Új Szó, 1980. október (33. évfolyam, 232-258. szám)

1980-10-01 / 232. szám, szerda

Szerua, 1880. X. 1. A NAP kel — Kelet Szlovákia: 5.33, nyugszik: 17.13 — Közép-Szlovákla: 5.41, nyug­szik: 17.21 — Nyugat-Szlovákia: 5.49, nyug­szik: 17.29 órakor A HOLD kel: 22.41, nyugszik: 13.32 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük MALVIN és ARNOLD nevű kedves olvasóinkat 0 1600-ban született Jacques BLANCHARD francia festő (+1.']3B) • ..1900-ban született Martin REI­NER sftílttrász, érdemes művész (+1973). 1 D Ö J Ä R Á S Változóan felhős, borult lesz az Idő, északon és keleten szórvá­nyosan eső várható. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között, délnyugaton 20 fok körül alakul. Gyenge, a nap fo­lyamán mérsékelt, a hegyekben élénk északnyugati szél. A DUNA VÍZÁLLASA Előrejelzés 1980. október 1 re: Bratislava: 200, változatlan Medveďov: 150, apad Komárno: 175, apad Štúrovo: 165, apad II A világ legnagyobb ke­nyerét rendőrt kísérettől szál­lították a nyugat-németországi Goburgba. Ezt a 'kenyeret a pékek 180 kg lisztből sütötték. Az óriáskenyér 300 kg súlyú, 38 cm széles, 10 cm magas 17,40 méter hosszú. Hat pák 7 óra hosszat dagasztotta. A fel­soroltaiknál sokkal érdekesebb e kenyér sütésének célja: ka­réjonként fogják eladni és a helyi hatóságok ebből a jöve­delemből új járdát építenek. ■ Csehszlovák művészekből álló 25 tagú csoport háromhe­tes körutat tesz a Vietnami Szocialista Köztársaságban. Ha- naoiban hétfőn este a megnyi­tó ünnepségen szerepelt Éva Pilarová, Milan Drobný, Pavel Liška, a Modus együttes Mari­ka Gombitovával, egy balett- trió, valamint akrobaták és más művészek is felléptek. Mű soruk nagy közönségsikert aratóit. Művészeinket a turné­ra a Vietnami Kulturális és Tájékoztatásügyi Minisztérium hívta meg. ^ A Lengyel Népköztársa­ságban a kijeleci vajdaságban levő Lubnai Cukorgyár a minap az országban elsőként kezdte meg a cukorgyártási kampányt. E napokban csatla­kozik hozzá a lublini vajdasági Strzyžôw és az Alsó-Sziléziá- ban levő Strzelln Cukorgyár. A kedvezőtlen Időjárásra való te­kintettel a lengyel cukorgyá­rakban a korábbi évekhez vi­szonyítva ugyan lassabban in­dult be a kampány, amelyre azonban jól felkészültek. Jogosítvány nélkül vezettek Az utóbbi időben több olyan eset történt, melynek során fő­leg fiatalok hajtási jogosít­vány nélkül vezettek motor­kerékpárt, természetesen teljes sebességgel, és karamboloztak. A Bratislava-vidéki járásban levő Píla községben Miroslav K. 17 éves viátuki lakos jogo­sítvány nélkül motorkerékpá- rozott. Elvesztette uralmát a jármű fölött, egy kanyarban a patakba futott, és járműjével felborult. Súlyos sérüléseibe belehalt. Ugyancsak hajtási jogosít­vány nélkül vezetett motorke­rékpárt a 17 éves Ján M. Čier­ny Balog községben (Banská Bystrica-i járás). Gyorshajtás következtében elvesztette ural­mát a jármű fölött, és az úton haladó tehénnek ütközött. Sú­lyos sérüléseibe kórházba szál­lítás közben belehalt. A legutóbbi ilyen eset va­sárnap este történt Halier pri Luőenciban a vendéglő előtt. Ivan S. 18 éves toínicai lakos, akinek szintén nem volt hajtá­si jogosítványa, annyira figyel­metlenül vezette a motorke­rékpárt, hogy elütötte a 23 éves Ján B-t. A gyalogos kórházba szállítás közben meghalt. A tettest a rendőrség őrizetbe vette. Ebből is láthatjuk, mennyire veszélyes, ha olyan személyek vezetnek jármüvet, akiknek nincs hajtási jogosítványuk. Ezzel nemcsak a maguk, ha­nem mások épségét és életét is veszélyeztetik. Szükséges, hogy a szülők jobban gyerekeik „körmére nézzenek“ és ne en­gedjék meg az ilyen esetek előfordulását. M. H. ■ A jénai Carl Zeiss kombi­nát megkezdte egy új operá­ciós mikroszkóp gyártását. A gége-, orr- fül és ideggyógyá­szatban, valamint a plasztikai műtéteknél fogják alkalmazni. Egy sajátos függőbei andezés segítségével a műtét alkalmá­val minden szükséges helyzet­be beállítható és rögzíthető. ■ Brnóban november 5-től 7-ig nemzetközi szemináriumot rendeznek A művészeti érdek­körök tevékenysége a fejlett szocialista társadalom építésé­nek időszakában címmel. A ta­nácskozáson az állami szervek, intézmények hazánk tudomá­nyos intézményeinek, intézetei­nek képviselői vesznek részt. A búvárkodás nem csupán ked­velt sport, hanem korszerű munkamódszer is. Például a hivatásos búvárok is hozzájá­rulnak ahhoz, hogy a szenet biztonságosan a Chvaleticei Erőműbe szállítsák, amikor el­végzik a zsilipek rendszeres karbantartását és a kikötőkben levő más berendezések javítá­sát. A búváruk munkájára az erőművek üzemeltetésénél is szükség van. Felvételünkön az ipari búvárok egy csoportja, akik a hegymászás elemeit is gyakorolják (P. Berger felvétele — ČSTKj ■ A vajáni (Vojany) ener­giaipari dolgozók a szeptembe­ri tervet több mint 113 száza­lékra teljesítették, mintegy 550 millió kilowattóra áramot állí­tottak elő. Feladataikat az év kezdete óta eredményesen vég­zik. Háromnegyed év alatt ter­ven felül több mint 350 millió kilowattóra energiát termeltek. Szlovákia e legnagyobb ener­giaipari központjában teljes ütemben készülnek a téli idő­szakra, hogy az erős fagyok beálltával folyamatosan ellát­hassák népgazdaságunkat vil- lanyenerglával. ■ Cj dukumentuinfilniek ké­szültek Mongóliában az év el­ső felében. Filmet forgattak — többek között — a KGST-ről, a Bajkál—Amur vasútvonal építé­séről és a Mongol Népi Forra­dalom 58. évfordulójáról. Nem­rég fejezték be — mongol- szovjet koprodukcióban — a hal'hingoli győzelem emlékére alkotott dokumentum filmet. ■ A világ egyetlen állat­színháza Moszkvában van. E napokban fejezték be a szín­ház épületének nagyarányú át­építését, beleszámítva az ele­fánt, a medvék, majmok, tevék és egyéb idomított „sztárok“ lakóhelyeit. Az állatok színészi aktivitása rendkívül nagy, csu­pán tavaly összesen 600 elő­adáson, túlnyomórészt mesék­ben szerepeltek. Az érdekes és népszerű színház legbálásabb nézői természetesen a gyerme­kek. wrarvinái vendégeim vol- M\ tak a minap. Első íz­ben jöttek Kassára (Košice}. Jártuk a várost, mutogattam nekik a történelmi emléke­ket. Éppen dél körül járt az idő, amikor a magyar ét­terem elé értünk. — Menjünk be ide ebédel­ni — javasoltam nekik, s rög­ételt, ha már ez magyar ét­terem. A második fogást nem volt könnyű kiválasztani. A meg­rendelésre készülő kilencféle étel között egyet sem talál­tunk, ami magyar jellegre utalt volna. A hatféle kész­ételkínálat között viszont volt debreceni sertésgulyás és sze­GULYÁS ÉS KNÉDLI vest hozzál et lem, hogy Lőcsei háznak hívják ezt az épüle­tet. A gótikus boltozatú ét­terem tetszett nekik. T,eültiink, az étlapra sem kellett sokáig várni, máris hozta egy szimpatikus fel­szolgálólány. — Együnk csirkelevest — javasolta az egyik vendégem — második fogásként pedig valamilyen tipikus magyaros gedi gulyás. Vendégeim, s így az én választásom is az utób­bira esett. A felszolgálólány sarkon fordult, és néhány perc múl­va hozta is a gulyást. A tá­nyéron néhány zsíros húsda­rabka, sok káposzta és knédli volt. Szegedi gulyás knédli- vel? Szegeden azt sem tud­ják, mi az a knédli — mór fondíroztam magamban, de nem szóltam semmit. A ven dégem szólalt meg, miután megkóstolta a gulyást: — Hát ennek semmi íze nincs, legalább lenne egy kis fűszer az asztalon. A pincérlány aztán hozott sót és borsot. Paprikát nem, azt csak megígérte. Kérdez­tem is tőle, ugyan mondja már meg. mitől „magyar“ ez az étterem. Elpirult, lesütötte a szemét, majd azt mondta, hogy ő csak két éve dolgozik itt, és nem tud választ adni a kérdésemre. Ugyanez a kér­dés a főpincért is meglepte. Választ ő sem tudott adni. Mondtam a karvinái vendé­geimnek, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem második fe­leségével, Brandenburgi Kata­linnal 162f>. március 2-án itt, a Lőcsei házban tartotta fé­nyes esküvőjét, persze két­lem, hogy ezért lenne ez a magyar étterem. SZÁSZAK GYÖRGY Mi Hol Mikor MOZIK MŰSORA BRATISLAVA 9 DUKLÄ: A rózsaszínű párduc bosszúja (angol) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Simon és Máté a Riviérára utaznak (olasz) 15.30, 18, 20.30 ® METROPOL: A tajga rossz szelleme (szovjet) 15.30, 16, 20.30 ® MIER: Maria Montiéi fan­tasztikus világa (argentin) 18, 20.30 PALACE: A két semmire­kellő ((olasz) 17.30, 20 fl| POHRA­NIČNÍK: Gyilkos a tetőn (svéd) 14.30, 17, 19.30 % PRAHA: Ezüst villám (amerikat) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 f> SLOVAN: Francia kapcsolat, 2. rész (amerikai) 15.30, 18, 20.30 TATRA: Sötét nap (cseh) 15. 17.31), 20 KOŠICE @ DOM KULTÚRA: Nincs előadás # DRUŽBA: A bíró és a hóhér (NSZK) # SLOVAN: A két sem­mirekellő (olasz) ® TATRA: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (ma­gyar) © ÖSMEV: Olaszok hihetet­len kalandjai Leningrádban (szov­jet—olasz). SZÍNHÁZAK MŰSORA © SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: A sevillai borbély (19) # HVIEZ DOSLAV SZÍNHÁZ Az nn Faus tóm (19) # KIS SZÍNPAD. Műsza­ki okokból zárva «fr 0) SZÍNPAD’ Barátom, Bunbury |19) ® STÜ DIÖSZÍNPAD: Nemesi fészek (19) • IRODALMI SZÍNPAD: Műszaki okokból zárva * KULTÖRA Es PIHENÉS PARKJA: Nincs műsor & KOSlCE! ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Fata morgana (14) 4b A Föld és a Nap nevében I19| # MATESZ: Nincs előadás # THÁLIA: Nincs előadás. RÁDIÓMŰSOR Magyar ada* (a 295, 3 méter«« hullámon): 7.00: Hirek. 7.10: Reg­geli zene, közben 7.30: Tanuljunk szlovákul, 7.55: Hírek 12 00: Hí­rek, 12.10: Szimfonikus zene 12.55: Sajtószemle. .15.00 Napi krónika. IV-MŰSOR BRATISLAVA 8.59: Hirek 9.00: Iskolatévé (tf.) (Ism i 9,20: A hét könyvei. Szemle fls< métlés) 9.25: Juan Formel zenéje Kuba« zenés műsor 9.55: Dietl: Mérnöki odisszea Té- véfilmsorozat 8 rés* (ism.) 10.55: Iskolatévé 11.25: Matematika — mindenkinek (ff.) (ism.) 12.05: Hírek 14.45: Hírek 14.50: Iskolatévé 15.20: A főiskolai ifjúsági ter­vezetükről (ff.) 15.50: Szakmunkástanulók műsora. 5. rész (ff.) 16.25: Nyugat-szlovákiai magazin 16.55: Baník Ostrava—HÍV Vest» mannaeyjar labdarúgó BEK- mérkőzés A szünetben: A Slemä-csúc* megmászása (ff.) 18.45: Esti mese 18.55: Dokumentumműsor 19.20: Időjárásjelentés és műsor« Ismertetés H.30: Tv-híradó 1 20.05: Ünnepi hangverseny a za- net világnap alkalmából. Közvetítés Bratislavából 21.20: ,,Aki szelet vet...“ Szovjet dokumentumfilm 22.05: Tv-híradó 2 22.35: Fehér nyom. NDK tévétllo* 00.00: Hírek II. műsor , 17.30: Hírek 17.45: Kicsinyek műsora 18.00: I'évétipp 18.50: Tehetségkutatás. Ifjúsági vetélkedő 19.30: Angol nyelvtanfolyam 27. lecke (ff.) (Ism.) 20.00: Sparta Praha—Spora Lu­xemburg labdarúgó KEK- mérkőzés. 2. félidő 21.05: Jean Christophe. Francia tévéfilmsorozat. 1. rész 22.00: Este — kettőnknél 22.45: Tv híradó 1 (Ism.) BUDAPEST 8.00: Tévétorna (ism.) 8.05—9.55: Iskolatévé 9.55: Delta. Tudományos híradó (ism.) 10.35: Szerelmi lecke. Angol tévé' film (ism.) 11.30: A tenger titkai. Korzikát korallbúvárok (ism.) 14.10—16.00: Iskolatévé (ism.) 16.20: Hírek 16.25; A medve, aki medve akart maradni, NSZK rajzfilm (ff.l 18.40: Reklám 16.45: BNV 1980 Ősz. Riportfilm 17.00: Staféta. Tíz perc Ifjúság (ff.) 17.10: A Közönségszolgálat tájé«- koztatója 17.15: Reklám 17.25: Bp. Honvéd—Sporting Llsz- szabon labdarúgó BEK-mér- kőzés A szünetben: 1. Tévétorna 2. Reklám 19,15: Esti mese (ff.) 19.30: Tv-híradó 1 20.00: Az Angyal visszatér. Angol bűnügyi filmsorozat. ÁllJ- jelzésl 20.50: Ilázimuzsika a győri Bor« sos-házhan. A Televízió hangversenye a zene világ­napján 21.40: Panoráma. Jelenségek a vi­lágpolitikában 22.05: Tv híradó 3 II. műsor 20.00: Alföldi antenna. A szegedi körzeti stúdió műsora (ff.) 20.20: Reklám 20.25: BNV 19R0 Ősz. Riportfllna (ism.) 20.40: Egészségünkért! A hétvége hasznos eltöltéséről 20.50: Tv-híradó 2 21.10: Jurij Trifonov: Csere. Szín­házi előadás, felvételről (ff.) (Műsorváltozás lehetséges!! % A szovjet gazdaság leg­fontosabb feladatainak megol­dásához a nyolcvanas években jelentősen hozzájárul a villa­mosenergia-hálózat tökéletesí­tése. Ezzel lényegesen javul a fűtőanyagipari és energiaipari mérleg, A villamosítás színvo­nala és a társadalmi termelés technológiai szerkezetének fej­lesztése között ugyanis köz vetlen kapcsolat van. A Szov­jetunió egységes energiaipari rendszere hatalmas területet ölel fel a Bajkál vidékétől az ország nyugati területéig. Az e rendszerhez tartozó erőmű­vek teljesítménye a/ idén elér­te a 211,5 millió kilowattot, ami az ország áramtermelésé nek csaknem 89 százaléka. ■ Az Ikarus autóbuszgyár dolgozói több mint 3 hónap­pal a határidő előtt teljesítet­ték az 5. ötéves tervet. Az utolsó, 60 850 autóbuszt átad ták legnagyobb megrendelőjük­nek, a Szovjetuniónak. Magyar ország külföldi partnerei szá­mára az Ikarusban az év vé géig terven felül még 3600 autóbuszt állítanak elő. A vál lalatban 11 000 dolgozót foglal­koztatnak. ■I A Prometheus prágai kis- filmgyártó vállalat ostravai stúdiója immár tíz éve a cseh­szlovák rajz- és kisfilmek él­vonalbeli alkotója. Évente több mint 80 dolgozó 12 millió ko­rona értékben készíti Itt a kedvelt mesefilmeket MEGOLDANDň REJTÉLY Ma már senkit sem lepnek meg az olyan jelentések, hogy a Szovjetunió északkeleti ré­szén jó állapotban megmaradt mammutmaradványokat talál­tak. A legutóbbi ilyen felfe­dezés azonban szenzációt vál­tott ki. A leningrádi tudósok által a Kolima és a Katanga folyók medencéjében talált mammutmaradványokban lipi- deket, olyan szerves anyago­kat mutattak ki, amilyenek csak az emberek és a maga­sabb rendű állatok agyvelejó- ben vannak. Abban, hogy ezek az anyagok 40 000—50 000 évig természetes módon konzervá­lódni tudtak, az a meglepő, hogy a laboratóriumokban ed­dig, fagyasztás révén, egy hó­napot alig meghaladó ideig le­hetett csak konzerválni a li- pideket. Kiodic Szlovák io Kommuniste Párt|o Központ 8-zottságe Szerkeszt o szerkesztő tvzottság. Főszerkesztő Or ftooay Zoltán CSo. Helyettes főszerkesztők Szarkc stvón ft* Csető lános Szerkesztősép 893 38 Brotislovo Gorkého 10 Telefon 309 33* ?5? 33? 301 főszerkesztő TO !C szerk asz tőség- titkárság: 550 18 soonrevet 505 2$ qozdo­ság Oqvek 506 39 Távirő 092308 Provdc — Kiodóvá 'olot Bratis'cvc VoiqoQ'ooskő 8 Ntvomic e Provdc az $71 KP 'ivoiTiďovóllalotC — Provdc Nvomdcii/erre Brotislovo. Štúrovo 4 Magánszemáivek kővelkező címen ndhatiák ie hirdetéseiket <W3 3R qrot s'ovo .flrástcovo 5 telelőn 57? K- 53? f>4 A szoclolisto kőzüieteir hirdetéseket erre o efmre küldjék 8í)3 39 Brotislovo Vo|onskébf> nábre?e 15 emeiet te plnr> 55' 83 544-51 Az 0| Szá elől'/«tési diio hovonto — o vasárnap «r »nyíltt — 14 7(1 korona Az Ót Szá vasárnapi számánok külön e'fifizeté«« neavedévenkín* 1T korona tér osrti a Posta wiriopF/ninrt <it Flőf'retésekot elfoaad aimaen pusta' kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — ŰstrednÖ expedíció o dovoz tlače 884 ’f* BraMs'ovo Gotlwaldovo námcsi.e 6 a Síi ti re<|Uztráciás szdmo 5/2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom