Új Szó, 1979. október (32. évfolyam, 231-257. szám)

1979-10-01 / 231. szám, hétfő

Ünnepi gyűlések Megemlékeztek a duklai hadművelet 35. évfordulójáról (ČSTK) — Szilárd egységben n Szovjetunióval a beke és a szocializmus további győzelmé­ért — jelszó jegyében Kromé- ŕižben szombaton 50ü dolgozó és fiatal ünnepi nagygyűlésen vett részt a duklai hadművele­tek 35. évfordulója, valamint a fasizmus- • és a háborúellenes küzdelem hetének megnyitása alkalmából. Karol Neubert, a dél-morvaországi pártbizottság vezető titkára beszédében hang­súlyozta a duklai hadműveletek Jelentőségét. Szólt a szovjet nép hősiességéről, melynek fiai életüket áldozták Csehszlo­vákia szabadságáért, majd hang­súlyozta, hogy erről az áldozat­ról sohasem feledkezünk meg. A nagygyűlés résztvevői le­velet küldtek a CSKP Központi Bizottságának, és a második világháború veterán harcosai szovjet bizottságának. A leve­lekben többek között ígéretet tettek, hogy a csehszlovák— szovjet barátságot továbbra is fejleszteni és erősíteni fogják. Felszólították a világ valameny­nyi haladó erőit a békeharcra. A nagygyűlés résztvevői meg­koszorúzták Klement Gottwald, a vörös- katona szobrát és a két világháború áldozatainak emlékművét. • • • (ČSTK) — A kárpáti duklai hadműveletek 35. évfordulója alkalmából Žatecben is ünnepi gyűlést tartottak. A résztvevők megkoszorúzták a szovjet és a csehszlovák hősök emlékművét. Antonín Hrabec altábornagy, a csehszlovák néphadsereg poli­tikai főcsoportfőnöke beszédé­ben megemlékezett Ludvík Svo­boda hadseregtábornokról, a Csehszlovák Szocialista Köz társaság háromszoros hőséről, a Szovjetunió hőséről. Elmon­dotta, hogy Ludvík Svoboda ve­zetésével több ezer kilométer hosszú utat tettek meg a cseh­szlovák hadtest katonái a szov­jet hadsereg oldalán. Elmondot­ta a továbbiakban, hogy Cseh­szlovákia felszabadításáért 110 ezer szovjet és 6400 csehszlo­vák katona áldozta életét. A SZŐTTES SIKERE (Tudósítónktól) — A CSE­MADOK Központi Bizottságának RÖVIDEN ★ A kassai (Košice) Pavol Jozef Šafárik Egyetem prešovi Pedagógiai Fakultásának tudo­mányos tanácsa ünnepi ülésen emlékezett meg Kelet-Szlovákia pedagógiai főiskolája megala­kulásának 30. évfordulójáról. Az ülésen részt vett Michal Spak, e CSKP KB tagja, a p pe­šo vi járási pártbizottság veze­tő titkára, Michal Baran, a kassai egyetem rektora, a Szlo­vák Oktatási Minisztérium, az uzsgorodi egyetem, az Űstí nad Labem-i főiskola képvise­lői, valamint a tanszék tiszt­ségviselői.-Ar A Magyar Népköztársa­ságba utazott tegnap a Prágai Nemzeti Színház száz tagú együttese. A Fővárosi Operett- színházban előadja Örkény István „Macskajáték“ cíímű darabját, amelyet Prágában Székely Gábor imagyar rendező ■rendezett. A Prágai Nemzeti Színház drámai együttese im­már másodszor vendégszerepel Budapesté®. Első ízben 11 év­vel ezelőtt mutatkoztak be « magyar közönségnek. jr A bolgár kulturális mi­niszter meghívására tegnap tizenkét napos művészi turnéra Bulgáriába utazott a Martini Szlovák Nemzeti Felkelés Szín­ház kilencven tagú csoportja. Maxim Gorkij „Nyárspolgárok" és Peter Sevčovič „A parti“ című darabjait mutatják be. népművészeti együttese meg­alakulásának 10. évfordulója alkalmából ikét este szerepelt a bratislavai Üj Színpadon, szombaton a zsúfolásig meg­telt nézőtér előtt zömében a szlovákiai magyar folklórkincs- ből merítő Szerelmek és ná­szok című műsort mutatták be nagy sikerrel. Hosszan tartó vastaps köszönötötte a Tavasz­trilógia című, modern hangvé­telű produkciót is, amelyet elő­ször néhány hónappal ezelőtt mutattak be a Szlovák Nemzeti Felkelés tiszteletére. Tegnap este a Szőttes legsikeresebb számaiból összeállított műsort láthattuk. A közönség ezúttal is nagy elismerései fogadta a lelkes csoport teljesítményét és Quittner János koreográfiáit. KÖZ ÉLET — BVZEN ERBANNAK, a Cseh Nemzeti Tanács elnökének veze­tésével az NSZK-ba utazott a CSNT és a Sziivetségi Gyftlés képviselőinek küldöttsége. A Rii- zyuéi repülőtéren a küldöttség­től Oldŕich Voleník, a CSNT al­elnöke és más vezető tisztségvi­selők búcsúztak. A küldöttség as SPI) bajor tagozatának meg- hívására látogat az NSZK-ba. — SVÁCBOL tegnap ért vissza a Csehszlovák Békebizottság kül­döttsége, amely Antonín Stejskal- nak, a bizottság alelnökinek ve­zetésével részt vett Schafhausen- ben a nyilvános békegyfílésen. Csehszlovák szakszervezeti küldöttség Mongóliában Ft del Castro so jjtôkohlíer encíá] o AZ USA ÁLTAL KIROBBANTOTT ÁLVÁLSÁt VESZÉLYEZTETI A SALT—H-T (CSTK) — A Mongol Népköz- társaság Központi Szakszerve­zeti Tanácsának meghívására baráti látogatásra Ulánbátorba érkezett az a csehszlovák szak- szervezeti küldöttség, amelyet Karel Hoffmann, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Szak- szervezetek Központi Tanácsá­nak elnöke vezet. A mongol főváros repülőte­rén a küldöttséget Sampilyn Zsaluit Adzsav, az MNFP Poli­tikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Gombodzsavin Ucsirbat, az MNFP KB tagja, a Mongol Szakszervezetek Központi Ta­nácsának elnöke, valamint imás hivatalos személyiségek, köz­tük Zdenek Verner, hazánk mongóliai nagykövete fogadta. Zsivkov Vietnamban (ČSTK) — A Vietnami Szo­cialista Köztársaság, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság és a Kambodzsai Népi Köztár­saság legfelsőbb párt- és álla­mi szerveinek meghívására To­dor Zsivkov vezetésével bolgár (küldöttség tesz egyhetes hiva­talos baráti látogatást az emlí­tett országban. A hanoi replőíéren a küldött­séget Le Duan, a Vietnami KP KB főtitkára, Truong Ching, a VSZK Nemzetgyűlése állandó bizottságának elnöke, valamint más vezető személyiségek lo­ga diák. (ČSTK) — Fidel Castro, a Kubiii Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának eiső titká­ra, a Kubai Köztársaság Állam­tanácsának és Mimisztertanái csának elnöke, sajtókonferen­ciát rendezett a külföldi újság­írók számára. A kubai vezető élesen elítélte az Egyesült Ál­lamoknak a szovjet csapatok kubai jelenlétével kapcsolatban szított kampányát. Castro hangoztatta, hogy James Carter bejelentett be­szédével kapcsolatban néhány kérdést szeretne fe'itenni az USA elnökének. Nem Tudom, hogy Carter lesz-e olyan szí­ves, és válaszol-e rájuk — mondotta Castro, — úgy vé­lem azonban, hogy az Egye­sült Államok népének minden­képp feleletet kell adnia. Fő kérdésem a következő: Mióta tartózkodik az ún. katonai bri­gád Kubában? Véleményem szerint épp ez a probléma lé­nyege. Ezzel kapcsolatban sze­retnék kategorikus nyilatkoz*;- tó't tenni. Az, amit Önök or igádnak neveznek, ani pedig gyakorló- központnak, már 17 éve műkö­dik Kubában. Ezt *a katonai intézményt 1962-ben létesítet­ték. Erről tudott a CIA is, valamint Kennedy. Johnson. Nixon, Ford, és természetesen Carter is. Erről az intézmény­ről nem beszéltünk nyíltan, de nem is titkoltuk létezését. A kubai—USA kapcsolatok jelenlegi állásával kapcsolat­TANÁCSKOZIK A KAMBODZSAI EGYSÉGFRONT II. KONGRESSZUSA ban Castro kijelentette: Neans szabad elfelejteni, hogy már húsz éve vagyunk az Egyesült Államok célláblája és a blokád feltételei közt élünk. Tudjuk, hogy a kubai nép akaratával rllentétben az USA megszállva tartja hazánk területének egy részét és csapatokat, hadihajó­kat tart lenn a guantanamóí támaszponton. Ha már erről beszélünk, az. a véleményem, hogy Carternek nincs erkölcsi alapja a mos­tani probléma é létrehívására. Sőt, Carter erkölcsi kötelessé­ge, hogv kivonja az amerikai csapatokat Guantanámóból, mert a támaszpont léte tör­ve nyel lenes. A kubai szovjet katonai sze­mélyzet létszámával (kapcsolat­ban Castro megállapította, hogy az kisebb, mint a guan- tanámói támaszponton szolgá­latot te’jjesítő amerikai lenge- részgvalogosok száma. Az amerikai újságírók íöb- nek ikÓzott ezt a kérdést sze­gezték Ca s t rónak: Hog y am alakul az Ön véle mén ve sze­rint a kubai—szovjet Katona# jelenlét kérdése? Castro azt Jelelte: Gromiko szovjet kül­ügyminiszter néhány nappali ezelőtt kijelentete, hogy Car- ternek ’ie kell zárnia ezt az ügyet. Ügy velem, hogy ez ésszerű javaslat. A problémái az USA okozta, s miért kelle­je azt másnak megoldania? Sujat problémánk is vau elég. (ČSTK) — Phnom Penhben szombaton megkezdődött a Kambodzsai Egységfront II. kongresszusa. A fő politikai bev számolót Heng Samrin, a Front központi bizottságának elnö­ke, a Kambodzsai Népi Köztár­saság Népi Forradalmi Taná­csának elnöke terjesztette elő. A beszámoló kiemelte az egy­ségfront megalakításának je­lentőségét. Az ország egész területén megalakultak az államhatalmi szervek, sikeresen teljesítik a tömegszervezetek szervezeti megerősítését. A megdöntött rendszer romba döntötte az or­szág gazdaságát. Jelenleg Kambodzsa arra törekszik, hogy felújítsa a gazdasági életet, s mindenekelőtt élelmiszerrel lás­sa el a lakosságot — hangsú­lyozta Hang Samrin. A Kambodzsai Népi Köztár­saság aktívan járul hozzá Dél­kelet-Ázsia békéjének és biz- lonságánaik megszilá rd ításához. A szocialista országok támoga­Segédanyag a tanuláshoz MEGJELENTEK A PÁRTOKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KIADVÁNYOK K üszöbön az 1979—1980 as pártoktatási év. Ebből az alkalomból nemcsak az ok­tatók, hanem a hallgatók is ké­szülnek, tanulmányozzák a tan­tervet, beszerzik a szükséges irodalmat. A választék, éppen úgy, mint az elmúlt években, ez idén is kielégítő. A tananyag egy része már megjelent, a má­sik része a közeljövőben jele­nik meg. Az ez idei pártoktatáshoz szükséges segédanyag közül magyarul a napokban A CSKP gazdaságpolitikájának alapjai és A szocialista mezőgazdaság eredményei és távlatai a CSSZSZK-ban című művek hagyták el a nyomdát. A CSKP gazdaságpolitikájá­nak alapjai című munka a kö­zépfokú pártoktatásban részt vevő hallgatók számára készült tankönyv. A hat fejezetből álló és szerzői kollektíva által írt mű megismertet gazdaságpoliti­kánk alapjaival, fejlődésével és irányával, a csehszlovák nép­gazdaság tervszerű irányításá­nak rendszerével, a jelenleg ér­vényes tudományos-műszaki és beruházási politikával, valamint a foglalkoztatási, a bér- a pénz­ügyi és az árpolitikával. A kötet számos új megállapí­tást tartalmaz az 1968—69-es válság okairól, és a válságnak a gazdasági életben megnyilvá­nult káros hatásáról. Részlete­sen elemzi, hogy a problémák megoldását hogyan segítette elő a CSKP 1969 áprilisában megválasztott vezetősége, ho­gyan állt helyrď a párt vezető szerepe a gazdasági életben, és hogyan érvényesül a CSKP XIV. és XV. kongresszusának a gaz­dasági életre vonatkozó határo­zata. Az árrendszer ésszerűsítésé­nek jelenlegi feladataival fog­lalkozva kifejti, hogy az árak nemcsak a termelés és a ter­melő felhasználása folyamatára hatnak, hanem fontos szerepet töltenek be a végső fogyasz­tás, főleg a lakosság személyes fogyasztása terén is. A nagyke­reskedelmi és a fogyasztási árak hatékony irányítása és he­lves arányainak biztosítása ezért nemcsak a gazdaságirá­nyításnak, hanem a politikai irányításnak is fontos eleme. Az árpolitikának az árak szé­les körű társadalmi-politikai összefüggéseiből kell kiindulni, mert az árak problémakörében a szocialista állam alapvető gazdasági és politikai meggon­dolásai tükröződnek. A CSKP XV. kongresszusa az árpolitikával összefüggésben főleg két nagyjelentőségű fel­adatot tűzött ki. Az egyik: olyan árrendszert kell kialakí­tani, amely pontosan kifejezi a társadalmilag szükséges mun­karáfordítást, ugyanakkor egé­szében véve stabilizálni kell a nagykereskedelmi árak szintjét, keresve csökkentésének lehe­tőségeit. A másik: az árak ala­kulását következetesen irányí­tani kell, és az árakat aktívan fel kell használni a maximális gazdaságosság elvének érvé­nyesítésére, a műszaki fejlesz­tés ösztönzésére, a termelés minőségének javítására és haté­kony megújításának előmozdí­tására a népgazdasági terv cél­kitűzéseinek megfelelően. A tankönyv a CSKP gazdaság- politikáját sokrétűen megvilá­gítja és a témával összefüggő szinte valamennyi kérdésre vi­lágos, megbízható választ ad. tásának köszönhetően megerő­södött Kambodzsa nemzetközi helyzete, s idáig már 31 állam, illetve népi felszabadítási moz­galom ismerte el — állapította meg a kambodzsai állam- és kormányfő. Ismét Strauss a CSU elnöke (ČSTK) — Münchenben szom­baton befejeződött a CSU (két­napos kongresszusa. Mint isme­retes, Franz Josef Strauss. a CSU elnöke a nyugatnémet kle­rikális pártok elén áll, és 1980- ban az ellenzék jelöltjeként in­dul a kancellár választásokon. A (kongresszus ismét Franz Josef Strausst választotta meg a párt elnökévé. Strauss a kongresszuson mon­dott beszédében megjegyezte, hogy politikája a jövőben va­lamelyest mérsékeltebb lesz, alapvetően azonban továbbra is antikommunista .marad. A CSU kongresszusán részt vett Hermuth Kohl, a CSDU el- nötke is, aki felett Strauss a nyáron győzött a kancellárje­löltségért folytatott küzdelem­ben. Kohl ennek ellenére be­szédében a klerikális pártok „szolidaritásáról“ beszélt. PHOMV1HANE. a Laoszi Né­pi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának főtitkára, laoszi miniszterelnök, szovjetunióbeli látogatását befejezve szomba­ton hazautazott. A SZOVJET-KÍNAI tárgyalá­sokon részt vevő küldöttségeik vezetői, Leonyid lljicsov es Wang Jou ping külügyminisz­ter-helyettesek Moszkvabami részt vettek a KNK megalaku­lásának 30. évfordulója alkal­mából rendezett fogadáson. WASHINGTONBAN befejeződ­tek Carter amerikai és Portillo mexikói elnök kétnapos megbe­szélése. A tárgyalások befejez­tével kiadott közös nyilatkozat megállapítja, hogy a két fél a kölcsönös kapcsolatokról és egyéb kérdéseikről tárgyait. FRANCISKO MACIAS NGUE* MÁT, Egyenlítői Guinea volt diktátorát és hat munkatársát kivégezték a malabói börtön­ben. Maciast szombaton ítélie halálra egy rendkívüli biróság. BEFEJEZŐDÖTT AZ ÁLTALÁNOS POLITIKAI VITA ELSŐ HETE A szocialista mezőgazda- ság eredményei és táv­latai a CSSZSZK-ban című ki­advány a Szocialista társadal­munk fejlődésének időszerű kérdéseit tanulmányozó alaku­lat első témájához kapcsolódó tananyag. Bár jóval kisebb ter­jedelmű, mint az előbb ismer­tetett tankönyv, és nem is olyan igénnyel íródott, mint az, a brosúra szintén fontos segéd­anyag. Áttekinti a csehszlovák szocialista mezőgazdaság fejlő­dését, és részletesen elemzi, hogy a CSKP KB 13. ülésének határozata szellemében milyen feladatok várnak a pártszerve­zetekre és a mezőgazdaságra a jelenlegi időszakban. (zsa) (Folytatás az 1. oldalról) megbeszéléseket folytatott Fé­léké Gedle-Giorgisz etióp kül­ügyminiszterrel. A találkozón véleményt cseréltek a csehszlo­vák—etióp kapcsolatok állásá­ról, valamint Mengišzlu Haile Mariam csehszlovákiai látoga­tásának eredményeiről. Ezzel kapcsolatban nagyra értékel­ték a kölcsönös politikai, gaz­dasági és kulturális kapcsola­tok fejlődését. Bohuslav Chňoupek New Yorkban találkozott Christoph van dér Klaaw holland kül­ügyminiszterrel is. A konstruk­tív légkörben lezajlott megbe­szélésen a két ország kapcso­latait érintő kérdéseikről foly­tattak eszmecserét. Bohuslav Chňoupek cseh­szlovák külügyminiszter vasár­nap New Yorkban eszmecserét folytatott Stefan Andrei román külügyminiszterrel. Elvtársi beszélgetés során a kétoldalú kapcsolatokról, néhány nem­zetközi kérdésről és a közgyű­léssel kapcsolatos problémáik­ról tárgyaltak. Külügyminiszterünk találko­zott Mudar Badran Jordan miniszterelnökkel és külügymi­niszterrel is. Andrej Gromiko, szovjet kül­ügyminiszter, aki a szovjet kül­döttséget vezette az ENSZ köz­gyűlés 34. ülésszakán, szom­baton visszatért Moszkvába. Cederabal—Corvalan találkozó (ČSTK) — Lnis Corvalan, a Chilei KP főtitkára, aki mongó­liai látogatáson tartózkodik, Ulánbátorban találkozott Jumd- zsagin Cedenballal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkárával, a Nagy Mongol Népi Hural elnö­kével. A mor\gol vezetők vacsorát adtak a Chilei Kommunista Párt főtitkárának tiszteletére. Corva- ian a vacsorán hangsúlyozta, hogy a reakciós rezsim, annak ellenére, hogy már hat éve lé­tezik, Chile történelmében csaik átmeneti jelenség. 1979. X 1.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom