Új Szó, 1980. december (33. évfolyam, 284-308. szám)

1980-12-01 / 284. szám, hétfő

HATÉKONYABBAN ÉS JOBB MINŐSÉGBEN / Folytatás az 1. oldalról.) vőben még behatóbban foglal­kozzanak a felmerült problé­mák okainak feltárásával, illet­ve megelőzésével. A 7. ötéves tervidőszak évei­ben, az eddiginél igényesebb feladatok időszakában a fő fi­gyelmet a gazdaságirányítást tökéletesítő rendszer követke­zetes érvényesítésére kell Irá­nyítani. Ebben a munkában is az élenjáró kollektívák tagjai­tól várják a példamutatást. A CSKP gazdaságpolitikája megvalósításának egyik fontos, jól bevált eszköze a munkakez­deményezés. Ezen a téren fon­tos szerepet töltenek be a szo­cialista munkabrigádok, a fel­találók és az újítók. Kelet-Szlovákiában az utóbbi öt év alatt 4391-gyel gyarapo­dott a szocialista munkabrigá­dok száma. Jelenleg több mint 18 000 munkabrigád működik, amelyekben a kerület dolgozói­nak 45 százaléka tevékenyke­dik. Elsősorban az ő érdemük, hogy a kerület ipari vállalatai az idén a megtakarításokra irá­nyuló felajánlásaikat a villa­mos energia esetében 117, a fű­tőanyagok terén több mint 200 százalékra teljesítették. A szombaton megtartott kerü leli értekezlet résztvevői — a vilában felszólaló néhány élen járó dolgozó javaslatára — nyi­latkozatot' hagytak jóvá, mely szerint a CSKP 18. ülése hatá­rozatainak gyakorlati megváló sításában példát mutatva csat­lakoznak a szocialista munka hőseinek felhívásához, s mun­kahelyeiken becsületesen vég zett, áldozatkész munkával já­rulnak hozzá ahhoz, hogy a ke­let-szlovákiai kerület sikeresen teljesített feladatokkal, vala­mint vállalásokkal köszönthes­sék a XVI. pártkongresszust és a CSKP 60. évfordulóját. A továbbiakban kötelezték magukat, hogy a gazdaságirá­nyítást tökéletesítő rendszer folyamatos érvényesítésével megteremtik az előfeltételeket a 7. ötéves terv minden alap­vető mutatója sikeres, időben történő teljesítéséhez. (kulik) Értékelték tevékenységüket (Folytatás az 2. oldalról) más vendég. A Banská Bystrl- ca-l járási szervezet sikeres munkáját vitafelszólalásában Peter Dudáš élvtárs is nagyra értékelte. František Mišeje szlovák pénzügyminiszternek, az Anti­fasiszta Harcosok Csehszlová­kiai Szövetsége Föderális Köz­ponti Bizottsága alelnökének részvételével tartották meg szombaton Liptovský Hrádek- ban a szövetség járási értekez­letét. A vitában felszólalt Fran­tišek Mišeje elvtárs is, aki po­zitívan értékelte a szövetség további eszmei és szervezeti megszilárdulását, irányításának javulását, valamint a tervezés és az ellenőrzés színvonalának emelkedését. A jelenlevők a ta­nácskozás végén csaknem fél­millió korona értékű felajánlá­sokat tettek a XVI. pártkong­resszus tiszteletére. Peter Dudášnak, az Antifa­siszta Harcosok Szlovákiai Szö­vetsége Központi Bizottsága ügyvezető alelnökének vezeté­sével megjelent küldöttség részvételével tartották meg Kassán (Košice) a szövetség városi értekezletét. A jelenle­vők értékelték a szövetség vá­rosi szervezetének tevékenysé­gét az elmúlt három évben. A vitában felszólalt Peter Dudáš elvtárs is. Köszönetét mondott a tagoknak a feladatok telje­sítéséért végzett munkájukért, valamint a XVI. pártkongresz- szus és a CSKP megalakulásá­nak 60. évfordulója tiszteleté­re tett szocialista felajánlásai­kért. A szocialista ellenőrzés jelentősége Befejeződött a CSEMADOK tisztségviselőinek szlovókioi értekezlete (ČSTK) — Szombaton folyta­tódott a CSEMADOK központi és járási szervei tisztségvise­lőinek szlovákiai értekezlete. A Bratislavában megtartott ta­nácskozáson a jelenlevők meg­vitatták a szocialista ellenőr­zés jelentőségét, valamint az ellenőrzésnek az irányítási fo­lyamatban, különösen a kultú­ra terén betöltött szerepét. A szövetség munkája fejleszté­sének időszerű kérdéseit ismer­tette beszédében György István, a CSEMADOK Központi Bizottsá­gának vezető titkára. Foglal­kozott a CSEMADOK, valamint a kultúra terjesztésével foglal­kozó szervek, szervezetek és intézmények hatékony együtt­működése elmélyítésének kér­déseivel. Ugyancsak foglalko­zott a CSEMADOK azon felada­taival, amelyek a XVI. párt- kongresszussal' az SZLKP kongresszusával, a CSKP meg­alakulásának 60. évfordulójával és a felajánlási mozgalom fej­lesztésével kapcsolatban a szö- velségre hárulnak. A vitában a tanácskozás résztvevői mindenekelőtt a szocialista ellenőrzés megszi­lárdításának problémájával fog­lalkoztak az irányítómunka, va­lamint a CSEMADOK-szervek és -szervezetek tevékenységének továbbfejlesztése szempontjá­ból. Robbantások a szántóföldim Időnként erős robbanás okoz­ta légnyomás rázta meg a fa- luvégi házak ablakait, persze, nem akkora, hogy kárt tett volna bennük. Pánikba sem esett senki, mindenki tudta, hogy a határ felől hallható morajlás azt jelenti: terítik a szerves trágyát. A hang irányát követve ta­láltuk meg az Ipolyszakállasi (Ipeľský Sokolec) Egységes Földművesszövetkezetnek azt a száz hektáros dűlőjét, ahol egymás után repültek a leve­gőbe a kupacok és szóródtak szét a földön. A robbanás nyo­mában felszálló füst még so­káig gomolygott a levegőben. Szabó Lajos lőmester találko­zásunkkor már ötödik napja tartózkodott Ipolyszaikállason, s végezte ezt a nem éppen ve­szélytelen munkát. Egyébként a Kereskényl (Krškany) Gép- és Traktorállomás alkalmazottja. Negyedmagával dolgozott a terepen. A három segédmun­kás feladata az volt, hogy 40 —50 centiméternyi mély, töl­csérszerű gödröt vájjanak a szépen sorakozó kupacokba. Ezekbe rakták a robbanótöl­tetet, majd a lőmester egy 130 centiméter hosszú gyújtózsinór végére patront erősített, amire fűtőolajjal összekevert salétro­mot szórtak, majd betakarták a gödröt. Az előkészítés eléggé időigé­nyes, ám miután meggyújtják a gyújtózsinór végét, pillana­tok alatt szétszóródik az öt- tonás kupac A lőmesternek és mindenkinek, aki segít neki, nagyon kell ügyelnie arra, hogy az alatt az egy perc és tizennégy másodperc alatt, ami a zsinór végének a meggyúj­tása és a robbanás bekövetke­zése között eltelik, legalább 150 méterre kerüljenek a helyszíntől. — A robbantással kapcsola­tos szabályok megtartása elen­gedhetetlen követelmény — szögezte le Szabó Lajos. — Ezt a munkát nagy felelősség- tudattal kell végezni. Nemcsak a saját, hanem a társak testi épsége megóvása érdekében is. Lakott településtől csak 300 méternél távolabb szabad ily módon trágyát teríteni. A biztonságtechnikai szabá­lyoknak megfelelően folyt az­nap Is a munka. A robbantást kísérő zaj nem zavarta a falu lakosait. Úgy reagáltak itt is, mint mindenütt, mondván: Mi­lyen jó, egyszerű megoldást ta­láltak a gondolkodó emberek a szerves trágya szétterítéséire is. KOVÁCS ELVIRA _Marie Kabrheiová felszólalása az afgán nők konferenciáján (ČSTK) — Kabulban folytatta munkáját az afgán nők 1. or­szágos konferenciája. Szomba­ton a napirenden a. külföldi küldöttségek vezetőinek felszó­lalása szerepelt. Marie Kabr- helnvá, a Csehszlovákiai Nőszö- vetcség KB elnöke egyebek kö­zött megelégedését fejezte ki, hogy a csehszlovák küldöttség részt vehet az Afganisztáni Né­pi Demokratikus Párt által ki­tűzött program támogatását ki­fejező nagyszabású rendezvé­nyen. Kabrheiová elítélte az Af­ganisztán ellen folytatott el­lenséges tevékenységet, ame­lyet az Egyesült Államok Pa­kisztán és Kína segítségével folytat. Összekapcsolódott a Szojuz T—3 és a Szaljut—6 (ČSTK) — Moszkvai idő sze­rint 18 óra 54 perckor össze­kapcsolódott pénteken a Szo­juz T—3 űrhajó a Szaljut—6 orbitális űrállomással. Leonyid Kizin, Oleg Makarov és Gen- nagyij Sztrekalov űrhajósok az összekapcsolás után megkez- ték az űrprogram vérehajtását. Eszerint az űrhajósok az űrál­lomást a Szojuz T—3 program­jának megfelelően üzembe he­lyezték. Az űrhajósok jól érzik magukat a fedélzeti berendezé­sek normálisan működnek. A világ haladó közvéleménye támogatja a palesztin nép harcát Leonyid Brezsnyev távirata Jasszer Arafatnak IČSTK) — A genfi Nemzetek Palotájában szombaton rendkí­vüli ülést tartottak a palesztin szolidaritási nap alkalmából, amelyről a világ haladó közvé­leménye hagyományosan no­vember 29-én emlékezik meg. Az ülésen részt vett Raszin Sagha, Náblusz város polgár- mestere is, és emlékeztetett azokra a gyötrelmekre, ame­lyekben a palesztin népnek van része az Izrael által meg­szállt arab területeken. A szolidaritási nap alkalmá­ból Bejrútban szombaton — kü­lönböző nemzetközi és regioná­lis szervezetek, számos or­szág, nemzeti felszabadító, ha» ladó és demokratikus mozga* lom képviselőinek részvételé* % vei — nemzetközi konferencia kezdődött. Leonyid Brezsnyev, az SZKP, KB főtitkára, a Szovjetunió Leg« felsőbb Tanácsa Elnökségének* elnöke Jasszer Arafatnak. a PFSZ Végrehajtó Bizottsága el- nőkének táviratban fejezte kt jókívánságait a palesztin szoli-a daritási nap alkalmából. Az üd­vözlet egyebek között rámutat, hogy a világ közvéleménye mind nagyobb támogatásban ré- szesíti a palesztin nép hősi harcát. Andrej Gromiko és Percy szenátor találkozója (ČSTK) — Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Moszk­vában fogadta Charles Percy amerikai republikánus párti szenátort, aki szovjetunióbell látogatáson tartózkodott. Percy szenátor a Szovjet Te­levíziónak adott interjújában egyebek között megállapította, a két fél tudatában van annak, hogy a szovjet—amerikai kap* csolatok jelenleg igen alacsonya színvonalon vannak. Személy) szerint örülök annak, 'liogy a két fél eltökélt szándéka meg­oldást találni számos előttünk álló problémára — állapította meg Percy. Ma kezdődik a LEMP KB 7. ülése (ČSTK) —- Varsóban ma kez­dődik meg a LEMP KB 7. ple­náris ülése, amelyen Stanislaw Kania, a KB első titkára előter­jeszti a Politikai Bizottság je­lentését ,,a párt feladatairól a társadalmi élet szocialista jel­legű megújításáért folytatott harcban“. A plénum meghall­gatja továbbá a gazdasági hely­zetről szóló beszámolót, ame­lyet Józef Pinkowski kormány­fő terjeszt elő. A résztvevők azután megvitatják a két be­számolót. Az elmúlt pénteken a LEMP KB varsói székházában Stani« slaw Kania elnökletével megbe* szélést tartottak a vajdasági pártbizottságok első titkárai és a KB osztályvezetői. A vita so­rán rámutattak, hogy nagyobb’ erőfeszítéseket kell tenni a párt konszolidálására. OLASZORSZÁG A mentési munkálatokat (agy, hó és eső nehezíti (ČSTK) — Potenza olasz vá­ros térségében vasárnapra vir­radó éjszaka újabb a Richter­skala szerinti 3,5 fokos erőssé­gű földrengést észleltek. A vá­ros lakosai gyorsan elhagyták az egy héttel korábban pusztí­tó földrengés során löbbé-ke- vésbé megrongált lakásaikat, és az éjszaka fennmaradó ré­szét az utcán töltötték. Na­gyobb károkról azonban nem érkezett jelentés. A földrengés sújtotta terüle­ten a helyzetet továbbra is sú­lyosbítják a fagyok, a hó és az esőzések. Akadozik az élelmi­szer- és gyógyszerellátás, s az ország északi és déli részét összekötő autópályát Firenze és Bologna között le kellett zár­ni, mivel az Appennini-szoro- sokban mintegy 60 cm-es hó hullott. Virginio Rognoni olasz bel­ügyminiszter utasítást adott ar­ra, hogy a megsemmisült fal­Kanüda feloldotta a gabonaembargót (ČSTK) — A kanadai kor­mány feloldotta a Szovjetunió­ba irányuló gabonaszállítmá­nyok embargóját, amelyet az Egyesült Államok nyomására az Idén januárban léptetett ér­vénybe. A kanadai külügymi­niszter közölte, hogy a gabo­naszállítmányok terjedelme a korábbi éveikhez hasonló lesz. E lépését a kormány képvise­lője azzal indokolta, hogy az embargó által a kanadai gaz­daságot nagy veszteségek ér­ték. Madridban ^hivatalosan kö­zölték, hogy Spanyolország mintegy 300 000 tonna búzát szállít a Szovjetuniónak. Ez lesz a Spanyolország első ha­sonló tranzakciója a Szovjet­unióval szemben meghirdetett amerikai gabonaembargó óta. Készültség Asszámban (ČSTK) — Az északkelet- indiai Asszám szövetségi ál­lamban ismét készültségbe he­lyezték a fegyveres erőket. A nacionalista szervezetek által szított zavargások ugyanis már hetedik napja tartanak. Ismét azt követelik, hogy az India más területeiről bevándorolt, Illetve a bangladesi és Nepáli menekülteket utasítsák ki. vak lakosait — főleg a gyer­mekeket és az időseket — te­kintettel a hűvös időjárásra, átmenetileg evakuálják. Az Olasz Kommunista Párt múlt heti vezetőségi ülésén megtárgyalta a földrengés után az országban kialakult helyze­tet. Az ülésről kiadott doku­mentum hangsúlyozza, hogy a kommunisták mindent megtesz­nek a katasztrófa sújtotta te­rületek megsegítéséért. A kom­munisták készek ezért együtt­működni valamennyi demokra­tikus erővel és a helyi szer­vek, az állami hatóságok kép­viselőivel. A dokumentum éle­sen bírálja a kormányt a men­tési munkálatok lassúságáért. Kubai cáfolat (ČSTK) — A kubai külügy­minisztérium kategorikusan visszautasította a nyugati sajtó azon híreszteléseit, miszerint kubai katonák tartózkodnak Afganisztánban. A külügyminisztérium nyi­latkozata megállapítja, hogy az AFP francia hírügynökség no­vember 28-iki iszlamabadi je­lentése, miszernt kubai kato­nák az afgán fegyveres erők részét képezik, teljesen hamis. Durva rágalomról és aljas ha­zugságról van szó, amely igyekszik meghiúsítani Kuba — az el nem kötelezetlek moz­galma jelenlegi elnökének — közvetítő szerepét az Afganisz­tán és Pakisztán, illetve az Irán és Irak közötti konfliktusban — hangsúlyozza a nyilatkozat. Mubarak az Egyesült Államokban (ČSTK) — Hoszni Mubarak egyiptomi alelnök tegnap meg­kezdte washingtoni látogatását. Hivatalosan a Carter-kormány- zat néhány képviselőjétől akar „elbúcsúzni“, de az AP hírügy­nökség szerint Mubarak való­színűleg megpróbál „lelket verni“ a palesztin „önkor­mányzatról“ szóló tárgyalások­ba. Érdekes körülmény, hogy épp most tartózkodik Washington­ban az egyiptomi fegyveres erők vezérkari főnöke is. Az egyiptomi vendégek minden bi­zonnyal azt akarják elérni, hogv az USA meggyorsítsa Egyiptomba Irányuló fegyver- szállításait. A tőkés csúcs előtt (ČSTK)-— Luxemburgban ma kezdődik a Közös Piac tagálla­mainak kétnapos csúcsértekez­lete. A Közös Piac állam- és kormányfői számos fontos kér­désről fognak tárgyalni. A csúcstalálkozón részt vesz Konsztantinosz Karamanlisz gö­rög elnök is, akinek országa 1981. január 1-től lesz a Közös Piac 10. tagja. BUDAPESTEN Heng Samrin látogatásának végén magyar—t kambodzsai közös közleményt írtak alá. A dokumentum megál­lapítja, hogy mindkét ország a lázas fegyverkezés megállítása mellett száll síkra. A KUBAI KOMMUNISTA PART Központi Bizottsága jóváhagyta a párt II. kongresszusának tár­gyalási programját, valamint az 1985-ig szóló gazdasági és szo­ciális-fejlesztési határozatokat. ERICH HONECKER, az NSZEP KB főtitkára a hét végén Berlin ben fogadta Addisz Teglet, a szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormányzótanácsa ál­landó bizottságának tagját. ALEKSZANDR DANYILOV, az Orosz SZSZSZK iskolaügyi mi­nisztere szombaton 64 éves ko­rában elhunyt. * SZTANKO TODOROV, a BKP KB Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke hi­vatalos látogatáson a Jemeni NDK-ban tartózkodik. BANGLADES fővárosában be­fejeződött a kommunista párt központi bizottságának plená­ris ülése, amelyen a bel- és kül­politikai helyzetet elemezték és számos határozatot fogadtak el a megtárgyalt kérdésekről. EDMUND MUSKIE amerikai külügyminiszter Mexikóban egy­napos tárgyalásokat folytatott Jósé Lopez Porillo mexikói el nőkkel és Jorge Castan külügy­miniszterrel. MOSZKVÁBAN megtartotta 35. ülését a KGST élelmiszeripari állandó bizottsága. A tagálla­mokon kívül képviseltette ma gát Jugoszlávia és a Jemeni Né­pi Demokratikus Köztársaság. JEREVÁNBAN együttes ülést tartott az Örmény Kommunista Párt Központi Bizottsága és a Legfelsőbb Tanács az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság megalakulása 60. évfordulója alkalmából. \ ui szó 1900. xu. 1 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom