Új Szó, 1984. május (37. évfolyam, 103-127. szám)

1984-05-02 / 103. szám, szerda

NÉPÜNK BÉKÉS, BOLDOG ÉLETÉÉRT SZERDA 1984. május 2. XXXVII. évfolyam 103. szám ★ Ára 50 fillér Gustáv Husák és Ľubomír štrougal üdvözli a május elseji felvonulás résztvevőit (Képtávírón érkezett - ČTK felvétel) Május elseje a béke, az alkotó munka és a politikai egység jegyében GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRS BESZÉDE • A CSEHSZLOVÁK-SZOVJET BARÁT­SÁG ÉS A SZOCIALISTA NEMZETKÖZISÉG NAGYSZERŰ SEREGSZEMLÉJE • NEGYEDMILLIÓ PRÁGAI DOLGOZÓ A FELVONULÁSON tatta. ható: Konsztantyin Csernyenko és Gustáv Husák táviratváltása a munka ünnepe alkalmából (ČSTK) - Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke a munka ünnepe alkalmából a következő üdvözlő táviratot küldte Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének: Tisztelt Gustáv Husák Elvtárs! Szívélyesen köszöntjük Ont május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napja alkalmából. Jó egészséget, sok boldogságot és további sikereket kívánunk Önnek pártjaink és nemzeteink barátságának és együttmúködésének megszilárdítása során. Gustáv Husák elvtárs is üdvözlő táviratot küldött Konsztantyin Cser­nyenko elvtársnak, amelyben többek között ez áll: Tisztelt Konsztantyin Csernyenko Elvtársi Őszintén köszönöm jókívánságait, melyeket május elseje, a dolgozók ünnepe alkalmából küldött nekem. Engedje meg, hogy a dolgozók nemzetközi szolidaritási napja alkalmából én is jókíván­ságaimat fejezzem ki, jó egészséget és sok sikert kívánjak Önnek igényes munkájához és sok boldogságot magánéletében. Meggyő­ződésem, hogy testvérpártjaink együttműködése és országaink népének barátsága tovább szilárdul és mélyül a szocializmusért, a társadalmi haladásért és a világbékéért folytatott közös harcunk során. FORRADALMI HAGYOMÁNYAINK SZELLEMÉBEN ÜNNEPELTÜNK Jozef Lenárt elvtárs mondott beszédet • Élenjáró vállalatok dolgozói a menetben (Tudósítónktól) - A dolgozók és a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepének kiemelkedő ese­ményére, a prágaiak hagyományos felvonulására a béke, az alkotó munka, a nemzetközi szolidaritás, valamint hazánknak a szovjet hadsereg általi fel­szabadítása 39. évfordulójának jegyében került sor a letnái Díszszemle téren. A nagy seregszemlére ünnepi köntösbe öltözött a főváros, s különösen a letnái tér: a tavaszi szellő a proletár nemzetközi­séget jelképező vörös zászlókat s a szocialista építés útján járó népek nemzeti zászlóit lobogtatta. A díszemelvény fölött ez a jelszó volt olvasható: Éljen május 1. - a munka és a béke ünnepe! A prágai dolgozók tízezres tömegei már a reggeli órákban betöltötték a letnái teret, amelynek ünne­pélyességét nemcsak a vidám zsibongás, hanem a térről nyíló nagyszerű panoráma, a prágai vár s a Moldva mentén elterülő város lenyűgöző látvá­nya is fokozta. (Folytatás a 3. oldalon) Gustáv Husák elvtárs beszéde (Tudósítónktól) - A szlovák fő­város ünnepi díszbe öltöztetett ut­cáin a reggeli zenés ébresztő után gyülekeztek a hagyományos má­jus elseji felvonulás résztvevői. A kedvezőnek éppen nem mond­ható időjárás ellenére sokan eljöt­tek, hogy a munka ünnepén közö­sen fejezzék ki békeóhajukat. A Szovjetunió és a többi szocialis­ta ország békejavaslatainak meg­valósítását, a proletár és a szocia­lista internacionalizmus mélyítését hirdették a zászlók közt magasba emelt transzparensek. Szimbolikus jelentése is volt az idei felvonulás helyszíne - a Szlo­vák Nemzeti Felkelés tér -, kivá­lasztásának, hisz a szlovák nép negyven évvel ezelőtti hősi harca évfordulójának megünneplésére készülünk. A Világ proletárjai egyesüljetek! jelmondattal, vala­mint Marx, Engels, Lenin és Kle­(Folytatás a 2. oldalon) Tisztelt elvtársak, drága bará­taim! Mint minden évben, az idén is megünnepeljük a világ dolgozóival együtt május elsejét, a munka és a munkásosztály nemzetközi szo­lidaritásának ünnepét. Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Köz­ponti Bizottsága és a szövetségi kormány, valamint a saját magam nevében szívélyesen üdvözlöm mindannyiukat, akik itt összegyűl­tek ebből az alkalomból. Szívélye­sen köszöntőm továbbá azokat az állampolgárokat, akik országszer­te részt vesznek a május elseji gyűléseken. A felszabadulás felejthetetlen pillanataira emlékeztető májusi napok előtt elvtársi üdvözletünket küldjük mindenekelőtt leghúbb ba­rátainknak, a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának és népének, vala­mint a többi szocialista ország testvérpártjainak és nemzeteinek. Kívánjuk, hogy újabb sikereket ér­jenek el terveik megvalósításában és építő* munkájukban. Továbbra is arra törekszünk, hogy szoro­sabbra fonjuk a barátság, a szö­vetség, a bizalom és az együttmü­ködés kötelékeit velük. Őszinte rokonszenvünket fejez­zük ki a tőkés és a fejlődő világ dolgozóinak a kizsákmányolás és elnyomás ellen, a kenyérért és munkáért, a szabadságért és az igazságért folytatott küzdelmével. Ebben a szellemben köszöntjük külföldi vendégeinket. szélytől, és biztosítva legyen az emberiség békés jövője. Az Egye­sült Államok tettei és eljárása nincs összhangban a Washing­tonban egyre gyakrabban elhang­zó békeszólamokkal. A nemzetkö­zi helyzet bonyolultsága ellenére bízunk abban, hogy a békeerók határozottságukkal és egységük­kel fordulatot érnek el a nemzetkö­zi helyzet alakulásában, kiharcol­ják a nemzetközi enyhülés és együttműködés politikájához való visszatérést. (Folytatás a 3. oldalon) Tisztelt elvtársak, tisztelt pol­gártársaim, kedves fiatal barátaim! A forradalmi hagyományok szellemében ismét összejöttünk Bratislava, városaink és városká­ink terein és utcáin, hogy örömteli hangulatban ünnepeljük meg ezt a nevezetes napot, kifejezzük együvé tartozásunkat a szocialista országokban éló testvéreinkkel, szolidaritásunkat a tőkés orszá­gokban a kizsákmányolás ellen küzdő munkásokkal és mindazok­kal, akik a nemzeti szabadságért küzdenek. Elvtársak! Május elsejét az idén is minde­nekelőtt a békéért és a haladásért folytatott nagy küzdelem jegyében ünnepeljük meg. A mai veszélyes nemzetközi helyzetért az amerikai imperializmus a felelős, amely elindította a fegyverkezési ver­seny újabb fordulóját. Fel akarja borítani a kialakult erőegyensúlyt, gátat akar vetni a történelmi fejlő­désnek, rá akarja kényszeríteni saját akaratát más nemzetekre. Valamennyi ország békeszerető erői egyre határozottabban elítélik agresszív politikáját. A tőkés álla­mok sok reálisan gondolkodó ve­zetője is visszautasítja ezt a poli­tikát. A világbéke megőrzéséért foly­tatott küzdelemben a nemzetek legnagyobb reménye és támasza a Szovjetunió és a szocialista vi­lágközösség országainak egysé­ge és közös fellépése. A Szovjet­unió óriási erőfeszítéseket tesz egy becsületes, mindkét fél szá­mára elfogadható megállapodás elérése érdekében a mai nemzet­közi problémák megoldását illető­en, az egyenlőség és az azonos biztonság elve alapján. A szovjet békekezdeményezések, a Cser­nyenko elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága főtitkára és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnöke, valamint más szovjet ve­zetők által előterjesztett javaslatok rámutatnak arra a reális útra, amely lehetővé teszi, hogy a világ megmeneküljön a háborús ve- Felvételünk a bratislavai május elseji ünnepségen készült Jozef Lénáit elvtárs beszéde A szlovák párt- és állami szer­vek nevében szívélyesen és for­rón köszöntöm önöket, és jókíván­ságaimat fejezem ki május elseje alkalmából. A május elseji menetekben ha­ladó dolgozók millióit áthatja egy közös akarat - a béke megmenté­sének, az élet megvédésének akarata. Igen, tisztelt polgártársa­ink, nem tagadjuk, hogy a nemzet­közi helyzet súlyos. Ennek az az oka, hogy az imperializmus leg- (Folytatás a 3. oldalon) (Pavol Neubauer felvétele - ČSTK) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom