Új Szó, 1984. április (37. évfolyam, 79-97. szám)

1984-04-02 / 79. szám, hétfő

PRÁVD 3/7 kombinát KSS VYDÁV AtuLSTVO PRAVDA Redakcia ÚJ SZÓ ľRI MATICI AVA it Kudarccal felérő kivonás Libanonból utolsóként távoztak a francia egységek is SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Pótolhatatlan kincsünk - az erdő írta: VLADIMÍR MARGETIN, az SZSZK erdőgazdasági és vízgazdálkodási minisztere Az embernek a természethez való viszonyulása főleg azóta került a társadalmi érdeklődés előterébe, ahogy a hatalmas méretű civilizációs fejlődéssel összefüggésben tudatosítani kezdtük az életfeltételek megőrzésében betöltött szerepét. Az erdők hónapjának nevezett április már hagyományosan figyel­meztet arra a kötelességünkre, hogy megőrizzük az egészséges környezetet saját magunk és a következő nemzedékek számára. Ebben abból indulunk ki, hogy már régen elmúltak azok az idők, amikor a természet egyoldalú leigázásával elégítettük ki szük­ségleteinket. Ezért most arra törekszünk - bár ezt nem mindig sikerül elérni teljes mértékben hogy helyes egyensúly, együtt­élés alakuljon ki az ember és a természet között, figyelembe véve annak minden törvényszerűségét. A Szlovák Szocialista Köztársaság területén az erdők mintegy 80 százaléka a gazdasági hasznosítású erdőségek közé tartozik. Ezekben az erdők egyéb funkciói mellett a fakitermelésen van a hangsúly, amely népgazdaságunk fontos nyersanyaga. A további 20 százalékhoz a célerdók és a különleges rendelte­tésű erdők tartoznak, ahol a fakitermelés tervezésénél döntő szempontként veszik figyelembe az erdők vízgazdálkodási, talajjavító, éghajlati, környezetformáló és egészségvédelmi sze­repét. Mostanában éppen ezek a nem kevésbé jelentős tényezők kerülnek az előtérbe, s nemcsak a mi érdekünkben, hanem abból a szempontból is, hogy milyen örökséget hagyunk hátra a követ­kező nemzedékek számára. Végeredményben a fát külföldről is be lehet szerezni, de az erdők többi hasznos funkcióját nem lehet sem behozni, sem pedig kivinni. Ezért a jövőben a különle­ges rendeltetésű erdők területe szükségszerűen növekedni fog. Az erdők környezetvédelmi szerepének a megőrzése a jelen­legi időszakban összefonódik az ipari fejlesztés szükségleteinek a kielégítésével. Azt, hogy milyen egyensúlyt sikerül kialakítani az erdő egyes funkciói között, csak a jövő mutathatja meg. Ez a jövő azonban az erdők mai gazdáinak a kezében van. Az erdőgazdasági dolgozók felelős hozzájárulását az a tény is bizonyítja, hogy a 7. ötéves tervidőszak első három évében a tervezett feladatokat teljesítették és a kívánt irányzatokban túl is szárnyalták. Ebben az időszakban a szlovákiai erdészek 60 485 hektár irtást fásítottak be, teljesítve azt a követelményt, hogy minden erdőirtást legkésőbb két éven belül újra kell ültetni. A tervidőszak három éve alatt az SZSZK erdőgazdasága csaknem 16 millió köbméter rönkfát termelt ki, ami a terv túlteljesítését jelentette. Az erdők hozamát azonban a jelenlegi feltételek között csak a faanyag komplex kihasználásával lehet növelni. A nehéz fizakai munkák felszámolásával vagy csökkentésével az erdőgazdasági dolgozók munka- és szociális feltételei is fokozatosan javulnak. Jelentős haladást sikerült elérni a dolgo­zók munkahelyre való szállításában, ami nem csekély ered­mény, hiszen csaknem húszezer személyt kell naponta eljuttatpi a munkahelyre bonyolult terepviszonyok között, figyelembe véve a takarékos üzemanyag-gazdálkodás követelményeit. Emellett a meleg étel biztosítása sem marad figyelmen kívül. Az SZSZK Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási Minisztériuma a 7. ötéves tervidőszak első három évében csaknem 13 millió koro­nát fordított az üzemi étkeztetés fejlesztésére. Fokozatosan javul a munkavédelmi eszközök és a munkaru­hák minősége. Az újonnan kifejlesztett munkaruhákat a kipróbá­lás után még ebben az évben használatba vehetik az erdei munkások. A komplex szociális program keretében nagy súlyt helyezünk a dolgozók munka- és egészségvédelmére. A gépesí­tés növekvő színvonalával összefüggésben kiszélesítjük a mun­kások és a műszaki dolgozók szakmai átképzésének a hálózatát, s a figyelmet a szakképzés fokozására összpontosítjuk az erdészeti iskolák minden szintjén. Az erdőgazdasági dolgozók stabilizálása érdekében az elmúlt három évben 100 millió koronát fordítottunk lakások és szállás­helyek építésére. Gondoskodunk a dolgozók rendszeres orvosi vizsgálatáról és ellátásáról, a felnőttek és a gyermekek üdülteté­séről, valamint a szociális program keretében a gyermekintéz­mények építéséről is. Az erdőigazdaság fontos nyersanyaggal látja el a népgazdasá­got, de figyelembe kell venni a termelés biológiai jellegét is, az erdőállomány érésének hosszú időszakát, amiben nehéz figye­lembe venni a faipar változó igényeit. Emellett az erdők egész­ségi állapotára károsan hatnak a népgazdaság dinamikus fejlődésével és az urbanizációval összefüggő civilizációs ténye­zők. A levegő ipari eredetű szennyeződése különösen a savanyú esők formájában a talaj minőségét is rontja. Csökken az erdei növényzet ellenálló képessége a betegségekkel és a kártevőkkel szemben, s az érintett körzetekben a faanyag gyarapodása is lelassult. Ebben a helyzetben gyakran kerül sor a faállomány idő előtti kitermelésére, s az erdészek olyan új fafajokkal kísérletez- ■ jk, amelyek jobban elviselik az új feltételeket. Az erdészeti kutatás a Szlovák Tudományos Akadémiával és az Erdészeti és Faipari Főiskolával együttműködve keresi a megoldást. Ezen az alapon rövidesen sikerülni fog ellenálló fafajokkal erdősíteni Žiar nad Hronom környékét, s egyúttal hasznosítani a mezőgaz­dasági termelésre alkalmatlan területeket. Az erdők a nép vagyonának szerves részét alkotják. Az SZSZK minden lakosára 0,40 hektár erdőterület jut, melynek nemcsak gazdasági, víz- és talajvédelmi jelentősége van, hanem az egészséges környezetet is biztosítja mindannyiunk számára. Ezért megőrzése és védelme a párt gazdaságpolitikájának fon­tos részét képezi, s minden állampolgár erkölcsi kötelessége. HÉTFŐ" 1984. április 2. XXXVII. évfolyam 79. szám ★ Ára 50 fillér (CSTK) - Libanonból szom­baton utolsóként kivonták a francia egységeket is, amelyek a nyugati ún. soknemzetiségű erők Etelékében 18 hónapon át tartózkodtak Bejrút környékén. Már korábban elhagyták Libanont az olasz és a brit egységek, az amerikai tengerészgyalogosokat pedig már néhány héttel ezelőtt evakuálták a térségben tartózkodó hadihajókra. Reagan elnök hivatalosan is tá­jékoztatta a kongresszust arról, hogy befejeződött az Egyesült Államok részvétele a négyhatal­mi erőkben. Döntését azzal indo­kolta, hogy „ezek az erők már nem jelentenek megfelelő esz­közt“ a Libanonban követett ame­rikai célok elérésére, ezért a liba­noni partoknál tartózkodó hatodik flotta hajóit fokozatosan kivonják a térségből és ezentúl szokásos rutinfeladataikat végzik majd a Földközi-tengeren. Az amerikai elnök a tengerész- gyalogosok kivonásával kapcsola­tos jelentésében annak beismeré­sére kényszerült, hogy a Fehér Háznak sokba került a fegyve­res beavatkozás Libanonban. Ez a katonai kaland 59,7 millió dollárt emésztett fel és 264 ame­rikai katona életét követelte. Az elnök azonban világosan értésre adta, hogy nem változtat Liba­nonnal szemben követett politi­káján és arra figyelmeztetett, hogy a tengerészgyalogosok bár­mikor visszatérhetnek. A bejrúti kormány tegnap hiva­talosan tájékoztatta a washingtoni, londoni, párizsi és a római kor­mányt arról, hogy befejezettnek tekinti a négyhatalmi erők megbí­zatását. Az utóbbi hetekben mint­egy 1800 amerikai, 1200 olasz, szombaton pedig csaknem 1300 francia katona evakuálása fejező­dött be. A nyugati egységek kivonásá­val Washington és szövetsége­sei közvetve beismerték a 18- hónapos „békemisszió“ kudar­cát, azt, hogy a libanoni fejlemé­(Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetés (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök a Munka Érdem­rendet adományozta Jozef Kop- őo miniszterhelyettesnek, a szö­vetségi kormány elnökségi hivata­la osztályvezetőjének 60. szüle­tésnapja alkalmából a szocialista társadalom érdekében végzett po­litikai és gazdasági tevékenysé­géért. A magas állami kitüntetést szombaton Augustín Hubka, a szövetségi kormány elnökségi hivatalának vezetője adta át. Befejeződött a Jug ’84 (ČSTK) - Az NDK déli részén szombaton befejeződött a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek Jug ’84 fedőne­vű közös hadgyakorlata. A manő­vereken az NDK nemzeti néphad­seregének, a lengyel néphadse­regnek, valamint a Németország­ban állomásozó szovjet fegyveres erők vezérkarai és alakulatai vet­tek részt. A hadgyakorlat ünnepi gyűlés­sel fejeződött be, amelyen Mihail Zajcev hadseregtábornok, a Né­metországban állomásozó szov­jet fegyveres erők csoportjának főparancsnoka hangsúlyozta, hogy a gyakorlat résztvevői bebi­zonyították magas fokú harci kép­zettségüket és azt, hogy készek bármikor meghiúsítani a világbé­két fenyegető kalandor, imperialis­ta terveket. Az etióp államfő elutazott Moszkvából (ČSTK) - Szovjetunióbeli láto­gatásának befejeztével szomba­ton elutazott Moszkvából Men- gisztu Haile Mariam, a Szocialista Etiópia ideiglenes katonai kor­mányzótanácsának és az Etióp Dolgozók Pártja megalakítására létrehozott bizottságnak az elnö­ke. Mengisztu moszkvai baráti munkalátogatásának befejeztével Tripoliba utazott, hol megkezdte tárgyalásait Kadhafi líbiai veze­tővel. Pinochetnek távoznia kell a hatalomból A CHILEI KP KIÁLTVÁNYA (ČSTK) - A betiltott Chilei Kommunista Párt Központi Bi­zottsága kiáltványt hozott nyilvá­nosságra, amelyben leszögezte, hogy az országban kialakult bel­politikai válság megoldása csakis Pinochet diktátorrezsimjének az eltávolításával és ideiglenes kor­mány létrehozásával oldható meg. A terjedelmes dokumentum ezt mi­nősíti a demokratikus viszonyok felújításához vezető első lépés­nek, majd megállapítja, hogy Chi­lére „nagy harcok időszaka“ vár, és a diktatúra elleni tiltakozásul általános sztrájk előkészítésére szólít fel. A Chilei KP hangsúlyozza: Az országban működő ellenzék egyet­ért abban, hogy Pinochetnek azonnal távoznia kell és az állás­pontok abban is megegyeznek, hogy az új ideiglenes kormányban minden demokratikus erőnek he­lyet kell kapnia. A hegyvidékeken is vetnek, ültetik a burgonyát A kelet-szlovákiai kerület dé­lebbre fekvő járásainak mezőgaz­dasági vállalatai már elvetették a tavaszi kalászosokat, és a Ma- gas-Tátra alatti hegyvidéken is el­kezdődött a vetés, valamint a bur­gonya ültetése. A poprádi járásban csaknem 7,5 ezer hektáron kell a magágyba juttatni az árpát - ebből már több mint 600 hektárt bevetettek 463 hektáron vetésre vár a zab, 514 hektáron a kukorica és 590 hektá­ron a len. A Tátra alatt tulajdon­képpen csak a múlt héten kezdtek el vetni. A hét végén már tíz mező­gazdasági vállalatnál dolgoztak a vetőgépek. A valamivel délebbre fekvő, szomszédos Spišská Nová Ves-i járás tizenkilenc mezőgazdasági vállalata közül - a Spišské Vlachy-i Állami Gazdaságot és a Mníšek nad Hnilcom-i szövetkezetet kivé­ve - már befejezték a tavasziak vetését. A magasabban fekvő Niž­né Repaše-i szövetkezetben még csak az előkészületek folytak az elmúlt héten, s csupán szombaton kezdtek el vetni. A járásban a ter­vezett 3791 hektár csaknem ki­lencven százalékán elvetették már a tavaszi kalászosokat, amint erről Rudolf Čurny mérnök, a járási me­zőgazdasági igazgatóság egyik vezető dolgozója tájékoztatta az újságírókat. Ez a jó eredmény egyben a jó felkészültségre, szer­vezettségre is utal. Az elmúlt hét végén kezdték meg a járásban a len vetését is. Ezt a növényt 130 hektáron termesztik. A zöldségfé­léket elsőként a Spišský Štvrtok-i szövetkezetben kezdték el vetni. Járási viszonylatban összesen 48 hektáron termesztenek zöldséget, főleg petrezselymet és káposztát. Az elmúlt hét folyamán gondos előkészületek folytak a járásban a burgonya vetésére is. Az erre kijelölt terület 2587 hektárt tesz ki. A legtöbb burgonyát a Levočai, és a Spišské Vlachy-i Állami Gazda­ság, valamint a studeneci, smiža- nyi, a Spišský Štvrtok-i és a Spiš­ské Podhradie-i szövetkezet ter­meszti. Értesüléseink szerint az ősziek aránylag jól átteleltek, s a velük kapcsolatos első tavaszi munka a közeli napokban befejeződik a Magas-Tátra alatti hegyvidéke­ken is. (kulik) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A történelmi források szerint több mint 100 éve termelnek ki Del- Csehországban hangszerek - zongora, hegedű, gitár - készítésére alkalmas fát, kizárólag hazai gyártási célokra. A Nové Hrady-i erdőgaz­dasági üzem dolgozói évenként több mint 1200 köbmétert termelnek ki ebből a fából. A Csehszlovák Hangszerkészítő Vállalat szakembereivel együttműködve választották ki az alkalmas fákat azzal a céllal, hogy elegendő és jó minőségű nyersanyag álljon a hangszerkészítők rendel­kezésére. A felvételen Miroslav Kučera (előtérben), az erdőgazdasági üzem dolgozója és Karéi Polakovský mérnök, az üzem fakitermelési felügyelője készíti szállításra elő a fát. (Jaroslav Sýbek felvétele - ČSTK)

Next

/
Oldalképek
Tartalom