Új Szó, 1980. június (33. évfolyam, 128-152. szám)

1980-06-02 / 128. szám, hétfő

TOVÁBBI JÓKÍVÁNSÁGOK GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRSNAK (ČSTK) — Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, köztársasági elnökké való újraválasztása alkalmából további országok vezetői küld­tek üdvözlő táviratot: Kaysone Phomvihane, a Lao­szi Népi Forradalmi Párt Köz­ponti Bizottságának főtitkára, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke, Souphanouvong, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság el­nöke; Heng Samrin, a Kambodzsai Nemzeti Egységfront Központi Bizottságának elnöke, a Kam­bodzsai Népi Forradalmi Ta­nács elnöke; Bendzsedid Sadli, az Algériai Demokratikus Népi Köztársa­ság elnöke; Jorge Rafael Videla, «>z Ar­gentin Köztársaság elnöke; Matbieu Kérékou, a Bem ni Népi Forradalmi Tanács Köz­ponti Bizottságának elnöke, Benin Népi Köztársaság elnö­ke; Joao Baptista de Oliveira Vi- gueiredo, a. Brazil Szövetségi Köztársaság elnöke; Jie Tvien )ung, a Kinai Nép- köztársaság Népi Képviselő Gyűlése állandó bizottságának elnöke; ]aime Roidos Aguilera, az Ecuadori Köztársaság elnöke; Mengisztu Haile Mariam, a Szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormányzóttfhá<ssdnak elnöke; Dr. Urho Kaleva Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke; Valéry Giscard D’Estaing a Francia Köztársaság elnöke; Ahmed Sékou Touré, a Gui­neái Népi Forradalmi Köztár­saság elnöke; Szuharto tábornok, az Indo­néziai Köztársaság elnöke; Sxaddam Husszein, az Iraki Köztársaság elnöke; Kristian Eldiarn, az Izlandi Köztársaság elnöke; Alessandro Pertini, az Olasz Köztársaság elnöke; Abol Hasszan Baniszadr, az Iráni Iszlám Köztársaság elnö­ke; Hirohito, japán császára, Maszajosi Ohira, Japán minisz­terelnöke; Ali Nasszer Mohammed, a Jemeni Szocialista Párt Köz­ponti Bizottságának főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Tanácsa Elnökségének elnöke, miniszterelnök; Aristides Tereira, a Zöld-foki Köztársaság elnöke; Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársaság elnöke; Eliasz Szarkisz, a Libanoni Köztársaság elnöke; Didiéi Ratsiraka, a Mada­gaszkár! Demokratikus Köziár saság elnöke; Anton Buttigieg, a Máltai Köztársaság elnöke; [ősé Lopez Portillo, a Mexi­kói Egyesült Államok elnöke; Karl Carstens, a Német Szö­vetségi Köztársaság elnöke, Helmuth Schmidt, a Német Szövetségi Köztársaság kancel­lárja; Antonio Dos Santos Ramalho Eanes tábornok, a Portugál Köztársaság elnöke; Dr. Rudolf Kirchschläger, az Osztrák Köztársaság elnöke; • Konsztantinosz Karamanlisz, a Görög Köztársaság elnöke; fames Earl Carter, az Ame­rikai Egyesült Államok elnöke; Hafez Asszad hadseregtábor­nok, a Szíriai Arab Köztársa­ság elnöke; Georges-Andre Cbevallaz, a Svájci Államszövetség elnöke; Habib Burgiba, a Tunéziai Köztársaság elnöke; Agosttno Casaroli, a Vatikáni Államtitkárság államtitkára; Canaan Banana, a Zimbabwei Köztársaság elnöke. BŐVÜLŐ CSEHSZLOVÁK-SZOVJET ATOMENERGETIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS JOSEF SIMON ÉS VLAGYIMIR NOVIKOV TÍZ ÉVRE SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ IČSTK) — A Prága-Kolodéjei állami várban pénteken be­fejeződtek a csehszlovák—szovjet atomenergetikai együttmű­ködésről folytatott megbeszélések. A tanácskozás eredményeit tartalmazó dokumentumot a két küldöttség vezetője: Josef Šimon csehszlovák miniszter­elnök-helyettes és Vlagyimir Novikov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyettese írta alá. leien volt Alekszandr ‘Botvin, a Szovjetunió csehszlo­vákiai nagykövete. A jóváhagyott program értel­mében az 1990-ig terjedő idő­szakban tovább mélyül és egy­re konkrétabb formákat ölt az atomenergetika fejlesztése te­, Elutazott a líbiai küldöttség (ČSTK) — Szombaton befe­jezte hazánkban tett látogatá­sát s a délutáni órákban a Ma­gyar Népköztársaságba utazott az Abu Bakr Junisz Dzsabir, a Líbiai Arab Szocialista Népi Ál­lam forradalmi vezetőségén efk tagja, a líbiai fegyveres erők főparancsnoka által vezetett küldöttség. A Ruzynéi repülőtéren a lí­biai vendégeket Martin Dzár hadseregtábornoik, nemzetvédel­mi miniszter, valamint politikai és közéletünk további képvise­lői búcsúztatták. Jelen volt Kovács Béla, a Magyar Népköz- társaság csehszlovákiai nagy­követe is. rén kifejtett csehszlovák— szovjet együttműködés. Nép­gazdaságunk számára ez na­gyon fontos a további cseh­szlovákiai atomerőművek építé­se szempontjából is. A két küldöttség megbeszélésein e té­mával is részletesen foglalkoz­tak. Az együttműködés tovább bő vilhető az atomeröművi beren­dezések kooperációs gyártásá­nak fejlesztésével is. A két ország illetékes szakminiszté­riumai pedig e feladatokat rög­zítő megállapodásokat írtak alá. * » # A megbeszélésekkel kapcso­latban Vlagyimir Monahov, az Atomenergoexport vezérigazga­tója és Vitalij Švic, a Skoda- export vezérigazgató-'helyette- se szerződést írt alá a harma­dik csehszlovák atomerőmű, a dukovanyi erőmű berendezé­seinek, műszereinek és anya­gainak szállításáról. • • t A Vlagyimir Novikov vezette szovjet küldöttség szombaton Prágából hazautazott. A Ruzy­néi repülőtéren Josef Simon csehszlovák miniszterelnök-he­lyettes és más vezető szemé­lyiségek búcsúztatták. Megje­lent Alekszandr Botvin, a Szovjetunió csehszlovákiai nagykövete. Színvonalas szavalóverseny (Tudósítónktól) — Az V. Du­namenti Tavaszon szombaton rendezték meg a gyermek vers- és prózamondók országos ver­senyét. A korábbi évekhez ké­pest az I. és II. kategóriában javult a szövegválasztás, vala­mint az előadás színvonala, örvendetes, hogy több cseh­szlovákiai magyar író és költő alkotásait is hallhattuk méltó tolmácsolásban. A III. kategó­riában viszont eléggé hullámzó volt a színvonal, itt több szín­telen, kidolgozatlan szavalat és prózamondás tanúi is voltunk. Az idei verseny egyik pozi­tívuma, hogy a tanulók Dél­Szlovákia valamennyi magyar­lakta tájegységéről, az elmúlt évekhez képest jóval több ma­gyar tanítási nyelvű alapisko­lából jöttek el Dunaszerda- helyre (Dunajská Streda), s ez elsősorban a pedagógusok mun­káját dicséri. Az idei verseny győztesei: Horváth Andrea (Udvard — Dvory nad Zitavou), Dőczi Sán­dor (Kiskövesd — Malý Kame­nec), Szabó Ildikó (Dunaszer- dahely — Dunajská Streda), Bock Andrea (Alistál — Hro- boiíovo), Lelkes Hajnalka (So- morja — Samorín), Németh Szilárd (Szene —• Senec) *y-f Befejeződött Luxemburg Kommunista Pártjának XXIII. kongresszusa Elmélyülő együttműködés (ČSTK)—Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke, és Fidel Castro, Kuba Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Köztársa­ság Államtanácsának és Mi­nisztertanácsának elnöke lía- va nuában aláírta a két ország barátsági és együttműködési szerződését. Egyidejűleg egyez­ményt kötöttek az 1981 — 1985. évi tudományos-műszaki, illetve egészségügyi és gyógyszeripari együttműködésről is. Eltérő álláspontok (CSTKJ — Az elmúlt napúik­ban Jean Francois-Poncet, fran­cia külügyminiszter, Washing­tonban tanácskozott Edmund Muskieval, az Egyesült Álla­mok külügyminiszterével. Az ezt követő sajtótájékoztatón megállapította, hogy a tárgya­lások ugyan konstruktív jelle­gűek voltak, de nem szüntették meg a feszültséget Párizs és Washington között. Az Egyesült Államok kormánya Franciaor­szág szemére veti, hogy nem törődik az „atlanti szolidari­tással“ és nem hajlandó elfo­gadni a szocialista országok és a Szovjetunió iránti kapcsola­tokban elfoglalt amerikai ál­láspontot. A francia miniszter megerősítette, hogy a nyugat­európai országok nem szándé­koznak feladni álláspontjukat a közel-keleti probléma meg­oldása módját illetően sem. lit a rendezés csa>k akkor lehet­séges, ha elismerik a palesz­tinok jogait. Beismerő vallomás (ČSTK) — Az Egyesült Ál­lamok első ízben ismerte be, hogy támogatja az afgán ellen- forradalmárokat. Az amerikai külügyminisztérium egy magas rangú tisztségviselője, aki nem kívánja neve közlését, az új­ságíróknak kijelentette: „Min­den lehető módon igyekszünk segítségükre lenni. Ennek vala­mennyi út ját-módját azonban nem árulhatom el". Az AP ame­rikai hírügynökség ehhez hoz­záteszi, hogy a Carter kormány tagjai részéről ez eddig a leg­világosabb kiprovokálf beis­merés. Tiltakozás a kormány politikája ellen (ČSTK) — A brit Munkás­párt rendkívüli konferenciája nagy szótöbbséggel dokumen­tumot fogadott el, amely kife­jezésre juttatja a konzervatív kormány militarista és népel­lenes orientációja által kivál­tott mély elégedetlenséget. Az okmány megállapítja, hogy Margaret Thatcher kormánya a hidegháború időszakára em­lékeztető politikát folytat. A konferencia résztvevői felszó­lítottak a fegyverkezési költsé­gek korlátozására és elutasí­tották a korszerűsített ameri­kai rakéta- és neutronfegyve­rek Nagy-Britannia területére való telepítésének szándékát. Belpolitikai vonatkozásban kö­vetelték a szociális célokat szolgáló költségvetési tételek emelését, az Északi-tengerben a kőolaj fejtésének államosítá­sát és a kormány által a teljes foglalkoztatottság szavatolását. (ČSTK) — Szombaton Luxemburgban, csaknem 2t)U kit Irtott részvételével, megkezdődött a Luxemburgi Kommunista Párt XXIII. kongresszusa. René Urbany, a párt elnöke megnyitó beszédében hangsú­lyozta: Tudatában vagyunk an­nak, hogy a kommunista pártra, a luxemburgi munkásosztály él­csapataként főleg jelenleg nagy felelősség hárul, amikor a re­akciós erők ismét támadásba lendültek a feszültség enyhülé­se, a világ haladó fejlődése el­len. Hangsúlyozta a luxemburgi k orn m u nlst á k test vér ba rá tság á t a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal. „Ebben a kérdésben — jelentette ki — elvszerű magatartásunkat nem törhetik meg politikai ellenie leinknek legdühödtnhb támadá sai sem.“ A központi bizottság kong­resszusi beszámolója leszögezi, hogy a kommunisták és a szo­cialisták együttműködése a je­lenlegi gazdasági és társadalmi válság elleni harcban nagy je­lentőségűvé válhat annak elle­nére, hogy a két párt Ideológiai vonatkozásban számos kérdés­ben eltérő nézeteket képvisel. A beszámoló külpolitikai ré- sze hangsúlyozza, hogy a Szov« jetunió által az afgán népnél? a külföldi támadók elleni bar* cában nyújtott segítség gyűlöl* ködő szovjetellenes kampányt váltott ki. Ennek háttere azon­ban világos. A nemzetközi mo­nopol burzsoázia legreakciósabb' és legagresszívabb erőit a tő­kés rendszer mély válsága és az mozgósította, hogy a szocia­lizmus és a haladás erői szün-* telenül (eret hódítanak és az amerikai imperializmus veszi! hatalmi pozícióiból. Ezzel ösz- szefüggésben a beszámolót elő­adó René Urbany megjegyezte, nem vitás, hogy ebben a hely«* zetben milyen szerepet Játsza­nak a kínai vezetők, akik az utóbbi években még jobban el­pártoltak a szocializmustól. Az új központi bizottságnak és a párt további vezető szer­veinek megválasztásával, a zá­ródokumentumok jóváhagyásá­val vasárnap befejeződött a párt XXIII. kongresszusa. Az imperialisták új feszültséggócok megteremtésére törekednek a Közel-Keleten Közlemény a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Miniszterelnökének szovjetunióbeli látogatásáról (ČSTK) — Moszkvában köz­zétették Ali Nasszer Moham­med, a Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaság Miniszterel­nökének, a Jemeni Szocialista Párt Központi Bizottsága főtit­kárának szovjetunióbeli látoga­tásáról kiadott közleményt. A közlemény megállapítja, hogy tüzetes és gyümölcsöző véle­ménycsere folyt a két ország barátsága és sokoldalú együtt­működése továbbfejlesztéséről, a közel-keleti helyzetről, és a két felet érdeklő további idő­szerű nemzetközi problémák­ról. A tárgyalófelek hangsúlyoz­ták, hogy az Egyesült Államok és szövetségeseik új közel-ke­leti feszültséggócok létrehozá­sával igyekeznek az arab né­peket eltéríteni céljuktól, — felszámolni az izraeli agresszió következményeit. Soraikat meg akarják bontani és éket akar­nak verni az arab népek és barátaik, a Szovjetunió, vala­mint a szocialista közösség többi országa közé. Az Egyesült Államok és szö­vetségeseik az egyik oldalon álszent módon féltik az iszlá­mot, a másik oldalon pedig támogatják Izrael arab orszá­gok elleni akcióit és nyíltan ellenséges álláspontra 'helyez­kednek az iráni forradalommal szemben. A két fél megerősítene, hogy határozottan elveti egyiptomi—izraeli kül önegyez­ményeket, amelyek lehetővé teszik az izraeli agresszió folytatását és a Közel Kulete» az Egyesült Államok imperia­lista terveinek megvalósításét. Kiemelték minden arab ország és nép felzárkózottsága és ak- cióegysége megszilárdításának a jelentőségét, az imperializ­mus és lakájai üzelmei ellen vivott közös harcban, aminek célja a közel-keleti és igazsá­gos béke megteremtése. A közlemény kifejezi a két fél szolidaritását a nemzeti függetlenségéért és szuvereni­tásáért, az áprilisi forradalom vívmányai védelméért harcoló Afgán Demokratikus Köztársa­sággal. A Szovjetunió és a Je­meni Népi Demokratikus Köz­társaság támogatja Irán elvi­tathatatlan jogát önállóan, mindennemű külső beavatko­zástól mentesen dönteni sor­sáról és fejlődése útjáról. Ki- lejezésre juttatták afölötti nyugtalanságukat, hogy az im­perialista erők feszültségi gó­cot kísérelnek megteremteni az Arab Félsziget déli részében. Rámutattak az e térség államai közti jószomszédi kapcsolatok megteremésének fontosságára. Eredményes szovjet—svéd külügyminiszteri tárgyalások (ČSTK) — Andrej Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere, újságírókkal folytatott beszélge­tése során elégedettségét fejez­te ki Óla Ullsten svéd külügy­miniszter szovjetunióbeli láto­gatásának eredményei fölött. Megállapította: tanácskozásunk konstruktív volt. A két fél le­szögezte, hogy országaik jó kapcsolatai megfelelnek a Szov­jetunió és Svédország érdekei­nek. Mint a két ország pártol­ja a feszültség enyhülését, a békét, a leszerelést, a lázas fegyverkezés beszüntetését — hangsúlyozta Gromiko, majd hozzátette: a svéd miniszter he­lyesen jár el, ha kormányát és népét tájékoztatja arról, misze­Junta-ellenes sztrájk Salvadorban (ČSTK) — Salvadorban egy partizáncsoport elfoglalta a fő­várostól mintegy 180 km-re fek­vő Guajoyo városkát. Az akció során mintegy húsz kormány­katona, rendőr és a félkatonai fasiszta szervezetek tagja vesz­tette életét. Az ország keleti részében a junta tankokat, páncélautókat és nehéztüzérséget volt kényte­len bevetni. San Marcos utcáin a lakosság barikádokat emelt. Csak a pénteki nap folyamán a kormánycsapatok különféle megtorló akciói és a terroris­ták merényletei következtében további 26 salvadori vesztette életét. Így például a fővárostól hozzávetőleg 100 km-nyire San Francisco községben a kor­mánykatonák meggyilkoltak 19 parasztot csak azért, mert tilta­koztak a földreform ellen. A salvadori dolgozóknak 30 szakszervezeti szövetséget tö­mörítő nemzeti szervezete meg­határozatlan időre sztrájkot hirdetett a junta népellenes megtorló politikája ellen tilta­kozva. A sztrájk megbénítja az ország több ipari ágazatát és két legnagyobb kikötőjét is. Carlos Cordero külkereske­delmi miniszter benyújtotta le­mondását és Costa Ricába re­pült. A San Jóséban megtartott sajtótájékoztatón ezt a lépését a junta brutalitása elleni tilta­kozásával indokolta. rint a Svédországgal baráti vi­szonyban álló Szovjetunió híve a Svédországgal való politikai, kereskedelmi, kulturális és tu­dományos-műszaki -kapcsolatok megszilárdításának. Óla Ullsten szintén pozitívan méltatta látogatásának eredmé­nyeit. Nagyon nyílt beszélgeté­seink voltak — mondotta — Alekszej Kosziginnel, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnöké­vel és Andrej Gromiko külügy­miniszterrel. Természetesen egyes kérdésekben nézeteink eltérőek, de ez nem gátolja a konstruktív párbeszédet. Megál­lapítottuk, hogy kapcsolataink stabilak, megfelelnek a jószom­szédi viszonynak és kifejezésre juttattuk e kapcsolatok megőr­zésének szándékát. Fontos dokumentumok aláírása (ČSTK) — Todor Zsivkov, a Bolgár Népköztársaság Állam­tanácsának elnöke, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi zottságának első titkára szom baton befejezte hivatalos iraki látogatását. A látogatás záró­részében közös közleményt adtak ki, amely hangsúlyozza, hogy Todor Zsivkov és Szad- dam Husszein iraki elnök tanácskozásai hozzájárultak a két ország párt-, állami és tár­sadalmi szervezetei kapcsola fainak megszilárdításához é* fejlesztéséhez. 1980 VI. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom