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság és a Szíriai Arab Köztársa­ság nézeteinek azonosságát (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom