Új Szó, 1983. június (36. évfolyam, 127-152. szám)

1983-06-29 / 151. szám, szerda

ÚJ szú 7 1983. VI. 29. ÚSZÁS Reményekre jogosító eredmények (ČSTK) - Az elmúlt hét végén Bratislavában rendezték meg az úszók Szlovákiai Nagy díját. Annak ellenére, hogy kevés csehszlo­vák úszó tartozik az európai élmezőnybe, a hazaiak fölényének jegyében zajlottak a küzdelmek. Hozzá kell azonban tennünk; ezúttal hiányzott az erősebb nemzetközi konkurrencia. Ugyanis a nyolc európai országot többnyire a második garnitúrához tartozó úszók képviselték. Meglátszott ez például a férfiaknál, ahol Géry, Hladký és Bidrman is jelentős előnnyel nyert. A nőknél viszont csak Romána Frýdlová tudott lépést tartani az NDK-beli, illetve romániai úszó- nőkkel. A juniorok közül Poskoči- lová, Lohnická, Maršounová eredményei biztatóak voltak, tehát remény van arra. hogy Frýdlová mellett többen is az európai élme­zőnybe kerülnek. Éppen a 15 esztendős Frýdló­vá (Rudolf Poledník az edzője) az alapos téli felkészülés után csúcsformában versenyzett a nemzetközi seregszemlén, tel­jesítette a szintet az Európa- bajnokságra és ezzel biztosítot­ta részvételét. Az idén többször megjavította gyorsúszásban a csehszlovák rekordokat és annak ellenére, hogy öreg kon­tinensünk legjobbjai még jóval előtte úsznak, életkora és edző­je a biztosíték; megközelítheti ókét. Az Európa-bajnokságra kisze­melt férfi úszók közül Géry, Spartakiád ’85 (ČSTK) - Azon kell igyekez­nünk, hogy az 1985-ben sorra kerülő Csehszlovák Spartakiád minél nagyobb mértékben aktivi­zálja a testnevelési mozgalmat, hogy még jobban megerősödjék a testnevelési szövetség és a társadalmi szervezetek, az álla­mi szervek közötti kapcsolat - mondotta Bohoš Goi ián, a Csehszlovák Spartakiád Szlo­vákia« szervező bizottságának elnöke, a CSSZTSZ szlovákiai központi bizottságának alelnö­ke. A szervező bizottság tagjai­nak Bohuš Goiían adta át ünne­pélyes keretek között a megbízó levelet. A Szlovák Szocialista Köztár­saságban 14 spartakiádgyakor- latot mintegy 200 000 gyakorla­tozó tanul be. Hozzájuk csatla­koznak majd a néphadsereg tag­jai, akik már hagyományosan a legigényesebb műsorszámmal lépnek fel. Az első gyakorlatokat 1984. szeptember 1-én kezdik betanítani, az első helyi bemuta­tókra már 1985. április 1-én sor kerül. Hladký, Bidrman és Have! telje­sítményével lehetünk elégedettek. Géry és Hladký ismét európai szintű időket ért el, jó szereplést várunk tőlúk a római EB-n. Ennek a két úszónak van a legtöbb remé­nye arra, hogy sikenel vehesse föl a harcot az európai élmezőnnyel. Hosszú idő után ismét var jó hátú­szója Csehszlovákiának: a 17 esztendős Bidrman 2:03,50 pier­ces időt ért el 200 méteren, ami figyelemre méltó eredmény. Havei 1 53.58 perccel teljesítette a kikül­detési szintet 200 gyorson. Gyen­gébben ment a mellúszó Mitýnek, akit a szövetség vezetői a vegyes váltóban akarnak szerepeltetni Géry, Hladký és Bidrman társa­ként. A kétnapos nemzetközi se­regszemlén négy csehszlovák fel­nőtt és hat ifjúsági csúcs született. Külföldön sem tétlenkedtek az elmúlt hét végén az úszók. Az NSZK bajnokságán a férfiak hat, a nők nyolc országos rekordot ér­tek el és Michael Gross 1:48.28 percre javította a 200 méteres ve­gyes úszás világcsúcsát. Ugyanez az úszó 200 méter pillangón 1 58.22 es időt ért el, ami Európa csúcs és a világ idei legjobb telje­sítménye. A Zbrojovka nyerte Csehszlovákia ifjúsági labdarúgó-bajnokságát, miután Nyitrán 1:1-re végzett, Brnóban pedig 3:0-ra nyert. Felvéte­lünk a nyitrai mérkőzésről készült; sötét mezben a vendégek, középen a hazai Kollár látható. (Matis-felv.) JÖVŐRE HÁROM CSAPAT... (ČSTK) - Csehszlovákiát az 1984/85-ös labdarúgó-idény­ben három csapat képviseli az UEFA Kupában. A létszámeme­lés annak köszönhető, hogy a csehszlovák együttesek az el­múlt öt esztendőben mind a há­rom európai kupában (BEK, KEK, UEFA Kupa) jó eredmé­nyeket értek el. Az 1971-ben alapított UEFA Kupában eleinte minden ország egyformán képviseltette magát, öt esztendővel ezelőtt az UEFA ille­tékesei foglalkoztak a tagországok azon javaslataival, hogy az elért ERHJMBfYEK - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK • ••• - ■' ' ' •• ‘ ' ' • ■ - ■" ' . .. . ■ SAKK A bulgáriai Ptovdivban a harma­dik forduló mérkőzéseivel folytató­dott a sakkcsapat Európa-bajnok­ság: Szovjetunió-NSZK 7:1. Bulgária -Anglia 4.5:3,5, Jugoszlávia-Hollandia 4,5:3,5. Az állás: 1. Szovjetünk) 19, 2 Magyarország 14.3. Jugoszlávia 13,4. Anglia 12,5, 5. Bulgária 10.5,6 Hollan­dia 10, 7. Dánia 9 pont 4- Kolumbia lesz a színhelye az 1990-ben sorra kerülő közép­amerikai játékoknak, jelentették be Kartagenában. Az 1966-os játékokat a Dominikai Köztársa­ság rendezi. + Kansas Cityben nemzetközi férfi kosárlabdatomán Jugoszlávia 93:82 arányban legyőzte Kubát. + 17,19 métert ugrott a Bydgoszczban rendezett len­gyel atlétikai bajnokságon a hármasugró Zdzísiau Hoff­man. Teljesítménye új lengyel csúcs. Eredmények - kalapács: Kwasny 77,94, Tomaszewski 77,64, rúd: Siusarskí 565, Koia- sa 550 (Kozakiewicz 530 cm-re! csak ötödik lett!), gerely: Ada- mus 87,54. 4- Bizonyítékok hiányában a bí­róság lelmentette azt a szurkolót, aki a Widzew Lodz-Juventus lab­darúgó BEK-elódöntón söröspa­lackot dobott a játéktérre s eltalál­ta az egyik partjelzőt, ezért a mér­kőzést negyedórára félbeszakí­tották. + A bratislavai fedett uszo­dában sorra kerülő 20. Duna Kupa vízilabdatomára Ladislav Bottlik edző a következő 16 játé­kost jelölte a válogatott keretbe: Kula, Bačík, Vydumanský, Jaš- ka, Poláčik, Čiliak, Szalonna, Chvátal (mind CH Košice), Rá­dió, Eschwig, Borsig, Horňák, Žurek, Sirotný (Slávia UK), Richter, Peciar (Nováky). + Egy helyett két század má­sodpercre „került“ 100 méteren a világcsúcstól Carl Lewis, kiváló amerikai atléta. A célfotó ellenőr­zése alapján ugyanis a májusi mo- destói versenyen elért idejét utó­lag 9,97 mp-re helyesbítették. ♦ Kelet-Szlovákiában meg­kezdődött a vasutasok nemzet­közi labdarúgótornája. Az első eredmények: Csehszlovákia-Lengyelország 4:2, Luxem- burg-Nagy-Britannia 0:4, Bul- gária-Szovjetunió 1:3, Finnor- szág-KNDK 0:5. + A világbajnok Walter Röhl társával Geistdörferrel nyerte az új-zélandi ralit, ami az idei autós­világbajnokság része. Röhlnek ez volt harmadik idei győzelme, s így a világbajnokságban 87 ponttal áll az élen. Alekszandr Gomelszkij interjúja; MAGASSÁG ÉS ERŐNLÉT... (ČSTK) - „A Franciaországban nemrégiben lezajlott férfi kosár­labda Európa-bajnokság részve­vői között nem volt gyenge csapat. Ezt igazolták a kiegyensúlyozott mérkőzések, és nem utolsósor­ban a legutóbbi kontinens-bajnok­sággal szemben történt rangsor­beli eltolódás. Hiszen a prágai Eu­rópa-bajnok Szovjetunió csak a harmadik, az ezüstérmes Ju­goszlávia hetedik, és a bronzér­mes Csehszlovákia tizedik lett“ — mondotta a szovjet válogatott edzője, Alekszandr Gomelszkij. A Szovjetszkij Szportnak adott interjújában Gomelszkij edző részletesen elemezte a bajnokság történteit. Rámu­tatott arra a jelenségre, hogy nemrégiben a kétméteres játé­kosok még kivételszámba men­tek. Manapság viszont minden csapatban egyre több az ilyen kosárlabdázó. „Jelenleg nem le­het sikeres az a csapat, amelynek keretében nincs 210-215 cm ma­gas középjátékos- Ez azonban még nem minden. A csapatnak tökéletesen fel kell készülnie lé­lektanilag, taktikailag, technikailag és állóképesség tekintetében is a maximumot kell nyújtania. Nap­jainkban egyre jobban érvényre jutnak a kitűnő fizikai erőnléttel rendelkező játékosok, amilyene­ket például az újdonsült Európa- bajnok vonultatott fel. Az olaszok, akik rendkívül keményen játszot­tak, tökéletesen kihasználták fizi­kai erőfölényüket. A szovjet együt­tesből ilyen tekintetben az ola­szokkal csak Homícsíusz és Lopa- tov. helyenként Szabón tsz veheti fel a versenyt. Az olaszok teljesen megérdemelten nyerték az Euró- pa-bajnokságot - nyilatkozta tovább a szovjetek mestere vé­delmük tökéletesen működött, sa­ját térfelükön végig emberfogásos védekezést alkalmaztak, s mind­két kosár alatt biztosan vették bir­tokukba a lepattanó labdákat. Ezen kívül nagyszerű távoli do­bókkal rendelkeztek.“ „Az olaszok technikai téren rendkívül nagyot fejlődtek. Techni­kában talán a spanyolok közelítet­ték meg őket leginkább. Újból bei­gazolódott az a régi közmondás, hogy a veszteseknek okulniuk kell. Az 1981-es EB-n, majd egy évvel később a kolumbiai világbajnoksá­gon előnyünk volt az öreg földrész csapataival szemben Az idei baj­nokság azonban rámutatott, hogy jelenleg Európában körülbelül öt olyan csapat van, amely jogosan küzdhet a bajnoki címért“ - foly­tatta Gomelszkij. Csapatáról a következőket mondotta: „A sportágban jelen­leg nem lehet siker csillagok nél­kül. Úgy hiszem, hogy Arvidasz Szabónisz ezeknek az elvárások­nak eleget tett, s remélem, hogy a jövőben ebből a fiúból világklasz- szis válik. Erre a másik esélyes Alekszandr Baiosztyennij. A legna­gyobb gondunk, hogy elegendő 210-215 cm magas középjátékost találjunk, hogy közülük kiválaszt­hassuk a legmegfelelőbbeket. Az egyetlen, aki együttesemből teljes csalódást okozott, Valdis Valters volt. Kár, mert óriási tehetség, aki­nek klubjában óriási lehetőségei vannak, de ezen az Európa-baj­nokságon nem tudott alkalmaz­kodni a csapat játékstílusához.“ Érdekes véleménnyel érke­zett a franciaországi EB-re Bobby Night, az USA váloga­tottjának edzője: „Megnézem egyetlen ellenfelünket, a Szovjet­unió csapatát" - jelentette ki a küzdelmek megkezdése előtt, de amint azt Gomelszkij hozzáfűz­te „Night csak az óvilágot fedez­hette föl...“ eredmények alapján határozzák meg a részvételt. Azóta értékelik az induló csapatok eredményeit és ennek alapján rangsorolják az országokat. Az első három négy, a további öt három együt­test indíthat, a többiek kettőt. Az UEFA ranglistája az európai or­szágok egyesületi labdarúgásá­nak nem hivatalos sorrendje. Az idei ranglista alapos változásokat hozott, például Hollandia a máso­dik helyről a tizedikre, az NDK a 7.-ről a 13.-ra esett vissza. Csehszlovákia először jutott a legjobb nyolc közé, Skócia mögött a hetedik helyen áll. Az élcsoport: 1. NSZK 54,118, 2. Spanyolország 34,999, 3. Anglia 34,426, 4. Jugoszlávia 29,550, 5. Belgium 29,216, 6. Skócia 29,00, 7. Csehszlovákia 27,050, 8. Franciaország 26,450... 19. Ma­gyarország 15,500 pont. Az utol­só, 33. helyen Málta áll. Szovjet tiltakozás (ČSTK) - A Szovjetunió Sakk Szövetsége nyilatkozatot adott ki, melyben tiltakozik a Nemzet­közi Sakk Szövetség elnökének, Camponanesnak azon döntése ellen, amely szerint a Kaszpa- rov-Korcsnoj és a Szmiszlov -Ribli sakkvilágbajnok-jelölti páros mérkőzés elődöntőit az Egyesült Államokban, illetve az Egyesült Arab Emírségekben rendezik. Amint a szovjet szövet­ség nyilatkozata hangsúlyozza, a FIDE elnöke önkényesen, nem a szabályoknak megfelelően dön­tött és a világbajnokságok történe­tében ez az első eset, hogy nem vette figyelembe a sakkozók kí­vánságát. Például Kaszparov és Korcsnoj esetében mindkét nagymester megfelelő színhely­nek találta Rotterdamot, míg az amerikai Pasadena város egyi­kük javaslatában sem szerepel. A Szmiszlov—Ribli összecsapást Abu Zabiban kellene lebonyolítani: a nemzetközi szövetség elnöke nem vette figyelembe, hogy ott augusztusban kibírhatatlan a hő­ség. A Szovjetunió Sakk Szövet­sége ezért tiltakozott a FIDE-nél és követeli a FIDE végrehajtó bizottságának mielőbbi össze­hívását, illetve javasolja elha­lasztani a páros mérkőzéseket, amelyek színhelyéről majd a FIDE kongresszusa döntene. Lendl az elődöntőben (ČSTK) - Ivan Lendl bejutott a 97. wimbledoni tenisztorna elő­döntőjébe: a negyeddöntőben 7:5, 7:6, 6:3 aránybein nyert az ameri­kai Tanner ellen. A női egyesben a 39 esztendős amerikai King is a legjobb négy közé került. Ered­mények: King - Jordan 7:5, 6:4, Navrátilová — Mündel 6:3, 6:1, Vermaak - Wade 6:3, 2:6, 6:2. Alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságok KELET-SZLOVÁKIA Kerületi-bajnokság: B Nová Ves -Jelšava 2:1, N Myšľa-Lubeník 4:2, Kežmarok-Š. Michaľany 6:1. Bystré-Stakčin 4:2, Spoje-Sp. Vlachy 2:1, Rožňava-Barca 5:0, Rudňany -Nac. Ves 2:0. 1 Jelšava 28 17 7 4 58:26 41 2. Š Michaľany 28 13 6 9 50:39 32 3 Rožňava 28 15 1 12 52:34 31 4. Lubeník 28 14 3 11 47:37 31 5 Spoje 28 12 5 11 36:32 29 6 Sp Vlachy 28 10 8 10 37:43 28 7 B Nová Ves 28 11 5 12 45:32 27 8 N Myšľa 28 12 3 19 40:45 27 9 Budkovce 28 10 6 12 39:41 26 10 Bystré 28 9 8 11 36:39 26 11 Kežmarok 28 9 8 11 28:37 26 12. Rudňany 28 10 5 13 35:49 25 13 Nac Ves 28 11 3 14 32:49 25 14. Barca 23 8 8 12 31:44 24 15 Stakčin 28 9 4 15 27:52 22 KÖZÉP SZLOVÁKIA I. OSZTÁLY D-csoport: Vinica-Detva ifj. 6:0, Poltár—Hostice 2:1, Kalinovo-Radzov- ce 6:1, Lieskovec-Krupína 2:2, Buzit- ka-H. Nemce 5:0, Tisovec-Divín 5:2, Cinobaňa-Nenince 0:3, Látky-Šafári- kovo 3:0 1. Nenince 30 18 3 9 53:38 39 2. Tisovec 30 18 2 10 66:39 38 3 Látky 30 17 4 9 54:32 38 4. Buzitka 30 15 4 11 51:36 34 5. Šafárikovo 30 15 3 12 54:50 33 6. Vinica 30 14 3 13 60:46 31 7 -6. Lieskovec 30 12 7 11 42:41 31 Hostice 30 14 3 13 49:48 31 9 Krupina 30 13 5 12 42:55 31 10. Radzovce 30 13 4 13 42:55 30 11. Kalinovo 30 14 1 15 51:43 29 12. Cinobaňa 30 12 5 13 51:50 29 13. Divín 30 11 5 14 44:49 27 14 Poltár 30 12 2 16 41:59 26 15. H Nemce 30 7 6 17 35:61 20 16. Detva ifj. 30 4 5 21 34:64 13 JÁRÁSI II. OSZTÁLY ROŽŇAVA: Dedinky-Kameňany 4:2, Vlachovo—Gem. Poloma 5:2, N. Slaná-Brzotín 3:2, Honce-Muráň 3:0, R Bystré-Rožňava B 4:2, Slavošov- ce—Dlhá Ves 6:2, Gočovo-Plešivec 4:0. 1 Rožňava B 26 16 7 3 78 34 39 2 Brzotín 26 14 4 8 63:37 32 3 Slavošovce 26 13 5 8 62:45 31 4. Gem. Poloma 26 12 6 8 50:40 30 5. Muráň 26 13 2 11 42:46 28 6. Honce 26 12 2 12 53:50 26 7. N. Slaná 26 12 2 12 43:53 26 8 Vlachovo 26 11 3 12 48:43 25 9 Dlhá Ves 26 11 3 12 42:49 25 10 Gočovo 26 10 4 12 43:50 24 11 R Bystré 26 10 3 13 43:52 23 12. Plešivec 26 7 6 13 35:46 20 13 Dedinky 26 8 2 16 36:72 18 14 Kameňariy 26 8 1 17 48:68 17 Trebišov-B-csoport: Drahňov-Za- tín 5:0, Somotor-Poľany 2:1, Leles -Čierna 1:1, Ruská—Vojany 3:1, Streda -Borša 3:0, M Horeš-BoT 12:1 1 Čierná 22 15 2 5 6130 32 2. M Horeš 22 15 1 6 64:31 31 3 Leles 22 10 5 7 51:43 25 4 Zatin 22 10 3 9 47:40 23 5 Drahňov 22 9 4 9 45:56 22 6 Poľany 22 10 2 10 3737 22 7 Somotor 22 9 3 10 37:39 21 8 Borša 22 10 0 12 49:47 20 9 Vojany 21 9 2 10 36:57 20 10 Ruská 22 8 3 11 35:50 19 11 Streda 21 8 2 11 44:57 18 12 Boľ 22 3 3 16 35:64 9 LEVICE: N Tekov-V Ludince 3:2, Kalná-Kozárovce 3:0, Hr. Klačany-PI Vozokany 3:0, V. Túrovce-Jur N. Hr. 2:2, Šárovce—Kvetná 1 0, Plášfov- ce-St. Tekov 0:4, Žemberovce—N. De­dina 4:3. 1 Kozárovce 26 19 2 5 69:31 40 2. Šárovce 26 13 5 8 60 42 31 3. Kvetná 26 14 3 9 51:42 31 4. Plášťovce 26 12 4 10 61:51 28 5 V Ludince 26 12 4 10 49:49 28 6 V Túrovce 26 12 3 11 49:48 27 7 Kalná 26 12 3 11 47:56 27 8 St Tekov 26 11 4 11 46:43 26 9 N Dedina 26 10 4 12 52:60 24 10 Hr Klačany 26 10 3 13 35:42 23 11 N. Tekov 26 10 2 14 53:58 22 12. Jur. n. Hr. 26 10 2 14 39:47 22 13 Žemberovce 26 10 1 15 57:55 21 14 PI Vozokany 26 6 2 18 29:73 14 BRATISLAVA-VIDÉK: Vysoká-Vi- ničné 3:0. Pezinok B-Modra 1:2, Mali- novo-Kalinkovo 2:0, Bemolákovo-N Dedinka 1 0, Most-Rovinka 1:0, Jabk> nec-Tureň 5:2, Častá-Budmerioe 1:3. 1 Jablonec 26 13 7 6 49:34 33 2 Vysoká 26 12 8 6 45:28 32 3. Modra 26 12 7 7 54:32 31 4 Pezinok B 26 13 4 9 45:35 30 5. Bernolákovo 26 12 5 9 47:33 29 6 Kalinkovo 26 10 8 8 51:35 28 7 N Dedinka 26 11 6 9 43:32 28 8 Častá 26 9 7 10 37:40 25 9 Tureň 26 11 3 12 39:53 25 10 Malinovo 26 10 4 12 35 41 24 11 Viničné 26 10 2 14 31:57 22 12 Rovinka 26 8 5 13 31:41 21 13 Budmerce 26 7 6 13 46:73 20 14 Most 26 4 8 14 28 48 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom