Új Szó, 1980. április (33. évfolyam, 78-102. szám)

1980-04-01 / 78. szám, kedd

V I L A O PROLETÁRJAI. ESVESÖNETCK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPI LAPJA AZ IDEOLÓGIA FRONTJÁN Egy-egy eseményt gyakran eltérően Ítélünk meg. Azt a Ženyt azonban, hogy az utóbbi években, különösen a CSKP «IV. és XV. kongresszusát követően társadalmunkban kiemel­kedő sikerek születtek, még ellenségeink sem vonják kétség be. Mindenki elismeri, hogy Csehszlovákia korszerű és sokol­dalúan fejlett állam. Énnek ellenére esetenként elégedetlenek vagyunk. Ostorozzuk a hibákat, szembenézünk a fogyatékos­ságokkal, nyiltan, kertelés nélkül bíráljuk a munkánkat ne­hezítő körülményeket. Legutóbb a CSKP KB 15. ülésén el­hangzott elnökségi beszámoló állapította meg: „Az a hiba, hogy nálunk még sok a formalizmus, az alibizmus, a túlzott kényelemszeretet, k hogy azok, akik felelősséggel tartoznak, nem minden esetben cselekednek kommunista elvszerfiség- gél, gyakran ügyeskednek, s munkájuk fogyatékosságait úgy­nevezett objektív okokkal mentegetik." Az idézett szavak ke­mények, de találóak. A bírált jelenségek annak is tulajdoníthatnak, hogy fejlő­désben levő társadalomban élünk. A régiből az újba tartunk. A magántulajdonon alapuló társadalom helyén a szocialista társadalmat építjük. Az átmeneti időszak egy egész történel­mi korszakot ölel fel. Talán ezzel is magyarázható, hogy az életmód, az életfelfogás, az erkölcsi elvek és a magatartási •normák még ma sem egységesek. A régi és az áj gyakran ogyazon emberben is egyszerre van jelen, szemben áll és küzd egymással. A szocialista társadalom a tőkés társadalom erkölcseinek, szokásainak szellemében nevelkedett embereket kapta örökül. S a közösségi tulajdon - illetve a megváltozott társadalmi vi­szonyok —■ sajnos, nem teremtenek automatikusan közösségi gondolkodásmódot és magatartást. Ile hogy példával is éljünk; annak számára, aki állami tulajdonban levő gyárban dolgozik, nem feltétlenül és főként meut mindjárt lesz közüggyé a köztulajdon védelme, sőt még a saját maga jó vagy rossz munkája sem. Szomorú, de elő­fordul, hogy a köztulajdonért felelős vezető beosztásúak káro­sítják meg a nép vagyonát, nem utolsósorban azzal is, hogy a csoportérdeket vagy a magánérdeket a közérdek elé helye­zik, A végzett munka szerinti jutalmazás az anyagi érdekelt­ség elhanyagolása vagy eltűlzása is károsan hat az emberek tudatára, károsan befolyásolja az emberek magatartását, ösz- szezavarja az ember tudatában a közérdek és a magánérdek fogalmát. Ha társadalmunk jelenét tárgyilagosan szemléljük — a párt és a kormány a tárgyilagos szemlélet eredményezte következ­tetések alapján hozza döntéseit, amit meggyőzően bizonyít a gazdaságirányításról elfogadót irányelv és a CSKP KB 15, ülésének a határozata is —, az egyik oldalon az erősödő, a mind szélesebb körben tért hódító szocialista közszellemet, magatartást, gondolkodásmódét látjuk, amely ma már töme­gek sajátja, életformája; a másik oldalon a múltból itt ma= radt — és a fejlődés ellentmondásai, feszültségei által időn­ként felélénkülő — negatív jelenségek, amelyek nemcsak bosszantóak, hanem ellentétesek is szocialista értékrendünk­kel és hátráltatják munkánkat. A politikai nevelést, az ideológiai munkát azért szükséges az eddiginél is jobbá, igényesebbé tenni, hogy a szocialista őpítőmunka sikerét csökkentő, az életünket gyakran megkese­rítő negatív jelenségeket legyőzzük, és minden vonalon meg­erősítsük a szocialista közszellem, magatartás és gondolko­dásmód széles körű kialakítását biztosító feltételeket. A küz­delem fő módszere: az eszmei-politikai ráhatás, a vélemény- csere, a meggyőzés. Elveink igazáért, az emberek megnyeréséért, a hatékonyabb munkáért, a jobb minőségért csatázunk. A sikerhez az szük­séges, hogy beszéljünk nyíltan, közérthetően, szavainkat tá­masszák alá a tettek, a személyes példáin utatás. Vegyük te­kintetbe a környezet, a szociális helyzet, a nemzetiség és a korösszetétel, valamint az életfeltételek sajátosságait, illetve az eltérő tapasztalatokat. Igen lényeges, a társadalomnak szinte valamennyi tagját érintő döntések bevezetése előtt állunk. A gazdaságirányítás­sal kapcsolatos intézkedésnek az a célja, hogy megszilárdít­sa a terv, a szocialista állam és az irányító szervek szere­pét, elmélyítse a gazdasági eszközök, az anyagi és erkölcsi ösz­tönzők hatását, növelje a vezetők jogkörét, felelősségét, mun­kájuk színvonalát. A tökéletesített irányítási elv gyakorlati megvalósítása nagy szervező és meggyőző munkát igényel. Utunk, ahogy nem volt könnyű a múltban, nem lesz künuyű a jövőben sem. Az említett beszámoló arra is felhívja a fi­gyelmünket, hogy „a jobboldal vereségével és szekértolóinak a politikai életből való kizárásával nem ért véget a revizio- nizmus és jobboldali opportunizmus elleni harc. Ez a küz­delem nem lehet egyszeri feladat. A revízión izmus és a jobb­oldali opportunizmus olyan, mint a gyom: ha kitépik, idő­vel újra kihajt. A fogyatékosságokon, a hibákon, az idejében meg nem oldott kérdéseken, mindazon élősködik, ami össze­függ a keresés kockázatával. Aktivitása mindig megnő, ami­kor kiéleződik a nemzetközi osztályharc.“ A népgazdasággal kapcsolatosan a politikai és az ideológiai élet területének a munkásaira — így a tájékoztató eszközök dolgozóira — többek között az a feladat hárul, hogy sokolda­lúan segítsük elő a párt gazdaságpolitikai stratégiai irány­vonalának érvényesülését: a termelés hatékonyságának és gaz daságossngának növeléséért, a munka minőségének javításáért vívott küzdelmet. A CSKP KB 15. ülésének határozata a i'alépitntényi szférá­nak szinte valamennyi területét érinti. Irányt mutat, megszab­ja a cselekvés irányvonalát. Tőlünk azt várja, hogy győzzük le a nehézségeket, a politikai nevelés és az ideológiai munka területén is dolgozzunk jobban, igényesebben, tegyük munkán­kat minden vonalon egýre hatékonyabbá és színvonalasabbá, BALÁZS 8 ÉL A Irodalmi Lenin-díj Leonyid Brezsnyevnek Az SZKP KB főtitkára az ideológiai munka jelentőségéről (ČSTK) — A Kremlben a moszkvai dolgozók 'képviselői­nek jelenlétében megtartott ün­nepi nagygyűlésen átnyújtották Leonyid Brezsnyevnek, a?. SZKP KB főtitkárának az irodalmi Le- nin-díjat. Leonyid Brezsnyev az említett díjat A kis föld, az Új­jászületés és a Szűzföld köny­veiért kapta, A résztvevőket Georgij Mar­kov, az irodalmi, művészeti és építőművészeti Lenin-díjakat odaítélő bizottság elnöke kö szőntötte. Többek között hang súlyozta, hogy az említett há­rom könyv nagymértékben hoz­zájárult az SZKF XXV. kong­resszusa határozatai és a párt Központi Bizottságának a kom­munista nevelésre vonatkozó irányelvei teljesítéséhez, a párt ós a nép erejének mozgósítá­séhoz. A résztvevők viharos tapsa közepette ezt kővetően Georgij Mackov átnyújtotta Leo­nyid Brezsnyevnek az oklevelet és a Lenin-díjasnak járó jel vényt. Ezt követően Leonyid Brezs nyev mondott beszédet, mely­ben többek között kijelentet­te: „Amint önök is tudják, el­sősorban politikai dolgozó va­gyok ós nem pedig író. Mint kommunista azonban kötelessé­gemnek tartom, hogy aktívan tevékenykedjek sajtónk hasáb­jain is. Már Lenin is azt hir­dette, hogy a pártdolgozók se­gítsenek napjaink történelme nek írásában, hogy ily módon hathatósan járuljanak hozzá a párt és a munkásosztály egy ségének megvalósításához Amint alkalmam volt rá, írtam — üzemi folyóiratokba, a fron ton, területi, köztársasági és központi lapokba. Csak később határoztam úgy, hogy valami képpen egy egységes egészbe tömöríteni mindazt, amit átél teas. Nem szeretném, ha könyvet met az olvasók visszaemléke­zésekként fognák fei. Amikor feldolgoztam jegyzeteimet, nem magamra gondoltam, sőt talán nem is a múltra, hanem sokkal (Folytatás tu I. óidat on / A CSKP KB jókívánságai Salvadorba (CSTK) - Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága üdvözlő táviratot küldött a Salvadori Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának a párt megalapításának 50. év­fordulója alkalmából. A Salvadori Kommunista Párt — állapítja meg a távirat — következetesen a marxizmus— leninizmusból és a proletár in­ternacionalizmusból indul ki, s a széles néptömegek jogaiért, a munkásosztály egységéért és a Nemzeti Felszabadítást Egység front létrehozásáért vívott el szánt harcával elnyerte a sal­vadori nép haladó erőinek tá­mogatását és elismerését. á távirat kegyelettel adózik azon salvadori kommunisták haltüatatlan emlékének, akik életüket áldozták az észak- amerikai imperializmus támo­gatta gyűlölt diktatúrák elleni harcban Csehszlovák—afgán közős közlemény Népeink barátsága a szoros együttműködésen alapul Az afgán küldöttség elutazott hazánkból (ČSTK) — Befejeződtek hét­főn Prágában a Rudolf Rohli- fcek, a CSKP KB tagja, szövetsé­gi miniszterelnök-helyettes ve­zette csehszlovák küldöttség és azon afgán küldöttség megbe szőlősei, amelyet Szultáni Ali t szovjet nankmt Matlnzü látogatásai Bratttötai (ČSTK) — Joaef Leuárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára teg­nap Bratislavában bemutatkozó látogatáson fogadta Alekszando* Botvint, a Szovjetunió rendki vilii és meghatalmazott cseh­szlovákiai nagykövetét. A szí­vélyes légkörben lezajlott ta lálkozón tájékoztatta a nagy­követet Szlovákia szocialista fejlesztésének sikereiről, a CSKP XV. és az SZLKP leg­utóbbi kongresszusán kitűzött feladatok teljesítéséről, vala­mint Szlovákia hozzájárulásá­ról a Szovjetunióval és a többi KGST-tagországgal való integrál ciós együttműködés fejleszté­séhez. A szovjet nagykövetet ezután Peter Colotka, a CSKP KB El­nökségének tagja, szlovák mi­niszterelnök fogadta bemutat­kozó látogatáson, A felek a sokoldalú csehszlovák--szovjet együttműködés további elme lyítéséről és szorosabbá tét^ léről tanácskoztak. Alekszandr Botvui Viliam SalgoviÉnál. az SZLKP KB El­nökségének tagjánál, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökénél is bemutatkozó látogatás tett SalgoviC elvtárs tájékoztatta őt arról a munkáról, amelyet a fejlett szocialista Társadalom építésének jelenlegi szakaszé ban a Szlovák' Nemzett Tanács végez. A szovjet nagykövet további bemutatkozó látogatásokat tett Miloslav Hruäkovičnál, a CSKP KB Elnöksége póttagjánál, az SZLKP KB titkáránál, továbbá Szlovákia és a nyugat sziova kiai kerület párt- és állami szerveinek más tisziségvisulőí nél. Elkísérte őt Vagyimi Sztye panuv, a Szovjetunió hrahsla vai főkonzulja. ^— —_ - — - ------­'V í-Í? ^J|| k f t < , < ; (ozef Lenárt előtár8 szívélyesen üdvözli vendéqét U. Koleráik *2 Kistinand, az Afganisztánt Né pi Demokratikus Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottsága nak tagja, az Afgán Forradalmi Tanács, elnöke, az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság mi. niszterelnök-lielyetteae vezetett. A tanácskozások végén a megbeszélések eredményeit rögzítő dokumentumokat írtak alá. Hinnék kapcsán a felek rá mutattak a sokoldalú csehszlo vák—algán együttműködés fej­lesztésének jelentőségére. Szul­tán Ah Kistmand nagyra érté­kelt« azi a baráti fogadtatást, amelyben csehszlovákiai látó gatásu során az afgán küldött íég részesült. Köszönetét mon­dott hazánknak azért az inter­nacionalista támogatásért ős se-' gítsógért, amelyet a nemzeti de mokrvatikus forradalom befeje réséhez és az ország gazdasági fejlesztéséhez nyújt az afgán népnek és törvényes képvise­lőinek I Folytatás a 2, oldalon I ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (ČSTK) — Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársa­sági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Nieolae Ceauses- cunaJk, a Hermán Kommunista Párt Központi Bizottsága főtit­kárának abból az alkalomból, hogy újraválasztották a Román Szocialista Köztársaság elnöké­vé LntMiuír Strougal szövetségi miniszterelnök táviratban kö- szönttitté Ilié Verdetset, a Ro­máit» Szocialista Köztársaság miniszterelnökét újraválasztása alkalmából, Bohuslav Cliňoupek üdvözlő táviratot küldött román kollé­gájának, Stefan Andreinek új­ra választása a 1 ka 1 mából. (CSTK) — Gustáv Húsúk köz­társasági elnök táviratban fe­jezte ki jókívánságait Abol Hagszau Haniszadrnak, az Iráni Iszlám Köztársaság elnökének a*, ország nemzeti ünnepe al­kalmából. Ugyanebből az alkalomból Aohualav Chňoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot kül­dött Stoadek Ghotbzadehnek, írán külügyminiszterének. 1980. április 1. KEDD BRATISLAVA • XXXI8I, ÉVFOLYAM 78. szám Ára 50 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom