Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1982. július-december (15. évfolyam, 26-52. szám)

1982-12-23 / 51. szám

ÚJ SZÓ 21 1982. XII. 23. A SZOCIALISTA ORSZÁGOK ÍLEJÍBŐI A vezető posztok betöltése manapság már Bulgáriában sem kizárólag a férfiak előjoga. Hogy ki kerül vezető beosztás­ba, azt szakmai tudása, ráter­mettsége és emberi tulajdon­ságai döntik el. így van ez a bolgár szövetkezetek életé­ben is, ahol nem ritka a vezetői munkakört ellátó nő. Közülük az egyik Janka Na- neva, a burgaszi járás Zidaro- vo községében működő Na- gyezsda nevű fogyasztási szö­vetkezet elnökasszonya. A jó szervezőkészségéről ismert, biztos kezű elnöknó 45 eszten­dős és 27 éve dolgozik a szö­vetkezet felvirágoztatásáért.- Mint titkárnő kezdtem meg az itteni pályafutásomat - mondotta a SOFIAPRESS riporterének. - Szívesen tanul­tam, így csakhamar a könyve­lésbe kerültem. Végül pedig kineveztek elnöknek. Most már elmondhatom, hogy ismerem ennek a munkának minden ré­szét, az embereket ugyanúgy, mint a feladatokat. Saját magáról szerényen, a szövetkezet eredményeiről azonban nem kis büszkeség­gel beszél.- Szövetkezetünk öt falut lát el. Üzlethálózatunk korszerű, szolgáltatásainkkal pedig elé­gedett a lakosság. Bevásárló- központjainkban az élelmisze­rek mellett bő választékban kaphatók háztartási cikkek, textíliák és elektromos áruk. A boltjainkban árusított élelmi­szereket és üdítő italokat a szövetkezetben állítják elő. A bevásárlóközpontok mellett mindenütt kialakítottuk saját szolgáltató üzemeinket is. A mintaszövetkezet meg­alapozott hírnevét emeli az a tény is, hogy a faluból nem kívánkoznak el a fiatalok. A szövetkezet ugyanis jó kere­seti lehetőséget és változatos munkát kínál a részükre. Erről így tájékoztat az elnökasz­szony:- Azon vagyunk, hogy a ke­reskedelmi és közgazdasági közép- és főiskolák végzős di­ákjait bevonjuk munkánkba. Szerencsére olyan munkafel­tételeket és életkörülményeket tudunk biztosítani a számukra, amelyekért érdemes hozzánk elszegődni.Szakképzetlen dol­gozóinknak igyekszünk módot nyújtani a munka melletti tanu­láshoz. Ehhez sok segítséget nyújt számunkra a burgaszi oktatási központ. Fiataljaink munkáját nemcsak megbe­csüljük, hanem elküldjük őket hosszabb-rövidebb időre tapasz­talatot szerezni és világot látni. Terveink is kecsegtetőek. A közeljövőben pékséget nyi­tunk, tovább bővítjük boltháló­zatunkat, s így újabb munkaal­kalmakat teremtünk fiataljaink számára. KÜLÖNLEGES ÜRATLASZ Dr. Claus Grote, atomfizikus tíz éve tölti be az NDK Tudo­mányos Akadémiája főtitkári tisztét. Hosszú és küzdelmes úton jutott a professzori címig és a tudományos elismerést jelentő akadémiai megbíza­tásig. A Grote szülök négy gyer­mekükkel 1947-ben költöztek Nyugat-Berlinböl az akkori szovjet zónába, az Érchegy­ség vidékére. A húszéves Cla­us Grote ebben az időben a „Wismut“ bányatársaságnál helyezkedett el. Uránbányász lett. Először a szállításnál, majd vájárként dolgozott, ké­sőbb pedig egy ifjúsági brigád vezetőjévé választották. Pél­damutató munkájáért 1950- ben kitüntették, s kevéssel ezután a lipcsei egyetem elő­készítő tanfolyamára küldték. Tanulmányait a berlini egye­tem fizikai tanszékén kezdte meg 1952-ben. Átlagon felüli tehetségét fölismerve 1959- ben a dubnai egyesített atom­kutató intézetébe hívták meg dolgozni. Mint atomkutató, el­sősorban az elemi részecske« kölcsönhatását tanulmányozta, s ezen a területen sok kísérlet­sorozatot hajtott végre. A professzort 1974-ben bíz­ták meg az NDK részéről a szovjet-NDK űrkutatási kö­zös program vezetésével. A szovjet tudósokkal együtt számos fontos űrkutatási fel­adat megoldásában vett részt. Foglalkozott a kozmikus bioló­gia és gyógyászat kérdéseivel is. Jelen volt a harmadik IN- TERKOZMOSZ-űrhajós, Sieg- mund Jáhn bajkonuri startjánál is, amikor az NDK-beli asztro­nauta a Szojuz-31 fedélzetén indult a kozmoszba.- Az NDK ma a tudományos kapacitás 2 százalékával a Föld tíz legjelentősebb ipari országa közé tartozik, s ezt saját erőfeszítésein túl a Szov­jetunióval való szoros együtt­működésének is köszönheti - mondotta egyik nyilatkozatá­ban Grote professzor. - A két ország akadémiája ötéves együttműködési tervének meg­felelően ma több mint 200 ku­tatási témán dolgozunk s ezek sikerét a tudósok közös mun­kája biztosítja. A közös tevékenység egyik eredménye az a különleges űratlasz is, amelyet 110 ország képviselőinek mutatott be Gro­te professzor Bécsben, a világ­űr kutatásával és békés célú felhasználásával foglalkozó II. ENSZ-űrkonferencián. A maga nemében egyedülálló atlasz átfogó képet ad a repülőgé­pekről és űrhajók fedélzetéről készített multispektrális felvé­telek kiértékelési módszereiről. A térképkötet nagy segítséget nyújt a geológusoknak, hidro- lógusoknak, földrajztudósok­nak és biológusoknak ahhoz, hogy jobban megismerhessék Földünk kincseit. Az Üzbég SZSZK-ban számos népi együttes tevékenykedik. Felvételünkön a Bakhor együttes szamarkandi tánca (APN-felvételek) Források: SÓFIAPRESS, INTERPRESS, PANORAMA, APN A tapasztalt munkásoknak nagy szerepük van a fiatal nemze­dék nevelésében. Személyes példamutatásuk többet ér min­den meggyőzésnél. Ezt az elvet vallja Rozia Kurbanova, a Szocialista Munka Hőse, az egyik dusanbei (Tadzsik SZSZK) textilgyár szövőnője is A LENGYEL IPAR - SZEPTEMBER UTÁN Lassan elmozdul a mélypontról a lengyel népgazdaság. Ennek első halvány jele volt, hogy ez év augusztusában végre az összes ipari termelés 10 százalékos növekedéséről adhattak számot a statisztikák. Szeptember az emelkedést jelző tendencia folyta­tását hozta, sőt: míg augusztusban csupán a bányaiparban elért jó eredménynek volt köszönhető az ipari termelés mutatóinak fellendülése, addig szeptemberben már a feldolgozó iparágakban is némi termelésnövekedést könyvelhetett el a lengyel népgaz­daság. Ez igen nagy fontosságú tény, hiszen ez utóbbi iparágak­tól függ a piac ellátása alapvető árucikkekkel, a későbbiekben pedig az export növelése is. Hogy nem jelentéktelen fejlődésről van szó, azt érzékelteti egy összehasonlító számadat. Az idei év szeptemberében 4 száza­lékkal termeltek többet, mint 1981 hasonló időszakában. Néhány hónapja már az is nagy eredménynek számított, ha nem egy-egy népgazdasági ágban, hanem csupán néhány termék - például a mosóporok, dzsemek, vagy a sajtfélék - gyártásában mennyi­ségi és minőségi javulást tapasztaltak. Most már kétségtelen, hogy ennél többről: az ipari termelés egész ,,gépezetének“ beindulásáról és lassan hatékonyabbá váló munkájáról beszélhe­tünk. Lengyelország - az import, főként a tőkés területről származó anyagok - mennyiségének drasztikus csökkentésével egyidöben kezd rátalálni a termelés nyers- és alapanyagainak hazai forrásai­ra. Ugyanakkor már felmérhetők a gazdasági reform hatásának első jelei: mindenekelőtt a munka szervezettségének és fegyel­mezett elvégzésének erősödése, s az ipari termelés folyamatos növekedése. Bizonyos, hogy a kedvező tendencia - amelyben a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal folytatott áru­csere megélénkülésének is szerepe van - folytatódik, s az üzemekben lassan kiépülő munkásönkormányzat is segíti majd a gazdaság mind gyorsabb kibontakozását. Nem kétséges: a lengyel népgazdaság a következő hónapokban fokozatosan tovább fog fejlődni... VÍZSZINTES: 1. Rejtvényünk­ben Szép Ernő egyik verséből idézünk; az idézet első sora (zárt betűk: T, S, T, S, H). 13. Emberi bőrszín. 14. Folyó Svájc­ban. 15. Remélsz. 16. Működő tűzhányó. 17. Ország. 19. Kérést kifejező. 20. A buddhizmus Japán­ban elterjedt ága. 21. Posztófajta. 22. Kolloid rendszer. 24. Hátasló. 25. Az einsteinium jele. 26. Mon­goloid nép. 27. Finom eloszlású elemi szén. 29. Gábor, Ödön. 30. Fűző. 32. Világhírű komikus volt. 33. Folyó Belső-Ázsiában. 35. Körte része. 36. Vegyi elem. 39. Görög betű. 40. Előd azonos hangzói. 41. Fejünk felett. 44. Képző. 45. Svéd fiúnév. 46. Dia- gonális. 47. Vízben él. 48. Rögzí­tett zászlótartó rúd. 51. Mutatószó. 52. Fortély. 54. Irány. 55. Föld - latinul. 57. Szemével érzékel. 58. L. SZ. 59. Állam közepe. 61. Üdítő ital. 62. A tuberkolózis gyógyszere. 63. T. Á. A. 64. A szo­cialista országok rádió- és televí­zióadásainak nemzetközi tanács­adó szervezete. 66. Horgony. 68. Program. 68. ...kotta, vörös­barnára égetett mázolatlan agyag. 71. Szignál. 72. Ereklyetartó. FÜGGŐLEGES: 2. Ilyen könyv is van. 3. Mélyben. 4. Toalett ré­sze. 5. Szovjet repülőgépek jelzé­se. 6. Magyarországi megye. 7. Szovjet sakkozó. 8. Francia költő. 9. Időszak. 10. Nyaraló (ék. f.). 11. Kenőcs. 12. Nagyon régi. 13. Az idézet második sora (zárt betűk: SZ, T, P, LY). 17. Turku finn város svéd neve. 18. Mázsái. 21. Finn népmesekutató. 23. A Garonne mellékfolyója. 26. Irány. 27. Lírai zenemű. 28. Katonai határőrvidék. 31. Kötőszó. 32. Amerikai költő. 34. Vés. 37. Eszme. 38. Érzék­Keresztrejtveny szerv. 41. Angol hosszmérték. 42. Azonos betűk. 43. Nótázni szere­tő. 44. Alaptalan hír nyomán tá­madt izgalom. 45. Azonos betűk. 47. Indulatszó. 49. Dombormű. 50. Bálna. 51. Folyó Afrikában. 53. Részvénytársaság. 56. Korea ré­sze! 57. Iráni város. 60. A. R. R. R. 62. Rágcsáló. 63. Elgondolás. 65. Három - szlovákul. 67. Lóbeteg­ség. 68. Gyarmatáru. 70. A. SS. 72. Azonos mássalhangzók. A december 10-én közölt keresztrejtvény helyes megfejtése: Vízszin­tes: 1. Concerto 14. A magyar népzene 27. Psalmus Hungaricus 72, Galántai táncok 76. Koessler. Függőleges: 19. Háry János 26. Kecske­mét 30. Villő 39. Huszt. Könyvjutalomban részesülnek: Etelközi László, Buzita (Buzica). Bozóky István, Komárom (Komárno), Kusy Melinda, Udvard (Dvory nad 2itavou), Psota Emília, Bratislava, Ferjentsik Anna, Komárom (Komárno). AZ ELNÖKASSZONY

Next

/
Oldalképek
Tartalom