Új Szó, 1979. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-19 / 142. szám, kedd

nika M t mm 9 m v-X'Hí hír mozaik A NAP kel — Nyugat-Szlovákla: 4.48, nyugszik: 20.57 Közép-Szlovákia: 4.40, nyugszik: 20.49 Kelet Szlovákia: 4.32, nyugszilk: 20.41 óraikor. A HOLD kel — 1.56, nyugszik: 15.15 órakor. Névnapjukon szeretettel köszöntjük GYÁRFÁS és ALFRÉD nevű kedves olvasóinkat 9 1034-ben született Edgar DE* GAS, francia festő és grafikus (•J-1917) • 1869 ben született Ve­ra Ignatyevna MUHINA, szovjet szobrászművész, a szocialista reá* lista monumentális szobrászat je­lentős képviselője ( + 19531 3 1899-ben született George CALI* NESCU, román regényíró, élbe* szélű és irodalomtörténész # 1904-ben született Aloys SKOU- MAL, cseli író és műfordító. Felhős iiiő, helyenként, főkép­pen Szlovákia déli részén, kisebb eső. Napközben részben felsza.ka doztk a felhőzet. Várható legma­gasabb hőmérséklet 2.1—25 fák Időnként kissé megélénkülő gyeit' ge északi szél. Előrejelzés 1979, júniuH 19-f«! Bratislava: 810, árad, Medveďov: 435, árad, Komárno: 410, árad, Štúrovo: 380, árad A HISZÉKENYSÉG VÁM SZEDŐI Még meg sem kezdődőit tel jes gőzzel az idegenforgalmi Idény, árnyoldalai máris ta­pasztalhatók. Egyes emberek külföldi valutát vásárolnak tu­ristáktól és spekulánsoktól, né­ha azonban nagyon pórul jár­nak. Tavaly Szlovákiában pél­dául 51 esetben adtak el ha­mis pénzt. Nem minden külföldi azért érkezik hazánkba, hogy megte­kintse országunk szépségeit, Feltehetően nem ilyen külföl­ditől vásárolta az elmúlt na­pokban Ján O. rimaszombati (Rimavská Sobota) lakos azt a •100 dollárost, amelyet városá­ban akart beváltani. A bank dolgozóinak a pénz hamisít­ványnak tűnt, ezért a bankje­gyet vizsgálat céljából Prágá­ba küldték, ahol valóban meg­állapították, hogy hamisítvány. Az utóbbi időben Szlovákiá­ban főként hamis 50 dolláro­sok tűntek fel. A Dolný Ku- bín-i járásban levő trstenái ha­tárátkelőhelyen ilyen bankje­gyeket adtak el olasz turisták. Az 50 dollárosokról Bratislavá­ban állapították meg, hogy ha­misak. A Banská Bystrica-i TUZEX- boltban akart elkölteni Jozef B. 27 éves Žiar nad Hronom-i lakos 50 dollárt. Ez a pénz ís hamis volt, Jozef B. a bankje­gyet még márciusban vásárolta ismeretlen személytől 1000 ko­ronáért. Hangsúl/óznunk kell, hogy Ilyen esetekben a vásárlók tör­vénysértést követnek el a de­vizatörvény megszegése miatt, és ezenkívül ráfizetnek a bolt­ra, mert veszteségüket senki sem téríti meg. Éppen ezért, ha valaki külföldi valutát kínál eladásra, idejében jelenteni kell az esetet a rendőrségnek. ■ Massachusetts amerikai államban tegnap éjszaka sűrű ködben lezuhant egy kétmoto- ros lökhajtásos repülőgép. Egy ember meghalt, nyolc sérülést szenvedett, egy személynek nyoma veszett. Oj sorozat az Oj Sző vasárnapi számaiban SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIBAFELISMERÉSE ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁSA A motorizmus gyors ütemű fejlődése, az autópark roha­mos növekedése szükségessé teszi az autósok műszaki isme­reteinek gyarapítását. A gya­korlat bizonyítja, hogy aki nem rendelkezik a legalapvetőbb el­méleti ós gyakorlati ismeretek­kel, gyakran kényszerpihenőre van ítélve. A legfontosabb mű­szaki ismeretek birtokában kel­lemesebb az autózás, nagyobb a tulajdonos biztonságérzete, s ami a leglényegesebb: könnyeb­ben felismeri az előforduló hi­bát, és ezek nagy részét a hely­színen — utazás közben is — ki tudja küszöbölni. Ehhez — az ismeretek megszerzéséhez — kíván szerkesztőségünk hoz­zájárulni azzal, hogy az Oj Szó vasárnapi kiadásának autósok- motorosok rovatában július 1- től újabb sorozatot indít „Sze­mélygépkocsik hibafelismerése és helyszíni javítása“ címmel. Mészáros Ferenc — a budapes­ti Műszaki Könyvkiadóban azo­nos címmel megjelent nagy si­kerű könyv szerzője — azokat a műveleteket ismerteti, ame­lyek kellő elméleti és csekély gyakorlati ismeret elsajátításá­val megoldhatók. A könyv — amelyet kisebb kihagyásokkal és módosításokkal több folyta­tásban közlünk —, útmutatást ni a hibák megelőzésére és * karbantartásra vonatkozóan is. A váratlan gépkocsi meghibáso­dások elkerülésének legjobb módszere ugyanis a rendszeres karbantartás és a vizsgálatok elvégzése. Ettől függetlenül még előfordulhatnak ugyan üzemza­varok, de rendszeres vizsgála­tokkal a hibaelőfordulások szá­mát le tudjuk csökkenteni. A sorozattal az a célunk — amint azt a szerző a könyv előszavá­ban is írja —, hogy útmutatást adjunk a meghibásodások je­lenségeihez és azok elhárítá­sához, illetve a legfontosabb szerkezeti egységek vizsgálati rendszerére, a lehetséges beál­lítások elvégzésére vonatko­zóan. A sorozatot főként autósolva- sóink — az autósiskolák és az auto-moto klubok — figyelmé­be ajánljuk annak reményében, hogy megfelelő visszhangra ta­lál, s általában minden olva­sónknak — hiszen napjainkban valamilyen módon csaknem mindenki kapcsolatban van az autóval — hasznos szolgálatot teszünk. Felhívjuk a sorozat iránt ér deklődö olvasók figyelmét, hogy — július 1-től kezdődő en — biztosítsák maguknak folyamatosan az Üj Szó vasár­napi számait iksl MÁSODIK FÉLIDŐ Tudósítónk jelenti a prágai televíziós fesztiválról Túl vagyunk az első félidőn, sőt, holnap délben már az utol­só versenyműsort vetítik, de ed­dig kevés kiemelkedő, művészi szempontból értékes, új televí­ziós törekvéseket is felmutat­ható alkotásokat láttunk, leg­alábbis a drámai művek kate­góriájában. Jobb képet mutat­nak a zenés műsorok, mintha ezek rendezői eredményeseb­ben használnák ki a technika kínálta lehetőségeket. Persze, korai lenne még végső véle­mény! mondani, hiszen hátra van még néhány színvonalas, nak ígérkező műsor. Tegnap délelőtt Puszta udvar címmel mutatták be a csehszlo­vák verseny filmet, melyet And­rej Chudoba novellájából és forgatókönyve nyomán Mariin Tapák érdemes művész rende­zett, Magda Vášáryovával és Michal Dočolumanskýval a fő­szerepben. Rendkívül nagy ér­deklődés kísérte a BBC zené­ben bővelkedő filmjét, mely a Beatles-egyuttes történetét ele­venítette föl. Eddig kilenc sajtóértekezle tét rendeztek a fesztivál szín­helyén, az egyes tévétársasá gok képviselői, valamint alko tók, szereplők találkoztak az újságírókkal, egyúttal kitelje sítvén a fesztivál jelszavát: A képernyő szolgálja a megisme rés és a nemzetek közti ba­rátság eszméjét (hrj (Tudósítónktól | — E hónap 21 én összeül a SzOoválk Nem. zeü Tanács. Az ülés napirend jén két fő pont szerepel: meg vitatja a szlovák kormányműik az anyákról és gyermeke,kitől való gondoskodásról szóló je­lentését, továbbá az SZSZK 1978-as zárszámadási javas­latát. F. m ni M A pIzeni J. K. Tyl Színház együttese az NDK-beli Gera testvérvárosba utazott, ahol be­mutatja a Julietta című operát, melynek szerzője Bohuslav Martinu. Az együttes a cseh­szlovák kulturális napok kere­tében utazott háromnapos kör­útra ai. NDK-ba. ä Pavel Jonáš, a Szövetkeze­ti Földművesek Szövetsége Központi Bizottságának elnöke Prágában tegnap fogadta a me­zőgazdasági szövetkezetek ja­pán központi szövetségének ki­lenctagú küldöttségét. Pavel Jónás a japán vendégeket tá­jékoztatta hazánk szövetkezeti mozgalmának kezdeti éveiről, fejlődéséről és sikereiről. S Jaroslav Kožešnik, a Csehszlovák Tudományos Aka­démia elnöke és Hana Ružičko­vá, az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezete Köz­ponti Bizottságának elnöke teg­nap Prágában a CSTA három munkahelye és 15 munkacso­portja képviselőinek átadta a szövetségi kormány és az SZKT díszoklevelét. Ezenkívül a szo­cialista munkabrígád arany fo­kozatát adományozták a CSTA Geológiai és Geotechnikai In­tézete négy munkatársának, a szocialista munkaverseny győz­tese jelvényt pedig az akadé­mia további 43 munkatársának. Az ukrajnai Dnyepropet- rovszkban a gépipari üzem dol­gozói befejezték azt a 62 nagy teljesítményű mezőgazdasági traktort, amelyet amerikai far­merek rendeltek. A traktorok iránt a nagy érdeklődést a gé pék megbízhatósága, egyszerű karbantartási módja, jól felsze­relt kényelmes kabinja keltette fel. A JLJMZ típusú traktorokat több nemzetközi kiállításon, nagyvásáron bemutatták. ■ Kaliforniában, Sierra hegyeiben baleset vada Ne ért ÚJ BÉLYEGEK Mi Hol ^ Mikor " BRATISLAVA ® DUKLA: Blokád, 1, és 2. rész (szovjet) 15.30, L8, 20.30 ® HVIEZDA: Sasok h padláson (ju­goszláv) 15.30, 1(8, 20.30 ®» HVIEZDA — KERTMOZI: Sasok a padláson (jugoszláv) 21 # MET­ROPOL: Közeli távolságok (szlo­vák) 15.30, 18 , 20.30 # MIER A bátyám minden pénzt megér (cseh) 18, 20.30 9 PALACE: Ma rusia köz.ség bizonyítéka (mext kói) 17.30, 31 $ POHRANlCNlK- GömbvMlám (cseh) 14.30, 17, 19.30 9 PR.A ma Kalandok S«da»r- Cityben | román. 1 11, L3.30, 16, 18.30, 21 # SLOVAN Pántéi ej (bolgár) 15.30. 18. 20 30 KOŠICE '# DRUŽBA: Boldogság reggelig (cseh) # PARTIZÁN Életesély (francia) # SLOVAN: Halálfal (cseh; % TATRA Elkárhozott lelkek (bolgár) 9 OlSMEV: Négy percért négy milliárd (olasz) # SZABADTÁRI MOZI A stadion őrültté: (francia). ;© SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ TravlaWi f.119 JUJ # HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ Hangverseny Szent Ovi tíus napjára (19.301 s® KIS S7.IN PÁD Ádám e,s Fvvi ■ 19.30) 41 Ő| SZÍNPAD Népünnepély (1<9 101 & STÚDIÓ SZÍNPAD: Nincs ílőadás # IRODALMI SZÍNPAD A grófnő es a gyalogosMszt (19.30) # KO ŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ Carmen (191 # MATESZ' (Dunasaerdaliely — Dunajská Streda) A beszélő köntös (19.301 # TH/U.I/V Szün­nap BRATISLAVA (njagyar »«lás a 295,3 méteres hullámon |: 8 00' Hírek időjárás. 010 Reggeli ze ne. 8.25 Sport u.; Kutast ka (ism. | ti.55 Hírek. UJ 08 iskolások mü sora 12.00' Hírek 12.10: Rádió egyetem i ism i íz 45: Táiucz'ene li2.55 Szemelvények a aa.pl ;ai tóból 14.00' Barangolás Zeneor­szágban műsora llŕVklrl ľ ism ! L4.30 17 *MJ Iskolások Napi kró 8.SS. .9.80: 9.20: 3RATISI.AVA Hiruk | s* | IS>kolatéve |sz I Darlo Fo Fiaetini nem fog­na,k Tévé(áték (sz I (ism.) 10 58 A tengerszemeik hazájában, Kisfilm 10.3Í: \ rendőrség nyomoz fsa.) (is.m | 11.80: Riportfilui úgy Ideológiai értekezletről li.25: Antit már Vf>ru« megutmo a ott (az-1 12.20.: Hírek 15.58 sík O'Iiíí teve 18.25: Hírek 16.40: Könnyűzenei műsor 16.50: Az ateizmus időszerű kér­dései 17.25: Kelet-szlovákiai híradó 17.55: Autósok, motorosok. Maga­zin 18.25: Ernest Bielik, az SZNP résztvevője. Portré 18.40; Esti mese (sz.) 18.50: Időjárásjelentés 19.00: Tv-híradó (sz.) 19.30: Bertalan-napi vásár. NDK tévéjáték (sz.) 21.05: A trenčíni TOS vállalat 9** portja 21.30; Tv-híradó 22.00: Tévéfesztlváli krónika (sz.) 22.15: Rodrigo Joaquin: Conciert« de Aranjuez. Hangverseny- műsor, felvételről (sz,) 22.45: Hírek (sz.) 11. műsor 17.30: Hírek 17.45: Szakmunkástanulók műsora (sz.) 10.15: Az ifjúsági zenei '"stúdió műsora A fiatalok tévéklubja 18.45: Ifjú szemmel. Magazin 19.25; Világjáró honfitársaink 19.55; Ahogyan embertársainkkal szemben viselkedünk 20.35: A motorsportról 21.15: Férfi kosárlabda EB. Közve­títés Torinóból (sz.) 22.45; Tv-híradó (sz.) 23.15: II Plsanello. Dokumentum- film (sz.) BUDAPEST 8.59: rév ét or na (sz | (ism^) 9.05. Iskola tévé 11.50: Óvodások filmműsora: 1 Mackó Misi Mexikóban, Lengyel bábfilmsorozat - (sz.) [ism ) 2. Vörös és kék. Angoii Mim sorodat (sz.) (ism,) 12.10. Csata tekete-fehérben. Sakk- műsor gyerekeknek (Ism,) 16.35: Iskola tévé 17.13: Hírek 17 20; A XIX miskolci filmfí>9fctt> vél díjnyertes fMmjaHÍftl 1. Csiki-csuki 2. Privát történelem ia 10; Arcélek a közéletből Aki a nyugdíjaikat ín téizJ Rí porifilm 1.8.45; Reklámmiísor 18.30: Olimpia 1960 Riponfrmňsor (sz.) 19.05: Lengyelország és a KGST, i\ Horizont szerkesztőség mŰSOOTd (sz.) 19.38: Staféta. Tíz pexc iíjúsáft 19.40 Villanófény 19.55 Reklámműsor 20,85: Est! mese 28.28 Tévétorna (sz.) 28, í0; Tv-híradó !.«z. j 2180 Az Onedln család Angol tévéfilmsorozat. 25, rés«{ Gyertyacsonk (sz.) 21.58; Said Álam földje. Rípotf- ílilm Afganisztáinról (•«*.') 22.S8, Filmszem (sz.) 23.20. Tv híradó 3 (sz 1 23 40 Tv Tükör H. indüW)' 21.00; Telesport: L. Férfi kiosárliabda EB, Közvetítés Torlnüböl («z ) 2 Ifjúsági súlyemelő EB- VB (sz.) , Közben: 21.55; Tv híradó t (sz ) 23.10; Reklámműsor 23.25. Dzseisszpódium. Közreműkö­dik a Kőszegi-együttes (sx l ((Műsorváltozás lehetséges!) egy személyszállító autóbuszt, s ennek következtében 25 uta­sa súlyos sérülést szenvedett, A szerencsétlenség oka a sűrű havazas volt, amely váratlanul érte a vidék lakosságát. ■ Véget ért vasárnap a len^ gyelországi Lubtinban a 13, nemzetközi turista barátsági találkozó, amelyen Lengyelor-' szágból, Csehszlovákiából, az NDK-ból, Magyarországról ós a Szovjetunióból összesen 15U0 turistacsoport vett részt, Az ak­ció célja, melyet első ízben 1966-ban rendeztek meg, a tu­ristaszervezetek közti barátság megerősítése. \7. MMBKUt ÉS AZ feLKTKORNVEZET A Szövetségi Távközlést Minisztérium június 22-én négy címletből álló alkalmi bélyegsort bocsát kJ ďr UNESCO környezetvédelmi programjának tvéps'/.erűsíté sére Az ogves címiletek tematikája 80 fillér egészséges és tönkretett torméscset 1.80 korona: tiszta és szennyezett folyó 3.80 korona tls/.ta és szennyezett városi légkör 1.— korona, egészséges és elpusztított rétek A bélyegek metszeteit Jósét Llesier professzor, fes töművész tervei alapján Josef Heréik, Jan Mráček, Milos Ondráček és Jindra-Schmidt grafikusművészek készítették. A kibocsátás napján a posta két első- napi borítékot és alkalmi bélyegzést is kiad. A bé­lyegeken és az elsőnapi borítékokon olvasható az UNESCO felírása, illetve az Ember és az életkörnye- ínit |eilszó in^ol rövidítésé (MAB — UNESCO). (sí Kiadjo Szlovűklo Kommunista Púrtjo Központi Bizottsága. Szerkeszti o szerkesztő bizottsekj Főszerkesztő Dr. Rahay Zoltűo CSc. Helyette- főszerkesztők- Szorko Istvőn és Csető János. Szerkesztőség: 893 38 Brotlslovo, Gorkého 10. Teleíon: 309, 331-252, 33? 301, föszerkcisztő- 532 20 szerke* ^tőségi titkárság: 550 18 sportrovat: 505-29 gazdasági ögyek: 506-39. Tővtrő: 092308 Provdo — Kiodóvöllalot Brotlslovo, Vo'gogrodskó 8. Nyomjo o Provdo c. SZLKP nyomdavállolato — Provdo Nyomdaüzeme. Bratislava. Štúrove 4. Magánszemélyek o következő elmen adhatják (el hirdetéseiket: 893 39 Brotlslovo, Jitáskovo 5 toiufon 577-10 , 53." B4 A szocialisto kozüietek c hirdetéseket erre o elmra t j jo ni* küldjék: 893 38 Brotlslovo Vajanského nábre?l8 15., II. emelet, te.eion: 551-83, 544 51 At Oj Szé előfizetés. di|0 hovonto — o vosárnopi számmal -sgytitt — 14,70 korona, inuex. UH U| Sző vasárnapi számának külön előfizetése negyedévenként 13 korona. Terjeszti; o Postai Hlrlopsíolgdlot. Előfizetéseket elfogod minden postai kézbesítő. Külföldi meg* rendelések: PNS — Ostredná expedíció o dovo* tlaCe, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6. * SÚTI roglsztrációs száma 5/2, ­Keli ti, \m. VI. 19. Őszéül az SZNT

Next

/
Oldalképek
Tartalom