Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1982. július-december (15. évfolyam, 26-52. szám)

1982-10-01 / 39. szám

y * > Elöljáróban néhány - az idei nyáron a gondtalan vakáció napjai­ban történt - szomorú esetet idé­zünk. Egy 11 éves kisfiú kerékpár­jával egy személygépkocsi elé ka­nyarodott. A vezetőnek volt annyi lélekjelenléte, hogy elkapja a vo­lánt, de a gyerek Így is megsérült, szerencsére könnyebben, a kocsi­ban pedig néhány száz korona kár keletkezett. A másik baleset az egyik nógrádi kis faluban történt. Tíz év körüli kisfiú hajtott ki kerék­párral egy mellékútról, a táblával jelzett főútvonalra. Egy piros színű Lada személygépkocsi közeledett, amelynek vezetője látva a helyze­tet, elfordította a volánt, fának üt­között, árokba fordult. A gyerek - szerencsére - sértetlen maradt, de a gépkocsi vezetője megsérült, és a váratlan „randevú“ következ­tében a kocsi Í6 összetört. Miért mondtuk el mindezt? Min­denekelőtt azért, mert hazánkban a közutakon és utcákon - nem beszélve a sebesültek nagy szá­máról - évente mintegy 150 gyer­mek veszíti életét, és az arányt tekintve az európai országok kö­zött az ötödik-hatodik helyre kerül­tünk. A gyermekbalesetek - a fi­gyelmetlenségből bekövetkezett halálos tragédiákat is - körülbelül egynegyedét a kerékpárosok okozták. Annak ellenére történt így, hogy hazánkban mind több helyen vált — vagy válik - rendsze­res és hasznos gyakorlattá a ke­rékpáron közlekedő gyermekek jármüvének ellenőrzése. Hasonló­an üdvösek az iskolák, a Honvé­delmi Szövetség, a biztosító és számos más intézmény s szerve­zet akciói is, mert céljuk a gyakori közlekedési balesetek számának csökkentése, a baleseteik megelő­zése. így például Losoncon (Luce- nec) a szolgálatot teljesítő közle­kedési rendőrök alkalmakként te­vékenységükbe már a pionírokat is bekapcsolták. A Losonci Járási Pionír- és Ifjúsági Ház mellett ugyanis már régebben működnek a közrend ifjú védőinek szakkörei. Az egyik legagilisabb szakkör a «lement Gottwald téri Kilenc­éves Alapiskolában található, mely­re az is magyarázat lehet, hogy ez az iskola hosszú idő óta szorosan együttműködik a Járási Nemzet- biztonsági Testülettel, s annak egyik tagja már több mint három éve, 1979-től rajvezetőként dolgo­zik a pionírszervezetben. A raj elsődleges célja - s ezért nem árt néhány szóval bővebben is szólni \i róluk -, hogy nevelőleg hassanak az iskola többi tanulójára, érdekes tevékenységet szervezzenek mind- annyiuk számára. Érdekes jelen­ség, jó módszer, hogy a szakraj a pionirgyűlésekej a város közle­kedési parkjában, pályáján tartja, ahol játékos módon ismerkednek (Gyökeres György felvétele) a közlekedési szabályokkal, és közlekedési feladatokat oldanak meg. Feltétlenül ide kívánkozik annak megemlítése is, hogy az elmúlt iskolaév befejezését meg­előzően, május végén tevékenysé­gük elismeréseként Bratislavában, a Központi Pionírházban részt ve­hettek a közrend ifjú védőinek szlovákiai találkozóján. A legjobb rajok számára rendezett összejö­vetelen kicserélték tapasztalatai­kat Kassáról (Kosice), Párkányból (Stúrovo) és Bratislavából össze­gyűlt társaikkal, átvették az SZSZK Belügyminisztériumának elismerő oklevelét, és megismer­kedhettek a Nemzetbiztonsági Testület tagjait képző pezinoki is­kolával is. Az említett pionírraj tagjai a nyáron is - közösen a rendőrök­kel, „A közrend ifjú védője“ felirat­tal ellátva - rendszeresen foglal­koztak a gyermekek szünidő alatti biztonságával. Felügyeltek a köz­úti forgalom szabályainak meg­tartására és a közlekedésrendé­szeti felügyelőséggel, valamint a jnb közlekedési osztályával együttműködve segítettek az isko­lák előtti gyalogátjárók kijelölésé­ben, a „Vigyázz, iskola!“ jelzésű táblák elhelyezésében, a kerékpá­ros gyermekek ellenőrzésében. Szüksége is van minderre, hi­szen - s nemcsak Losoncon és környékén, hanem mindenhol - mind a gyalogosan, mind a ke­rékpáron közlekedő gyermekek­nek ismerniük kell a rájuk vonatko­zó közlekedési szabályokat. Sőt, a közlekedésben nem elegendő csupán az elméleti tudás, az is lényeges, hogy azt minden körül­mények között alkalmazni is tud­ják. A leggyakoribb - és gyakran tragédiát okoz -, hogy a gyerme­kek mellékútvonalról, lakótelepek járdáiról figyelmetlenül a főútvo­nalra hajtanak, hogy nem törőd­nek a jobbkézszabállyal, amely pedig a kerékpárosokra is vonat­kozik. Sajnos, több balesetet okoz, hogy figyelmetlenül, irány­jelzés nélkül kanyarodnak, főleg balra. De arra is fel kell hívni a gyermekek figyelmét, hogy nem elég karral jelezni a kanyarodást, előbb meg jeli győződniük arról is, nincs-e már előzésben levő másik jármű a hátuk mögött. Főleg na­gyobb fiúknál néha az is előfordul, hogy belekapaszkodnak egy jár­műbe, és azzal vontatják kerék­párjukat. Történt már baleset en­nek következtében is. Forgalmas útvonalakon, rend­szerint a hét végén gyakori a gép­kocsi torlódás. Ilyenkor nemegy­szer előfordul, hogy kerékpáros gyermekek jobbról előzik a kocsi­sort Ebből is származott már bal­eset. Ugyancsak okozott már bal­esetet az a szabálytalanság, ami­kor két vagy három kerékpáros egymással párhuzamosan kerék­pározott, holott csak egymás mö­gött szabad biciklivel haladni az úttesten. Általában a közlekedési szabályok megtartása minden közlekedő számára egyformán kötelező, de a fokozottabb figye­lemre azért is szükség van, mert a kerékpáros védtelenebb, mint az, aki zárt jármüvet vezet. A tragédiák megelőzhetők, a balesetek számát csökkenteni lehet, ha - a losonci pionírok pél­dájához hasonlóan - mindannyian azon leszünk, hogy tanuljon meg minden gyermek szabályosan közlekedni. KANIZSA ISTVÁN cap satelitu öeiny prevod klietka diferenciálu klzny krúzok kuzel'ovy diferenciál kuzel'ovy pastorok lozisko kuzel'ového pastorka nastavovací krúzok planétové koleso pruzná podlozka puzdro loziska diferenciálu samozverny diferenciál satelit skriiia diferenciálu skrutka tanierového kolesa tanierové koleso tesnenie skrine diferenciálu vymedzovacia podlozka závitovka závitovkové koleso závitovkovy prevod 39. Zavesenie prednych kolies- bolygókeréktengely- homlok-fogaskerekes áttétel- bolygóház- csúszógyürü- kúpkerekes kiegyenlítömü- kúpkerék- kúpkerékcsapágy- beállító gyűrű- féltengely-meghajtó napkerék- rugós alátét- differenciálmü-csapágyház- önzáró kiegyenlítömü- bolygókerék- differenciálműház- tányérkerék-rögzítö csavar ■ tányérkerék- differenciálműház-tömítés- hézagoló alátét- csigatengely ■ csigakerék • csigakerekes áttétel Az első kerekek felfüggesztése cap spodného závesného ramena cap vrchného závesného ramena distancny krúzok drziak otocného capu drziak stabilizátora gulövy cap (horny, spodny) gumóvá miska gul'ového capu- gumová vlozka stabilizátora - gumovy doraz gumovy vankús kiin listovej priziny- alsó lengőkartengely ■ felső lengőkartengely ■ távtartó gyűrű tengelycsonktartó ■ stabilizátorrúd-rögzítő ■ gömbcsap (felső, alsó csukló) • gumi-gömbcsapcsésze stabilizátorrúd gumiperselye rugózáshatároló, gumiütköző ■ gumipárna laprugóék ■(26)­z < > r (0 W w ¥ UJ DC UJ ¥ 0 « Ti <v N </> <n D CC •< I­O N W w Y M O E D < CC < >­ü < 5 I * < > O ű A SZOVJET AUTÓK EXPORTJA Egy évtized alatt több mint háromszorosára nőtt, így már évente mintegy 400 000 gépocsit szállítanak külföldre. Ebből 280 000-nél többet értékesítenek a szocialista országokban, 115 000-et pedig különböző nyugati államokban. A 25 évvel ezelőtt alapított Avtoexport Külkereskedelmi Vállalat forgalmazá­sában a Szovjetunió gépkocsiexportjának értéke eléri az évi 1,2 milliárd rubelt. A szovjet gépkocsigyártás versenyképességét jelzi, hogy termékei olyan fejlett tőkés országokban is keresettek, mint Anglia, Ausztria, az NSZK, Franciaország és Svédország. Az utóbbi években mind nagyobb tételben vásárol szovjet gépkocsi­kat Kanada, Spanyolország és több fejlődő állam. A Szovjetunió gépkocsiimportját is az Avtoexport bonyolítja le. A tőkés orszá­gokból elsősorban tehergépkocsikat importál, főként az NSZK- ból, és Svédországból. A magyar-szovjet gépjárműipari együtt­működés alapján az Ikarus autóbusztermelésének 45 százalékát vásárolják meg a szovjet partnerek. A Szovjetunió csupán a tize­dik ötéves tervben több mint 30 000 Ikarus buszt vett át. ÚJ MÜÚT SZIBÉRIÁBAN Kétezer kilométeres műutat építenek ebben az ötéves tervben a nyugat-szibériai tyumenyi területen, a Szovjetunió leggazda­gabb gáz- és kőolajtermelő vidékén. A műutat, bár építésük a mocsarakon keresztül jóval költségesebb, lényegesen nagyobb jövedelmet hoznak majd, mint amennyibe kerülnek. A Jablonec nad Tisou-i LIAZ vállalat és a Mimoni Gép és Traktorál­lomás sikeres kooperációjának eredményeképpen megszületett az ŐT 180 nehéz kerekes vontató. A két szervezet a hetvenes évek elején bontakoztatta ki együttműködését. Ennek a vontatónak legnagyobb előnye az, hogy nagyteljesítményű; a szántásnál akkora teljesítményt nyújt, mint három régebbi típusú traktor, de jóval kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Az ŐT 180 tipus gyártása során szerzett tapasztalatokat a technikusok az LT 230-as konstru­álása során használták fel s azóta már ebből az új típusból is elkészült négy darab. Az idén húszat gyártanak belőle, nagy teljesítményén és kis üzemanyag fogyasztásán kívül további előnye a zajtalanított vezetőfülke és a légkondicionáló berendezés. Nem­csak a mezőgazdaságban, hanem más népgazdasági ágazatokban is felhasználható. A képen: az LT 230-as a mimoni Gép és Traktorállomás dokszyi üzemében. (Jan Sváb felvétele - ÓTK)-----------------------------------------------------------------------­matica vidlice krízového kibu objímka tesniaceho krúzku opora spájacieho hriadela poistny krúzok predny spájací hriadel' pruzná spojka pruzná vlozka opory spájacieho hriadela tesniaci krúzok pruznej spojky tlaková mastenica trojcapovy krízovy k(b vidlica krízového kfbu vidlica predného spájacieho hriadela vidlica zadného spájacieho hriadela zadny spájací hriadef 37. Zadné premostenie, zadná náprava- kardánvélla-csavaranya- tömszelence-foglalat- középső kardántengelytartó- rögzítógyürű- első kardántengely- Hardy-tárcsa, rugalmas tárcsa- kardántengelytartó rugalmas betétje- Hardy-tárcsa tömszelencéje- nyomózsírzófej- háromcsapos kardáncsukló- kardánvilla- első kardántengelyvilla- hátsó kardántengelyvilla- hátsó kardántengely Hátsó híd, hátsó futómű distancny krúzok- távtartó gyűrű lozisko polosi- féltengelycsapágy mostová rúra- hídcsö náboj kolesa- kerékagy nosník zadnej nápravy- hátsó hídtartó odvetrávacia skrutka- légzőcsavar poistny krúzok- biztosító gyűrű polos- féltengely stierací krúzok- olajterelö gyűrű, olájlehúzó gyűrű teleso (skrina) nápravy- hídtest, hídház tesniaci krúzok, simering-tömítőgyűrű, szimering tuhá náprava- merev híd vykyvná náprava- lengőhíd, lengőtengely zátka s magnetom- mágneses dugó, mágneses leeresztőcsavar 38. Diferenciál Differenciálmű diferenciál- differenciálmű, kiegyenlítőmű 5 ÚJ SZÚ 16 1982. X. 1. ­r _ » 5j) *' .... #* B

Next

/
Oldalképek
Tartalom