Új Szó, 1979. április (32. évfolyam, 78-100. szám)

1979-04-02 / 78. szám, hétfő

Ján Janovic elvtárs, az SZLKP KB tagja, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere: 1979. ív. 2. Az a nagy- politikai aktivitás, amely az efsz-ek 'IX. kongresszusa előtt ki­bontakozott, meggyőzően bizonyítja, hegy az SZLKP Központi Bizottsága céltudatosan szervezi a CSKP XV. kong­resszusán, valamimt az SZLKP kong­resszusán a mezőgazdaság és az élel- mezésügy^ területére kitűzött felada­tok teljesítéséért folyó harcot. A mi­nisztériumon és a minisztérium alá tar­tozó szervekben mi is elvégeztük az eddigi eredményeik mély elemzését, az­zal a céllal, hogy a lehető Legjobban elősegítsük Csehszlovákiában az élel­miszerekből való önellátás mértékének növelését. A mezőgazdasági termelés egyes ága­zataiban magas színvonalat érünk el, mint például a sűrűn vetett gabonafé­lék termelésében, ahol túlszárnyaljuk a 6. ötéves tervidőszak feladatait, fi­gyelemre méltó az olajos magvak ter­melésében elért növekedés, s az utób­bi időben a zöldségfélék árutermelésé­ben is növekvő eredményeket tapasz­talhattunk. Más ágazatokban azonban alacsony a termelés színvonala, s ami a legrosszabb, már hosszabb ideje stag­nál. így van ez főleg a kukorica, a burgonya, a cukorrépa, a tömeg takar- mányok, a hüvelyesek és a gyümölcs­félék esetében. A részletesebb elem­zés rávilágított, hogy e különbségek fő okát azokban az eltérésekben kell keresnünk, amelyek az egyes terme­lési á gaz a tóikban a nagyüzemi terme­lésre való felkészültségünk terén mu­tatkoznak. A sűrűn vetett gabonafélék termesztéséhez olyan vetőmagfajtákkal rendelkezünk, amelyek európai vi­szonylatban is az élvonalba tartoznak, elegendő tápanyagot adagolunk alájuk más növényeik rovására, a termesztés és a betakarítás komplex gépesítésé­hez nagy teljesítményű gépeink van­nak, a termés betakarítás utáni kezelé­sét is beszámítva. A zöldségtermesztés­re az a tény hatott kedvezően, hogy az utóbbi években sikerült beszereznünk néhány nagy teljesítményű gépet. Mezőgazdaságunk gépparkjában je­lenleg sóik még a fogyatékosság. A gé­pesítés számos esetbein nem eléggé komplex jellegű. Számos gépen gyakori a meghibásodás, ezért aránylag nagy veszteségekkel dolgoznak (megemlítem például a kukorica-, a burgonya- és a cukorrépa-betakarítás gépeit). A nö­vénytermesztés több ágazata számára, mint például a takarmánynövények be­takarításához lejtős területeken, több ipari növény termesztéséhez, a gyü­mölcstermesztéshez, egyes zöldségfélék termesztéséhez, a kötött talajok meg­műveléséhez, valamint a kedvezőtle­nebb éghajlati feltételek között vég­zett munkákhoz egyáltalán nincsenek gépesítési eszközeink, vagy csak az első lépéseknél tartunk a gépesítésben. A mezőgazdaság gépesítési esziközök- ikel való ellátásának megoldásában már az 1979—1980-as években az egyik leg­szükségesebb intézkedést látjuk a me­zőgazdasági termelés fejlesztésének biztosításához ebben az időszakban. A mezőgazdasági termelés növekvő hatékonyságának és intenzitásának po­tenciális forrásait vizsgálva Szlovákiá­ban olyan fontos kérdésre is rá kell mutatnunk, amilyen a talajjavítás, ál­talában véve a földalap rendezése és gyarapítása. Az utóbbi időszakban e téren sok munkát végeztümk, de még több mun­ka van előttünk. A legutóbbi felméré­sek szerint Szlovákiában távlatilag kö­rülbelül 600 ezer hektárt kell öntözni, 180 ezer hektárt kell lecsapolni, továb­bá agrobiológiai talajjavítást kell el­végezni 1 millió hektár területen. A legutóbbi évek tapasztalatai sze­rint a talajjavítás állandó jelleggel 15 —30 százalékkal növeli a növényter­mesztés eredményességét. Ezek az in­tézkedések különösen azért nagy jelen­tőségűek, mert általuik a többi inten- zifikációs tényező hatásfoka is megnö­vekszik. Arra is rá kell mutatni, hogy a talajjavítás anyagi eszközei hazai forrásokból származnak, s a hozamok­ban tapasztalható ingadozás csökken­tése enyhíti a nem tervezett behozatal­tól való függőségünket. Ezért teljes mértékben támogatjuk a CSKP KB El­nökségének beszámolójában kifejtett irányzatot, mely szerint létre kell hoz­ni a szükséges feltételeket az öntöző- rendszerek nagyobb arányú építéséhez, valamint az anyagi-műszaki feltétele­ket a kevésbé igényes lecsapólási mun­kákhoz. A mi feltételeink között nagy jelentősége van továbbá a nem beru­házási jellegű agrobiológiai talajjaví­tásnak. Az állattenyésztésben körülbelül 1974-ig aránylag gyorsan növekedett az állatok termelőképessége. Az emlí­tett időpont után a tehenek tejtermelé­se, valamint a hízómarha és a sertés súlygyarapodása stagnálni kezdett. Az elemzésből arra lehet következtetni, hogy a termelőképesség növekedése bizonyíthatóan összefügg a fehérje- komponens-források fejlődésével. Arra törekszünk, hogy javítsuk a tömegta­karmányok minőségét, többszörösére növeljük a takarmányhüvelyesek ter­melését. A CSKP KB ülésének dokumen­tumai sürgős feladatként jelölik meg a takarmányfehérjék problémájának komplex megoldását, éspedig a takar­mányélesztők gyártásának gyors üte­mű növelése által is nem hagyományos nyersanyagokból, valamint a lizim gyár­tása útján. Reális lehetőségek mutat­koznak arra is, hogy kibontakozzon a takarmányfehérjék gyártása a szalma és a fahulladék hidrolízise által. Szlovákiában az állattenyésztés nö­velésének nagy potenciális tartaléka a szarvasmarha-állomány sűrűségének és termelőképességének a növelése, főleg a nagy gyepterületek kihasználásával összefüggésben. Arra kell összontosí- tani a figyelmet, hogy javuljon az ál­latállomány újratermelése a szocialis­ta szektorban, ahol elég sok még a tartalék, egyes körzetekben azonban rendkívüli utakon is növelhetjük a te­rületi sűrűséget. Ezzel összefüggésben örömmel fogadjuk a CSKP KB Elnök­sége beszámolójában említett alapél- vet, mely szerint szélesebb méretekben és intenzívebben kell fejleszteni a te­rületek közötti kooperációt a szarvas­marha-tenyésztésben, valamint a te­nyészállatok területek között tervezett átcsoportosítását. A dinamika lelassulásában a mező- gazdasági igazgatási szervek munká­jában tapasztalt fogyatékosságok is szerepet játszottak minden szintéin, va­lamint az a körülmény is, hogy a me­zőgazdasági vállalatok vezető dolgozói nem voltak elég következetesek a technológiai fegyelem megtartásában és a belső tartalékok kihasználásában. Erre utal az is, hogy még mindig je­lentős különbségek vannak az azonos feltételek között gazdálkodó vállalatok színvonalában. Az embereket nem min­dig készítették fel eléggé és kellő idő­ben az új, igényesebb gépek, technoló­giai berendezések és vegyszerek al­kalmazására. Részletes kimutatásunk van minden lemaradozó szövetkezetről és állami gazdaságról. Ha miin den mezőgazdasági vállalat úgy gazdálkodna, mint az adott terület fejlett vállalatainak a csoport­jai, olyan növekedési forrást nyerhet­nénk, melynek eléréséhez az ötéves terv szerint 2—3 évre van szükség. Ezek elsősorban szubjektív jellegű tar­talékok, ezért ezek következetes ki­használására törekszünk. Igyekezetünk a mezőgazdasági igaz­gatóságok, a termelési-gazdasági egy­ségek és a vállalatok révén elsősor­ban a belső tartalékok mozgósítására, valamint a rendelkezésre álló terme­lőeszközök jobb kihasználására irányul. Már ezekben az években kifejezet­tebb haladást akarunk elérni a bioló­giai anyagban, a vetőmagvakban, az ültetőburgonyában, a takarmánynövé­nyek vetőmag-ellátásában, a sertések törzsállományában és az üszőnevelés­ben. Fejlesztjük a szénatárolók, a siló- és a szenázstornyok, az ültetőburgo- nya-raktáraik építését. Gyorsabb hala­dást szeretnénk elérni az agrokémiai vállalatok, a zöldség- és gyümölcster­mesztő központok építésében is, csök­kenteni akarjuk a sertéshizlaldák túl­terheltségét. Bízunk benne, hogy ja­vul a helyzet a mezőgazdasági gépek­kel való ellátásban. Erre az évre és jövőre az az alapve­tő irányvonalunk, hogy minél jobban teljesítsük a 6. ötéves tervet. Rossz tél van mögöttünk. Más évekhez viszo­nyítva több őszi vetést kell kiszánta­nunk. Minden intézkedést megteszünk azonban annak érdekében, hogy meg­tartsuk a szemesek tervezett vetéste­rületét, s külön gondot fordítunk arra, hogy a kellő szinten megszilárduljon a kukorica hektárhozama. Az őszi nö­vények kiszántott területeit árpával, kukoricával és hüvelyesekkel vetjük be. A kiszántott őszi repce helyére napraforgót, mákot és mustárt vetünk, a hereféléket pedig egyéves takar­mánynövényekkel pótoljuk. 1 Az állami alapokban a kedvezőtlen évjárat ellenére elegendő vetőmagot biztosítottunk a tervezett és a pótló vetésekhez. A saját termesztésű kuko­rica-vetőmag hiányzó mennyiségét be­hozatallal kellett pótolnunk szocialis­ta és tőkésországokból. Ebből elegen­dő áll a rendelkezésre, éspedig a meg­előző éveknél jobb hibridösszetételben. Már az ötéves tervidőszak utolsó éveiben kifejezettebb haladást akarunk elérni a tömegtakarmányok termelésé­ben. A fő súlyt a begyűjtési és a keze­lési veszteségek csökkentésére kell he­lyeznünk, s elsősorban a minőséget kell javítanunk. Nagy és mozgósítható tartalékot lá­tunk a burgonyatermesztés színvonalá­nak emelésében, a cukorrépa betakarí­tásában a veszteségek csökkentésében, a gyümölcsszüret jobb szervezésében, valamint az ipari növények vetésterü­leteinek fegyelmezettebb megtartásá­ban. Az élelmiszeriparban arra törek­szünk, hogy minél következetesebben valósítsuk meg azokat a fejlesztési irányzatokat, amelyeket a legutóbbi években már elindítottunk. A termelé­si-gazdasági egységeket és a vállala­tokat arra vezetjük, hogy szüntessék meg az élelmiszerpiac ellátásában mu­tatkozó hézagokat, s hogy folyamato­sabb legyen az élelmiszerek kereske­delmi szállítása az egyes területeken és az egész évben. Arra van szükség, hogy a vállalatok jobban hasznosítsák a nyersanyagokat az élelmiszeripari végtermékekben, érvényesítsék az új szempontokat a választék fejlesztésé­ben és a minőség javításában, főleg a napi szükségleti cikkeknél. Teljes mértékben egyetértünk azok­kal az új feladatokkal, amelyeket a CSKP KB és az SZLKP KB ülésein el­hangzott jelentések jelöltek meg az élelmiszeripar számára. Teljesen vilá­gos, hogy abban az időszakban, ami­kor fizikai értelemben telítetté vált a lakosság élelmiszer-ellátása, a keres­kedelmi. élelmiszeralapok értékét ún. mem anyagi úton is nagyobb mérték­ben Lehet növelni. Vagyis gyártmány- fejlesztéssel, ami az élelmiszeripari termékek fokozottabb mértékű előké­szítettségét jelenti, valamint a speciá­lis és különleges áruválaszték bővíté­sével. Élelmiszeriparunk azonban anya­gi-műszaki szempontból nem készült fel eléggé erre az új fejlődési szakasz­ra. Ezért sürgetően előtérbe kerül az élelmiszeripar további kiépítésének és rekonstrukciójának a szükségessége, elsősorban a komplex gépi és techno­lógiai felszerelés által, ahol a legna­gyobb szállítási problémákkal találko­zunk mind a saját iparunkból, mind pedig behozatalból. A trenčíni járás nem kimondottan mezőgazdasági jellegű, az azonban, hogy mezőgazdasági össztermelésének értéke eléri az évi 650 millió koronát, nem elhanyagolható tényező. A nehéz termelési viszonyok között mezőgazda­ságunk dolgozói jó eredményeket érnek el a gabonatermesztésben, és az állati termékek termelése is jól fejlődik. A múlt évben egy hektárról átlagosan több mint 51 métermázsa gabonát ta­karítottunk be, és az egy fejőstehénre számított tejhozam 3436 liter volt. A 6. ötéves tervidőszak első három évé­ben 64 százalékra teljesítettük az öt­éves terv mezőgazdasági termelési fel­adatait. Tartalékok vannak azonban az élelmiszer-termelés további növelése területén, s a pártszervek és -szerveze­tek mindent'megtesznek annak érde­kében, hogy a termelés a következő években is dinamikusan fejlődjék. Itt azonban az élelmiszeripar problémái­val szeretnék foglalkozni; az élelmi­szeripar a konzervdobozok, valamint a mosószerek gyártásával együtt járási viszonylatban több mint két és fél milliárd korona értékben termel. Meg kell mondani, hogy vállalatunk egészben véve tavaly nem teljesí ette a tervfeladatokat, de ezt nem a járá­sunkban működő üzemek okozták. A járás valamennyi élelmiszeripari vál­lalata és üzeme becsülettel teljesítette a tavalyi tervfeladatokat, sőt a Vágvöl- gyi Cukorgyár termelési tervét 100,5 százalékra teljesítette annak ellenére, hogy a rossz termés miatt aránylag kevés cukorrépát vásároltak fel. Már évek óta arra törekszünk, hogy felvásároljuk és feldolgozzuk a terme­lők által felajánlott teljes gyümölcs­mennyiséget. Eddig azonban évről év­re nagy mennyiségű gyümölcs megy tönkre azért, mert a Slovlik üzem nem rendelkezik elegendő termelési és rak­tározási kapacitással. Pedig tudjuk, hogy később aztán sok gyümölcsöt vagy gyümölcskészítményt kell behoz­ni. Üzemeink műszaki ellátottsága ela­vult, a gépek gyakran meghibásodnak. E tekintetben nem Lehetünk elégedet­tek. Ezért több intézkedést hoztunk a jelenlegi nem kielégítő helyzet megja­vítására. A legsúlyosabb problémák az Obal vállalatnál mutatkoznak, amely bádog­dobozokat gyárt főként a hús- és tar­tósító ipar részére. Az üzemben ugyan importból származó új gépsorokat is felszereltek, ezek azonban gyakran meghibásodnak. Azonkívül kötve van­nak a lemezimporthoz. A vállalat 1977- ben a tervezettnél 1278 tonnával, ta­valy pedig 3400 tonnával kevesebbet kapott. A vállalat ennek ellenére a do­bozok gyártását évente hozzávetőlege­sen 3 százalékkal növeli, ami azonban tekintettel az élelmiszeripar dinami­kus fejlődésére nem elegendő, s azzal a következménnyel jár, hogy olykor bizonyos termékfajtákban az élelmi­szeripar nem tudja teljesíteni áruter­melését. Véleményünk szerint az ily módon* egymástól függő termelési prob­lémákat határozottabban és főként pon­tosabban kellene megoldani, hogy ne okozzanak veszteségeket a népgazda­ságnak. A pártszervezetek, a párttagok és vezetésükkel a többi dolgozó felaján­lásokat tesznek, szocialista verseny* ben vannak, szabad idejükből is so­kat áldoznak arra, hogy teljesítsék a feladatokat. Ezért bírálják a vállalatok kölcsönös kapcsolataiban mutatkozó fogya tékosságoka t. E tekintetben hasonló a helyzet a húsipari vállalat üzemében is, ahol a hűtőipari kapacitások nem felelnek meg a szükségleteknek, és így gyakran fenyeget annak veszélye, hogy a hús megromlik. Itt azonban már folyik a problémák megoldása, és elimeréssel kell szólnunk a Szlovák Szocialista Köztársaság Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztériumának intézkedésé­ről, hogy gondoskodik egy húsipari kombinát építéséről a járás területén. A tejtermelés emelkedő tendenciát mutat, s jelenleg a járásijain kétszer annyi tejet vásárolunk fel, mint 1965- ben, s ami szintén fontos, az utóbbi időben lényegesen javult a tej minősé­ge. Gondjaink vannak azonban a tej fel­dolgozásával főként a nyári hónapok­ban; ezen a felettes szervek úgy kí­vánnak segíteni, hogy korszerű tejipari üzem létesítését tervezik. Nem vagyunk azonban elégedettek a beruházás üte­mével: a kivitelező vállalat, a Stavo- industria nem teljesíti az ütemtervet, és már ma szó van arról, hogy az át­adás egy-két éves határidő-eltolódással valósul meg. Ezt a vállalat azzal indo* kolja, hogy állítólag kiemelt beruházás sokon kell építőipari munkákat elvé­geznie. Véleményünk szerint ha a tér* vükben azt a feladatot kapták, hogy meghatározott határidőre fel kell épí­teniük a tejipari üzemet járásunkban, akkor ezt a feladatot teljesíteniük is kell. Szeretnék még itt szólni a kenyér* és péksüteménnyel való ellátás problé-: máiról is. A Nové Mesto nad Váhom-i Kenyérgyár felépítésével, miután sike­rült kiküszöbölni a kezdeti nehézsége­ket (sok volt a meghibásodás, az em­berek csak nehezen sajátították el az új technológiát), javult az ellátási helyzet a járásban. Ez a kenyérgyár azonban kapacitásával nem tudja fe­dezni a szükségleteket, a trenčíni pék­üzem viszont már elavult, ezért a jö­vőben nem tudja biztosítani a város­nak és környékének kenyérrel és pék­süteménnyel való ellátását. így a jö­vőben számolni kell egy kenyérgyár építésével Trenčínben vagy környékén. Tudjuk, hogy járásunk élelmiszer- ipari üzemeiben sok a szubjektív ténye­ző is, amelyek negatívan hatnak az eredményekre. A pártszervezetek a já­rási pártbizottság vezetésével, az élel­miszeriparban dolgozó kommunisták, a szakszervezeti és SZISZ-tagokkal. va­lamint a többi társadalmi szervezet tagjaival együtt mindent megtesznek azért, hogy kiegyensúlyozottan teljesít­sék a feladatokat, hogy növekedjék a termékek minősége és a termelés ha­tékonysága. Bizonyítja ezt az a tény, hogy fokozatosan sikerül kiegyenlíte­ni a januári termeléskiesést, és meg­vannak a feltételei, hogy az első fél­év folyamán valamennyi élelmiszeripa­ri üzem megbirkózik tervfeladataival. Ján Fikula elvtárs, a Közép-szlovákiai Knb elnöke: Az SZLKP KB mai ülésén megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy önbírá- lóan rámutassunk a népgazdaság egyes ágazataiban megnyilvánuló fogyatékos­ságokra, arra, hogy helyenként még az extenzív fejlesztést részesítik előnyben, és a kapacitás bővítésére törekednek, noha a meglevő állóalapokat sem ak­názzák ki megfelelően. Másrészt olyan ágazatok is vannak — egyebek között az élelmiszeripar is —, ahol nem sike- (Folytatás a 4. oldalon) Éva Benková elvtársim, az SZLKP KB póttagja, a Nové Mesto nad Váhom-i Palma üzem dolgozója:

Next

/
Oldalképek
Tartalom