Új Szó, 1980. június (33. évfolyam, 128-152. szám)

1980-06-02 / 128. szám, hétfő

SZLOVÁK IA KOMMUN I STA PARTJA KÖZ PONTI BI ZOTTSÁGÁNAK NAPI LAPJA 1980. júniusi HÉTFŐ BRATISLAVA • XXXIII. ÉVFOLYAM 128. szám Ára 50 fillér ŰJ IS JOBB MEGOLDÁSOKRA VAN SZÜKSÉG Népgazdaságunk termelő és nem termelő szervezeteinek állandó feladata a tervek lehető leghatékonyabb teljesítése. A hatékonyság növelését már a CSKP XIV. kongresszusa is célul tűzte, s ezt az irányvonalat szabta meg népgazdaságunk számára a XV. pártkongresszus is. Pártunk gazdaságpolitikája egyértelműen helyesnek bizo­nyult. Hiszen a hatékonyság növekedésével, vagyis gazdasa­gunk teljesítőképességének fokozásával, a termelőeszközök jobb kihasználásával, jobb minőségű termékek gyártásával stb. megteremtjük a további gazdasági fejlődés feltételeit, újabb erőforrásait. Ez a társadalmi törekvés elképzelhetetlen a hatékony politikai-nevelő és irányító munka nélkül. Mindezt azonban már nem csupán a jelenlegi követelményeknek meg­felelően, hanem a jövő igényeinek figyelembe vételével kell végeznünk. S e munkában még a(gy tényező kap nagyon fontos szerepet: a döntési felelősség megszilárdítása az irányítás minden szintjén. Oly módon, hogy az illetékesek ne bújhassa­nak meg az üzem, a vállalat, a termelési-gazdasági egység kollektívája mögött. Ügy tűnik, hogy az elemző tevékenységből kiveszett annak felülvizsgálása, hogy az adott munkahelyen a feladat elvég­zéséért felelős dolgozó milyen felelősséggel végezte illetve végzi munkáját. Nem mutatunk rá minden esetben arra, hogy ezért vagy azért a helytelen döntésért ki a felelős, ki okoz­ta a kárt. Sok-sok millió „úszott“ el anélkül, hogy felfigyel­tünk volna rá, vagy felelősségre vontuk volna az illetékest. Gyakran csak akkor vettük tudomásul, amikor az ügyben büntetőeljárást indítottak. Gyakran azt sem vizsgáljuk felül, hogy az illetékesek milyen felelősséggel valósítják meg az egyes kormányhatározatokat. E határozatokat nagyon gyakran úgy bontják le saját feltételeikre, hogy azokat egyszerűen átmásolják tervükbe, illetve határozatukba; ahelyett, hogy alkotó módon alkalmaznák, saját feltételeiknek megfelelően. Az ellenőrző szerveknek e téren nagyon gazdagok a tapasz­talataik. S nem kevésbé tapasztaltak a indoklásokat, kifogá­sokat illetően sem. Még nem fordult elő, hogy valaki ezt vá­laszolta volna az ügyet kivizsgáló szervnek: rosszul döntöt­tem. Az ellenőröknek tényekkel kell érvelni. S az érintett vállalatban nem találnak minden esetben támogatásra a párt- szervezet illetve a szakszervezet részéről. A segítség helyett egészségtelen szolidaritással találják szembe magukat. Vasil Biľak a CSKP KB 15. ülésén elmondott elnökségi be «zámolőban egyebek között hangsúlyozta, hogy a kong­resszusion és egyéb fórumokon kitűzött feladatokat elfogad­ják, jelszavakként ismétlik azokat, de teljesítésüket már nem mindenütt kezelik felelősséggel. A következőket mondotta: „Hiba, hogy natgyon gyakran szembetalálhatjuk magunkat a formalizmus, ax alibizmus és a kényelemszeretet megnyilvá­nulásával, hiba, hogy a felelős személyek munkájukat nem minden esetben végzik kommunista elvszerűséggel, gyakran ügyeskedő politikát választanak, x a hatáskörükben előfor­duló hibákat ún. objektív okokkal indokolják meg. Ezeket a helytelen megnyilvánulásokat egyetlen esetben sem nézhetjük el, egyetlen esetben sem hátrálhatunk meg előlük. Ezekből az esetekből le kell vonni a konkrét következtetéseket, névre szólóan kell bírálni mindazokat, akik a hibát elkövették.“ A CSKP KB ugyanezen ülésén fan Fojtík egyebek között a kö­vetkezőket mondotta vitafelszólalásában: „ .. . a munka- és állampolgári aktivitás, valamint az emberek kezdeményező­készségének alapja nem csupán az, hogy pillatnatnyilag meg­értették: e feladat teljesítésére szükség van. Az emberi hoz­záállás állandó formálásáról van szó, annak a hozzáállásnak a formálásáról, amellyel mindennapi feladatait teljesíti.“ Amint látjuk, van miben és van miért fokozni a küzdelmet. A hatodik ötéves tervidőszak utolsó évében járunk, s hama­rosan ennek a feléhez érkezünk. Az év első négy hónapjában elért eredményeink arról tanúskodnak, hogy azokat egészében véve inég mindig jobban teljesítjük, mint részleteiben. A leg­főbb ideje, hogy az egyes népgazdasági ágazatokban behozzuk a lemaradásokat, amelyek az év eleje óta keletkeztek. Hiszen az idei év a híd szerepét tölti be a hetedik ötéves tervidőszak­ba történő átmenetünkhöz. A jövő év kezdetétől pedig életbe kell léptetnünk a komplex intézkedéseket. A tervszerű nép­gazdaságirányítás tökéletesítését célzó intézkedések megvaló­sítására valamennyiünknek fel kell készülnünk. A komplex intézkedések gyakorlati érvényesítése nem lesz könnyű fel­adat, hiszen azon kívül, hogy bonyolult folyamatról van szó, fokoznunk kell a küzdelmet a maradi gondolkodásmód, a ha­ladást hátráltató szokások ellen. Ez olyan feladat, amelynek végzése közben valamennyien vizsgázunk. Tény, hogy az emberi gondolkodás- és cselekvési mód megváltoztatásáért folytatott küzdelem számos esetben na­gyobb akadályokba ütközik, mint a tárgyi feladatok megol­dása. Lehetséges, vagy talán éppen azért, mert valahogy több figyelmet fordítottunk az objektív és szubjektív eredetű tárgyi problémák megoldására. Az intenzív fejlődés számunkra létfontosságú, mert a mun­kaerő-állomány minimális növekedésével, s a tüzelőanyag, ener­gia és nyersanyag beszerzésének nehezebb feltételei közepette kell megteremtenünk az elért életszínvonal megszilárdításának feltételeit. Gustáv Husák elvtárs a CSKP KB 15. ülésén mondott zársza­vában hangsúlyozta, hogy a hetvenes években magasabb szint­re emeltük gazdaságunkat és a lakosság életszínvonalát egy­aránt: megteremtettük az elkövetkező időszak igényes felada­tai teljesítésének a feltételeit. E feltételek egyike a komplex intézkedések gyakorlati megvalósítására való következetes felkészülés is. A komplex intézkedések pedig nem hatnak majd önmaguktól. Csupán akkor hozzák meg a kívánt hatást, akkor tesznek eleget az elvárásoknak, ha mi, emberek képesek leszünk gyakorlati érvényesítésükre. Éppen ezért jó ba fel­készülünk az újért, a haladóért folytatott fokozott küzdelem­re, hiszen p» viszi előre a fejlődés útján fejlett szocialista tár­sadalmunkat. (Pravda) A külszíni bányákban a legnagyobb megterhelést viselő beren­dezések közé tartozik a szállítószalag. Az idén egy új technoló­giát vezetnek be, amely szerint a szállítószalagok vászonból álló részeit acélsodronnyal váltják fel, ezáltal meghosszabbodik élettartamuk és csökkennek a költségek is. Az új szállító szalagokat a nymburki Gépesítő Szakvállalat szállítja. Felvéte lünk abban a csarnokban készült, ahol a GSK—4 típusú szalag gyártó gépet szerelik (J. Tachozy felvételei — ČSTK) Teiles Mm folyik a iÉiriliipiňpi Mitise és a cukorrépa eypiise A hétvégi esők megzavarták a folyamatos munkát (ČSTK) — A nyugat-szlová­kiai kerület földjein e napok­ban a takarmánynövények be­gyűjtése és a cukorrépa egye- lése adja a legtöbb munkát. Az összesen 86 ezer hektáron ter­mesztett lucerna első ka­szálását már a termőterü­let több mint 50 százalékán el­végezték. Minden járásban meg­kezdték a rétifu kaszálását is, ezt összesen 46 ezer hektáron kell elvégezni. Május utolsó napján a mező- gazdasági üzemek többségében a kiadós eső megzavarta a fo­lyamatos munkamenetet. Így volt ez pl. a Dunajská Lužná-t szövetkezetben, ahol a gépek kedvező időjárás esetén két műszakban takarították be a lu­cernát, s szombaton csak a ké­ső délelőtti órákban kezdhet­ték meg a földeken a munkát. A nyugat-szlovákiai kerület mezőgazdasági üzemei több mint 43 000 hektáron termesz­tenek cukorrépát. Az egyelést eddig a komáromi (Komárno), érsekújvári (Nové Zámky) és dunaszerdahelyi (Dun. Streda) járások mezőgazdasági üzemei­ben végezték el a legnagyobb területen. Ahol az időjárás engedte, a hét végén a kelet-szlovákiai ke­rületben is teljes ütemben foly­tak a mezőgazdasági munkák. A befejező szakaszhoz érkezett a cukorrépa vetése is, a terve­zett nyolcezer hektárból már csak alig valami van hátra. In­(ČSTK) — Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, üdvözlő táviratot küldött Ihszam Szabri Csaglayangil török elnöknek abból az alkalomból, hogy 60 évvel ezelőtt a Szovjetunió és Törökország diplomáciai kap­csolatra lépett. A távirat a többi között le­szögezi: A Szovjetunió és a Török Köztársaság baráti és jószomszédi kapcsolatai azokra az alapokra épülnek, amelyeket Lenin, a szovjet állam megte­remtője és 'Kemal Atatürk, az űj Törökország építője fekte­tenzíven folytatták az évelő ta karmányok begyűjtését, amit eddig a vetésterület egynegye­dén sikerült elvégezni. Ugyan­csak befejezték a hüvelyesek vetését, ezeknek vetésterülete a kerületben 10,5 ezer hektárt tesz ki. (ČSTK) — Az űrkomplexum és a földi irányító központ kö­zött péntek estefelé megtar­tott tévé-sajtóértekezlet kene tében a legtöbb kérdést termé­szetesen az űrhajózás újonca, Farkas Bertalan magyar űrha­jós kapta. A benyomásait fir­tató kérdésekre így válaszolt: „Sokáig készültem a súlytalan- sági állapotra. Például néhány napon át fejjel lefelé aludtam ágyamban. Ügy hiszem, jó az eredmény. Már az űrrepülés második napján semmi külö­nöset nem éreztem. Nagyon csodálkoztam, amikor láttam, milyen könnyen úszkálunk a levegőben, anélkül, ho|gy egy­másnak ütköznénk“. Arra a kérdésre, hogy jelenlegi mun­kájában milyen segítségére vannak a többi szocialista or­szág űrhajósainak tapasztala­tai, ezt válaszolta: „A világűr­tett le. Az egyenjogúság, a függetlenség, a szuverenitás, a területi sérthetetlenség, a belügyekbe való be nem avat­kozás elveinek szigorú megtar tása megteremti a Szovjetunió és Törökország kölcsönös együttműködése további sikeres fejlődésének feltételeit. Ugyanebből az alkalomból Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöike Szuleyman Demirelnek, a török miniszterelnöknek és Andrej Gromiko szovjet külügyminisz tér Hayrettln Erkmen török külügyminiszternek küldött üd vözlő táviratot. Üdvözlő táviratok IdSTK) — Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista KBztár- saság elnöke üdvözlő távirat­ban köszöntötte Habíb Burgi- bát, a Tunéziai Köztársaság el­nökét országa nemzeti ünnepe alkalmából. Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök ugyanebből az alkalomból üdvözlő táviratot küldött Muhammad Mzalinak, a tunéziai kormány elnökének. Bohuslav Chnoupek külügy« miniszter pedig tunéziai kollé* gáját, Hasszán Balhudzsot kö« szömtötte. Gerhard Griineberg hazautazott (ČSTK) — Gerhard Grüne* berg, a Német Szocialista Egy-* ségpárt KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a KB titkára, aki a CSKP KB meghívására mun­kalátogatáson tartózkodott ha­zánkban, szombaton hazauta­zott, Csehszlovákiai tartózkodá­sa idején tárgyalásokat folyta«* tott a két testvérpárt mezőgaz­dasági politikájának megvalósí­tása során szerzett tapasztala­tokról. Gerhard Grüneberg elv­társ megismerkedett a közép­csehországi kerület élenjáró mezőgazdasági üzemeivel. A vendégtől a Ruzynöi repü­lőtéren Miloš Jake8, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a KB titkára, valamint Július Varga, a CSKP KB osztályvezetője bú­csúzott. Jeten volt Gerd König, az NDK csehszlovákiai nagykö­vete bál visszatérve a csehszlovák, lengyel, NDK-beli és bolgár űr­hajós részletesen elmondotta nekünk, hogyan kell a lehető legnagyobb mértékben kihasz­nálni a világűrben töltött nyolc napot. Meggyőződtem ró­la, hogy itt minden percet ki kell használni. Számomra a nemzetközi űrlaboratóriumhan végzett munka örömet jelent“« Valerij Kubászov szovjet űr­hajós öt év elteltével ismét ar­ra a kérdésre válaszolt, hogy milyen is a Föld a világűrből nézve? „Bolygónk — mondotta — épp olyan gyönyörű, mint amilyen öt évvel ezelőtt volt“. Az űrkomplexum nemzetközi legénysége étrendjét gazdagí­tották a magyar konyha ínyencfalatai, például a liba­máj-pástétom, a sertéssült, és a magyar gulyás. Sokat válto­zott tehát az étrend az első űrutazások óta, amikor a szov­jet űrhajósok csak tubusokban tartósított kásaszerű ételeket fogyasztottak. Ma az űrhajó­sok hozzávetőleg 70 élelmiszer­fajtából válogathatnak. Különben az ürkomplexum személyzete szombaton és va sárnap is sikeresen folytatta előirányzott feladatai teljesíté­sét. Szombaton Valerij Kubá­szov és Farkas Bertalan főleg légköri és polarizációs, piíg Leonyid Popov és Valerij R;u- min orvosi kísérleteket vég­zett. Ezen túlmenően levegő- mintákaí vettek az firkomple- xumon belül. A földi irányító központ ada­tai és az ürkomplexum sze­mélyzetének jelentései szerint a fedélzeti rendszerek és a tu­dományos berendezés normáli­san működik. Mind a négy űr­hajós közérzete jó. á jószomszédi kapcsolatokért Szovjet üdvözlő táviratok Törökországba Minden percet kihasználnak Az ürkomplexum legénysége folytatja munkáját # A fe­délzeti rendszerek és a tudományos berendezések kifo­gástalanul működnek 4$ A négy űrhajós közérzete jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom