Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. január-június (16. évfolyam, 1-25. szám)

1983-04-15 / 15. szám

Pedagógusok és a polgári szertartások Parasztzenekar A jól működő tömegszervezetek közé tartozik Gél lén (Holice) a CSEMADOK 114-tagú szerve­zete Kovács László elnök irányítá­sával. A szervezetnek négy nép­művészeti csoportja van. A legsi­keresebb közülük a 14-tagú férfi éneklőcsoport. Hetente rendsze­resen próbálnak. Repertoárjukban főleg csallóközi népdalok, népfel­dolgozások szerepelnek, de pró­bálkoznak népi hagyományok fel­újításával is. Egészen új kezde­ményezés a parasztzenekar meg­szervezése. Említésre méltó a színjátszó és a szavaló csoport, melynek tagjai fiatalok. Jelenleg a fiatalok Illyés Gyula Túvétevők című parasztkomédiáját próbálják, amit szeretnének minél előbb elő­adni. A szavaló csoport alkalmilag lép fel évfordulók, megemlékezé­sek és író-olvasó találkozók alkal­mából. A szervezetnek e sokrétű mun­kája ellenére a tagság mégis hiá­nyolja a rendszeresebb író-olvasó találkozókat, az ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi esteket és esztrád műsorok rendezését. A szervezet már bebizonyította, hogy képes rendszeres tevékeny­ségre, de ehhez agilis vezetőség­re és lelkes támogatókra van szükség. Cseh Attila Nyolcvanéves gépészkovács Lakásán, családja körében ke­reste fel a Licei (Lidnce) Hnb elnö­ke és a polgári ügyek testületének elnöke Mészáros Imrét 80. szüle­tésnapja alkalmából. Őszinte jókí­vánságukat és köszönetüket fe­jezték ki munkájáért. Mészáros Imre 1945 óta dolgozik a Jól svai (Jelsava) Állami Gazdaság licei részlegén, ahol magas kora elle­nére ma is aktívan részt vesz a mezőgazdasági gépek javításá­ban. A 80 éves gépészkovács megbízható munkát végez, az ekék, boronák, különböző vetögé- pek javításának mestere. Munká­ját értékelték a gazdaság vezetői is. Ferencík András, a helyi gaz­dasági udvar vezetője meleg sza­vakkal és ajándékokkal köszönte meg sokéves munkáját. Bányász Ida Őszinte elismeréssel szól Mé­száros Miklós a Csílizradványi (Ci- lizská Radvan) Hnb elnöke a falu­ban élő és dolgozó pedagógusok­ról, miközben a polgári ügyek tes­tületének munkájáról beszél. A pedagógusok nehéz és fáradsá­gos munkájuk közben mindig sza­kítanak időt egyéb teendők elvég­zésére is. A héttagú testület elnöke Nagy Emö. Kiváló segítőtársa Varga Er­zsébet, a hnb dolgozója. Arra tö­rekszenek, hogy rendezvényeik színvonalasak legyenek. Céljukat el is érték, mert nemegyszer elő­fordult már, hogy más faluból ér­kező fiatal párnak az volt a kérése, Csilizradványon köthessenek há­zasságot. A polgári ügyek testületéinek versenyébe is bekapcsolódtak. A múlt évben kategóriájukban a harmadik helyre kerültek. Az Nyilvános gyűlésen - a helyi tömegszervezetek képviselői és a kultúrát kedvelő közönség előtt — értékelte munkáját a muzslai művelődési otthon. Gróf Ervin, fia­tal népművelő nagy lelkesedéssel beszélt az elért eredményekről. Tavaly alig akadt egy-egy hét, amikor nem volt valamilyen akció. Jól szerepelt a nyugdíjfis klub tag­sága a Lakodalmas című összeál­lítással, a CSEMADOK helyi szer­vezetének színjátszói Bolondok az esküvők és temetések megrende­zésén kívül hetvenhat nyugdíjast köszöntöttek, hatvánhárom fiatalt, akik átvették személyazonossági igazolványukat, kétszer búcsúz­tatták a sorköteleseket, kétszer üdvözölték a leszerelőket és két alkalommal műsoros ünnepi gyű­lést rendeztek. Ügyelnek a műsorok színvona­lára. Az ünnepi beszédeket rend­szerint a testület vagy a hnb elnö­ke mondja, s egy-egy pedagógus ad elő alkalomhoz illő verset. Ke- buszek Rudolf pedagógus gyer­mekkórusa nemcsak számos ver- seny győztese, hanem vonzóbbá teszi a szertartásokat és az ün­nepségeket is. A testület tevékenységét anya­giakkal rendszeresen támogatja a földmúvesszövetkezet, az Agro- komplex és a tömegszervezetek. Ajándékokról is ők gondoskod­nak. -yb~ elsö emeleten című vígjátékkal, valamint Este a fonóban című népi feldolgozással. Ebben az évben a CSEMADOK színjátszói ismét kitettek magukért. Egymás után hatszor játszották telt ház előtt Jókai: Debreceni lunátikus című darabját, mellyel áprilisban a kerü­leti versenyen vesznek részt. A CSEMADOK színjátszói által előadott mindkét vígjáték sikere Grosch Gábor rendező munkáját dicséri. Ulrich Gyuláné A nószövetség garamkálnai (Kálna nad Hronom) szervezetének tagjai színvonalas kézimunka-kiállítást rendeztek, melyet sok érdeklődő tekintett meg. Császár Ernő felvétele Jól szereplő színjátszók A Nyítrai Gép- és Traktorállomás a gyártási-gazdasági egységek szakosodása alapján az egységesített sorú traktorok hátsó szek­rényének nagyjavítását végzi. A felvételen Sebők Géza, a gépja­vítók szocialista munkabrigádjának vezetője, akinek jó minőségű munkájával elégedettek a mezőgazdászok egész Szlovákiá­ban. Mikulás Gál felvétele Puskin-emlékverseny Galántán a Csehszlovák -Szovjet Baráti Szövetség Há­zában tartották meg a Puskin- emlékversenyt, melyen mint­egy 57 vers- és prózamondó vett részt Galántáról, Vágsely- léról, (Sara), Diószegról (Slád- kovicovo) és Serecfből. A résztvevők hét kategóriában versenyeztek. Az alapiskolák kategóriájában Szilná Andrea, a Galántai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Renáta Li- bová a Vágfarkasdi (Vlcany) Szlovák Tanítási Nyelvű Alap­iskola, Bohony Beáta a jókai (Jelka) és Kaprinay Csilla a nagymácsédi (Verká Maca) alapiskola tanulója lett az első. A középiskolások kategóriájá­ban Lencsés Ivonne a Sered! Közgazdasági Szakközépisko­la tanulója, Sofia Cervenková a galántai szlovák gimnázium és Gutái Adrian a galántai gimnázium tanulója végzett az első helyen. Az idei Puskin- emlékverseny magas színvo­nalú volt, kifogástalan volt minden egyes versenyző előadása és nyelvtudása, to­vábbá több orosz írótól és köl­tőtől hangzottak el versek és prózarészletek, mint az előző években. Nagy István Munkájuk tükre Ünnepi aktívára hívta meg a Hajósok Házába a komáromi Jednota fogyasztási szövetkezet a szocialista munkabrigádok vezetőit és aktivistáit. Az összejövetelen részt vett Kiss Gyula mérnök, a szakszervezet járási bizottságának elnöke is. Dudás Katalin a Jednota szakszervezete üzemi bizottságának titkára szólt a szocialista munkabrigádok tevékenységének fontosságá­ról. Anna Kádeková a dolgozók szocialista nevelésének felada­tairól beszélt, majd Fekete József, a Jednota alelnöke ismertette az idei év eddig eltelt időszakának gazdasági eredményeit. Az aktívára a szocialista munkabrigádok elküldték krónikáikat is. A krónikák vezetésére versenyt hirdettek. A legszebb és a legtar­talmasabb az igazgatóság számfejtő osztályának krónikája volt. A második díjat a komáromi 11-053-as élelmiszerüzlet, a harma­dikat pedig a nemesócsai (Zemianská Olca) bevásárló központ élelmiszerosztálya krónikájának ítélték oda. A felvételen az aktíva résztvevői nagy érdeklődéssel nézegetik a krónikákat. Sztrecskó Rudolf Milliók ésszerűsítésből Az újítási mozgalom a füleki (Fiíakovo) Kovosmalt vállalatban már a hatvanas évek elején kez­dett kibontakozni, s azóta nagyon sok javaslatot nyújtottak be és ki­váló eredmények születtek. Voltak olyan újítási, ésszerűsítési javas­latok, melyek a gyárnak több millió korona megtakarítást jelentettek, s voltak olyanok is, melyek jelen­tősen megkönnyítették a terme­lést, javították a munkakörülmé­nyeket. Az utóbbi időszak legsike­resebb újításairól és a mozgalom jelenlegi helyzetéről Kenyeres Kálmán újítási referens tájékozta­tott. Tőle tudtam meg, hogy a kö­zelmúltban legnagyobb megtaka­rítást jelentett a régi savazó rész­leg felújítására benyújtott javaslat. Az eredeti terv szerint le kellett volna állítani a részleget, de az itt dolgozók leleményességének - a Kovács József mérnök vezette komplex racionalizációs brigád ja­vaslatának - köszönhetően gyárt­mányaik nem estek ki az évi ter­melésből, s ez a gyárnak 70 millió koronát jövedelmezett. A techno­lógusok 1980-81 -ben olyan mű­szaki-szervezési javaslatokat, in­tézkedéseket valósítottak meg, melyekkel a vállalatnak minden befektetés nélkül ötmillió koronát takarítottak meg. A tavaly meghirdetett újítók hó­napja alkalmából tematikus fel­adatokat adtak ki. A feladatok meg­oldásába összesen huszonhár- ! man neveztek be, s a legjobbak pénzjutalomban részesültek. A nemrégiben megtartott érté­kelés azt bizonyítja, hogy tavaly eredményes évet zártak az újítók. A terv szerinti 3,5 millió korona helyett 3 millió 516 ezer koronát takarítottak meg az újításokkal. Ján Becher mérnök, vállalati igaz­gató javaslata alapján a külföldről- az NSZK-ból, Olaszországból- devizáért behozott szerszámo­kat belföldön, nagyon jól össze­hangolt kooperációban készítették el, s ez 1,5 millió koronát eredmé­nyezett. Sikeres volt a zománco- zóban az egyik dolgozónö újítása. Javaslatával energia- és munkae­rő-megtakarítást értek el 46 384 korona értékben. Jelentős volt Ja­kab Gyula mérnök, főkonstruktőr, Lázár István és Frantisek Becher mérnök, termelési igazgató-he­lyettes kollektív javaslata, hogy a külföldi behozatalból származó tűzálló anyagot idehaza gyártott szürke öntvénnyel helyettesítsék az elektromos akkumulátor kály­háknál. A vizsgálat és a vélemé­nyező bizottság döntése alapján a javaslatot bevezették a gyártás­ba, s ezzel népgazdaságunknak 395 902 koronát takarítottak meg. -tgá­A Slovlik malackyi üzemében alkoholmentes italokat, többek között Pepsi Colát is gyártanak. Éves tervük 32 millió üveg, egy műszak alatt pedig 80 ezer üveget töltenek meg. Ezzel a kedvelt üdítő itallal főleg a nyugat-szlovákiai kerületet látják el. A felvételen Mária Kaiserová az üres üvegek tisztaságát ellenőrzi. Emi I Babi n felvétele 1983. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom