Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. január-június (16. évfolyam, 1-25. szám)

1983-04-15 / 15. szám

Ff * W A TUDÁS ES A MŰVELTSÉG FORRÁSA Fejezetek a könyv történetéből A szocialista társadalom további építésében a dolgozók kulturális színvonalának állandó emelkedése igen fontos szerepet játszik. A tudás, ahogy azt a nagy angol filozófus Bacon mondta, hatalom. Egy kiművelt fö sokkal jobban el tud igazodni a mindennapi életben, ha­marabb veszi észre a jelenségek közti összefüggéseket, gyorsabban látja meg a dolgok lényegét, élete ezért valódi értékekben gazdagabb, munkássága eredményesebb és célravezetőbb. Bát­ran állíthatjuk tehát, hogy a társadalom jóléte és gazdagsága az emberek mű­veltségi szintjének a függvénye. A tudás és a műveltség legkiadósabb forrása a könyv. Úgy gondoljuk tehát, hogy mindenki számára érdekes lehet, ha felidézzük: hogyan is keletkezett a könyv, és milyen volt eddigi története. A történészek megállapították, hogy már öt-hatezer évvel ezelőtt a legelső mezopotámiai és észak-afrikai államok­ban nagy szerepet játszott a könyv. Erről tanúskodik magának a könyv szónak az eredete (etimológiája) is. Ezt a nyelvé­szek a sumér kunukku szóból származ­tatják, amely eredetileg pecsétet jelentett. A könyv történetét három fö korszakra osztjuk. Az elsőben merev anyagba be- mélyedó írásjeleket véstek, a második­ban simulékony anyagra színes folya­dékkal kézzel vetettek írásjeleket, a har­madikban az írást gépek segítségével sokszorosították. I. Az első időszak többezer évig tartott és az i. e. VII. században végződött. Az emberiség legrébibb „könyvei" az agyagtáblák. A Tigris és Eufrátesz folyók között elterülő Mezopotámia ókori lakói erősen szűkölködtek fában, fémben és csak agyag állt kodátlan mennyiségben rendelkezésükre, így az íráshoz használt kis táblákat is agyagból készítették. Ezekre nádvesszöből készült, három­szögben végződő patakéval rótták az írásjeleket. Ha egyszerű köznapi levél szövege került az agyagtáblára, akkor csupán kiszárították, ha nagyobb fontos­ságú szövegről volt szó, akkor kiégették a kis agyagtáblákat és gyűrűkkel egy­máshoz kapcsolták. A sumerok írása ékírás volt. Ezt átvet­ték Babilónia és Asszíria lakói, majd a perzsák is. Az ékírást i. e. a második évezred derekán a diplomáciai érintke­zésben is használták. A tudósok az ékírást a múlt század elejéig nem tudták olvasni. Az első, aki­nek sikerült néhány óperzsa írásjegyet megfejteni, Grotefendgöttingeni gimnázi­umi tanár volt. Az ún. királyfeliratokban az egyes visszatérő jelekben a „király" és „királyok királya" kifejezéseket, majd néhány király nevét sikerült megoldania. Ezzel megtalálta minden ékírás megfej­tésének a kulcsát. Eredményeiről 1802- ben számolt be a göttingeni Tudóstársa­ságban. Több írástörténész munkája ré­vén aztán a század közepéig sikerült az ékírás teljes megfejtése. A régészek ha­marosan lázas ásatásokba kezdtek a Kö­zel-Keleten. A legnagyobb leletet Ninive ásatásakor találták. Felfedezték Assur- banipal ninivei király könyvtárát. A királyi palota feltárása közben többezer kiége­tett agyagtáblára bukkantak. Az ásatáso­kat végző angolok ezekből 22 000 dara­bot elszállítottak Londonba a British Mu- seumba. A Távol-Keleten írási célokra a bambuszszeletet használták, Európa egyes vidékein pedig a fatáblát, melyre az írást késsel vésték. Ebben a korban még nem létezett iro­dalmi öntudat, azért a szerzők nevei ismeretlenek maradtak. A könyvnek nem volt címe s ennek híján kezdószava vagy kezdösora alatt idézték. SZÚ IV 15. A görögök és a rómaiak, de az egyip­tomiak is, gyakran vésték írásjeleiket köbe vagy fába. Gyakorlati célokra viasz­táblákat használtak. Ezek úgy készültek, hogy egy fatörzset (lat. caudex vagy codex = fatörzs; innen a kódex elneve­zés) vékony falemezekre szeleteltek, ezeknek az egyik vagy mindkét oldalába mélyedéseket vájtak, amelyekbe szurok­kal kevert viaszt öntöttek. A falemez via­szos oldalára írták (tulajdonképpen váj­ták, karcolták, vö. a lat, scribere - írni és a szlovák skrabaf - karcolni szavakat) az írásjeleket. A gör. graphein - írni eredeti jelentése szintén karcolni. Ebből van a gör. grapheus - írnok. A bizánci csá­szári udvaron működő írnokok grapheus- ok voltak. Innen származik gróf szavunk, íróvesszóvel (lat. stílus - írópálcika; innen stílus szavunk) karcolták a betűket. Az írópálcika fémből vagy csontból készült és annak lapos végével a hibásan irt betűket szétdörzsölték és úgy eltávolították. R endszerint két vagy több falemezt is egymásra helyeztek, melyek­nek a kiemelkedő széle megakadályozta a lemezek összeragadását. A falemezek hátoldalát szíjakkal vagy fémgyűrűkkel egybecsatolták. így könyvek keletkeztek, melyeknek lapjai fából voltak. Ezeket a rómaiak kódexeknek (codicea) nevez­ték. Ezt a könyvformát nevével együtt í. sz. a 2. évszázadban átvitték a papi­ruszra és pergamenre írt kéziratokra is. A viasztáblákba rövid leveleket, szám­lákat, nyugtákat, adásvételi szerződése­ket, néha imákat és varázsigéket is váj­tak. Gyakran hivatalos bejegyzéseket is tartalmaztak. A két falemezből álló köny­vet, melynek belső oldalai viasszal voltak kiöntve, külső oldalai pedig, mint annak borítékai, szépen kidíszítve, a görögök diplomának nevezték (diploma - a kettős, kétszeres; összehajtott levél, nyílt levél, ajánlólevél, oklevél, vö. a lat, duplus, magy. dupla - kétszeres, kettős szót is.) Aki érdemes munkát végzett a hazáért, az a hatóságoktól dicsérő elismerést tar­talmazó diplomát kapott (innen a diploma szavunk). A külföldi követek megbízatá­sának igazolása szintén ilyen diplomák formájában történt, azért még ma is dip­lomatáknak nevezzük őket. II. A második korszak a kézírással má­solt könyv korszaka. Ez két alkorszakra oszlik: az ókori papirusztekercs és a kö­zépkori kódex korszakára. Az egyiptomiak, a görögök és a római­ak az ókorban az írásra papiruszt is használtak. A papiruszt más néven görö­gül biblosznak is nevezték, mert Görög­országba főleg a föníciai Biblosz nevű városból (a mostani Gubail-ból) szállítot­ták. A papiruszból származik papír sza­vunk és a bibloszból a biblia szó (a biblia a gör. bibiion - könyvecske, könyv, a bib­losz kicsinyített alakjának a többes száma). A papirusz a Nílus folyó mentén és árterületein termett olyan mennyiségben, hogy az egyiptomiak ellátták vele hosszú éveken át az ókori Kelet mindenegyes művelt népét. Az írópapirusz úgy készült, hogy a nö­vény szárát lehántották és a beléből vékony szeleteket vágtak. Ezeket nedves deszkalapon szorosan egymás mellé fektették, s azután keresztben egy máso­dik réteget raktak az első rétegre. A két réteget préseléssel összetapasztották, majd kiszárították, végül kisimították. A papiruszlevélnek volt színe (rektója), amelyen vízszintesen haladtak a rostok és visszája (verzója), amelyen függőle­gesen. Eleinte hegyesre vágott kákával írtak rá. azért mindegy volt, hogy melyik oldalára Írnak. Az í. e. III. századtól azonban már hasított hegyű nádtollat használtak az írásra és azért csak a szí­nére írhattak, mert a vérző függőleges rostjain a tinta szétfreccsent volna. Ahogy azt régi képeken és szobrokon látjuk, az írnokok keresztbe vetett lábbal a földön ülve írtak, térdükön nyugvó deszkára helyezve a papiruszt. Az Írnoknak volt írópalettája, és a paletta két kis mélyedé­sébe öntötte a fekete meg a vörös tintát. A feketét a szöveg íráshoz és a vöröset a feliratok és a bekezdések kezdetének az írására használta (lat. ruber - vörös, innen a rubrika szó). A beírt papiruszleveleket 6-10 méter hosszában egymás mellé ragasztották és összegöngyölítették. A könyv alakja eb­ben az időben a tekercs (volumen) volt, melyet tokban (capsa) őriztek. O lvasás közben az olvasó jobbkezé­vel legöngyölítette a tekercset és a tekercs elolvasott részét balkezével felgöngyölítette. Mivel gyakran az ilyen tekercs nagy és nehéz volt, az olvasás nem volt nagyon kényelmes. Azért a hí­res alexandriai tudós Kallimakhosz jel­szava értelmiben, hogy „a nagy könyv nagy rossz" („to mega bibiion mega kakon") a nagy tekercseket kisebb teker­csekké nyírták, vágták (gör. temnein - vágni, szelni; ebből van a lat. tomos és az orosz tóm - kötet szó, amely tkp. szeletet jelent; vö. az anatómia szót is). A papiruszra jól lehetett írni, nem volt nehéz anyag, könnyen szállították, azért az ókori népek szívesen használták. Egyetlen hátránya, hogy nem volt időtál­ló. Főleg nedves, párás levegőben, mint amilyen a Nílus deltájának éghajlata volt, 200-300 év alatt szétmállottak a papi­rusztekercsek. A száraz sivatagi homok és a fáraók sírkamrái azonban sokat megőriztek számunkra. A görög és a római birodalomban a tekercseket másolómúhelyekben sok­szorosították. A könyvkereskedelem és a kiadóüzlet nagyon virágzott. Többszáz­ezer tekercsnyi állományú könyvtárak keletkeztek. A legnagyobb és a leghíre­sebb köztük az egyiptomi Alexandriában volt. Ez sokáig versenytárs nélkül gyűjtöt­te a nagy tudósok és írók minden fellel­hető eredeti kéziratát. Mintegy kétszáz évvel időszámításunk előtt megkezdte működését a pergamoni könyvtár. Per­gamon városa egy igen jelentős kereske­delmi úton feküdt és azért rendkívüli mértékben meggazdagodott. Uralkodója II. Eumenész igyekezett felvásárolni a kéziratokat az alexandriai könyvtár elől és azonkívül nagyobb jövedelmek ígér­getésével a tudósokat is Pergamonba csábítgatta. Ez sok bosszúságot okozott az alexandriai kormányzatnak, amely végre megtorló intézkedést tett: betiltotta a papiruszkivitelt. A pergamoniak azonban nem jöttek zavarba. Az írásra állati bőröket kezdtek használni. A pergamenkészítés módja már előbb is ismeretes volt, de mivel nagy mennyiségben a pergamoniak al­kalmazták először, azért a városról kapta nevét. A pergamen íveket főleg juh-, kecske- és borjúbőrből készítették. A pergamoniak a pergament is te­kercsbe göngyölítették, a kódex-forma csak jóval későbben terjedt el, éspedig a középkor első századaiban, amikor már a pergamen íveket nem göngyölítet­ték tekercsekbe, hanem áttértek az ívek hajtogatására. 3—4 összehajtott ívet egy­másba illesztettek és így ívfüzeteket for­máltak. Ez volt a kódexforma, amely a IV. századtól kezdve általánosan elterjedt. A nagy értékű, szép középkori kóde­xek - a kolostorok, a főurak és a főpapok számára - a kolostorokban élő másoló­barátok keze alól kerültek ki. A másolóműhely élén a scriptuarius ál­lott. O szervezte és ellenőrizte a munkát. Amikor a másolóbarátok megkapták a szöveget és a tiszta pergameníveket, akkor az íveket összehajtották, majd a kettőbe hajtogatott ívekből hármat, né­gyet, esetleg ötöt egymásba illesztve, kis ívfüzeteket készítettek. A három ívből álló füzetet ternió-nak, a négyből állót quater- nió-nak és az ötből állót quinternió-nak nevezték. r Ú gy mint a tekercsekben a könyv címét a kódexekben is a kódex végén, a záradékban (kolofon) közölték. A lapokat a kódexekben nem számozták, hanem az a szokás alakult ki, hogy az ívfüzetek végén az utolsó lap aljára oda­írták a következő ívfüzet első lapjának kezdőszavát. Ez volt az úgynevezett őr­szó (custus). A későbbi fejlődés során már nemcsak az ívfüzetek végén, hanem minden lap aljára írtak őrszót. \ /égül a sok fáradsággal, aprólékos V gonddal és művészi ízléssel elké­szített kódex a könyvkötőmühelybe ke­rült. Itt a quaterniókat és a quinterniókat bőrrel bevont, gyakran ötvösmunkákkal borított fatáblák közé kötötték. A könyv­kötő barátok szintén a legszebbet akar­ták nyújtani, azért a kódexek kötésein valóban túlteng a díszítés. A kódex elő­nye az volt, hogy elfért benne 50-60 tekercs szövege. III. A harmadik korszak a nyomtatvá­nyok kora. Lényege, hogy a szöveget laponként különálló fémbetűkkel állítják össze, s a szedést befestékezve nyomta­tással sokszorosítják. Mivel az olvasók tábora - főleg a reneszánsz korától - ro­hamosan nőtt, igényeit már nem lehetett a lassú kézi másolással kielégíteni. A könyvnyomtatás gyors elterjedésének előfeltétele a pergamennél olcsóbb és bőségesen előállítható anyag - a kínai találmányé papír volt, melyre a XIII. szá­zad óta Európában is már sok kéziratot írtak. A könyvnyomtatás feltalálója a mainzi születésű Gutenberg volt körülbe­lül 1444-ben. Az első nagy európai nyomtatványon öt évig dolgozott és 1455-ben készült el vele. Az 1500-ig megjelent nyomdatermé­keket ősnyomtatványoknak (incunabu- lam) nevezzük. Mainzon kívül először más német majd európai városokban is nyíltak nyomdász­műhelyek. Az első cseh nyomdatermék 1468-ban készült Plzenben. A mai Szlo­vákia területén az első nyomdászokat 1549-ben említik Selmecbányán (Banská Stiavnica). 1473-ban megkezdi működé­sét Hess András budai nyomdája. Első kinyomtatott könyve a Budai Krónika, a magyarok történetét tartalmazza. r Í gy indult el a könyv hódító útjára és nélküle ma már életünket el sem tudnánk képzelni. Szocialista hazánkban a könyv hatalmas nevelő, mozgósító és tömegszervező erővé vált a gazdasági és kulturális feladatok megvalósításáért fo­lyó harcban. A könyv ára nálunk igen alacsony, ezért bárki könnyen hozzá­juthat. A könyv történetéről folytatott elmélke­désünket szebben nem fejezhetjük be, mint azokkal a gyönyörű szavakkal, ame­lyeket J. A. Komensky a könyvekről mint az értelmi képzés fő eszközeiről mondott 1650. november 28-án a sárospataki is­kola nagytermében: „/.: a tanutónak a könyveket az aranynál, gyöngynél többre kell becsül­nie; II.: éjjel-nappal kell forgatnia; Ili: belőlük a nemes tudomány virágporát kell gyűjtögetnie, s a maga műveltségé­nek kaptárába kell behordania; IV.: a böl­csesség e mindenünnen összegyűjtött kincseinek leghelyesebb felhasználását jól kell ismernie. Dr. HORVÁTH ISTVÁN kandidátus 2 (fi 3 g ü X O E 3 > O E <5 !S > o a 2 (ü CQ .N (0 u. (fi o '(0 _l (D O) 1_ CD >

Next

/
Oldalképek
Tartalom