Új Szó, 1980. december (33. évfolyam, 284-308. szám)

1980-12-01 / 284. szám, hétfő

v 11 A g proletárjai, f evesOurTiri í S2 SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1980. december 1. HÉTFŐ BRATISLAVA 284. szám XXXIII. ÉVFOLYAM Ára 50 fillér Az Őszi munkák tanulságai A traktorosok néhány nap múlva befejezik az őszi mély­szántást és ezzel az őszi munkák tervének végrehajtását. Ezút­tal később értek célba, mint az előző években. Az esetek több­ségében ezt a vegetációs időszak meghosszabbodásával, a be­takarítás elhúzódásával indokolják. Meggyőzőnek tűnik az in­doklás, azonban ha alaposabban elemezzük az irányítás és a szervezés színvonalát, nem egy gazdaságban kétségeink tá­madnak az ilyen érvelés helyességét illetően. Az elemzések feltárják, hogy egyes helyeken nem használták ki eléggé a gépek éjszakai műszakokban való üzemeltetésének lehetősé­geit, hogy a szállítóeszközük nem voltak kellően felkészítve, hogy a patronáló üzemek későn csoportosították át a traktor­vezetéshez értőket a mezőgazdasági üzemekbe, és a szolgáltató üzemek sem segítették kielégítően a termelést. Egyszóval: nem használták ki kellőképpen azokat a lehetőségeket, ame­lyek a CSKP KB Elnökségének, a Csehszlovák Nemzeti Front Központi Bizottságának és a CSSZSZK kormányának felhívásá­ból eredtek. Az idei őszi mezőgazdasági munkák eredményeinek értéke­lésekor ezért egyetlen mezőgazdasági vállalatnak és egyetlen járásnak sem szabadna megelégednie pusztán-annak megálla­pításával, hogy kedvezőtlen volt az időjárás. Nemcsak objektív tényezők késleltették a munkákat, hanem számos szubjektív ok is közrejátszott. Lehet, hogy e tény elhallgatása, illetve meg­kerülése megmentené, vagy még növelné is néhány százalék­kal egyes gazdasági vezetők prémiumát, de károsítaná a közös vagyont és — ennek kimondásától se húzódozzunk — torzí­taná az emberek jellemét. Mindebből az következik, hogy az őszi munkák eredményei­nek értékelésekor elsősorban a lemaradás szubjektív okainak elemzésére kell összpontosítanunk. Kétségtelen, hogy csak az idei helyzet alapos analízisével kapunk megbízható képet az eredményekről, és csak így hasznosíthatjuk kellőképpen a ta­pasztalatokat. Két ötéves tervidőszak mezsgyéjéhez érkeztünk, így különö­sen szükség van a tapasztalatok összegezésére, hogy ezeket a következő években jobban kamatoztathassuk. Állandóan szem előtt kell tartani azt a követelményt, amelyet Peter Colotka elvtárs, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK kormányá­nak elnöke az SZLKP KB ez év októberi ülésén így fogalma­zott meg: „Továbbra is állandóan nagy figyelmet kell fordíta­nunk a gabonafélék termesztésére. A 7. ötéves tervidőszakban összesen 19,5 millió tonna szemes terményt kell előállítani, tíz százalékkal többet, mint a 6. ötéves tervidőszakban. Ezzel kap­csolatban továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a kukorica megfelelő technikával, vegyszerek alkalmazásával történő ter­mesztésére, főleg pedig a kukorica-vetőmag termelésének sa­ját nemesítéssel, valamint licencvásárlással való megoldására.“ Az idei őszi mezőgazdasági munkák során szerzett tapaszta­latokból kiindulva meg kell állapítanunk, hogy agronómusa- ink egyelőre még nem sajátították el kellőképpen a jövő évi jó termés alapjai lerakásának módszereit. Jelentős területeken az agrotechnikai határidő lejárta után vetették el a búzát, és számos esetben a kutatók által javasolt és a gyakorlat által bizonyított agrotechnikai alapelveket sem tartották meg. Ezen­kívül számos jelből arra következtethetünk, hogy a búza vetés- területe 10 százalékkal lesz kisebb a tervezettnél, és ezen a területen tavasziakkal kell pótolni a kiesést. Részben azzal in­dokolható a lemaradás, hogy Kelet-Szlováklában továbbra is jelentős szántóterületek vannak víz alatt, Nyugat-Szlovákiában pedig az őszi betakarítás elhúzódása következtében nem sza­badultak fel idejében a vetésterületek. Ezek valóban nyomós ér­vek. Viszont az is tény, hogy az ilyen érvek hangoztatására csak egyes agronómusoknak van szükségük, miközben a többi­ek fegyelmezetten teljesítik a társadalom által kijelölt felada­tokat. Az SZLKP KB októberi ülése is rámutatott arra, hogy nagy kihasználatlan tartalékaink vannak a gabonaprogram, ezeu belül pedig a kukoricatermesztési program végrehajtásában. A voderadyi Szovjet Hadsereg Efsz elnöke például rámutatott ar­ra, hogy a hektáronkénti egyedszám alakulása nem kielégítő, sűrűbb is,lehetne a kukorica. Ezt a hibridkukorica-termesz­tésben szerzett külföldi tapasztalatok is bizonyítják. Persze, nem az okozza a problémát, hogy ritkán vetik a kukoricát, ha­nem az, hogy nem kielégítő a vetőmag biológiai teljesítőképes­sége. A hazai hibridek csíraképessége alacsonyabb a kelleté­nél, így a hektárhozamok nem érik el a külföldi vetőmaggal bevetett területek szintjét. Elgondolkoztató, hogy a tavalyi hi­bákat számos vetőmagtermesztő üzem az idén is megismételte. Kétségtelen, hogy a szárítókapacitás hiánya is kedvezőtlenül befolyásolta a hnlvzetet. Az is tény azonban, hogy az üzemek egy része nem használta ki megfelelően a szárítókapacitását. A Slovosivo létesítményeiben naponta és átlagosan mindössze 69 tonna vetőmag-kukoricát szárítottak meg, noha az alistáli (Hrnbonovo), a galántai és a trnavai szárító napi teljesítménye mintegy 200 tonna. Tehát a lemaradás itt is szervezési és irá­nyítási hibákkal függ össze. Szinte érthetetlen, hogy miért értek el az idén ily szerény hozamokat a burgonyatermesztők. Az SZLKP KB októberi ülé­sén bíráló szavak hangzottak el ezzel kapcsolatban. Az SZLKP KB Elnökségének beszámolója pl. leszögezte, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a szaporítóanyag termelésére, raktá­rozására, a burgonya agrotechnikai követelményeinek megtar­tására és a termés tárolására, illetve forgalmazására. A mező- gazdasági gyakorlatban, sajnos, nem fordult jobbra a helyzet Ellenkezőleg, a nyugat-szlovákiai kerület déli járásaiban még november közepén sem került tető alá az összes szaporító­anyag. pedig éppen ettől függ, hogy jövőre mikor kerül piacra a korai burgonya. Érdemes és szükséges elemezni a helyzetet, és szépítgetés nélkül le k°ll vonni a tanulságokat. Erre feltétlenül szükség van a mezőgazdasági termelés továbbfejlesztése érdekében. PRAVDA Csehszlovákia Kommunista Pártja XVI. kongresszusának tiszteleté­re a skalicai Grafobal dolgozói hárommillió 540 ezer korona érté­kű szocialista vállalást tettek. Felvételünkön Mária Chovancová, a Planéta Variam négyszínű ofszetgépből kikerült ív minőségét ellenőrzi (P. Šlmončík felv. — ČSTK) Tanácskoztak a kelet-szlovákiai kerület élenjáró dolgozói Hatékonyabban és jobb minőségben Szombaton a kassai (Košice) Szakszervezetek Házában ren­dezték meg a kelet-szlovákiai kerület élenjáró dolgozóinak, szocialista munkabrigádok, racionalizációs brigádok tagjainak, valamint a fiataloknak és újítóknak kerületi értekezletét, me­lyen közel háromszázan vettek részt. Az értekezleten jelen volt Ján Pirč, a kerületi pártbizottság vezető titkára, Ján Brondoš, a kerületi nemzeti bizottság el nöke, valamint a kerületi, párt-, állami és szakszervezeti szer­vek több vezető képviselője. Ivan Goňko, a Szakszerveze­tek Kerületi Tanácsának elnöke számolt be a hatékony és mi­nőségi termelés fokozása terén mutatókozó eredményekről, va­lamint a 7. ötéves tervidőszak feladatairól s a kerület dolgo­zóinak e feladatok sikeres tel­jesítésére Irányuló kezdeménye­zéseiről. Nagyra értékelte, hogy a ke­rületben tovább fokozódott a dolgozók alkotó kezdeménye­zése, nőtt a szocialista munka, a haladó termelési folyamatok és munkamódszerek úttörőinek száma, akik élen járnak a fel­adatok megvalósításában. Több kollektívát említett, melyek már teljesítették a 6. ötéves terv­időszak feladatait, és újabb fel­ajánlásokkal köszöntik a XVI. pártkongresszust, valamint a CSKP megalapításának 60. év­fordulóját. Goňko elvtárs figyelmeztetett azokra a fogyatékosságokra Is, amelyek az elmúlt évek során kedvezőtlenül befolyásolták a munka minőségének javítását, és felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület élenjáró dolgo­zói, kollektívái és újítói a Jö­(Folytatás a 2. oldalon) Bányászok példás helytállása (ČSTK) — a 0. ötéves tervidőszak lignitfejtési ál­lami tervét teljesítették va­sárnap reggel a hodoníni Dél-morvaországi Bányaipa­ri Konszern dolgozót. Már 300 tonnával szárnyalták túl az öt évre előirányzott 9,55 millió tonna lignitter- melésl tervét. A fejtett lig­nit elsősorban a hodoníni áramfejlesztő telep üzemel­tetésére szolgál. Az év vé­géig a dolgozók a ne<héz hidrogeológiai feltételek el­lenére még 170 000 tonna lignitet akarnak fejteni ter­ven felül. Az ötéves tervidőszak e feladatának idő előtti telje­sítése a dolgozók kezdemé­nyezésén kívül a rekordmoz­galomnak is köszönhető. A konszern 4 bányaüzemének bányászai 1976 óta 185 re­kordot értek el, amelynek egyharmada erre az évre esik. A bányászok a két hétvé­gi nap folyamán Is munká­ba léptek. Amíg a szombati műszakok az ötéves tervidő­szak tervfeladatainak sike­res teljesítését eredményez­ték, addig vasárnap a dol­gozók felkészültek az újabb vájathajtásokra és a fejtés­hez szükséges gépek kar­bantartására. ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (ČSTK) — Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök Bar­bados nemzeti ünnepe alkalmá­ból táviratban üdvözölte John Michael Geofrey Adams minisz­terelnököt. Ugyanebből az alka­lomból Bohuslav Chiioupek kül­ügyminiszter üdvözlő táviratot küldött Henry Ford barbadosi külügyminiszternek. Értékelték tevékenységüket Az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetségének járási és városi konferenciái (ČSTK) — További 11 szlo­vákiai járásban tartotta meg szombaton értekezleteit az An­tifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége. A tanácskozásokon a Jelenlevők értékelték a fel­adatteljesítések terén elért eredményeket a szövetség 1978- ban megtartott kongresszusai óta eltelt Időszakban. Vasárnap A KILENCES STÚDIÓ MŰSORA Vagyim Zaglagyin, Georgij Arbatov és Valentyin Zorín a szovjet—amerikai kapcsolatokról (ČSTK) — A Szovjet Televízió „Kilences stúdió“ című külpo­litikai műsorában Vagyim Zagla­gyin, az SZKP KB nemzetközi osztályának vezetője, Georgij Arbatov akadémikus, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiája USA és Kanada ügyeivel foglal­kozó intézetének Igazgatója, va­lamint Valentyin Zorin, a TV politikai kommentátora a szov­jet—amerikai kapcsolatokról és az enyhülés kérdéseiről folyta­tott vitát. A vita során megállapították, hogy a burzsoá propaganda az afganisztáni eseményekkel Igyekszik Indokolni a nemzet­közi helyzet bonyolultságát. Zo­rin ezzel kapcsolatban kifejtet­te, hogy az enyhülési folyamat­ban már jóval korábban tapasz­talhatók voltak bizonyos ko­moly nehézségek. Az a pillanat, amelytől kezdve megfigyelhető a nemzetközi helyzet romlása, a N'ATO tavaly decemberi ülése volt, amelyen döntés született az új amerikai nukleáris raké­ták nyugat-európai elhelyezésé­ről. Georgij Arbatov az Egyesült Államokban január 20-án bekö­vetkező „őrségváltásról“, illetve Ronald Reagan személyéről be­szélt. A nézők kérdésére Arba­tov reményét fejezte ki, hogy a szovjet—amerikai kapcsolatok pozitív irányt vesznek. A külpolitikai műsorban a résztvevők elemezték Nyugat- Európa szerepét az enyhülési folyamatban. A madridi találko­zóról megállapították, hogy szá­mos negatív jelenség ellenére tovább folytatódik a konstruktív munka. újabb hat járásban tartott ér-» tekezletet a szövetség. A megelőző 15 járásban az elmúlt szombaton és vasárnap megtartott tanácskozásokhoz hasonlóan a jelenlegi Járási és városi értekezleteken Is nagy­szabású kampány indult meg a XVI. pártkongresszus, az SZLKP kongresszusa, a CSKP megala­pítása 60. évfordulója és az Antifasiszta Harcosok Szövetsé-i ge egységes szervezete létrejöt­tének 30. évfordulója tiszteleté* re teendő szocialista felajánlá­sok mozgalmának elindítása és a vállalások teljesítése érde­kében. Az értekezletek résztvevői ugyancsak foglalkoztak a jelen* légi nemzetközi helyzettel, tá­mogatták a Szovjetuniónak, a többi szocialista országnak és valamennyi békeszerető és ha­ladó erőnek e béke megőrző-, sére, valamint a feszültség eny­hítésére és a fegyverkezés kor­látozására irányuló erőfeszíté­seit. Az elmúlt időszakban elért eredmények értékelésével és az elkövetkező feladatok elő­készítésével foglalkoztak Ban­ská Bystricában az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége Járási értekezletének résztve­vői. A tanácskozáson jelen volt Peter Dudás, az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége Központi Bizottságának ügyve­zető alelnňke. valamint több (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom