Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. július-december (16. évfolyam, 26-52. szám)

1983-07-22 / 29. szám

Ha forr a hűtővíz Meleg időben többször lehet problémánk a gép­kocsi hűtőrendszerével, ezért tolyadékhútéses ko­csiknál gyakrabban kell ellenőrizni az átlátszó mű­anyagból készült kiegyenlítő-tartály szintjét. Ha a hűtőfolyadék szintje a „MIX“ jelzés alá csökken, töltsünk utána a „MAX“ rovátkáig desztil­lált vizet - feltéve, hogy a folyadékveszteség nem haladja meg a kiegyenlítő-tartály térfogatának mennyiségét. Magas folyadékveszteség esetén egyszerűbb az értékes hűtőfolyadékot - a fűtőtestből is - kannába leereszteni és a csaprendszert - ideiglenes jelleg­gel - csapvízzel feltölteni. A művelet leírását min­den típus kezelési utasításában megtalálhatjuk. Ha a műszerfalon a hőmérő mutatója a piros mező felé közeledik, megpróbálkozhatunk egy egy­szerű fogással: kapcsoljuk be teljes állásba a fűtést és a szellőző ventillátort. Tapasztalni fogjuk, hogy a skála mutatója ugrásszerűen visszatér a normális tartományba. (Régi autósszabály: inkább nekem legyen melegem, mint a motornak.) Ha ez a mód­szer nem vezet eredményre, állítsuk le a motort. A motortérben szemrevételezéssel próbáljuk megállapítani, hogy hol folyik el a víz. A hútösapkát még véletlenül se nyissuk ki forró motornál, mert nyomás alatt levő forró folyadék és gőz súlyos égési sebeket okozhat! Szerencsésebb eset, ha a szivár­gást a csőbilincsek lazasága okozza, mert azt utánhúzással könnyen megszüntethetjük. A gumi­csövek kirepedezését ideiglenesen spárga-ban­dázzsal (rátekeréssel), esetleg műanyag szigetelő­szalag rátekerésével tudjuk befoltozni, de megbíz­hatóan csak a csere segít. A léghűtéss kocsiknál is felléphet hűtési zavar, amelynek fő oka: a túl laza ékszíj, a lemezek, esetleg a turbokerék deformálódása. Ezeket a hibá­kat könnyű felfedezni. Rejtett hiba viszont a henger­fej és a hengerek hútöbordáinak eltömódése. Ez abból adódik, hogy olajszivárgás miatt a por köny- nyen ráülepszik a bordákra, s az idő múlásával egyre vastagabb réteget alkot. Egyes esetekben, egy-egy helyen teljesen eltö- mödhet a hűtőfelület, s a hűtés teljesítménye akár 70-80 százalékkal is csökken. Ennek viszont egye­nes következménye a motor teljesítményének roha­mos csökkenése, alkatrészeinek idő előtti kopása és a tömítések szétégése. Hogy ezt elkerüljük, érdemes a Trabant, a kis Polski turbóhútésének lemezburkolatát időnként leszerelni. Meg léptetéssel fogjuk tapasztalni, hogy már az egyéves kocsiknál is jelentős vastagságú ez a nem kívánatos réteg. Petróleumos ecsettel azonban pillanatok alatt eltá­volítható. A makacsabb szennyeződéseket a bor­dák közül fapácikával csalogathatjuk ki eredménye­sen. - (Krat) Az elmúlt két esztendőben a prágai AVIA vállalat 60 százalék­kal növelte a könnyű tehergépkocsik kivitelét. Ez elsősorban a szovjet megrendeléseknek köszönhető. A vállalat 1973-ban 3501 autót gyártott, az idén már 12 700-at, ebből 7932-t exportál, 2500-at a Szovjetunióba. A képen: Miloslav Hala felszereli a gumiabroncsokat az A-31 típusú autóra. (Libor Hajsky felvétele-CTK) A több fázisú szabályozás ELEKTRONIKUS ANTENNA A WARTBURG HOMLOKABLAKÁN A Wartburg 353 W típusú gép- kocsi számára elektronikus hom- lokablak-antennát fejlesztenek ki. E kocsik néhány változatát 1983 őszétől már ezzel az újítással lát­ják el. Ezeknek az antennáknak, amelyeket a kilátás akadályozása nélkül a szélvédőre „nyomtat­nak“, az a nagy előnyük, hogy alig-alig fenyegeti őket a korrózió. Némely hullámhosszon jobb vétel­minőség is remélhető tőlük. To­vábbá a járművön elmaradhatnak a bevezető furatok, és ezáltal az olyan csatlakozóhelyek is, ahol rozsda keletkezhet. (Urania) ÚJ ÚTBURKOLAT, RÉGIBŐL Svédországban eljárást próbál­tak ki az elöregedett aszfaltburko­lat újrahasznosítására. A régi út­burkolatot feltépik, majd az anya­got hidegen megőrlik és beépítik az új aszfaltba. Az újrahasznosí­tott aszfalthoz csak csekély meny- nyiségű friss bitument kell keverni. Az új eljárást az teszi lehetővé. hogy olyan keményfém-lapkás, hi­degen őrlő készüléket fejlesztettek ki, amely könnyűszerrel finomra aprítja a régi aszfaltanyagot, még­hozzá az útépítés színhelyén, te­hát nem kell szállítani, tárolni az új rafel használásig. ■ A lódzi „Autó-Motor“ Klub tagjai érdekes plasztik-kisautó előállítására készülnek. A jármű konstruktőre Marian Kotlicki mér­nök. A konstrukcióban felhasznál­ják a Fiat 126p alvázát és motor­ját, a karosszériát p>edig laminált műanyagból készítik. Az eredeti „kis Polskihoz“ képiest a lódzi kis­kocsi 26 cm-rel hosszabb, 16 cm- rel szélesebb és 10 cm-rel alacso­nyabb lesz. A bielskói kisautó­gyár biztosítani fogja az alvázak szállítását, és kötelezte magát a plasztik kiskocsi tesztvizsgálata­inak és terhelési próbáinak elvég­zésére. ■ Üj 30 személyes luxus turista­busz közös gyártásában állapo­dott meg az Ikarus és a szófiai autóbusztervezö intézet. Az Ika- rus-karosszériával és bolgár al­vázzal készülő luxus autóbuszból, amelynek 108 kW-os (145 lóerős), hathengeres turbófeltöltésú mo­torját Tolbuhinban gyártják, az idén kettő készül. Az oszlopokra szerelt jelzőlám­pák a harmincas években tűntek fel. Ezeket általában a négy elága­zásé útkereszteződéseken állítot­ták fel, a járdák szélén. Bonyolult tervezésre, számításokra ekkor még nem volt szükség: ugyanaz a lámpa irányította a jármű- és a gyalogos forgalmat, mind a négy oldalon 3-3 lencsével. Még az ötvenes-hatvanas években is ilyen lámpákat állítottak fel. - Ez a forgalomirányítási rendszer mindaddig megfelelő volt, amíg csak egy sorban közlekedtek a járművek. A forgalom növekedé­sével azonban megváltozott a helyzet. Be kellett vezetni a pár­huzamos közlekedést. Az egyirá­nyú forgalomra kijelölt utcákon két vagy több sávon hajtanak a ko­csik, s ugyanannyi sávon sorakoz­nak fel a kereszteződésekben is a lámpák előtt. Ha a szélső sáv elején pl. egy autóbusz áll, a má­sodik sávon valamivel hátrább álló kocsi vezetője már nem látja a lámpát, amely előírásszerűén a járdaszegélytől 80 cm-re, mint­egy 2 m magasságban van elhe­lyezve. Jobbra kis ívben be lehet kanyarodni, ha zöldet mutat a lám­pa, de ma már olyan sok a beka­nyarodó kocsi, hogy vagy a gyalo­gosok nem tudnak miattuk átmen­ni, vagy a járművek várakoznak a gyalogosok miatt. A párhuzamos közlekedés új forgalomirányítási rendet kíván. Ez az új rend az ún. többfázisú szabályozás. A többfázisú irányí­tás célja, hogy ne engedjen meg olyan mozgásokat, amelyek zöld jelzésnél egy másik jármüfolyam- mal vagy a gyalogosok átkelésé­vel való kereszteződés veszélyét rejtik magukban. A balesetek elke­rülése végett a zöld jelzésnek egyértemüen ,,szabad“-ot kell je­leznie. Ezért minden haladási irány jelzésére, valamint a gyalo­gosok irányítására is külön-külön jelzőlámpára van szükség. Fon­tos, hogy a lámpa mindenki szá­mára jól látható legyen. - Ezt a fel­tételt kétféleképpen lehet teljesíte­ni: a forgalmi sávonkénti és az irányonkénti jelzésadás rendsze­rével. Az első utat követik pl. az USA-ban, ahol öt méter magas oszlopokra szerelt, s az utat ke­resztező portálra annyi jelzőlám­pát helyeznek el, ahány sáv van. Ez a városban nemcsak városké­piig zavaró megoldás, hanem drága is. Európában kevés helyen alkalmazzák, főleg nem belváros­ban. Marad tehát a második lehe­tőség: az irányonkénti jelzésadás. Ez a rendszer jól bevált sok euró- p>ai országban. > >nf MA MÉG A LEGKISEBBEK A japán Mitsuoka Motors megkezdte Kaliforniában a világ legkisebb gépkocsijának árusítását. Az alapiár 3000 dollár. A Zoe Zippier két változatban készült; az egyik kemény tetős, a másik vászonteteje piedig cipzárral erősíthető fel. A kocsik súlya egyen­ként 180 kilogramm, 50 köbcentis motorjuk öt lóerős, és a kis járművek maximális sebessége óránként 90 kilométer. Fogyasz­tása kevesebb, mint egy liter 100 kilométeren. O rszágúti karambolról, tulajdonképr- pien egy hétköznapi esetről lesz szó az alábbiakban. A baleset tanulságai azonban épipien hétköznapiassága, a ha­sonló esetek gyakorisága miatt szívlelen- dök meg, aktualitását piedig a nyári időjá­rási és közúti viszonyok adják. A tömeges szabadságok, az évről évre növekvő ide­genforgalom idején, a más évszaktól el­térően kedvezőbb látási körülmények el­lenére, az autók áradata miatt egyes útvonalakon nehezebb a forgalmi helyzet áttekintése és emiatt minden manőverre - nem utolsó sorban a követési távolság­ra s az előzésre - érdemes jobban ügyel­ni, ezzel együtt piedig erősíteni az együtt­működést a közúti piartnerekkel. Az eset forgalmas közúton történt két falu között. Felhős, párás idő volt, olykor az eső is szemerkélt. A mérsékelt sebes­séggel haladó teherautó vezetője a kissé homályos visszapillantó tükörben is látta, hogy már huzamosabb ideje követi egy Lada személygépikocsi, amelynek fiatal vezetője többször is sikertelenül próbál­kozott az előzéssel. A sikertelenség oka az volt, hogy az LCA rendszámú sze­mélygépkocsi kihúzódott a bal oldalra, elbizonytalankodott, a lejtők és emelke­dők miatt rosszul látta be a szembejövő forgalom sávját. A teherautó vezetőjének is erősen összpontosítani kellett - már a kanyarok végett is - a néhol még nedves útfelületen, de az is nyilvánvalóvá lett, hogy elhatározta, miszerint csak azért se engedi maga elé az „úrvezetőt“. Az addig kocogó haladásnak a vi­szonylag egyenes útszakasz és a Ladás türelmetlensége vetett véget: elszánta magát az előzésre és ezzel elemi hibát követett el. Az egyik dombtetőn hirtelen feltűnt előtte egy gyorsan közeledő mo­torkerékpár, s kényleien volt az épp>en hogy csak megelőzött teherautó elé hirte­felelösség, mert az előzéshez az adott útszakaszon nem voltak biztosítva a fel­tételek. Más kérdés persze, hogy a teher­autó vezetője sokat tehetett volna a bal­eset elkerüléséért. Az okok vizsgálatakor ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy nem érzékelte a veszély ún. előhelyzetét. Ez különben akkor alakult ki, amikor a ve­Alkalmazkodás, segítőkészség és fantázia EGY KARAMBOL TANULSÁGAI len besorolni. A teherautó vezetője már nem tudta sebességét csökkenteni és nekifutott a Lada hátuljának. Szinte „fel­nyársalta“ a személygépkocsit s ez volt a kisebbik rossz, hiszen sikerült elkerülni a frontális összeütközést a motorkerék­párossal. így „csak“ a Lada hátsó ülésén békésen szundikáló személy sérült meg - szerencsére könnyebben. Arra a kérdésre, hogy a résztvevők közül ki volt a hibás, egyértelmű a válasz. A karambolt követően gyorsan megérke­zett közlekedési rendőrök a helyszínelés során megállapították, hogy a személy- gépkocsi fiatal vezetőjét terheli a teljes szély még nincs közvetlenül és félreért­hetetlenül jelen, de a körülményekből már lehet következtetni arra, hogy a ka­rambol bármely pillanatban bekövetkez­het. (Ezért is hasznos a losonci (Luce- nec) közlekedési központ munkája, amely - meghatározott terv szerint - a balesetek számának csökkentésére, a fokozott óvatosság és az előírások, szabályok megtartására irányul. Ez év­ben például közel 200, iparban és mező- gazdaságban dolgozó gépkocsivezető távobbképzését szervezték meg. A jár­művezetők 32 órás előadássorozaton vettek részt, amely vizsgával végződött, s megismerkedtek az elsősegélynyújtás legfontosabb tudnivalóival is.) A szóban forgó teherautó vezetőjének fel kellett tételeznie, hogy a mögötte többször is sikertelenül próbálkozó sze­mélygépkocsi tulajdonosa elóbb-utóbb elszánja magát az előzésre. Ha a teher­autó sofőrje hallott volna deffenzív veze­tésről - amelyről korábban már írtunk -, ha figyelembe vette volna azt az íratlan szabályt, hogy jobb „elkülönülni“, azaz minél hamarabb eltávolodni a többé-ke- vésbé nyughatatlan, erőszakos autós partnertől, ha átgondolja, hogy kényel­mesebb és főleg biztonságosabb vezetni egy „tapadó“ autós nélkül, már csak egy esetleges vészfékezés miatt bekövetke­ző ráfutásos karambol miatt is - nos, ha ez a sok „ha“ nincs, akkor már jóval előbb engednie kellett volna előzni a sze­mélyautót. Lassítással, kis lehúzódással az út szélére, szabadabb mozgásteret ad­va a Ladának, villogással vagy kézzel jelezve az előzés veszélytelen pillanatait a mögötte haladónak. Abban, hogy a fent vázolt karambol megtörténhetett, a forgalmi partner visel­kedéséhez szükséges alkalmazkodó ké­pesség, a forgalmi helyzet várható alaku­lását előrevetítő közlekedési fantázia és a segítökészség hiánya a teherautó ve­zetőjénél a ludas. Ez még akkor is így van, ha - jogilag és egyébként is - a La­da vezetője „húzta a rövidebbet“. őt marasztalták el. KANIZSA ISTVÁN ÚJ SZÚ 16 v//r/r/////////i ssssssssssssssssssssssss/sss. 'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSa 'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS% 1983. VII. 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom