Új Szó, 1980. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1980-01-02 / 1. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1980. január l SZERDA BRATISLAVA • XXXIil. ÉVFOLYAM 1. szám ára 50 fillér Jó munkával köszöntötték az új évet BIZALOMMAL ÉS OPTIMIZMUSSAL 13 OS TÁV HUSÁK ELVTÁRSNAK, A CSKP KB FŐTITKÁRÁNAK, A CSSZSZK ELEKÉNEK ÚJÉVI BESÄ Kedves polgártársuk, elvtársak! Engedjék meg, h<ogy Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Köz­ponti Bizottsága, a csehszlovák kormány nevé­ben és a saját nevemben a legsziwélyesebben üdvözöljem Önöket az új, az 1980. év küszöbén. Szívből jó egészséget, ntunkájukban sok sikert, nyugodt, békés életet, a magán- és a családi életben elégedettséget és boldogságot kívánok. Köszöntöm azokat a polgártársainkat is, akik a munkájukból eredő kötelességeiket a haaaa hatá­rain túl teljesítik. Újévi jókívánságainkat és elvtársi üdvözle­teinket küldjük barátainknak a Szovjetunióba és inás szocialista országokba. A szocializmus és a kommunizmus építésében új sikereket kívánunk nekik. Szívből köszöntjük a szocialista Csehszlo­vákia külföldi barátait, a világon minden haladó és békeszeretft embert, akikkel a tartós béké­ért és a társadalmi haladásért vívott közös küz­delem kapcsol össze. Kedves barátaim! Két év. egvszr*rsmind két évtized válaszlóvo- na lá n ma elgondolkodunk az eltelt év és a het­venes évek fejlődése felett; elgondolkodunk afe­lett is, hogy mit hoznak számunkra a nyolcva­nas évek. Az elmúlt tíz évben bonyolult, de sikeres utat tettünk meg. Utunk folyamán számos akadályt és problémát kellett leküzdenünk és megolda­nunk. Csehszlovákia Kommunista Pártja vezeté­sével, a Nemzeti Front szervezetei segítségével a csehszlovák nép nagy munkát végzett a haza felvirágoztatásáért, amire méltán lehet büszke. Teljes joggal kijelenthetjük, hogy az eltelt év­tizedben és a múlt évben is áltamnolgáraink mil­lióinak áldozatos munkája gyümölcsöző eredmé­nyeket hozott a CSKP XIV. és XV. kongresszusa határozatainak valóra váltása során. Megterem- féltük- népünk nyugodt életének és alkotó mun­kájának kedvező feltételeit. A legutóbbi tíz év folyamán több mint nyolc­van százai kkal gyarapítottuk az ipari termelés mennyiségét, átütően emeltük a mezőgazdaság és falvaink színvonalát. Tovább emelkedett a la­kosság mindegyik csoportiának élntszínvonala. Országunk jelentős előrehaladást ért el a tudo- mánv és a technika terén a mű velődé* és a kultúra fejlesztésében. Hazánk krónikájában jelentős helyet foglal­nak el a hetvenes évek nagy alkotásai. Az iparban, a kiizlekedésben és más ágazatok­ban számos jelentős tervet valósítottunk meg. Üzembe helyeztük hazánk első nukleáris erőmü­vét, a prágai metró első szakaszát, befejezés előtt áll a Prága és Bratislava közti autópálya; a nukleáris erőművek berendezéseinek gyártásá­ra modern gépipart s petrolkémiai ipart építet­tünk ki, nagy anyagi eszközöket fordítottunk a fűtőanyag- és enerpetikai b^zis megerősítésére, jelentős munkát végeztünk Prága, Bratislava és az észak-ns^horszáci kerület kiépítésén. Hazánk minden tálán fi? lakótelepek épültek, államunk lakosságának több mint egynegyede űi lakájok­ba költözött. Az állampolgárok igényeinek kie­légítését szolgálják az Aj létesítmények ezrei — iskolák, kórházak, üzletek siti. Szovjet tár­sával együtt az űrutazást tett az első csehszlo­vák állampolgár. Életünket sok áj. jelentős mű­alkotás gazdagítja. Népünk közös munkájának eredményei a szo­cialista rendszer támogatását, a társadalom szük­ségleteivel kapcsolatban tett rekesz és hazafias állásfoglalását fejezik ki. Ez egyszersmind a szo­cialista Csehszlovákia további fejlődésébe vetett biztonságérzet és bizalom forrása. Mindez létre­hozza a párt és a nép egységének, hazánk nem­zetei és nemzetiségei, valamennyi osztálya és rétege egységének megbízható alapját. Őszinte köszönetemet fejezem ki mindazok­nak, a munkásoknak, földműveseknek, értelmi­ségieknek, nőknek és fiataloknak, akik az ipar­ban, a mezőgazdaságban, az építkezéseken, a köz­lekedésben. a kereskedelemben, a szolgáltatások­ban, az egészségügyben, a tudományos intézmé­nyekben, az iskolaügyben, a nemzeti bizottságok­ban és a Nemzeti Front szervezeteiben jó, be­csületes munkájukkal, kezdeményező és felelős eljárásukkal elősegítették a tavalvi igényes fela­datok teljesítését. A pozitív eredményekről szólva hangsúlyozni kell, hogy főképpen a hetvenes évek közepétől ezek összekapcsolódnak azzal a szükségszerű­séggel, hogy kiegyenlítsük a világ gazdasági fej­lődésének gazdaságunkra gyakorolt kedvezőtlen hatását. Gazdaságunk fejlődését megnehezítő, terveink teljesítését befolyásoló különféle prob­lémákat, nehézségeket és fogyatékosságokat kel­lett leküzdenünk, s a jövőben az eddiginél még határozottabban kell leküzdenünk. Ezak okaival és orvoslásuk útjaival részletesen és nagyon kri­tikusan foglalkozott az elmúlt napokban a CSKP Központi Bizottságának 14. ülése, amely konkré­tan meghatározta, hogyan járjunk el a hatodik ötéves tervidőszak utolsó esztendeiében. Kiemel­te annak múlhatatlan szükségességét, hogy lé­nyegesen javítsuk munkánk minőségét és fokoz­zuk hatékonyságát, emeljük a tervezés és az irá­nyítás színvonalát, szilárdítsuk a munkafegyel­met, fokozzuk a gazdaságosságot, növeljük a személyes felelősséget, valamennyi szakaszon hathatósabban érvényesítsük a tudományos és a technikai kutatás eredményeit. Azt várjuk, hogy a Központi Bizottság alkotó módszerű, ig’nyes eljárása, a határozatok megvalósításának és el­lenőrzésének hangsúlyozása, a terv teljesítése érdekében minden szerv és szervezet egységes igyekezte, a dolgozók kezdeményezésének fej­lesztésére és a szükségleteik kielégítésire irá­nyuló gondoskodás érvényesülni fog a gazdaság és az egész társadalom valamennyi láncszemé­nek munkájában. Konkrét, igényes, reális, de nem könnyű cé­lok állnak előttünk, melyek teljesítésével tovább fejlesztjük országunkat azéri, hogy a jövőben is népünk boldog, virágzó hazája legyen. Ehhez megvannak a szükséges anyagi és társadalmi feltételeink. Ezért az új esztendőbe és az elkö­vetkező éyekbe aggodalom nélkül, bizalommal és optimizmussal tekinthet’“«k. (Folytatás a 2. oldalonf }CSTK| — Hazánkban számos munkahelyen az ünnepek alatt is szorgos munka folyt. A imúlt év utolsó kér napján több száz vasutas és rakodó- munkás dolgozott a zvoleni vas úti pályafőnnkség területén Csaknem 70 vasútállomáson va sárnap 1044 vagonba raktak be különféle árut és nyersanyagot Jó eredményeket értek el e té ren a harmaneci papírgyár, a füleki (Fiľakovo) bútorgyár, a diviakyi kő- és kavicsbánya és a Žiar nad Hronom-i alumínium* gyár dolgozói. Szilveszter nap­ján több mint ezer vagont raik taik meg különféle áruikkal. A szállíttató vállalatok jelentős mértékben elősegítették a vago­nok forgalmának meggyorsító sát. Vasárnap a pálya főnökség területén a kiürített vagonok szama 1163 volt, tegnapelőtt pe> dig mintegy 12Ó0. A haudlovái bánya dolgozói szil vesz térkői a reggeli óráik ban teljesítették a széntermelés tavalyi tervét összesen 1 mii lió 580 070 tonna szenet fejtet­tek. Az utolsó tonnáikat a?, éjjeli műszakban dolgozó munkacso­portok fejtették. A humennéi Chemlon válla­lat több mint 800 dolgozójáéi jeli műszakban munkával kö szöntötte az új esztendőt. Az ünnepek alatt naponta a valla lat. 2400 alkalmazottja dölgo zott. s több mint hatmillió ko róna érteikű árut termelt. A1 szüntelenül üzemelő részlegeik­ben elsősorban poliamid és po­liészterfonalat állítanak elő. A Sokolovi Barnaszénipari Konszern dolgozói is munkával töltötték december 31-ét. A szénfejtés tavalyi állami tervét már karácsony első napján tel­jesítették, sőt december 29-én a módosított tervet is, de a múlt év utolsó két napján azon fára­doztak, hogy 100 000 tonna sze­net' termeljenek 20 millió ton­nás tervükön felül. Megállás nélkül folyt a nyersvas-, az acél és a henge- reltáru termelése a múlt év utolsó két napján a Kelet-szlo­vákiai Vasműben. A vállalat dol­gozói vasárpap 2575 tonna hen- gereítárut indítottak útnak kül­fFoli/tatds a 2. oldalon/ ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (ČSTK) - Gustáv Musák köz­társasági »tiiök táviratban fa. jezte ki jókívánságait Dzsafar Mohammed Numeirl marsall­nak. a Szudánt Demokratikus Köztársaság elnökének az or­szág nemzeti ünnepe alkalmá­ból Ugyanebből az alkalomból ftohuslav Chöoupek külügymi. niszter üdvözlő táviratot kül* dőlt Mohit ni edd Mirghan! Szu­dánt külügyminiszternek. A demokratikus forradalom új szakasza Afganisztánban Együttes ülést tartott a forradalmi tanács és a kormány elnöksége 0 Az afgán kormány visszautasítja a nyugati reakciós erők rágolmait (ÜSTK) — Babrak Karma], az Afgán . Népi Demokratikus Párt Központi Bizottságának főtitká ra, az Afganisztáni Demokrati­kus Köztársaság Forradalmi Ta nácsának elnöke, miniszterei nők a fcabiUi rádióban ismertet­te kormányának új bel- és kül politikáját. Mindenekelőtt hang­súlyozta, hogy Afganisztán né pe az áprilisi nemzeti demokra­tikus forradalom új szakaszába lépett. Véget ért Amin uralma nak sötét korszaka, és ezt kö vetően az Afgán Népi Demok ratikus Párt vezette Nemzeti Front egységében a hadsereg vezetésével új forradalmi erők vették kezükbe a hatalmat, akik megvédik és továbbfej lesz riík az áprilisi forradalom ügyét. Szilárdan hiszünk abban —- hangoztatta többek között Ba lí­raik Karmai , hogy forradal­munk lekiizdi u jelenlegi nehéz ségeket, s végrehajtja történel­münk legjelentősebb változása­it. Öj. békés élet és alkotómun­ka, népünk szabadságának, egyenlőségének és függetlensé­gének, demokratikus fejlődésé­nek lehetőségeit hoztuk létre. Az új afgán párt- és államfő felhívta a többi mohamedán ha­zafit is, akik korábban külföld­re távoztak, hogy térjenek visz- sza hazájukba, és kapcsolódja­nak be az új építőmun'káhn. /Folytatás a 2. oldalon/ Kurt Waldheim ENSZ főtitkár Teheránban írón visszautas it ta a fenyegetés minden formáját (C'STK) — Az iráni—ameri­kai konfliktus az elmúlt év vé gén és az új esztendő első nap ja Lban sem rendeződött. Az iráni vezetés kitart elhatározá­sa mellett, hogy nem enged semmiféle fenyegetésnek, és csak akkor engedi szabadon m amerikai túszokat, ha Washing ton teljesíti az iráni kormány követeléséit a volt uralkodó ki a datásá m von a t kozó lag. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az eimúlt n&pokban amerikai kérésre több ízben is megvita­tott egy olyan határozatterve­zetet, amely gazdasági szank­ciókat helyezne kilátásba, amennyiben az iráni kormány nem engedi szabadon az ame­rikai túszokat. December 31-én jóváhagyott egy javaslatot, amely sajnálkozását fejezi ki a túszok további fogva tairtá sa fei'ett, és sürgeti a decem­ber 15-én hozott 457-es számú határozat végrehajtását, amely felszólította Iránt a túszok ki­szabé ditás ára. Eg v úttal feiszó-* Htja a világszervezet főtitká­rát, hogy fokozza erőfeszítéseit a Biztonsági Tanács határoza­tának érvénvre juttatásában, és január 7-ig tegyen jelentést, amennyiben add5g nem oldódik meg a vitatott kérdés. A Biztonsági Tanács említett határozata értelmében K»»rt Waldheim főtitkár tegnan Te-* heránba utazott hoerv szemé­lyesen járjon közbe az iráni kormányná'i rz amerikai dinio- maták szabadon bocsátása érde­kében. Waldheim először Pá­rizsba érkezett, ahol találkozott a francia külüevmtn’^tRrrel, és telefonon társ vált Giseard elnökkel is. Waldhe’m annak a meggyőződésének adott ktfeje-' zést, hogy útja sikeres lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom