Új Szó, 1980. június (33. évfolyam, 128-152. szám)

1980-06-17 / 141. szám, kedd

Kedd, 1289. V!. 17. Arany Prága ’80 A NAP kol — Kulet-Szlovákia: 4.30, nyugszik: 20.40 — Közép Szlovákia: 4.38, nyug­szik: 20.48 — Nyugaí-Szlovákla: 4.46, nyug­szik: 20.56 órakor A HOLD kel: 9.22, nyugszik: 23.57 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük LAURA. ALIDA és ADOLF nevű kedves olvasóinkat • 1810-ben született Ferdinand FRE1LIGKATH kiemelkedő német költő (+187.1) 0 1900 ban szüle­tett Karéi LIDICKÝ cseh szobrász, nemzeti művésze (+1976). IDŐJÁRÁS Felhőátvonulások, a délutáni órákban nytig::Ion megnövekszik a felhőzet, este helyenként záporok vagy zivatarok lesznek. A várható legmagasabb nnppali hőmérséklet 22—26 folt között. Mérsékelt déli szél. A duna vízállasa Előrejelzés 1980 június 17-re Bratislava: 480, árad Medveďov: 415, árad Komárno: 380, apad Štúrovo: 370, változatlan Rendőrségi hírek — Négy halálos áldozata volt a legutóbbi hétvége napjaiban Szlovákiában előfordult 188 közlekedési balesetnek. A bal esetek következtében további 81 személy megsérült. Az anya­gi kár körülbelül 1130 000 ko­rona. — Súlyos balesetet okozott egy 27 éves gépkocsivezető felelőtlensége Obišovceben. A fiatalember a munkaadó enge délye nélkül elvitt egy traktort a Družstevná pri Hornáde-í Efsz gazdasági udvaráról. A járművel I.emešanyba ment, ahol táncmulatságon vett részt. A traktorral az éjszakai órák­ban három utas társaságában hajtott hazafelé. Útközben el­veszítette uralmát a jármű fe­lett és karambolozott. A trak­tor három utasa életét vesztet­te, a vezető — aki könnyebi» sérüléseket szenvedett —, el szökött a baleset színhelyéről A rendőrség azonban három órán belül elfogta. — Gép |á rmií vezetői Jogosít vány nélkül traktort vezetett Neporadzában (trenőíni járás) egy 20 éves fiatalember. A szembejövő autóbusszal való találkozáskor a járművel az út- renti árokba futott és felbo rult, A szerencsétlen fiatalem­ber súlyos sérüléseibe a hely­színen belehalt. ■ A közép-csehországi kerü­letben körülbelül egy hónap múlva 19 helyen nyílnak nem­zetközi táborok. Ezekben mint­egy 570 hazai diák s mintegy 150 fiatal vesz részt az NDK potsdami kerületéből, a len­gyelországi siedlcéből és Bul­gária szófiai körzetéből. A nyá­ri építőtáborok résztvevőt fő­ként a gyümölcs és a zöldség betakarításában és néhány me zőgazdasági létesítmény építé­sében segédkeznek. ■ Javában készülődnek Prá­ga SZISZ-szervezetei az idei or szágos spartakiádra. Az orszá­gos gyakorlatok idején több mint 300 SZISZ-tag dolgozik majd rendezőként és szervező ként a stadionban. További 500 fiatal a frissítők árusításáról, elsősegélynyújtásról és más szolgál tatásokról gondoskodik. ■ Lezuhant az amerikai ha ditengerészet egyik helikoptere, a Karib tengerben levő Santa Cruz szi.net közelében, miköz­ben Puetro Rico-i támaszpont­jára tért vissza. A helikopter nyoicfőnyi személyzete eltűnt. Hazánk fővárosában halódik napja tart a 17. Arany Prága nemzetközi televíziós fesztivál, mt:lyen az idén 29 ország tele­víziójának 47 alkotása szerepel. A verseny kőt kategóriában, a drámai és a zenei művek ka­tegóriájában zajlik. Mint a ko­rábbi esztendőkben, ezúttal is több produkció egyenes adás- han látható a Csehszlovák Te­levízió második műsorában, úgyhogy a nézők is ízelítőt kaphatnak — nem csupán a naponta jelentkező fesztivál­krónika kameráján és mikro­fonján keresztül — távoli or­szágok televíziós terméséből is, úgyszintén azokból a gondola­tokból, elképzelésekből, ame­lyek nyomán az alkotások szü­lettek, elősegítendő a béke megerősítését, a társadalmi ha­ladást, a népek, nemzetek kö­zötti barátság és együttműkö­dés elmélyítését. Ezt hangsú­lyozta egyébként Matej Lúčan, a CSSZSZK kormányának alel­nöke is fesztiválnyitó beszédé­ben: „Őszintén üdvözöljük ezt a nemzetközi találkozót, mely alkalom mind a haladó kultu­rális érlékek, alkotói elképze­lések, tapasztalatok cseréjére, mind a nemzetek közötti (Tudósítónktól! — Az ínyenc­falatok kedvelői az idén immár tizenötödször látogathatnak el június 24. és július 6. között Nyugat-Csehország híres váro­sába, hogy az Ex Plzeň ’80 ki­állításon megtekintsék, megíz­leljék és megvásárolják a cseh­szlovák élelmiszeripar újdonsá­gait. Tegnap, a prágai sajtóérte­kezleten kapott tájékoztatások szerint, a legújabb hazai étel­különlegességeken kívül az ész­szerű táplálkozást propagáló ki­állítás a csökkentett kalóriatar­talmú ételek, konzervek és tej­termékek bemutatásával, külö­nösen a diétára és fogyókúrára utáltaknak, mindenekelőtt a cu­korbetegeknek igyekszik lehe­tőséget adni a tájékozódásra. A baráti országok legfinomabb élelmiszereivel és nemzeti éte­leivel az errn a célra kijelölt részbon ismerkedünk meg. B \ politikai nevelés új for­máit érvényesíti a Szlovák Szo­cialista Akadémia. A legjobban az ifjúsági tanfolyamok váltak be, amelyeket a népművelési központokkal és a SZÍSZ-szer- vezetekkel együttműködve ren­deznek. Tavaly 500 ilyen tanfo­lyamra került sor, amelyeken 18 000 fiatal hallgató részvéte­lével több mint 3400 előadás hangzott el. együttműködés és kölcsönös megértés elmélyítésére, örü lünk, hogy szocialista hazánk az elsők között hatcol a béké­ért, a nemzetek közötti megér tésért, mert a szocializmus és a béke elválaszthatatlanok Nincs inagasztosabb küldeté­sük a televíziós alkotóknak, mint hogy becsületesen szolgál­ják és segítsék mindazt, ami megfelel a természetes emberi vágynak: békében élni és dol­gozni, szociális és nemzetiségi elnyomás, faji megkülönbözte­tés nélkül; az igazságnak meg­felelően informálni a nézőket mindarról, ami körülöttük tör­ténik; közkinccsé tenni a kul­turális és művészi értékeket., amelyek minden becsületes em bér értelméhez és szivéhez szólnak.“ A fesztiválon több sajtókon­ferencia zajlott le, újságírók találkoztak televíziós társasá­gok vezetőivel, a levetített da­rabok alkotóival. A külföldi vendégek vasárnap Lidicére lá­togattak, a közös sírra virág­csokrot helyeztek el többek közölt a kategóriák zsürielnö- kei, Antonín Dvorak érdemes művész és Peter Symcox Kana­dából. — bor Az arany serlegért és az arany pecsétért megrendezett versenyen 53 hazai vállalat 100 termékével vesz részt. A kitün­tetettek közé tartoznak pl. a bratislavai Malom- és Sütőipar túrós tortái, a trebišovi Élel­miszeripari Kombinát Gavalier desszertje, a Seredi Cukorgyár kakaós szeletjei, vagy akár a bratislavai Palma vállalat élénk érdeklődésnek örvendő, kolesz­terint csökkentő, különböző vi­taminokat tartalmazó Palmleci- tinje. Egyik versenyfeltétel a termékek kifogástalan minősége és a keresletnek megfelelő, egy éven belüli forgalomba hoza tala. A kiállítás további rendezvé­nye a lányklubok versenye, en­nek keretében a 15—18 évesek hattagú csoportokban mutatják be szakácsművészetiiket, ízlésü­ket és ügyességüket. —km— ■ New York államban, a corningi üvegipari múzeumhan az egyik legérdekesebb alkotás a Železný Brod-i Üveggyárban készített szobor, Stanislav Li- benský és felesége, Jaroslava Brychtová csehszlovák művé­szek alkotása. Corning az USA legismertebb üvegipari köz pontja, múzeumában sok ezer tárgy ismerteti az üveggyártás több ezer éves történetét. Mi Hol <9 Mikor “ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA 9 HVIEZDA; Ezüst villám famert kai) 15.30, 18, 20.30 « SLOVAN: Demokraták (szlovák! 15.30, 18, 20.30 DUKf.A: A rózsaszínű pár­duc bosszúja (angol) 15.30, 18, 20 30 # PRAHA. Őszt maratón {■szovjet) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # METROPOL. Az órásmester nászúton (cseh) 15.30, 18, 20.30 # POHRANIČNÍK: Túszok a mu­latóban (csehi 14.30, 17, 19.30 # Vök úr elmegv (cseh) 15, 17.30, 20 # MIKR. Visszavágás (szlo­vák) 18. 20.30. KOŠICE fl SLOVAN Halló, Kecskeszakáll! (lengyel) # DRUŽBA A Medúza érintése (angol) í® ÚSMEV: Ojra együtt (roman I t|§ TATRA: Szelet keressl (szovjet) # PARTIZÁN; Villámok Mexikó fölött (NDK). SZÍNHÁZAK MŰSORA ® SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ Anna Karenina (19.30) © HVIEZ­DOSLAV SZÍNHÁZ: Próbarepülés (19.30) # KIS SZÍNPAD: Műszaki okokból zárva # Ú) SZÍNPAD: Eredeti helyszín 119.30 fl STÜDlO SZÍNPAD: Szent Zsuzsanna, avagy A mesterek iskolája (19.30) # IRODALMI SZÍNPAD: Műszaki okokból zárva fl KOŠICEI ÁLLA­MI SZÍNHÁZ: Parasztbecsület — Bajazžók (19) # MATESZ (Guta — Kolárovo) Szent Péter eser­nyője (19.30) TV MŰSOR BRATISLAVA 8.55; Hírek 9.ÜU: Iskolatévé (íf.) 9.2U: A rendőrség naplójából 9.2S: E. de FUlppo: Szombat, va­sárnap, hétfő Tv játék (is rnétlés) 10.40: A Pireneusi-félsziget áltat- . világa, 5. rész (ism 1 11.10: Egy felfedezés története (Is­métlési 12.05; Hírek 15.35: Hírek 15.40: Iskola tévé 16.10: ..és védjük Dokumentum­film 17.05: Autósok, motorosok. Maga­zin 17.35: Labdarúgó EB. Csehszlová­kia—Hollandia mérkőzés A szünetben: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: A gyöngy Mexikói film 21.25: Dokumentuinfilm 21.50: A XVII. Nemzetközi Tévé- fesztivál krónikája 22.00: Tv-híradó 22.30: A hét könyvel 22.35: Klára Havlíková érdemes művész műsora 23.05: Hírek II. műsor 17.55: Telesport 17.40: Hírek 18.00: Fiatalok tévéklubja 20.20: Labdarúgó EB. NSZK—Gö­rögország mérkőzés 22.15: Portréfilm K. Lidický nem­zeti művészről 22.45: Tv-híradó BUDAPEST 15.25: Iskolatévé 16.05: Hírek 16.10: Gólyavárt esték. Előadások , az emberiség történetéből. 10. rész: Az első világhábo­rú mérlege (ism.) 16.55: Egészségünkért! (ff.j 17.05: NDK magazin. A Horizont Szerkesztőség műsora 17.25: Reklám 17 35: Labdarúgó EB. Csehszlová­kia—Hollandia mérkőzés A szünetben: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Anna Karenina. Angol tévé­filmsorozat. 7. rész 20.55: Bagóhegy boszorkánya. Do­kumentumfilm (ff.) 21.40: Még egyszer. Angol zenés film 22.10: Tv-híradó I II. műsor 20.00; Kertünk — udvarunk. Rt* portműsor (ff.) .(ism.) 20.20: Labdarúgó EB. NSZK—Gö­rögország mérkőzés A szünetben: Tv-híradó 2 22.13: Tudósklub Az adás témája: Az energia (ff.) RÁDIÓMŰSOR Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon |: 6.00: Hírek. 6.10: Reg­geli zene. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55; Hírek. 10.00: Iskolá­sok műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.). 12.25: Tánc­zene. 12.55: Sajtószemle. 14 00: Ba­rangolás Zeneországban (Ism.). 14.30: Iskolások műsora (Ism.). 17.00 Napi krónika. (Műsorváltozá* lehetségest! Több minU40 000 erdei köbméter fát termelnek ki az iáén a pezi- noki érdőgazdaság dolgozói. Az üzem hét munkacsoportja az el­múlt öt hónapban e mennyiség felét már csaknem kitermelte. A képen a Rudolf Lindtner vezette brigád tagjai láthatók. A mun­kacsoport felajánlotta, hogy terűét 2000 köbméterrel túlteljesíti IP. Šimončík felőétele — ČSTKI A rákos megbetegedések megelőzése és kezelése Ex Plzeň ’80 Az NDK Tudományos Akadé­miájának orvosprofesszorai nemrég adták közre húszéves rákkutatási tapasztalataikat, eredményeiket. Szerintük a gyó­gyulás lehetőségét nagyban be­folyásolja a megelőző szűrő­vizsgálatok széles körű alkalma­zása és ahol lehetséges, az ú.n. radikális műtét, amire mellrák és tüdőrák esetében számos pél­da van. ■ A Martini Nehézgépgyár dolgozót már ötödik éve gyár­tanak nagyteljesítményű, hat- és nyolchengeres motorokat a Belorusz SZSZK-ban levő zso- dini gépkocsigyár számára. Szovjet megrendelésre eddig már több mint 370 ilyen motort készítettek, ebből 75-öt január eleje óta. A dolgozók a felsza­badulás 35. évfordulója tiszte­letére felajánlották, hogy két, motort gyártanak terven felül. ■ A 8. ötéves tervidőszak egyik legfontosabb beruházása a Prunérovi H. Hőerőmű építé­se. Az észak-csehországi Kadart közelében épülő erőmű öt blokkból áll majd s teljesítmé­nye 1050 megawatt lesz. A be­ruházás előkészületei 1975-ben kezdődtök el, s az erőművet 1983-ban adják át. fl Tizenegyezer palack whis­kyt és 150(1 palack minőségi li­kőrt loptak el Párizs Pantin elővárosában. Egy belga lka tnion vezetőjének rövid távol­léte alatt néí»v ismeretlen vál­lalkozónak sikerült az értékes nedűt egy másik járműre át­raknia és „biztonságba“ helyez nie. A tudósok szerint a korai fel­ismerés tényének nem szentel­tek nemzetközi méretekben kellő figyelmet, pedig ez és a megfelelő kezelés a gyógyulást, az élet meghosszabbodását je­lentheti. A figyelemreméltó adatok kö­zött szerepel, hogy az életkor előrehaladtával a megbetege­dések arányszáma nő. Az NDK- ban tízezer negyvenéves nőből 3-an, ugyanennyi hatvanöt éves­ből 12-en mellrákosak. Az eset­leges elváltozások figyelemmel kísérése már 25 éves kortól szükséges, a 35—40 éves kor­osztálynál ajánlják a szűrővizs­gálatot, a kritikus korcsopor­toknál, a 45—50 éveseknél pe­dig évente, mammográfiával együtt. Valamennyi rákos megbetege­dést tekintetbe véve a gyógyu­lási arányszám az NDK-ban je­lenleg 30—35 százalék. (BU1JAPRESS — ADNI fl A szovjet főiskolások tíz­ezrei kapcsolódnak be az idén is a hagyományos nyári építő­táborokba. Az idén mintegy 30 000 fiatal utazik Tyumen és Tomszk területére. Főleg az olajfúrógépeknél és a lakás- építkezéseken fognak segéd­kezni. fl Kassán (Košice) rövidesen megnyílik a Kis Színpad. A ke­rületi székhely állami színháza kezelésébe vette az eddigi Par­tizán filmszínházat, s szeptem­ber 1-ig Kis Színpaddá alakítja át. Októbertől kezdve főként ifjúságnak szánt darabokat ját­szanak benne. Iihihx 48 011 Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága Szerkeszti o szerkesztő bizottság. Főszerkesztő Or Rabov Zoltán. CSc. Helyettes főszerkesztők: Szarka István és Csotő János. Szerkesztőség: 893 38 Biatislava, Gorkého 10. Telefon 309 331 2S2. 33? 301 főszerkesztő. r>32 ‘0 szerkesztőségi titkárság: 550-18. sportrovot: 505-29, gazda­sági íigyek: 506 39 Távíró: 092308 Provdo — Kiadóváüaiat Brotis ovo Vntqoarodská 8 Nyomia a Pravda ar S7! KP nyomdovállalata — Provdo Nyomdaüzeme Bratislava, Štúrova 4. Magánszemélyek következő címen adhatják fel hirdetéseiket 8í*3 3-8 Bratis'ava* Jiráskova 5.. t előfon: 577 10. 532-64. A szocialista közüietek a hirdetéseket a címre küldjék 893 39 Bratislava Vpjanského nábrežie 15. I eme'et te'efon 551-83. 544-51 Az Üí Sró előfizetési díja havonta — a vasárnap« számmal együtt ­korona. Az Új Szó vasárnapi számán ik külön előfizetése neqyedéverik£°t korona. Terjeszt« u Postai HírJaps^olaálat, Előfizetéseket elfoaad minden postai kezt>e9^_^. Külföldi megrendelések: PNS — Üstiedná expedícia a dovoz ttače, 8^4 10’ Bratislava, Qottwcildovo nairesue -8 A SÜTI regisztrációs száma 5/2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom