Új Szó, 1978. augusztus (31. évfolyam, 210-240. szám)

1978-08-15 / 224. szám, kedd

LEVELEZŐINK ÍRJÁK '■-'em meglepő eredméir A DOPRASTAV nemzeti vállalat Aranyosi (Zlatná na Ostrove} 5-ös számú részlegének 27 tagú szocialista munkabrigádja terv­feladatait túlteljesítette. Ennek értéke 506 ezer korona. Az ered­mény nem meglepő, hiszen a kollektíva 12 éve dolgozik együtt, s feladataikat mind mennyiségileg, mind minőségileg mindig túl­teljesítette. Az elismerő oklevelek is ezt bizonyítják. Gaál Lajos részlegvezető szerint munkájukban sokat segített, hogy a több helyen sikeresen alkalmazott Baszov munkamódszer elvei szerint dolgoztak. A villanyárammal és az üzemanyaggal való takarékos­sággal 6431 koronát takarítottak meg. Ha a helyzet úgy kívánta, szombaton is dolgoztak. 200 órát dolgoztak társadalmi munkában. A bronzfokozat tulajdonosai rövidesen az ezüstfokozatot is meg­szerzik. HOLCZER LÁSZLÓ A Rokkantak Szövetsége 126 tagú szímői (Zemné) alapszer­vezetének Döme István és Pla­chý Flóra a két leg tevékenyebb tagja. Döme István a szervezet egyik alakító tagja volt. Azóta is több funkciót tölt be, pedig a hetedik i'kszet is jóval túlha­ladta már. Fiatalos lendülettel irányítja, vezeti a szervezetet. Plachy Flóra tót éve tölti be a titkári tisztséget. Megválasz­tásakor mindjárt vasgyűjtést szervezett. Nem nagy sikerrel. 101. éves Ki ne hallott volna a fes­tőién szép Tríbeč hegység­ről? Annak idején a parti­zánok egyik fellegvára volt. Hazánk sok hü fia vérzett el itt. A hegy tövében Kosto- lány község lapul, melynek szintén nagy szerepe volt a harcokban, a partizánok bú­vóhelye volt. Ebben a köz­ségben nem mindennapi ese­mény zajlott le. Anna Jan- kulárová, aki kapcsolatban állt a partizánokkal, betöl­tötte 101. életévét. 12 gyer­meke közül négy gyermeke, továbbá 9 unoka, 35 déduno­ka és 19 ükunoka osztozott örömében, az ünnepeltet a helyi vezetőség is felköszön tötte. Mártonvölgyi László Túlteljesítették Bratislavában a Domáce pot­reby vállalat villamos- és üveg­áru részlege a nagvkereskedel mi áruforgalmi tervét több mint 27 millió koronával, kis­kereskedelmi áruforgalmi ter­vét pedig 10 millió koronával teljesítette túl. Az elért szép eredmények az üzem dolgozói­nak példás, odaadó munkáját tükrözi. Az elért eredmények­ben nagy része van a hat szo­cialista munkabrigád tagjainak, akik a hronzfokozat tulajdono­sai. Közülük az üvegraktárban dolgozó Júlia Kováčikova ve­zette kollektíva bizonyult a legjobbnak. Szintén dicséretet érdemel a könyvelési részlegen dolgozó Gregus Erzsébet vezet­te, 15 nőből álló kollektíva is, amely a reá bízott feladatot példásan teljesítette. Sít. Manczal Erzsébet Sikeres rendezvény A CSEMADOK gömörmihály falvai (Gemerské Michalovce) és alsóvályi (Nižné Valice) he­lyi szervezete körzeti dal- és táncünnepélyt rendezett, me­lyen négy járás együttesei gaz­dag műsorral léptek fel. Az al­sóvályi szabadtéri színpadon kiemelkedő volt a rimaszomba­ti (Rimavská Sobota) Gömör táncegyüttes szereplése. Ugyan­csak nagy sikere volt a bratis­lavai televízióstúdió négy tag­jának, akik A jókedv dalai cí­mű műsort adták elő. A sike­res rendezvény megszervezésé­ért Bodon Zsigmond, a CSEMA- DÓK helyi szervezetének elnö­ke érdemel dicséretet, vala­mint köszönetét kell mondani az Alsókálosai (Nižná Kaloša) Efsz vezetőségének az anyagi támogatásért. Svajko József . Hírnevüket öregbítik A nyári szünidőben a Somor- jai (Šamorín) Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai már harmadik éve látogatnak el az NDK fővárosába, Berlinbe, ahol társadalmi munkán vesznek részt. Mint mindig, most is a VEB Glaswerk-Stralau üveg­gyár a munkahelyük. Idén 31 diák utazott ki, hogy példás munkájával az iskola jó hírne­vét öregbítse. Kertész Lídia ÉPÜL, SZÉPÜL ÚJÍTOK Szép eredményekkel dicse­kedhetnek a Stará Turá-i CHI- RANA vállalat újítói. Az év ele­jétől 220 újítási javaslatot ad­tak be, ötvennel többet, mint tavaly. Ezek közül már 8ö ja­vaslatot bevezettek a termelés­be. Ez is kétszerese a múlt évben elért eredményeknek. Az újítók több mint 1,3 millió korona értékű megtakarítást értek el, ennek háromnegyedét anyagmegtakarításai. A CHIRA­NA dolgozói hat találmányt is beadtak, ezekből kettőt már al­kalmaztak a termelésben. A legjobb újító címet Dušan Ba­ča nyerte el, aki a gázmérő be- tömője módosításával több mint 180 ezer korona megtaka­rítást ért el. A sorrendben utá­na Rudolf Potfaj és Anton Cu­lák 153, majd Ján Potfaj 135 ezer korona megtakarítással áll Mató Pál Perbete fPribeta) lakói következetesen teljesítik a választási prog­ramot. A napokban adták át rendeltetésének a másfél milliós be­ruházással épült szolgáltatóházat. Rövidesen megoldódik a köz­ség gázzal és vízzel való ellátása is, a jövő év tavaszán pedig megkezdik a ravatalozó építését. MISÁK RUDOLF Felüljáró épül A gépkocsik számának növe­kedésével párhuzamosan az el­múlt évek során mind gyako­ribbá vált a panasz Losoncon (Lučenec), hogy a városi Opa- továval összekötő úton, a vas­úti sorompó előtt lelassul a A terv teljesítése érdekében A Párkányi (Štúrovo) Papír- és Cellulózgyár tervében az 1975. évi 275 millió korona ér­tékű árutermeléssel szemben 1980 ban 654 millió korona ér­téket kell elérni. Az ötéves tervidőszakban 2934 millió ko­rona növekedéssel számolnak. A program teljesítéséhez szük­ség lesz a beruházásos építke­zések gyorsabb ütemű megvaló­sítására, az új berendezések jobb kihasználására és a kevés­bé keresett termékek gyártásá­nak csökkentésére. Balogh Ilona forgalom, gyakran hosszú sor­ban állnak a járművek. Az il­letékesek látva ezt az égető helyzetet, a forgalom zavarta­lanságának biztosítása és meg­gyorsítása érdekében elhatá­rozták, hogy az említett helyen — mintegy 60 millió koronás beruházással — vasúti felüljá­rót építenek. A munkálatok — melyek során néhány, külön­ben elörgedett lakóházat is le­bontottak — az elmúlt év őszén kezdődtek el és jelenleg is folynak. Az építők ígérik, hogy a létesítményt a tervezett határidőig. 1981-ig átadják ren­deltetésének. Kanizsa István y P li m 1D Wl pr ffl n ifj ra 11 Mii lu (Al lii A továbbdolgozó nyugdíjasokra vonatkozó rendelet módosítása B. J.: Utalunk a lapunk au­gusztus 2 i számában megjelent cikkünkre. Feltehető, hogy az ön foglalkozása is olyan jelle­gű, hogy tartós munkaviszony esetében is teljes nyugdíjra len ne igénye. Ezt az igényt írás­ban be kell jelentenie, csatol­nia kell hozzá a munkaadó vállalat igazolását, munkakö­rének nyilvántartási adataival a betöltött munkakör betűje vei és számmal való megjelölő sével és azzal, hogy nem hiva­tali, illetve irányító munkát vé­gez. A szerzői tevékenység után szerzői adót kell fizetni, ezt rendszerint a honoráriumot fo Ivósitó szerkesztőség vonja le. Az 1975/135 sz. rendelet Ö. §-a értelmében, amely válto­zatlanul érvényben maradt, a Munkatörvénykönyv 232. és a következő §-ai értelmében kö tött munkaszerződésre (dohoda o pracovnej činnosti | is úgy kell tekinteni, mint munkavi­szonyra. A felvásárlási tevékenységre az ú| módosítás — ha az tar­tós jellegű és nem ún. brigád munkaviszony — úgy tekint, mint kiemelt munkakörre azzal, hogy az öregségi nyugdíj havi 1100 koronára csökkentett ösz- szegbeu jár. A rendelet módosítása és a részleges rokkant járadékosok f. I.: Az 1975/135 sz. rende­let 1978. augusztus 1-től hatály­ba lépett módosításai a részle­ges rokkant járadékosokat nem érinti. Egyébként ezzel kapcso­latban utalunk a megjelent cik­künkben foglalt tájékoztatások ra. Éjjeliőr és az új rendelet D. L.: Az 1975/135 sz. rende­let. módsítása értelmében már nemcsak az üzemi őrség tagjai­nak, hanem a többi őrnek és portásnak is igénye van 1978. augusztus 1 tői teljes nyugdíj­ra, — tartós munkaviszony vagy, szövetkezeti tagság eseté­ben is. A fenti évtelemben azonban szintén kérelmezniük kell a nyugdíj teljes összegben való folyósítását és csatolniok kell ehhez a munkaadó (szö­vetkezet) igazolását a betöltött munkakör pontos nyilvántartási megjelölésével (betűvel és számmal). Az 1976/193 sz. kor­mányhatározat csak az üzemi őrség tagjaira vonatkozott. Helyese a minősítési kategória? K. A.: Férjét a felszabadító hadseregben való kb. 3/4 évi frontszolgálatáért helyesen osz­tották be az ellenállók II. nyug­díjcsoportjába és ennek megfe­lelően helyesen számították ki az ön özvegyi nyugdíját is. (Lásd a nyugdíjtörvény 51. és következő paragrafusait.) Üzemi balesetről van-e szó? P. J.: Éjjeliőrként teljesített szolgálatot az efsz-ben. Szolgá­lata teljesítése közben a kije­lölt körzetben egy kutya meg­harapta és a kezelés hosszabb időt vett igénybe. Az efsz nem volt hajlandó az esetet üzemi balesetnek elis­merni és ennek megfelelően kártalanítást fizetni. Ha a kijelölt körzetben szem­léje végzése közben érte a ku­tyaharapás, ez összefügg szol­gálati munkája teljesítésével és így joggal kérheti a baleseté­vel kapcsolatos 50 pontnak megfelelő 500 korona összegű fájdalomdíjat és a táppénze ós az átlagkeresete közti külön­bözeiét. Ha az efsz vezetősége írásbeli felhívására sem változtatná meg álláspontját, joga van <t szövetkezeti békéltető bizott­ságnál indítványt beadni köve­telése ügyében. Ha a békéltető bizottság 30 napon belül nem intézné el kedvezően az ügyel, kérheti, hogy az iratokat te­gyék át a járásbíróságra, amely bizonyítás alapján dönt. A szövetkezet valószínűleg biztosítva van az üzemi bale­setek kártalanítása esetére. Igenlő esetben a szövetkezet helyett a rendes kárbejelentés alapján a biztosítási szerződés értelmében az Állami Biztosító fizetné ki a kártalanítást. Kel! e építési engedély a víkendház építéséhez? M. S.: A víkendház építésé­hez — tekintet nélkül annak anyagára — az 1976/50 sz. épí-- tésügyi törvény 54. és követke­ző paragrafusai értelmében szintén kell építkési engedély. Ez egyszerű építménynek szá­mit. és ezért az engedélyezési eljárás is egyszerűbb. Az 1976/83 sz. említett épí­tésügyi törvény végrehajtó hir­detménye 58. § a szabja meg, mit lehet víkendháznak számí­tani. A rendelkezés értelmében víkendháznak (beszámítva a ve­randát, a bejárati részt és az alápincézett teraszt is), 16 m2* nél nem szabad nagyobb terüle­tűnek lennie. Alá lehet pincéz- ni, decsak egy szintje lehet a föld felszíne felett, s nem lehet padlástere. Az építési engedély kiadására a hnb építésügyi osztálya lile* tékes. Mivel nagyobb járási vá* ros kerti negyedéről van szó, ismerni kell a hnb által hozott kötelező határozatokat is. Lehet-e kiutalt pótföldet eladni? C. S.: A szabad rendelkező sében meghagyott földet — az ennek megfelelő nótföldhaszná- lattal — csak az efsz elöljáró­ságának és a hnb-nek az enge­délyével lehet másra átruházni (Polgári Törvénykönyv 490. §, 2. bek. és az 1975/123 sz. tör­vény). Átruházás az ajándéko­zás is a saját gyermeknek. Az örvényes előírások értelmében az ilyen ingatlan átszáll az örö­kösök közül arra az örökösre, akit rendszerint a hnb ajánl mint a mezőgazdasági ingatlan álvevőiét Végrehajtás kérése P J.: Végrehajtási ügyében írjon az adós volt munkaadójá­nak és az adós lakhelye szerin­ti hnb-nek, ós tőlük érdeklődje meg az adós munkahelyét és közölje azt a járásbíróság vég­rehajtási irodáján. A bíróság is igyekszik ezeket a körülménye­ket megállapítani, de elsősor­ban a végrehajtást kérő tarto­zik ezeket a bíróságnak beje­lenteni. Határozott időre kötött munkaviszony V. I.: Fia kitanulásának befe­jezése előtt írásban kötelezte magát 3 óv ledolgozására. A ka­tonaság ideje nem számítódik ebbe bele. Az ön által említett megváltozott családi körülmé­nyek nem számítanak felmon­dási oknak ós így fiának a há­rom évet le kell dolgoznia. Lehet-e a végrendeletben feltételeket szabni? U. K.: Polgári Törvényköny­vünk 478. §-a szerint a vég­rendelethez csatolt akármilyen feltételnek nincsenek jogi kö­vetkezményei. Ha a végrendelet valamilyen feltételt tartalmaz, ennek betartását az örököstől per útján vagy más módon ki­kényszeríteni nem lehet. Az ilyen végrendeleti feltétel lé­nyegében az örökhagyó óhaja, amely az örököst csupán er­kölcsileg kötelezd. Dr. F. J. I OTfl VIII. PÉLDÁUL SZOLGÁLNAK Egyedül 10 mázsáit gyűjtött össze. Amikor a szervezet meg­kapta a hulladékért járó pénz­összeget, megtört a jég. Egyre többen léptek a szervezet so­raiba. A további gyűjtések már sikerrel jártak. Kirándulást rendeztek Bojni- cére, majd Magyarországra. Bekapcsolódtak a társadalmi munkákba, részit vettek a helyi földművesszövetkezet a Írna szü­retén, népmulatsá'gokat remdez- tek. A szervezet öt tagja jó munkájáért kitüntetést kapott. Még tevékenyebben tudnának dolgozni, ha lenne megfelelő helyiségük. Erre már ígéretet kaptak Borka elvtárstól, a hnb elnökétől is. Kérésük jogos, te­vékenységük figyelemre mél­tó például szolgálnak a töb­bi tömegszervezeteknek is. Schmidt László

Next

/
Oldalképek
Tartalom