Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. január-június (16. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-07 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1983. január 7. XVI. évfolyam Ára 1 korona * nlílKDOl Véget értek az ünnepek, amikor a családi asztalok köré ülve gyerekek, felnőttek, idősek milliói együtt ünnepeltük a békesség, a szeretet ünnepét, a kará­csonyt, s búcsúztattuk az örömökben, gondokban, aggodalmakban gazdag óévet, majd köszöntöttük az újabb reményekre, bizakodásra feljogosító újesz­tendőt. Bizonyára sokan töprengtek azon, vajon mit hoz az új év? Jut-e a szeretet, a békés összetartozás melegéből elegendő az 1983-as év hétköznapjaira is? Sok, nagyon sok függ attól, mit tud az emberiség megőrizni ebből a melegséget, szeretetet, békessé­get, reményeket árasztó hangulatból. Új évet kezdünk. Ilyenkor gondolatban újra át­élünk sok mindent abból, ami az elmúlt évben történt velünk. Az örömök mellett a félelmet, az aggódást, a gondokat. Mert sajnos, az 1982-es év is bővelke­dett olyan eseményekben, amelyek nem egyszer ébresztettek bennünk aggodalmat és félelmet a világ, az élet, az emberiség sorsa miatt. Ilyen érzéseket váltott ki egyebek között a Reagan által meghirdetett úgynevezett „korlátozott atomháború“ elmélete, méghozzá itt, tágabb hazánkban: Európá­ban. Rossz volt hallani a száz MX-rakéta - melyeknek pusztító ereje tizenötezerszer nagyobb a Hirosimára ledobott atombombáénál - hadrendbe állításáról. Ki győzné felsorolni mindazt a rossz hírt, amelyek naponta áradtak felénk újságokon, rádión, televí­zión keresztül! Igaz, jutottak el hozzánk békés, rosszat oszlató, cselekvő akaratról tanúskodó hírek is. S most is, mint már annyiszor, a Szovjetunióból. Igen, Moszk­vából hallottuk újra a béke hangját éppen a szeretet, a békesség ünnepe előtt, a Szovjetunió megalakulá­sának hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen. A béke gondolata, a jószándék, a cselekvő akarat hatja át az SZKP KB és a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának a világ parlamentjei­hez, kormányaihoz, politikai pártjaihoz és nemzetei­hez intézett felhívást is. A válságoktól, feszültségektől terhes világban jó volt hallani például a CSKP KB hetedik üléséről azt a hírt, hogy a nehezebb gazdasági feltételek köze­pette is sikerült megőrizni az elért életszínvonalat. Nehéz, de lényegében eredményes évet tudhatunk magunk mögött, s ha lassabb ütemben is, de dina­mikusan fejlődik népgazdaságunk. Nőtt a lakosság fogyasztása és reáljövedelme. Viszont azt is tudato­sítottuk, hogy ebben az évben a tavalyinál is jobban kell gazdálkodnunk, hogy egyensúlyban tarthassuk népgazdaságunkat. Elsősorban munkánk hatékony­ságától függ, hogy az idén mennyi jut majd az asztalunkra. Természetesen mindannyian azt sze­retnénk, ha minél több jutna. Hogy vágyaink, ter­veink megvalósulhassanak, ehhez mindenekelőtt a békét szolgáló enyhülésre van szükség. Csak az enyhülés, a békés egymás mellett élés biztosíthat minőségileg is magasabb rendű életet mindannyi­unk számára, A világon egyre többen ismerik fel, hogy az emberiségre leselkedő veszélyek ma sokkal nagyob­bak és fenyegetőbbek, mint bármikor is a történelem során. Ez a felismerés egyre több jószándékú, békét akaró embert állít csatasorba, akik a béke megvédé­sét tűzték zászlajukra. Hiszen ma, az atom, a hidro­gén és a neutronfegyverek árnyékában nincs egye­temesebb érdeke az emberiségnek a béke megőr­zésénél. Ez a legdrágább kincs, mindennél jobban kell óvnunk. Nem szabad megengedni, hogy elva­kult, kisiklott ambíciójú politikusok nukleáris arze­nállá változtassák a világot, növelve ezzel a földi élet teljes elpusztulásának veszélyét. Végtelen kicsinnyé zsugorodott Földünk minden lakója számára csak egyetlen alternatíva létezik: a béke. S mi, a világgazdasági válság hullámzása, az egyre éleződő hidegháború, az erőltetett fegyver­kezés ellenére is bízunk és hiszünk a béke jövőjé­ben, s abban, hogy az életnek győznie kell. S mi mást kívánhatnánk magunknak az új év küszöbén, mint azt, hogy érkezzen hozzánk az éter hullámain minél több olyan hír, amely jövőt ígérő békébe vetett hitünket erősíti. „ „ TÖRÖK ELEMER A ÓSTK felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom