Új Szó, 1981. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1981-06-16 / 140. szám, kedd

Kedd, 1981. VI. 16. A NAP kel — Kelet-Szlovákla: 4.32, nyugszik 20.42 Közép- Szlovákla: 4.40, nyugszik 20.50 Nyugat-Szlovákia: 4.48, nyug­szik 20.58 órakor A HOLD kel — 19.34, nyugszik 4.10 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük JUSZTIN és BLANKA nevű kedves olvasóinkat '"71-ben halt meg Ján KALIN- ; író, a modern szlovák kis- :iy és novellairodalom meg- 'tó ja (szül. 1822). IDŐJÁRÁS Változóan felhős lesz az Idő, a délutáni órákban Szlovákia nyugati és keleti részén megnö­vekszik a felhőzet, záporokra és zivatarokra is lehet számítani. A nappali hőmérséklet 26—30 fok kő vitt. a duna vízállasa A mezőgazdasági dolgozók az elmúlt hét végén kihasználták a rendkívül meleg időjárást. A csilizküzi efsz tagjai például a ká­posztát és a korai karfiolt szedték. A képen: Csicsay Ilona, az egyik szocialista munkabrigád tagja, a korai káposztát szedi lBlažej Palkovič felvétele — ČSTK) NE CSAK JÚLIUSBAN Előrejelzés 1981. június 16-ra: Bratislava: 285, apad Medveďov: 260, apad Komárno: 255, apad Štúrovo: 235, apad Rendőrségi hírek — Elhullott húsz juh a lipo- vecl (martini járás) legelőn. A Martini Állami Gazdaság ez­zel mintegy 27 000 korona kárt szenvedett. Megállapították, hogy Jozef J. pásztor nem vi­gyázott eléggé a juhokra, a birkák a műtrágya raktár mel­lett szennyezett pocsolyából ittak és ez okozta elhullásukat. — A Nižné Ladičkovce-l Ifjú­ság Efsz gazdasági udvarában öt fejőstehén hullott el. A^vizs- gálat során kiderült, hogy a tehenek az udvarban szabadon mozogtak, trágyát ettek és et­től pusztultak el. A kár 61 600 korona. — Ugyancsak elhullott hat fejőstehén a Doln? Kubín-i já­rásban levő Oravecká Polhora-i Haladás Efsz-ben. Az állatok pusztulását az okczta, hogy olyan gyomnövényeket ettek, amelyeket korábban vegysze­rekkel permeteztek meg. A kárt 50 000 koronára becsülik. (hr) (Tudósítónktól) — Néhány nap múlva megkezdődik a szünidő, beköszönt a fő turis­taidény. Ez az, amiért júliust Szlovákiában faz idén is köz­lekedésbiztonsági hónapnak nyilvánították. Amint a tegnap Bratislavában megtartott sajtó- tájékoztatón Ján Krejčí ezre­des, az SZSZK rendőrfőkapi­tányságának, közrendészeti és közlekedésrendészeti osztályá­nak parancsnoka elmondotta, a műit év júliusában Szlovákia országútjain 2 388 közúti bal­eset történt, amelynek követ­keztében 43 ember életét vesz­tette. Az anyagi kát megköze­líti a 13 millió koronát. Elsősorban a gyorshajtás, az ittas állapotban való vezetés, a gépjármű műszaki állapota az, amelyekre júliusban a köz- biztonsági szervek az ellenőrzé­sek során súlyt helyeznek. Amint az ezredes elmondotta, mindhármat folýamatosan el­lenőrzik mind nappal, mind éjszaka. Igénybe veszik a rej­tett kamerákat és a korszerű radarkészülékeket is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közúti ellenőrzésbe bekapcsolódnak a polgári rendszámmal elátott rendőrségi gépjárművek is. Az idei közlekedésbiztonsági hónapban a nagyobb városok­ban a pionírjárőrök is részt vesznek, főleg a gyalogosok biztonságos közlekedésének se­gítésében. Krejöí elvtárs a saj­tótájékoztató befejező részében kihangsúlyozta, hogy a közbiz­tonsági szervek nem a bírságo­lást, hanem a megelőzést te­kintik elsődleges feladatnak, de nem tekintenek el a fegyelme­zetlen járművezetők felelösség- revonásától sem. — nj — ■ A következő 50 esztendő­ben az NSZK lakosságának szá­ma a mai 61,5 millióról 51,6 millióra csökken, s még ebből is 10,3 millió külföldi állam­polgár lesz — állapította meg a Német Gazdasági Kutatóin­tézet a lakosság összetételének jövőbeli alakulásáról szóló je­lentésében. A prognózis nem támasztotta alá azt az optimis­ta nézetet, hogy a népesedés tavalyi növekedése a populáció kedvezőbbre fordulásának elő­jele. Előzzük meg a bajt... Itt van a szabadságok idő­szaka, s az utak újra meg­telnek a tengerhez, vidékre vagy a hegyekbe siető embe­rekkel. Ebben az Időszakban a közutakon megnövekszik a balesetveszély. Ezen kívül a nyári időszak sok kedvező alkalmat nyújt a tolvajok és a rablók számá­ra, ezeket gyakran az emberek gondatlansága teremti meg. So­kan úgy mennek el szabadság­ra, hogy a lakást vagy a házat nem zárják be megfolc őon, vagy nem kérik meg a s" >- szédot, hogy néha n : a lakásba. A szabadságok idősz rendőrök és a segédrem-ö-' munkájával szemben is foko­zott igényeket támaszt. A se- gédrendőrök gyakran nyújta­nak segítséget a közlekedés- rendészetnek. Erre szükség is van, hiszen a legtöbb közleke­dési baleset ebben az időszak­ban történik. Ebből kiindulva a Szlovák Belügyminisztérium és a közlekedésbiztonsági kor­mánybizottság júliust közleke­désbiztonsági hónappá nyilvá­nította. Ezért számítani kell arra, hogy a következő napok­ban és hetekben az átlagosnál több rendőrjárőrt és segéd­rendőrt láthatunk a közutakon. A szép meleg napok az em­bereket a vízhez csábítják. Saj­nos, ez néha rosszul végződik. A gondatlanság már az idén is több emberéletbe került. Az ilyen szerencsétlenségek okai különbözőek: a felnőttek nem vigyáznak a gyermekekre, so­kan számukra ismeretlen he­lyen fürödnek, vagy túlbecsülik képességeiket stb. Akik szabadságra indulnak, azoknak e tényezőkre is gon­dolniuk kell. Kellemetlenséget okozhatunk magunknak, a tá­borozási hely rossz megválasz­tásával, vagy saját gondatlan­ságunkkal. Ha elkerüljük mind­azokat a veszélyeket, amelyek­re itt figyelmeztettünk, akkor sokkal nyugodtabban tölthetjük szabadságunkat, s a szabadság valóban pihenéssé válik. M. H. R Az ukrajnai Poltavában befejeződtek a KGST-tagorszá- gok szakembereinek a sertés­hús ipari előállításáról megtar-* tott koordinációs tanácskozá­sai. A konferencián bolgár, csehszlovák, lengyel, magyar, NDK-beli, román és szovjet szakemberek vettek részt. ■ Peter Sutcliffe, akit má­jus 22-én egy bíróság 13 nő megöléséért életfogytiglani bör­tönre ítélt, pénteken fellebbe­zést nyújtott be az ítélet el­len. A „jorkshire-i hasfelmet- szőt“ június 2-án Wight szige­tére, a szigorúan őrzött Perk- hurst börtönbe szállították. ■ Magyarországon 1981 és 1985 között kétmilliárd forintot fordítanak az állami költségve­tésből kőszénlelőhelyek felku­tatására. Ezzel további sikere­ket akarnak elérni a lelőhelyek feltárása terén, mivel az el­múlt öt évben másfél milliárd tonna iparilag hasznosítható szénkészletet találtak. ■ Most van 100 éve annak, hogy az egykori Osztrák—Ma­gyar Monarchia kereskedelmi minisztériuma megbízást adott egy bécsi cégnek a főváros telefonhálózatának kiépítésére. Néhány hónappal később Bécs- ben 154 telefonállomás műkö­dött, a legtöbbnek üzletembe­rek és a császári hadsereg tisztjei voltak a tulajdonosai. Ausztriában jelenleg 100 sze­mélyre 30 telefonállomás jut. ■ A kolumbiai rendőrség csak az idei év első öt hónap­jában több mint 40 millió dol­lárt meghaladó értékű marihu­ánát kobozott el — közölte Francisco Jósé Naranjo tábor­nok, a kolumbiai rendőrség kábítószer elleni küzdelemmel foglalkozó különosztályának igazgatója. A rendőrség csak az ország északi partvidékén több mint 820 000 kilogramm marihuánát foglalt le. ■ A hetedik ötéves terv a szlovákiai geológiai dolgozók elé mintegy 45 millió tonna érc feltárását irányozza elő. Az egyéb ásványi nyersanyagok földtani kutatására az állami költségvetésből 230 millió koro­nát fordítanak. A reszort beru­házásainak terjedelme az előző tervidőszakhoz képest 36,6 szá­zalékkal növekszik. ■ Érdekes expedícióra ké­szül Magyarországon tudósok, festők és grnTikusok egy cso­portja. Júliusban három héten át a Tisza 200 km-hosszú sza­kaszán fognak hajózni, kísér­leteket végeznek a folyó part­jain, és megpróbálják a művé­szet eszközeivel ábrázolni a ro­mantikus tájat. Mi Hol Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA, ' © DUKLA: Egyetlen lehetőség (kanadai) 15.30, 18, 20.30 £ HVIEZDA: Lovasok az éjszakában (szlovák) 15.30, 18. 20.30 ® HVIEZDA-KERTMOZI: Hajnali bari­kád (francia) 21 ® METROPOL: Popkoncert leseh) 15.30, 18. 20.30 © MIER: Földönfutók (angol) 18, 20.30 9 PALACE: Csendesek a hajnalok (szovjet) 17.30 9 POH­RANIČNÍK: A hasonmás (bolgár) 14.30, 17, 19.30 ® PRAHA: Kifor­rott a bor (cseh) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 ®» SLOVAN: Veszélyben a legénység (szovjet) 15.30, 18, 20.30 # TATRA: A tettes vissza­tér (lengyel) 15, 17.30, 20 KOŠICE m DOM KULTÚRY: Ferramontiék öröksége (olasz) # DRUZBA: A menyasszony (NDK) ® SLOVAN: Lovasok az éjszakában (szlovák) # TATRA: A versenyló elrablása (szovjet) ® ŰSMEV: Mélység (amerikai) fj) SZABADTÉRI MOZI: Lovasok az éjszakában (szlovák) SZÍNHÁZAK MŰSORA © SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: A Marseille-1 Balettegyüttes ven­dégjátéka (19) # HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Műszaki 'okokból zárva • KIS SZÍNPAD: Brooklyn! éj (19) # ÚJ SZÍNPAD: A három testőr (10) ® STÚDIÓSZÍNPAD: (Díszpolgárság (19) f) IRODALMI SZÍNPAD: Műszaki okokból zárva KOSlCEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Marina Havranová (19) © KOŠI- CEI STÚDIÓSZÍNPAD: Nincs ető- adás MATESZ: (Dunaszerda­hely — Dunajská Streda) — Szé- lestenyerű Fejenagy és szemérme- tes társai (13.30. 19.30) ® THÁ- IA: Nincs előadás. RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon|: 6.00: Hírek. 6.10: Reggeli zene. 6.25: Sport és muzsika (ism.) 6.55: Hí­rek. 10.00: Iskolások műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádiőegyetem (ism.) 12.25: Tánczene. 12.55: Saj­tószemle. 14.00: Barangolás Zene- országban (ism.) 14.30: Iskolások műsora (ism.) 17.00: Napi kró­nika. TV-MOSOR BRATISLAVA 8.55< Hírek 9.00: Iskolatévé (ff.) (ism.) 9.20: Alma a tenyéren. Dokumen­tumműsor 9.40: A rendőrség nyomoz (ism.) 9.45: G. Schmittová: Rembrand van Rijn. Tévéjáték. 2. rész (ism.) 10.55: A szabad természet. Kana­dai természetfilm-sorozat. 20. rész (ism.) 11.20: Beszél németül? 41. lecke (ff.) 11.45: Hírek 15.35: Hírek 15.40: Iskolatévé 16.15: Tudomány és technika 1. A geotermikus energia kiaknázása 2. Az emberi agy titka 3. Az erdő és az ember 4. Az üvegszálas boton 5. A lézer 17.20: Kelet-szlovákiai magazin 17.50: Emberek és gépek. Doku* mentumműsor (ff.) 18.30: Esti mese 18.40: Napjaink gazdaságpolitiká­ja. Magazin (ff.) 19.20: Időjárásjelentés és műsora Ismertetés 19.30: Tv-HIradó 20.00: Hármunk története. Szovjet film 21.20: Dokumentumműsor (ff.) 21.45: Ez történt 24 óra alatt 22.00: Kamarahangverseny 22.45: Figyelmünk középpontjában. Riportműsor 23.15: Hírek II. MŰSOR 17.05 17.20 Hírek Látogatás a klubban. Szó­rakoztató műsor 18.00: A rendőrség naplójából (ff.) 18.10: Szerbia és Macedónia. Rö« vidfilm 18.55: A fiatalok zenei stúdiójá­nak műsora 19.30: Szezám, nyílj kil Riport- műsor (ff.) 20.00—21.15: Az Ifjúsági Tévékluft műsora. 1. rész: 20.00: Rendszeres műsorszá­mok 20.30: Magas- .és Alacsony* Tátra 20.50: A BFoušek-egyflttes 21.15: Időszerű események 21.45—23.00:Az Ifjúsági Tévéklub műsora. 2. rész 21.45: Vannak dolgok, ame­lyekről nem beszélünk 22.25: Esti mese fiataloknak BUDAPEST 16.30: Hírek 16.35: Történetek a zenéről: Jo* sepii Haydn. 1. rész: Zene a nap minden szakában 17.05: Egészségünkért. A korszerű gyermek-táplálkozásról 17.15: Aki másnak licitál, maga esik bele. Amerikai búr* leszkfilm (ff.) 17.35: Autorna. Az Országos Köz* lekedésbiztonsági Tanács filmje 17.45: Nyugalmunk érdekében (ff.) 18.15: Reklám 18.20: Szemesnek áll a vlláig. 1. rész: Vízfüggönyös fóliasá­tor (ff.) 18.35: Pannon Krónika. A pécsi körzeti stúdió műsora (ff) 19.05: Reklám 19.15: Tévétorna 19.20: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: „Új“ Scotland Yard. Angol bűnügyi tévéíilmsorozat. Egy legyet tefet csapásra (ff.) 20.50: Stúdió ’81. A Televízió kul­turális hetilapja 21.50: Kockázat. Versenyben a vi» lágpiacon 22.25: Tv-Híradó 3 22.35: A XXI. miskolci fiimfesztU vál díjnyertes filmjeiből: Is* kolapélda. Magyar film II. MŰSOR 19.25: Angol nyelvű hírek 19.30: Verdi: Requiem. A Milánói Scala együttesének vendég1 fellépése Budapesten Szünetben: 20.20: Német nyelvű hírek 20.25: Fejfák. Magyar kis* film (ism.) 20.40: Orosz nyelvű hírek 21.25: Tv-Híradó 2 21.45: Napraforgó. Tévéfilm Krúdý Gyula regényéből (ism.) (Műsorváltozás lehetségest) ■ Az elégtelen egészség- ügyi ellátás következtében jár- ványszerűen terjednek a bél­betegségek Kolumbia Atlantico tartományában. Az elmúlt 24 nap során e betegségek követ­keztében 138 személy vesztet­te életét. Több mint 300 gyer­meket súlyos állapotban, kór­házban kezelnek. ■ Több mint hatmillió utast szállít naponta a moszkvai met­ró, amelynek 15 állomása van, vonalainak hossza pedig 193 kilométer. A moszkvai metró­nak egyébként fél évszázaddal ezelőttre nyúiiik vissza a tör­ténete: 1931. Június 15-én ala­kult meg a Metrosztroj válla­lat. A metróépítés kezdettől fogva gyors ütemben folyt, az ország minden részéből jöttéik fiatalok, hogy önkéntes mun­kával elősegítsék a földalatti vasút építését. ■ Az évszázad legsúlyosabb aszálya pusztít Pekingben és környékén — közölte Csen Szi-tung pekingi polgármester­helyettes és felhívta a lakos­ságot, hogy nagyobb mennyi­ségben tároljon vizet. A* el­múlt 21 hónapban az egész környéken alig volt csapadék. ■ Több mint 160 millió hek­táron vetettek az idén gabo­nát a Szovjetunióban. Ezenkí­vül 91 millió hektár területet hüvelyesekkel vetettek be, 5 millió hektárral többet, mint a korábbi években. ■ Közepes erősségű földlö­késeket észleltek Pinar del Rio kubai tartomány déli részén és az Ifjúság-szigeten. A Kubai Tudományos Akadémia Geofi­zikai és Asztronómiai Intézeté­nek közlése szerint az emlí­tett térségben 13 földalatti ren­gés volt, amelyek ereje a 12 fokos skálán elérte az öt fo­kot. ISJ SÍP Inde*: 48 011 Klad|o Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságo. Szerkeszti o szerkesztfl bizottság. Főszerkesztő- Or. Raboy Zoltán, CSc Helyettes főszerkesztők: Szarka István 6* Csetd János. Szerkesztőség: 893 38 Brotisiovo Gorkého 10 Telefon: 309 331 252 332-301. főszerkesztő- 532-20. szerkesztőségi titkárság: 550-18 sportrovot: 505 29 gazda­sági Ogyek: 506-39 Távíró: 092308 Provdo — K‘odóvállolo« Bratislava. Volgogradská i Nyomta a Provdo oz SZLKP nyomdavóMoloto — Provdo Nyomdoözeme Bratislava. Štúrova 4. Mogánszemélyek következő címen adhatták fel hirdetéseiket- 893 38 Brotlslovo. Jiráskovo 5., telefon- 577 10 532-64 A tzoclallsto közOletek a hirdetéseket erre o cfmre kOldléit: 893 30 Brotlslovo, Vajanského nóbreZ e 15., « emelet telefon: 551-83, 544 51 Az Oj Szó előfizetési díjo havonto — o vasárnapi számmal együtt —nr/u korona. Az 0| Szá vasárnapi számának külön előfizetése negyedévenként 13 korona. Terjeszti: a Postai Hfrlapszolgálat. előfizetésekei elfogad minden postai kézbesítő Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, 884 19 Bratislava, Gottwoldovo námestie 6. A SÜTI regisztrációs száma 5/2. « —

Next

/
Oldalképek
Tartalom