Új Szó, 1979. április (32. évfolyam, 78-100. szám)

1979-04-02 / 78. szám, hétfő

Jókívánságok Ľudovít Pezlámak (ČSTK) — Ľudovít Pezlámak, az SZLKP KB Elnöksége tagjá­nak, a KB titkárának 50. szüle­tésnapja és a Győzelmes Feb­ruár Érdemrend odaítélése al­kalmából a párt- és állami szerveik, a társadalmi szerveze­tek és intézményeik több (kül­döttsége és tisztségviselője fe­jezte ki jókívánságait. Gratuált a jubilánsnak Peter Colotka, a CSKP KB Einökségé- nek tagja, szlovák miniszterel­nök, s nagyra értékelte Pezlár elvtársnak a szlovákiai közok­tatás és kultúra fejlesztésében szerzett érdemeit. Jókívánságait fejezte ki Pezlár elvtársnak Jo­sef Havlín, a CSKP KB litkára is. Az SZNT Elnökségének leve­le, amelyet Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács elnö­ke nyújtott át a jubilánsnak, iköszönetet mond Pezlár elvtárs­nak az SZNT képviselőjeként végzett áldozatkész munkájáért. Jó egészséget és további mun­kasikereiket kívántak Ľudovít Pezlár elvtársnak a kerületi pártbizottságok, a bratislavai városi pártbizottság, a Szlovák Kulturális és a Szlovák Oktatá­si Minisztérium, a Szakszerve­zeteik Szlovákiai Tanácsa, a Szlovákiai Nőszövetség KB, a SZISZ Szlovákiai Központi Bi­zottsága, a Honvédelmi Szövet­ség Szlovákiai Központi Bizott­sága, a Szlovákiai Újságírók Szövetsége, a művészeti szövet­ségek, a szlovákiai felsőoktatá­si intézmények, a Szlovák Tu­dományos Akadémia, más kul­turális és tudományos intézmé­nyek, a sajtó, a rádió és a te­levízió képviselői, továbbá a jubiláns választókerületének, a Spišská Nová Ves-i járásnak a küldöttsége. Szívből jövő jókívánságaikat lejezték ki Ľudovít Pezlár elv- társnak élet jubileuma alkal­mából a bratislavai ikonzuláris hivatalok vezetői. Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB litkára 50. születésnapja alkal­mából érdemdús munkásságáért megkapta a SZISZ KB legmaga­sabb kitüntetését: a SZISZ tisz- leletbeli tagjává választották, és beírták nevét a SZISZ KB emlékkönyvébe. Pezlár elvtár­sat a szlovák főváros, a nyu­gat- és a kelet-szlovákiai ke­rület legmagasabb kitüntetései­vel és a Komensiký Egyetem aranyérmével tüntették ki. Ezenkívül 50. születésnapja al­kalmából számos üdvözlő leve­let és táviratot kapott. Részvéttávirat | ČSTK) — Gustáv Husák köz­társasági elnök táviratban fe- |exte ki részvétét Szultán Ah­mad Sad ügyvezető malaysiai királynak Szultán Yahya Petra mtallaysiai király elhunytával lka peso lat ban. A gyermek és a társadalom (Tudósítónktól) — A nem­zetközi gyermekév alkalmából Emilian Hamerník, a CSSZK munka- és szociálisügyi mi­nisztere tájékoztatta Prágában a sajtó képviselőit arról, ho­gyan gondoskodnak a CSSZK- ban a gyermekek és az ifjú­ság egészséges fejlődéséről. A gyermekekről való gondos­kodás és a több gyermekes családoknak nyújtott sokolda­lú támogatás Csehszlovákia társadalompolitikájának egyik legfontosabb feladata. A CSSZK-ban a több gyerme­kes családok életszínvonalá­nak állandó emelésére fordí­tott társadalmi támogatás 1978- ban meghaladta a 19 milliárd koronát, ami 1970-hez viszo­nyítva 50 százalékos növeke­dést jelent. Csupán a családi pótlék formájában nyújtott tár­sadalmi támogatás az 1970. évi 4,6 milliárddal szemben a múlt évben meghaladta a 6,5 mil­liárd koronát. Népesedéspoli­tikánk fontos eszköze a szülési szabadság, vagy az ifjú háza­soknak juttatott állami köl­csön is. A lakáshelyzet is ja­vult az utóbbi években, 1971— 1976 között a CSSZK-ban 490 000 lakást adtak át. A gyermekek nevelésében pótolhatatlan szerepe van a családnak. A miniszter hangoz­tatta, hogy a gyermekek fejlő­désére káros hatással vannak a válások. A válások számá­nak csökkentésében — a he­lyes párválasztásban, a családi életre nevelésben és a házas­társi konfliktusok megoldásá­ban — fontos szerepet tölte­nek be a nemzeti bizottságok mellett működő házassági ta­nácsadók. A CSSZK területén jelenleg 44 ilyen tanácsadó működik. Azoknak a gyermekeknek, akik különböző oknál fogva nem élhetnek szüleikkel, tár­sadalmunk intézetekben, vagy a szülői nevelés pótlására al­kalmas családokban adja meg a fejlődésükhöz szükséges fel­tételeket. 1975-től a CSSZK járási nem­zeti bizottságai pontosan nyil­vántartják a testi vagy szelle­mi fogyatékos gyermekeket. Szocialista társadalmunk ma­ximális gondot fordít a gyerme­kek állandó orvosi és rehabi­litációs kezelésére, szellemi fejlődésére. 1 ma) A LÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ MENETRENDJE (ČSTK) — A Csehszlovák Lé­giforgalmi Társaság repülőgé­pei vasárnap óta az új menet­rend szerint közlekednek. A belföldi járatokon módo­sították az ügyintézés időpont­ját, valamint az indulási és az érkezési időpontokat a nyári idő bevezetésével összefüggés­ben. Az ügyintézést minden csehszlovákiai repülőtéren 20 perccel a belföldi járatok in­dulása előtt, 40 perccel az eu­rópai, 50 perccel a interkon tinentális és ugyancsak 50 perccel a Prága—Moszkva já­ratok indulása előtt befejezik. A két főváros között IL-62 típu­sú repülőgépek hetente 10 já­ratot bonyolítanak le. A Cseh­szlovák Légiforgalmi Társaság gépei Bratislava és Moszkva között, valamint Bratislava és Kijev között hetente háromszor közlekednek. A Prága és Lenin- grád között közlekedő heti négy járat egyike Bratislaván keresztül vezet. A nyári me­netrend újdonsága a Tátra— Drezda—Tátra járat. Júniustól szeptemberig felújítják a Prága és Bratislava, valamint a bul­gáriai Várna és Burgasz közöt­ti hagyományos járatokat. Oj járatot létesítettek a Közel-Ke­letre, ennek útvonala: Prága— Athén—Damaszkusz—Kuwait. Az idényjáratok megszerve­zésében a Csehszlovák Légifor­galmi Társaság szovjet, bolgár, román, NDK-beli és jugoszláv légi forgalmi társaságokkal működik együtt, várható, hogy az üdülőhelyekre légi úton csaknem 180 000 turistát szállí­tanak. / Tavaly a Csehszlovák Légi- forgalmi Társaság 1,9 millió utast szállított, és ezzel re­kordot ért el. Légi útjainak hossza meghaladta a 122 000 kilométert, repülőgépei 33 mii­hó kilométer utat tettek meg. Nagykövet fogadása (ČSTK) — Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök szom­baton Prágában búcsúlátogatá­son fogadta Árui Tryggvasont, az Izlandi Köztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott cseh­szlovákiai nagykövetét. A nagykövet csehszlovákiai diplomáciai megbízatását befe­jezve még aznap távozott ha­zánkból. Elutazása előtt Josef Hroch, a Külügyminisztérium diplomáciai protokollfőnökének helyettese búcsúztatta. Peter Colotka kiállításlátogatáson (ČSTK) — Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák mimiszterelnök szom­baton megtekintette Jozef Kol­lár nemzeti művész kiállítását, amelyet a modern szlovák képzőművészet alapítójának 80. születésnapja alkalmából ren­deztek meg. Colotka elvtárs megismerkedett a festőművész alkotásaival. Jozef Kollár már fél évszázada jelentős mérték­ben gazdagítja a szlovákiai képzőművészetet. Colotka elvtárs a Szlovákiai Képzőművészek Szövetségének bratislavai kiállítótermébe is ellátogatott, ahol megtekintet­te Jozef Šturdík érdemes mű­vésznek, a modern realista festészet képviselőjének kiállí­tását. Koszorúzási ünnepség (ČSTK) — Koszorúzási ün­nepségeiket tartottak szombaton a dél-csehországi kerületben az antifasiszta harcban elesett magyar hősök emlékére. A Ma­gyar Népköztársaság közelgő nemzeti ünnepe alkalmából a Týn nad Vltavou közelében le­vő Kolodéjeben a második vi­lágháborúban elesett hősök sír­jain koszorút helyezett el Ma­gyarország csehszlovákiai nagy­követségéneik küldöttsége Han- k« Jánosnak, a nagykövetség első tanácsosának vezetésével és a dél-csehországi kerületi pártbizottság küldöttsége Vlas­timil Kraflnak, a pártbizottság titkárának vezetésével. Hasonló ünnepségre került sor a Český Krumlov-i járásban levő Zlatá Korunában az el­esett magyar katonák emlékmű­vénél. KÖZÉLET — ALOIS INDRA, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Szövetségi Gyűlés elnöke tegnap fogadta Ján Janikot, hazánk újonnan ki­nevezett portugáliai nagykövetét diplomáciai megbízatásának meg­kezdésével kapcsolatban. — MAFIE KABRHKLOVÄ, a Csehszlovákiai Nőszövetség Köz­ponti Bizottságának elnöke, a Nemzetközi Demokratikus Nőszö­vetség bizottságának tagja vasár­nap Berlinbe utazott, hogy részt vegyen a bizottság ülésén. — ŠTEFAN LAZAR szlovák bel­ügyminiszter szombaton Bratisla­vában fogadta azt a mongol kül­döttséget, amelyet Orszogijn Na- maa, Mongólia helyigazdálkodási és lakásszolgáltatási minisztere vezet. Tájékoztatta a vendégeket azokról a feladatokról, amelyek a szlovákiai helyigazdálkodási vállalatokra a CSKP KB 7. ülésé­nek határozataiból hárulnak. A SZOVJETUNIÓBAN Föld körüli pályára bocsátották a Kozmosz-1090 mesterséges hol­dat. Fedélzetén számos tudo­mányos műszer működik a kozmikus térség megfigyelé­sére. PIOTR JAROSZEWICZ, a Len­gyel Minisztertanács elnöke befejezte hatnapos hivatalos kubai látogatását, amelynek során Fidel Castróval, a Kubai Kommunista Párt első titkárá­val, az Államtanács és a Mi­nisztertanács elnökével tár­gyalt. KURT WALDHEIM, az ENSZ főtitkára néhány napos látoga­tásra Ausztriába érkezett. Előzőleg a Német Szövetségi Köztársaságban és Nyugat- Berlinben járt. Folytatta munkáját az Olasz Kommunista Párt XV. kongresszusa Demokratikus társadalmi rendre van szükség ÜNNEPI GYŰLÉSEK A PARTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE # A CSKP KÜLDÖTTSÉGE VEZETŐJÉNEK FELSZÓLALÁSA FERRARA VÁROSÁBAN (ČSTK) — Az Olasz Kom­munista Párt XV. kongresszusa a hét végén folytatta munká­ját. Enrico Berlinguer, az Olasz KP főtitkára szombaton mondta el a küldötteknek korábban ki­osztott beszámolóhoz fűzött fel­szólalását. Ebben részletesen foglalkozott Olaszország jelen­legi belpolitikai helyzetével és a párt politikájával. Hangsú­lyozta, hogy a kongresszus olyan időben tanácskozik, ami­kor újabb kormányválság bé­nítja meg Olaszország életét. Ebből a társadalmi válságból csakis valamennyi dolgozó, va­lamint társadalmi és politikai szervezet összefogásával lehet kiutat találni. Ezért az olasz kommunisták eddig is és most is valamennyi demokratikus erő együttműködésének politi­káját vallják az egyedüli jár­ható útnak. Ezt követően Berlinguer fő­titkár részletesen elemezte azo­kat az okokat, amelyek miatt a kommunisták kiváltak az 1978 márciusában létrehozott parla­menti többségből. Erre azért került sor, mert a kormányzó kereszténydemokrata párt po­litikája következtében tartha­tatlanná vált a helyzet. Bírál­ta a parlamenti többség többi pártjának politikáját is, főleg a szocialistákét, akik feszült­séget okoztak az olasz balol­dal soraiban és annak megosz­tására törekedtek. A parla­menti többségből való kiválá­sunkkal kapcsolatos végső dön­tés akkor született, amikor a társadalmi szükségletek és a kormány tehetetlen politikája közti szakadékot láttuk ma­gunk előtt. Mindez nem változ­tatja meg pártunk politikájának fő irányvonalát, sőt a nemzeti- egység-politika stratégiájával és taktikájával összhangban cselekedtünk. Bármilyen összetételű is lesz az új kormány, elengedhetet­lenül szükséges, hogy számít­son a kommunisták részvételé­vel is. Ez politikai harcunk egyik alapköve. A parlament­ben továbbra is a dolgozók alapvető érdekeinek védelmé­ért, a haladásért, az igazsá­gos és demokratikus jogok vé­delméért szállunk síkra — hangoztatta többek között En­rico Berlinguer elvtárs. A kongresszussal egyidőben Olaszország számos nagy váro­sában tömeggyűlésekre került sor, amelyeken a külföldi test­vérpártok képviselői is jelen voltak és felszólaltak. Bolo­gnában Arvid Pelse, az SZKP kül­döttségének vezetője szólalt feL Tolmácsolta az olasz kommu­nistáknak és valamennyi dol­gozónak a Szovjetunió népé­nek, a szovjet kommunisták­nak és személy szerint Leonyid Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének személyes üzenetét. Ferrara városában a kom­munista párt által rendezett tömeggyűlésen felszólalt Jam Fojtík, a CSKP KB titkára, a csehszlovák pártküldöttség ve­zetője. Újabb kormányválság Olaszországban (ČSTK) — Az olasz parla­ment szombaton 150 szavazat­tal 149 ellenében ismét bizal­matlanságot szavazott az újon­nan megalakult kormánynak. Giulio Andreotti rögtön a sza­vazás után benyújtotta kormá­nyának lemondását Pertini köz- társasági elnöknek. Az Andreotti-kormány ezút­tal már ötödször bukott meg, miután a kereszténydemokra­tákból, a szociáldemokratákból és a köztársaságiakból összeál­lított kabinet mindössze 10 na­pig volt életképes. Az új kor­mány ellen szavaztak a kom­munista párt és a szocialista párt képviselői. Pertini köztársasági elnök mára egybehívta a politikai pártok képviselőit, hogy meg­vitassa velük a kialakult hely­zetet. Megfigyelők szerint fel­oszlatják a parlamentet, és idő előtti választásokat írnak ki Olaszországban. NÉPSZAVAZÁS IRÁNBAN (ČSTK) — Iránban a hét vé­gén folytatódott a népszavazás, amelyben az új államformáról kellett döntenie. A lakosság döntő többsége már az első na­pon leadta szavazatát. A kér­dés az volt, akarja-e az ország népe, hogy Iránban iszlám köz­társaság jöjjön létre, vagy pe­dig a megdöntött monarchiát kívánja visszaállítani. Hírügynökségi jelentések sze­rint a népszavazáson óriási tö­meg vett részt. Döntő többsé­gük az iszlám köztársaságra szavazva a zöld cédulát dobta az urnába, míg a monarchia visszaállítását javasló vörös cé­dulát széttépték, és a kosárba dobták. A belügyminiszter képviselő­je közölte, hogy az előzetes je­lentések szerint a lakosság több mint 99 százaléka az iszlám ál­lamforma bevezetése mellett döntött. Ennek ellenére egyes tartományokban, főleg a kurdok által lakott nemzetiségi terüle­teken, zavargásokra is sor ke­rült, ahol önálló nemzetiségi tartomány létrehozását követe­lik. Khomeini ajatollah tévényilat­kozatában közölte, hogy az isz­lám köztársaság a lakosság min­den rétegének óhaját kielégíti, majd közölte, hogy a népszava­zás után az új alkotmánytervezet megvitatása, az alkotmányozó nemzetgyűlés összeülése és az új kormány kinevezése a leg­sürgősebb feladat. Tiltakozás és felháborodás az arab világban A „különbéke" egyenlő az árulással (ČSTK) — Az amerikai se­gédlettel létrehozott egyiptomi —izraeli különbéke nem szol­gálja a tartós és igazságos rendezést a Közel-Keleten, sőt békeellenes cselekedetnek mi­nősíthető — mondotta a moszk­vai Pravda tudósítójának adott nyilatkozatában Meir Vilner, az Izraeli Kommunista Párt főtit­kára. A továbbiakban hangsú­lyozta, hogy az egyezmény mind az arab nép, mind az iz­raeli nép érdekei ellen irányul. Mindenekelőtt a palesztin nép érdekeit sújtja, amelyet arra kényszerítettek, hogy mene­külttáborokban éljen. Az egész haladó arab világ­ban 100 milliók tiltakozásokkal és felháborodással válaszolnak Szadat és Begin „különbekéjé- re“. A kuvaiti külügyminiszter egy bejrúti lapnak adott nyilat­kozatában hangsúlyozza: Az egyiptomi — izraeli szerződés még azokat az alapvető jogokat sem biztosítja az arabok szá­mára, amelyekért eddig követ­kezetesen harcoltunk. A Mena hírügynökség jelen­tése szerint a líbiai kormány hivatalosan is tiltakozott az Egyesült Államok kormányánál amiatt, hogy az egyezmény ér­telmében Washington fokozza fegyverszállításait Egyiptom­nak. Jasszer Arafat, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet Végre­hajtó Bizottságának elnöke az­zal vádolta meg Szadat egyip­tomi elnököt, hogy minden arab katonai titkot kiszolgáltatott az Egyesült Államok kormányának. A továbbiakban közölte, hogy az egyiptomi hírszerző szolgá­lat megtámadta az Arab Liga kairói székházát, és számos Ok­mányt eltulajdonított. Az ENSZ különbizottsága, amely a palesztin nép elidege­níthetetlen jogainak elismeré­sét szorgalmazza, levelet kül­dött Kurt Waldheim főtitkárá­nak, és mély sajnálkozását fe­jezte ki afelett, hogy az egyip­tomi—izraeli különbéke nem veszi figyelembe a palesztin kérdés igazságos rendezését; mszí 1979 IV. 2. Tanácskoztak a SZISZ járási konferenciái ! Folytatás az 1. oldalról) anyagot és 55 241 000 korona értékű fűtőanyagot és energiát. A SZISZ Banská Bvstrica-i járási konferenciáján részt vett Jaroslav Petrus, a járási párt­bizottság vezető titkára és ján Kuriatko, a járási nemzeti bi­zottság elnöke. Beszámolójában Daniel Pisoň, a járási SZISZ- szervezet elnöke megállapítot- totta, hogy a Felső-Garam men­te SZISZ-szervezetei az elmúlt időszakban fokozták aktivitá­sukat. A Kassa-vidéki (Kosice-vidiek) járás SZISZ-konferenciájának résztvevői is pozitív eredmé­nyeket értékeltek: a járás SZISZ-szervezeteinek tagjai 1977-ben és 1978-ban ielaján- lásaikat teljesítve csaknem 16 millió korona értéket hoztak létre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom