Új Szó, 1979. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-20 / 143. szám, szerda

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYEgOLJETEKt SZLOVÁKIA KOMMUN PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. június 20. SZERDA BRATISLAVA m XXXJS ÉVFOLYAM 143,. szám Ara 50 fillér Nagy erőforrásunk A dolgozók alkotó kezdeményezése, amely mindenekelőtt a kötelezettségvállalási mozgalmakban és a szocialista mun* kaversenyben nyilvánul meg, gazdasági feladataink teljed késének nagyon fontos előmozdítója. Ereje kifejezően nyilvá­nult meg az idén is. Az év első heteiben a szélsőséges idő­járás okozta energiaellátási nehézségek következtében kelet­kezett termeléskiesés pótlására a CSKP Központi Bizottságnak felhívására a munkahelyeken országszerte nekigyürköztek a dolgozók, hogy a lehető leggyorsabban egyensúlyba hozzák a tervfeladatok teljesítését. Hatalmas erőfeszítést igénylu munka vállalását jelentette ez, hiszen szinte minden munkaszakaszon jelentős volt a ter­meléskiesés. Csupán a közép-szlovákiai kerületben elérte az egymilliárd korona értéket. Ismét megmutatkozott azonban, hogy a nehézségek megsokszorozzák az öutudatos dolgozók­nak a leküzdésükre irányuló igyekezetét. A Szlovák Nemzeti Felkelés 35. évfordulója tiszteletére az említett kerületben például már január végén kötelezettségvállalási mozgalom indult valamennyi munkahelyen azzal a céllal, bogy a tenne iéskiesést az első félév végéig pótolják, A pártszervezetek széles körű mozgósító munkájával, a kommunisták példamu­tatásával eredményes küzdelem kezdődött a kitűzött cél el. éréséért. Hasonlóképpen volt ez a többi kerületben is. A fo­kozott aktivitás, az áldozatos igyekezet már számos sikert hozott. A Szlovák Statisztikai Hivatal a tervfeladatok ez évi öt hónapi teljesítéséről kiadott jelentésében többek között megemlít!, bogy a januári termeléskiesést már teljes egészé­ben pótolták a ruha-, a nyomda-, az élelmiszeripari üzemek, a szénbányák, a gáz- és hőtermelö, valamint az energetika- npari és a színesfém-kohászati vállalatok, A központilag irá­nyított ipari vállalatok a bruttó termelési tervet öt hónap alatt 98,7 százalékra teljesítették, miközben a termelés meny. nyisége a múlt év azonos időszakához viszonyítva 3,5 száza­lékkal gyarapodott. Nem kétséges, hogy sok áldozatvállalást, rendkívüli erő­feszítést igényelt és igényel a dolgozóktól a tervben kitű­zött — az állampolgárok életszínvonalának fejlesztését meg­alapozó — tervfeladatok hiánytalan teljesítése, Kppen ezért mindenütt szüntelenül biztosítani kell annak feltételeit, hogy a dolgozók szocialista kötelezettségvállalási mozgalma, mun­kaversenye tényleg betöltse szerepét, teljes mértékben elő­segítse a gazdasági feladatok teljesítését, illetve túlteljesí­tését. Gondolunk Itt egyrészt a helyes irányításra, egyebek között annak biztosítására, hogy a mennyiségi tervmutatók teljesítésén kívül a termékválaszték, a termékek összetétele, minősége, valamint a termelés hatékonysága tervmutatóinak valóra váltására is összpontosítsa a dolgozók kezdeményezé­sét, igyekezetét. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire káros a helyenként még miudig felbukkanó formalizmus a munkaversenyben és a kötelezettségek vállalásában. Az álta­lános kötelezettségek vállalása, a semmitmondó felajánlások bénítóan hatnak a dolgozók aktivitásának fejlesztésére, ha­tástalanná teszik a munkaversenyt. Nagy felelősség hárul a szocialista munkaverseny szerve- nőire, hiszen tevékenységüktől mérhetetlen erőforrás, a dol­gozók alkotó kezdeményezésének, aktivitásának helyes kihasz­nálása függ. Szüntelenül szem előtt kell tartaniuk a lenini alapelvek érvényesítését, biztosítaniuk kell a verseny nyilvá­nosságát, az eredmények értékelését és összehasonlítását, a haladó munkamódszerek, az újítási javaslatok érvényesítését, az elvtársi együttműködést, a kölcsönös segítségnyújtást, va­lamint a jó tapasztalatok terjesztését. Gyakori jelenség a munkahelyeken, hogy a munkaszervezés, az irányítás fogyaté­kosságai akadályozzák a munkakezdeményezés kibontakozá­sát, a dolgozók értékes kötelezettségvállalásainak megvalósí­tását, sőt eleve lehetetlenné teszik a tervi'eladatok teljesí­tésére, illetve túlteljesítésére, a termelés minőségének javí­tására, gazdaságosságának fokozására irányuló reális felaján­lások vállalását. A párt- és a szakszervezetek, valamint a gazdasági veze­tőség fontos feladata, kötelessége a dolgozók munkakezde ményezése fejlesztésének útjában álló akadályok elhárítása, a szocialista kötelezettségvállalási mozgalom és a munkaver­seny zavartalan fejlődésének biztosítása. A párttagkönyvek kicserélésével kapcsolatban sorra kerülő beszélgetések lehe­tőséget nyújtanak arra is, hogy foglalkozzanak a kommunis­ták, a gazdasági vezetők ez irányú feladatainak, kötelessé­geinek teljesítésével. Kemény munka vár ránk az év elkövetkező időszakában, hogy a nehezebb körülmények közepette is minden egyes munkaszakaszon hiánytalanul teljesítsük a CSKP XV. kong­resszusán meghatározott gazdasági feladatainkat, s ily módon biztosítsuk fejlett szocialista társadalmunk további előrehala­dását, az életszínvonal és a szociális gondoskodás terén kitűzött céljaink elérését. GÄI. LÄSZT.Ú BARÁTSÁGI NAGYGYŰLÉS Népünk napra értékeli és üdvözli a SALT-ii. szerződést A CSKP KB Elnökségének és a csehszlovák kormánynak a nyilatkozató (Tudósítónktól | — A kelet- szlovákiai kerület és a Szov­jetunió kárpátukrajnai terüle­tének vállalatai, üzemei, kol­lektívái immár több éven át hasznos kapcsolatot tartanak fenn, melyből a Nagy Október 60. évfordulója tiszteletére nemzetközi verseny bontako­zott ki. Ebbe a kelet-szlovákiai kerületnek mind a 13 járása lekapcsolódott. A tavalyi ered­mények alapján a két ország­rész járásainak versenyében — Spišská Nová Ves-Huszt — a Spišská Nová Ves-i nyerte el az elsőséget és a kárpátukraj­nai terület politikai és állami szerveinek vörös vándorzász­laját. Tegnap a Spišská Nová Ves-t sportcsarnokban megtartott ün­nepi barátsági nagygyűlésen a Kelet-Szlovákíában tartózkodó kárpátukrajnai pártküldöttség (Folytatás a 2. oldalon I (CSTK) — A CSKP KB Elnök­sége és a csehszlovák kormány forrón üdvözli Leonyid lljics Brezsnyev, az SZKP KB főtit­kára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és fames Carter, az Amerikai Egyesült Államok elnöke bécsi találkozójának eredményeit. A hadászati támadófegyverek kor­látozásáról szóló szerződés alá­írásában és a hadászati táma­dófegyverek korlátozásával kap csolatos jövőbeni tárgyalások elveit és fő irányait tartalmazó közös nyilatkozat elfogadásá­ban rendkívül jelentős lépést lát azon a téren, hogy meg­akadályozzák a nemzetközi atomháború kitörését, egészéé* gesebbé és jobbá tegyék a lég­kört nemcsak a szovjet—ameri­kai kapcsolatokban, hanem egészében véve a nemzetközi kapcsolatokban. A SALT—II. szerződés megkö­tése meggyőzően bizonyítja az SZKP és a szovjet állam fárad-, hatatlan és határozott békepo­litikájának helyességét és ha*: tékonyságát, a szocialista or szagok és a békeszeretö erőik azon törekvésének helyességét, amely a feszültségenyhülés fo­lyamatának elmélyítésére, a fegyverkezés korlátozása és a fokozatos leszerelés feltételei nek rendszeres megteremtésére, valamint a jelenlegi nemzet­közi helyzet legfontosabb prob lémáinak építő szellemű nende zésére irányul. A CSKP KB Elnöksége és a szövetségi kormány Csehszlo­vákia népe őszinte köszönetét fejezi ki az SZKP és a Szov­jetunió vezetőségéneik, valamint személy szerint Leonyid Brezs- nyevnek, aki rendkívüli erőte­szitéseket tesz a béke ügye javára. Nagy elismerést érdé melnck mindazok, akik hozzá járultak a bécsi találkozó si keréhez és az egyezmény meg kötéséhez. A háború borzalmait a törté­nelem folyamán már annyiszor megélt országunk lakosai külö nősen nagyra értékelik és üd- vözlik a SALT—II. szerződést, amely az eddiginél kedvezőbb feltételeket teremt meg az éti rópai béke. biztonság és együtt működés további erősítéséhez, s ezzel jelentősen előmozdítja Csehszlovákia népe békéjének és biztonságának garantálását. jól tudjuk, hogy a béke meg szilárdítására, valamint a íegv vérkézés korlátozására és a le­szerelésre irányuló további erő feszítéseik és lépések nagyfokú éberségre intenek azokkal szemben, akik fl hidegháború hoz való visszatérési kívánják, a kuk új fegyverkezési versenyt alkarnak indítani. Egyúttal szükségessé teszik a szocialista országok szilárd egységét, szo­ros testvéri együttműködését és fokozott egybehangolt eljá­rását, továbbá a haladó, demok­ratikus, nemzeti felszabadító és békeszerető erőkkel való kap­csolatok elmélyítését, valamint a tőkés országokkal kifejtett együttműködés fejlesztéséi az egyenlőség és a belíigyekbc va­ló be nem avatkozás elvet alap­ján. A' csehszlovákiai kommunis­ták és Csehszlovákia egész né pe nem fogják sajnálni erejű két arra, hogy a fejlett szocia­lista társadalom további slike-. rés építésével minél nagyobb mértékben (áruljanak hoz?á a világbékéért, a fegyverkezés korlátozásáért, a teljes lesze relésért, valamint az európai és a nemzetközi biztonságért és együttműködésért vívott világ­méretű harchoz Űj cellulóz" és papíripari kombinát épül Jozef Lenárt elvtárs részt vett a közép-szlovák iái kerületi pártbizottság bővített elnökségi ütésén {ČSTKl — foséi Lenártnak. a CSKP KB Elnöksége tagja nak, az SZLKP KB első tltká fának részvételével bővített ülést tartott tegnap a Ružom­berok melletti Li sková ban a közép-szlovákiai kerületi párt bizottság elnöksége. Megvitatta .«? ružomheroki cellulóz és pa* píripari kombinát fejlesztésé­nek feladatait. Jelen volt: La­dislav Abrahám, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szlová­kiái Szakszervezeti Tanács el nŕike, Karol Martinka szlovák miniszterelnök-helyettes, > Szlovák Tervbizottság elnöke és más vendégek. {Folytatás a i, oldalún I | M am mm f » J Közös kozlemeny a szovjet-amerikai tárgyalásokról (TASZSZ) — A létrejött köl­csönös megállapodás alapján Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke és fames Carter, az Egyesült Államok elnöke 1979. június 15-e és 18-a között ta­nácskozásokat folytatott Bécs­ben, az Osztrák Köztársaság fővárosában. Leonyid Brezsnyev és Carter elnök tanácskozásain részt vett: Szovjet részről A. A. Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, külügymi­niszter, D. F. Usztyinov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, honvédelmi minisz­ter, K. U. Cservenyko, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizottság titkára, Ny. V. Ogarkov mar­sall, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének első helvettese, a Szovjetunió fegyveres erői­nek vezérkari főnöke. Amerikai részről a tárgyalá­sokon részt vett Cyrus Vance, az Egyesült Államok külügymi­nisztere, Harold Brown had­ügyminiszter, Zbigniew Brze- zinski, az elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója, Dávid fones tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke. A tárgyalásokon ugyancsak részt vett; Szovjet részről A. M. Alek- szandrov, az SZKP KB főtitká­rának tanácsadója, L. M. Zam* jjatyiu. az SZKP KB osztályve-, zetője, G. M. Kornyijenko, a külügyminiszter első helyette­se, A. P. Dobrinyin, a Szovjet­unió nagvkovete az Amerikai Egyesült Államokban, V. G. Komplektov, a Szovjetunió Kül ügyminisztériuma kollégiumá­nak tagja és V. P. Karpov, a hadászati támadófegyverek kor látomásáról folyó tárgyalásokon részi vett szovjet küldöttség ve Kelője. Amerika* részről a tárgyaié sokon rész! vett: George Seig- nious. a Fegyverzetellenőrzési és Leszerelési Hivatal igazgató ja, Hamilton fordan, az elnök tanácsadója, Jody Powell, az el nők tanácsadója, Malcolm Toon, az Egyesült Államok nagyköve te a Szovjetunióban és Ralph Earle, a hadászati támadó* fegyverzetek korlátozásáról fo­lyó tárgyalásokon részi veti amerikai küldöttség vezetője Brezsnyev és Carter elnökök aláírták a hadászati támadó* fegyverzetek korlátozásáról el­fogadott szerződést. Megvitat* ták a szovjet—amerikai kapcso­latok alapvető kérdéseit és a legfontosabb nemzetközi kérdé­seket. Az eszmecserét az a szándék jellemezte, hogy elmé­lyítsék a kölcsönös megértést, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a mindkét felet érdeklő kérdé­sekre. Megbeszéléseik során különösen nagy figyelmet szen­teltek annak, hogy a hadászati fegyverzetek további korlátozá­sával éR a fegyverzetek korlá­tozására. valamint a leszere­lésre vonatkozó más intézkedé­sekkel csökkentsék a háború veszélyét. \ felek kifejezésre juttatták köszünetüket Ausztria kormá­nyának vendégszeretetéért, azért, hogy biztosította a talál­kozó sikeres lebonyolításának tárgyi feltételeit. I. A szovjet—amerikai kapcsolatok általános vonatkozásai A felek egyetértettek abban, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió viszonyának hely zete nagy fontosságú a két or szag népének alapvető érdekei «zemponÍjából s jelentős mér­! Folytatás a 3. oldalonf

Next

/
Oldalképek
Tartalom