Új Szó, 1980. május (33. évfolyam, 103-127. szám)

1980-05-01 / 103. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1980. május 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXXIII. ÉVFOLYAM 103. szám Ára 50 fillér A további győzelemért - a haladásért, a békéért Május havának küszöbén az előző évekhez hasonlóan az idén is a világ dolgozóinak ünnepé­re emlékezünk, hogy kifejezzük örömünket fejlett szocialista társadalmunk építésének ered­ményei fölött, kinyilvánítsuk testvéri érzéseinket a győzel- mes szocializmus első országa, a Szovjetunió és a többi szo­cialista állam iránt, s egyben nemzetközi szolidaritásunkat az egész világ munkásosztályával, a békéért, a szabadságért, a ha­ladásért és szociális igazságért küzdő valamennyi haladó erővel. Május elseje tehát tartalmát és formáját tekintve jelenkori szo­cialista életünk alapvető érté­keinek ünnepe, annak az élet­nek az ünnepe, amelyet hazánk­nak a győzelmes szovjet hadse­reg általi felszabadítása óta im már 35 éve építünk kommunista pártunk vezetésével. Ezért is lo gikus, hogy ezen az ünnepna­pon a vörös ünnepi zászlók mel­lett o tavasz virágainak díszé­be öltözik minden Diametrálisan eltérő légkör­ben ünnepük ezt a napot a ka pitalista országokban. A dölgo zók május elsejei felvonulásuk kai fejezik ki tiltakozásukat a kizsákmányolás, a drágaság, a munkanélküliség ellen, ellenál­lásukat az imperialista politiká val, a nemzetközi feszültség ki élezésével szemben. Sajnos, a világon még sok olyan ország létezik, ahol ezen a napon - amelyet a szocializmus feltéte leiben az alkotó munka ünnepé nek szentelnek - , dolgozók vé re folyik az utcákon; ahol e nap megünneplésének legkisebb megnyilvánulását is kegyetle­nül, brutálisan megtorolják. Szocializmusban felnőtt ifjú nemzedékünk számára ezek ne­hezen érthető és elképzelhető tények. Pedig még nem is olyan régen, nálunk is a burzsoá rendőrök és csendőrök szuro nyainak árnyékában ünnepelték ezt a napot. Az uralmon levő burzsoázia ily módon igyekezett elfojtani a dolgozók hangját, akik létérdekeik megoldását, munkát, kenyeret, egészségvé­delmet, rendezett lakásviszo­nyokat, művelődési jogot köve­teltek. E tartalmi különbségek és el­térő feltételek ellenére május el­seje ünnepségeinek van egy kö zös nevezőjük mind a szocialis­ta, mind a 'nem szocialis­ta államokban: ez a nap de­monstrálja a világ dolgozó erői­nek a proletár internacionaliz mus elvein nyugvó egységét, összetartását, töretlen meggyő ződését a világbéke - mint az emberi nem, a civilizáció fenn­maradásának és további fejlő dósének alapfeltétele - megőr zésének szükségességéről. Az idei május elseje ünnep ségei annál is jelentősebbek mert abban az időben zajlanak amikor nemzeteink fasiszta el­nyomás alóli felszabadításának; a csehszlovák állami független ség felújításának 35. évforduló jóra, a nagy forradalmár és gondolkodó, államférfi, Vlagyi­mir Iljics Lenin születésének 110. évfordulójára emlékezünk. Tudatosítjuk, hogy a Szovjet­uniónak a fasiszta Németor­szág felett aratott győzelme nél­kül nem létezne szabad Cseh Szlovákia, s azt is, hogy sokol dalú segítsége révén vihettük sikerre a szocializmus építését, s védhettük meg annak vívmá nyait hazánkban. Ezen az ünnepélyes május el sején fejezzük ki elismerésünket a becsületes és áldozatkész dől gozók milliós seregének, a szö­vetkezeti földműveseknek, a dől gozó értelmiségnek, s főként a szocialista építés élenjáró dol­gozóinak, a termelés, a tudó mány, a kultúra, az oktatás és a társadalmi tevékenység más területein működő újítóknak, akiknek nagy részük van az épí­tésben elért sikereinkben. Egy­ben kifejezzük közös meggyőző désünket, hogy minden erőnket és eszközeinket mozgósítjuk a CSKP XV kongresszusán kitű zött gazdasági és szociális program megvalósítása érdeké­ben, megteremtjük társadalmunk további harmonikus fejlesztésé nek a feltételeit. Életünk harmincöt szabad eve alatt elért eredményeink egyér­telműen igazolják, hogy a szó cializmus útja megfelel dolgo­zóink, nemzeteink, nemzetisé­geink érdekeinek. Népgazdasá gunk ma hatalmas termelési- műszaki potenciállal rertdelke zik; a korszerű ipar, a nagyüze­mi és gépesített mezőgazdasági termelés lehetővé teszi népgaz dóságunk és a lakosság egyre növekvő igényeinek o kielégíté­sét. A társadalmi átalakulások áramlatában, haladó hagyomá nyainkhoz hűen, tovább fejlő dött szocialista műveltségünk és kultúránk, új tartalommal te lítödött és a dolgozók széles tö megeí számára vált hozzáférhe tővé. A nemzeti kérdés lenini meg oldásának érvényre juttatásá val nemzeteink és nemzetisé­geink átütő és sokoldalú fejlő désen mentek kere.sztül, s egy ben megszilárdult szociálista csehszlovák államunk interna cionális egysége. Eddig Is sokat tettünk, mégis nagy feladatok állnak előttünk a jelenben és a jövőben is. Egye bek között azért is, mert igé nyes időszakhoz érkeztünk a világpiaci árak alakulása nép gazdaságunkra is kedvezőtlen hatással van, s hogy továbbra is tartani tudjuk az elért magas életszínvonalunkat, az eddigi nél még jobban kell dolgoznunk. Tudatában vagyunk, hogy az új nemzetközi-gazdasági feltéte lekben, az egyre fokozódó ver sengésben csak akkor állha tunk helyt, ha a CSKP KB és az SZLKP KB legutóbbi ülései határozatainak szellemében, kezdve az irányítás színvonala nak javításától a termelés haté konyságátiak növeléséig, moz gősítani tudjuk szellemi és fizi kai erőinket népgazdaságunk termelőképességének fokozásó ra. Társadalmunk további ki egyensúlyozott fejlődése, né pünk életszínvonalának további emelkedése ugyanis attól függ mennyire tudunk utat törni a tu dományos-műszakl fejlődés vív­mányai sokoldalú érvényesítésé nek, a gazdasági vezetés esz közeivel és gyakorlati tévé kenységünkkel mennyire tudiuk hatékonyan és gazdaságosan kihasználni a nyersanyagokat, tüzelőanyag, és energiaforrás sóinkat, egyéb alapjainkat és a munkaerőt. Saját forrásaink mozgósítása mellett e törekvé­sünkben nagy segítségünkre lesz a szocialista országokkal* főleg a Szovjetunióval folyta« tott együttműködésünk, amint azt a hosszú távú együttműkö­désről, szakosításról és koope­rációról nemrég elfogadott do­kumentum előre jelzi. Társadalmunk optimális fej­lesztése biztosításához vezető úton természetesen sok problé­mával és hiányossággal is ta­lálkozunk. Felelősségteljes mun­kával számosat elkerülhetnénk. Persze, maga az élet dinamiká­ja számos problémát hordoz ma­gával. Ezek előtt azonban nern állunk meg tanácstalanul, is­merjük, esetleg keressük és meg is találjuk a megoldást. Ebben a törekvésben továbbra is, sőt még következetesebben a CSKP XV kongresszusának, a CSKP KB éá az SZLKP KB legutóbbi ülései határozatainak szellemé­ben járunk el a gazdaság és az eszmei-nevelő munka kulcsfon­tosságú feladatainak megoldá­sában. A népgazdaság hatékonysá­gáért és a jő minőségért vívott, a kényelemszeretet, a beidegző- dött szokások ellen folytatott harc igyekezetteljes, céltudatos útjára léptünk, olyan útra, amely teljesebb, gazdagabb élet felé vezet E cél elérését segíti jelentős mértékben a tervszerű irányítás tökéletesített rendsze­(Folytatás a 2. oléalon>( Lőrincz Gyűld nemzeti művész rajza ÍRTA: PETER COLOTKA, A CSKP KO ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA, A SZLOVÁK KORMÁNY ELNÖKE

Next

/
Oldalképek
Tartalom