Új Szó - Vasárnap, 1979. július-december (12. évfolyam, 26-52. szám)

1979-08-12 / 32. szám

1979. VIII. 12. Ha kimondom, hogy Csécs — (Ce- cejovce] akaratlanul is húsz évvel ez­előtti önmagámra gondolok; arra a hatéves gyerekre, aki Alsóláncon (Nisi­ns Lánec) a kertek alatt csörgedező Kánás-'patak partján/ ülve, órák hosz- szat tudta bámulni a szeme elé terülő Szepsi-síkságot. Akkor én még emele­tes házat nem láttam, kivéve azt a /magtárat, amelyet éppen akkor épí­tettek falunkban, a három évvel ez­előtt megalakult szövetkezetben. Jól­lehet az a magtár csak kétemeletnyi volt, de alacsony vályogiházakhoz szo­kott szememnek mégis szédületesen magasnak tűnt. Hát még a csécsi! Messziről látszott, hogy a miénknél is magasabb! Bevallom, a Kánás-patak mellett nemegyszer azon gondolkodtam: mi­lyen jő lenne elszökni, keresztülmen­ni a réteken, és közelről is megnézni azt a nagy épületet, s ha megenged­nék, felmenni a tetejére és onnan szétnézni... De nem volt hozzá mer- szeml Csécs a későbbiek során is gyakran szóba jött a családunkban és a falu­ban is. Persze, nem véletlenül, hiszen ott alakították meg a járás első szö­vetkezetét, s ez Csécset méltán az új élet példaképévé tetté. A bódva-völgyi emberek mindig is kíváncsi tekintettel fürkészték, hogy mi történik ott. Jó­magam inkább a mai Csécset ismerem, és ezért örültem, amikor feladatul kaptam, hogy ennek a falunak három­évtizedes történetét csokorba gyűjt­sem. DRINGUS IMRE MESÉLTE „Csécset a második világháború alatt teljesen szétlőtték, öt hétig állt itt a front. Ebben az időben elmene­kültem itthonról. Először - Pányban, majd Novácsúnyban bujkáltam. Mikor aztán minden elcsendesedett, én is ha­zajöttem. A felszabadulás után nálunk is megalakítottuk a Szlovák Földmű­vesek ‘Egységes Szövetkezetét. Én let­tem az elnöke. Mit tagadjam, nagyon nehezen kezdtünk lábra állni. Marha- állomány nem volt, mert elvitték a németek és a magyarok, nem maradt ló sem, ökör sem. A volt szepsi járás képviseletében ezért engem kétszer is elküldték Csehországba. Onnan hoz­tam marhákat és lovakat. Ezeket az­tán szétosztottuk a háborús károkat szenvedetteknek. Ekkor közösen még csak a papi és az „amerikás“ földeket műveltük. Meg kell hogy mondjam, a gazdálkodás nem ment olyan eredményesen, mint ahogy azt szerettük volna. Ezek a föl­dek akkoriban nagyon el voltak ha­nyagolva. Termővé tételükhöz sok munkára és áldozatra volt szükség. Jelentősebb változásokra 1949 előtt nem is került sor. Element Gottwald fellépése a IX. pártkongresszuson vi­szont minket is fellelkesített. Megbe­széltük, hogy felhagyunk a »jéesz- eszerrel« és megalakítjuk a szövetke­zetei. Az egész elindításában Csáji Lászlónak, falunk szülöttjének köszön­hetjük a legtöbbet, aki akkor a járási pártbizottságon dolgozott. Többször is felkeresett, elbeszélgettünk arról, hogy kikkel számolhatnánk az előké­szítő bizottságban. Alapos megfontolás után Rudik Györgyre, Weiszer Lászlóra, Zsupcsán Pálra, Laczko Jánosra és Pelegrin Elekre esett a választásunk. Igaz, Pe­legrin Elek az első összejövetelünkön nem volt jelen, de ennek ellenére úgy döntöttünk, őt választjuk meg az elő­készítő bizottság elnökévé. Ez az ösz- szejövetelünk — jól emlékszem rá — negyvenkilenc augusztus tizedikén volt. Az első népgyűlést augusztus tizen­ötödikén már meg is tarthattuk. A szónok Csáji László volt. Beszédével főleg a kis- és középparasztok körében aratott győzelmet. Aznap este huszon­hármán léptek be a szövetkezetbe. 1950-ben már 324 hektár szántónk és 150 hektár legelőnk volt. Kaptunk a járástól két traktort is, és igy az ősziek vetését már könnyebben végez­hettük, mint a magángazdák. Akkor úgy hittük, hogy ezután már minden jól fog menni, de mi történt? A nagy­gazdák szervezkedni kezdtek ellenünk. Mikor a földtani hivatal dolgozói a szövetkezet földjeit tagosítani kezdték és a magángazdák máshol kaptak föl­det, nyílt támadásba kezdtek. Megfe­nyegettek bennünket. A járási szer­vek ekkor kénytelenek voltak védel­mükre kelni. De a helyzet csak nem akart javulni. A kulákok megmaka­csolták magukat! Ősszel nem vetették be a földjeiket, s így később a tör­vény meghatározta beadási kötelezett­ségüknek sem tudtak eleget tenni. Ez természetesen bírósági eljárást ered­ményezett. Mikor aztán Lúciabányán elítélték őket, itthon a helyzet meg­változott! 1951-ben már a gazdák is jöttek. A szövetkezet megnőtt. Megválasztottuk az első vezetőséget is. Az elnök Pe­legrin Elek lett, az alelnök Kuzder István, a könyvelő Szaniszló Sándor, a raktárnok Szaniszló Ferenc, a gépe­sítő Szopko Imre volt. Három agro- nómust is megválasztottunk, Petrik István, Szekeres Pál, illetve Sz. Bartko Ferenc személyében. Azon az éven bú­zából 20, rozsból 12, cukorrépából 133, burgonyából pedig 60 mázsa termett hektáronként. Ezek még nem voltak jó eredmé­nyek, de a szövetkezet egyre erősö­dött. 1953-ban a kerületi aratóünne­pélyen meg is kaptuk a Győzelmes Február Efsz elnevezést, csakhogy ez-" után megint olyasmi történt, amit nem vártunk! Mikor Szaniszló Sándor berukkolt katonának és Pelegrin Elek megbetegedett, a szövetkezet irányítá­sa olyan ember kezére került, aki a nagygazdákkal tartott, és titokban el­határozták, hogy szétbomlasztják a közös gazdaságot. A tagok már hó­napok óta nem kaptak fizetést és lá- zongani kezdtek. Szerencsére idejében észrevettük, honnan fúj a szél, s a járási pártbizottság segítségével ren det teremtettünk.“ AZ ELSŐ TRAKTOROS EMLÉKEI „A mi családunk kálváriája Nyitrán kezdődött. Apámnak 18 ár földje volt ott. Azt eladta tizenkétezer koronáért, és itt. Csecsben négyezer koronáért 37 ár földet vett. Tizenhármán vol­tunk testvérek. Azt hitte, hogy jó üz­letet csinált. Fogta a népes családot és nagy reményekkel ide jött. Mégsem sikerült talpra állnunk. Itt öt ár föld még annyit sem termett, mint Nyitrán egy ár! Bizony, sokszor a mindennapi kenyérre sem jutott.-Ha azt mondom most magának, hogy nyomorogtunk, ezzel még nem is érzékeltettem az ak­kori állapotokat. Iskolába például nem járhattam. Dolgoznom kellett, hogy éhen ne hal­jak! Apámék Dórákhoz, egy itteni nagygazdához adtak szolgálni. Tizen­hét évig dolgoztam nála. Nehéz évek voltak azok. Mindent kellett csinál­nom: szántani, vetni, kapálni, aratni, csépelni. Már legény voltam, amikor megalakult a szövetkezet. A faluban ismertek, tudták, hogy proligyerek vagyok — és hát ügyes is. Gondolom, az első kéthengeras Zetort ezért bíz­ták a gondjaimra. Hej, micsoda öröm volt az akkor! Bár igaz, előfordult, hogy nem akart begyújtani, és ilyenkor — szégyen ide, szégyen oda — kénytelenek voltunk ökörrel behúzatni! Jaj, arról regényt lehetne írni, mi minden történt az alatt a tíz és fél év alatt, míg trakto- roskodtam... No, de hogy tovább mondjam — az ötvenes évek végén mégis úgy döntöt­tem, hogy otthagyom a szövetkezetét. Ügy láttam, hogy az a 300—400 koro­nás fizetés, amit akkoriban havonta keresni tudtam, kevés lesz ahhoz, hogy önálló életet kezdhessek, és ezért az iparban próbáltam szeren­csét. Tizenegy évet húztam le a kas­sai Kohóépítő Vállalatnál. Úthengerre! jártam. Nem volt az sem könnyebb munka, de jól megfizették. Volt, ami­kor 1500 méteres utat csináltunk, le a bányába... Negyvenéves voltam, amikor sike­rült annyi pénzt megtakarítanom, hogy vehettem egy házat és megnő­sülhettem. Ma már van egy nagylá­nyom és úgy érzem, mindent elértem, amit akartam. 1970-től nyugdíjas va­gyok, de naponta eljárok dolgozni a szövetkezetbe, mert jó az egészségem, sőt, ma ötször annyit keresek, mint amikor fiatal koromban itthagytam a gazdaságot! Tudja, ez a szövetkezet már évek óta igen jól halad. Most már olyan, mint egy gyár. Sok minden megváltozott itt. A falu is! Olyan, mint egy szép kis város. Jómódban él­nek az emberek, mindenük megvan. Őszintén mondom, hogy én, a hatvan­nyolc éves Dettersz Vidor most sze­retnék fiatal lenni, és biztos, hogy nem mennék máshova dolgozni!“ CSÁJI ISTVÁN ÍGY LÁTJA „A megpróbáltatásokból negyvenöt előtt a mi családunknak is bőven ki­jutott. Én, a nyolcadik gyerek — tí­zen voltunk testvérek — apámra már úgy emlékszem vissza, mint egy meg­tört, de úgy is napestig dolgozó öreg­emberre. aki Amerikában is szeren­csét próbált, csak hogy családjának jobb legyen a sorsa. A mi életünk szerencsére már másként alakult. Negyvennyolcban vonultam be katoná­nak. Míg ott voltam, Laci bátyámék itthon megalakították a szövetkezetét. Mikor aztán hazajöttem, szinte termé­szetes volt, hogy én is ide jöttem dől. gozní. Kezdetben, mint asztalosinas az épí­tőiparban dolgoztam. Ablakokat, ajtó­kat csináltam. Negyvenkilenc vége fe­lé aztán megalakítottam Csecsben az ifjúsági szervezetet. A háborús károk helyreállítására kiutalt pénzből a régi kocsma épületét is rendbe raktuk. Ez lett a szövetkezet irodája. Volt ebben még egy nagyobb szoba is, ahol mi, a falu proli fiataljai összejártunk ... ötvenkettő őszén féléves politikai tanfolyamra küldtek. Amikor végez­tem, a Jednota Fogyasztási Szövetkezet tornai központjába irányítottak, ahol rövid időn belül elnöknek neveztek ki. 1960-ig ezt a funkciót töltöttem be, de akkor engedve a hívásnak hazajöttem Csecsbe, hnb-titkárnak. Hatvankettőben újabb változás tör­tént. A járási pártbizottság vezetői az­zal állítottak be hozzám, hogy a bőd rogközi születésű Kovács Miklóstól vegyem át a szövetkezeti elnökséget. Nem akartam vállalni, de csak erős- ködtek. Azt mondták, olyan ember Kell a szövetkezet élére, aki ismeri ezt a falut, az itteni embereket. Min­den támogatást megadnak biztattak, csak vállaljam el. Tudtam, hogy ne­héz lesz, de nekivágtam. Legfontosabb tennivalónak a földek rendbe hozását tartottam, mert a csécsi határ bizony eléggé el volt hanyagolva. A vízlecsa- polást, a rekultivációt azelőtt meg sem kezdték. Hozzáláttunk hát a munká­hoz! Fokozatosan a földek humusztar talmát is megjavítottuk. Közben egye sültünk — előbb a szőlőskei, majd a pányi szövetkezettel. A talajjavító munkák elvégzése itt is ránk várt. Vi­szont, hogy érdemes volt rá időt és energiát fordítani, azt mi sem bizo­nyítja jobban, mint az, hogy ma már nekünk is sikerült 42 mázsás átlagos hektárhozamot elérni búzából, és az árpa is megadja a 40 mázsát. Az állattenyésztés fejlesztését az előbb elmondottakból adódóan csak később kezdhettük el. Szőlőskén 760 koca és 500 hízósertés számára még csak most épül a korszerű istálló, és itt Csecsben csak idén kezdjük meg egy korszerű 500-as tehénistálló fel­építését. A közellátásra tavaly is 5400 mázsa sertéshúst, 3800 mázsa marha­húst, 4 millió 700 ezer tojást tudtunk kitermelni. Szövetkezetünknek ma 408 dolgozója van, közülük 46-an középiskolai, 8-an főiskolai végzettségűek. A nyugdíjasok kivételével többi dolgozóink nagy ré­szének is megvan a szakképesítése. Sok fiatal dolgozik nálunk, munkaerő hiány nincs. Eddig 36 fiatal család számára építettünk üzemi lakásokat, s ahhoz is hozzájárultunk, hogy kor­szerű bölcsőde és óvoda épüljön a fa­iunkban. Azt nem mondom, hogy problémák, nehézségek olykor nálunk nem adódnak. Az ilyesmi mindenütt előfordul, ám az is tény, hogy a fej­lődés töretlen. Én hiszem, hogy mi öregebbek a fiatalokkal összefogva még tovább tudjuk tökéletesíteni szó cialista mezőgazdaságunkat. Talán még annyit, hogy öt évvel ezelőtt a bruttó mezőgazdasági termelésünk 23 millió korona volt, ma pedig mégha ladja az 56 milliót. No, és az sem le­becsülendő, hogy szövetkezetünk va gyoni értéke 160 millió korona.“ SZASZÁK GYÜRGY GAZDAG JÓZSEF felvételei Csakorba szedett emlékek «sncMiisn HMnttM inu i

Next

/
Oldalképek
Tartalom