Új Szó, 1978. július (31. évfolyam, 179-209. szám)

1978-07-11 / 189. szám, kedd

LEVELEZŐINK ÍRJÁK Naponta 50-féle sütemény A nitrai Nyugat szlovákiai Pék- és Cukrászüzeniben na­ponta 20—25 000 darab 50- féle finomsüteinényt gyárta­nak. A napokban helyezték üzembe az új japán Rbeon gépet, mely naponta 12 000 süteményt készít. Felvéte­lünkön Mária Stefanková és Lídia Bartová már az új gé­pen dolgozik. PAVEL MAT1S Új szolgáltatás A Közszolgáltató Üzem rozs- nyói (Rožňava) részlegének munkája új szolgáltatással bő­vült. Hetenként a községekbe helybe szállítják a különböző háztartási gázpalackokat. Jó lenne, ha a vegytisztítónak is lenne hasonló begyűjtő kocsi­ja, mely a községeket járná, s ezzel nagy segítséget nyújtana a dolgozó nőknek. Bányász Ida A járás egyik legjobb szervezete Városunk képekben Ezzel a címmel rendezett ki­állítást a CSEMADOK losonci (Lučenec) városi szervezete az ifjúsági klub dr. Hercz Sándor utcát helyiségében. A kiállítá­son előadás hangzott el a vá­ros történetéről és főleg az utóbbi időben tapasztalt roha­mos fejlődésről. A látogatók több tucat képeslapot és szí­nes fényképet tekinthettek meg. Kanizsa István A tervnek megfelelően A választási program teljesí­tését értékelték Királyfiakar- csán (Kráľovičove Kračany). Ezt a kis községet a dunaszer- dahelyi (D. Streda) járásban öt település alkotja. Minden te­lepülésen a képviselők segítik a szervezési munkát. A válasz­tási programnak megfelelően ar. óvoda és a hnb-díszterme 1979-re készül el. Kulcsárkar- csán szélesítik ez utat, Z-akció­ban 300 méter járdát építenek. Solymoskarcsán bekerítik a te­metőt, járdát építenek. A la­kosság és a tömegszervezetek tagjai az építkezéseken 1914 órát dolgoztak le. Örvendetes, hogy a feladatokat a tervnek megfelelően teljesítik. Vámos Lajos A Dunaszerdahelyi (Dunaj­ská Streda) Járási Építőipari Vállalat SZISZ-szervezetének már harmadik éve Hanák Lász­ló mérnök az elnöke. Az ed­digi eredmények azt igazolják, hugy jól választottak a fiata­lok, amikor bizalmat szavaztak neki, hisz példás munkájáért már a pártszervezetbe is jelöl­ték. Elmondta, hogy a szervezet egységesítéséhez komoly szer­vező munkára volt szükség. Megérte, mert ma már a járás legaktívabb SZISZ-szervezetei közé tartoznak. Az eszmei-poli­tikai nevelés, a társadalmi, kulturális tevékenység, a tag­toborzás, valamint a térítés- mentes véradás terén jelentős eredményeket értek el. jó ered­ménnyel. zárták az idei politi­kai oktatás évét. Saját előadó­ik vannak, s örvendetes az a tény, hogy növekedett a vitába bekapcsolódó fiatalok száma. A legutóbbi szemináriumon a XI. VIT-tel kapcsolatos kérdéseket tettek fel. E nagy jelentőségű esemény tiszteletére eddig több mint 200 órát dolgoztak le tár­sadalmi munkában, s ötvenre növelték a tagok létszámát. Sándor Ottónak és Farkas Ala­dárnak van ebben jelentős ér­deme, akik 20 tagot toboroz­tak. Számos kulturális rendez­vénnyel, közös színházlátoga­tással, klubdélutántjk megszer­vezésével dicsekedhetnek. Évente csoportos kiránduláso­kon vesznek részt a Magas-Tát- rában, melyet Lukovics Gab­riella és Szakai György szer­veznek. Közülük tizenöten ad­tak térítésmentesen vért. Ha­nák László, Veréb László és Puha László rendszeres vér­adók. A nyár folyamán sem tétlen­kednek: kirándulást szervez­nek, részt vesznek Nagymegye­ren (C'alovoj a körzeti ifjúsági találkozón, sportolnak. A VIT tiszteletére további munkaórák ledolgozását vállalták. Krascsenics Géza Önkéntes véradás Sikeres véradást szervezett a Vöröskereszt ekeli (Okoličná) alapszervezete. A lakosság kö­zül 58-an adtak térítésmente­sen vért. A szervezet vezetősé­ge kis figyelmességgel köszön­te meg a véradók példás tettét, s egyben kifejezte abbani örö inét, hogy ilyen tekintélyes számmal nőtt a váradók tábo­ra. özv. SZENOI ERZSÉBET A járásban a legjobb A garamkálnai (Kálna nad Hronom) Augusztus 29 Efsz az idei év eddigi eredményei alap­ján a lévai (Levice) járás leg­eredményesebb mezőgazdasági üzenne az állattenyésztés sza­kaszán. Varsányi György mér­nök, a szövetkezeit elnöke el­mondta, hogy a tejfelvásárlási tervüket 116,3 százalékra telje­sítettek, s több mint 250 000 literrel több tejet adtak nép­gazdaságunknak, mint az el­múlt év ugyanazon időszaka­A pult másik oldaláról Sokan azt gondolják, hogy az eladó munkaköre csak abból áll: bemegyek a pult mögé, ós eladom az árut. Ám addig, amíg eljut ennek a realizálásához, nem kis gondja van. Kezdjük a megrendelésnél. Az eladó meg­rendeli az árut. Természetesen csak akkor, ha van megrende­lőlapja. Mert az is előfordult, hogy a szállító elfelejtett kül­deni. Kezdődik a bonyodalom: hol lehet felhajtani legalább egyet? Ki tud kölcsönadni? Az­tán megjön az áru. Már ami megjön! Mert általában a meg­rendelt áru egyharmadát kül­dik csak. Például hiánycikk a majoránna, a tortalap, a Mari­na keksz és sorolhatnám to­vább. Azt sem érti az ember, hogyan lehetséges, hogy gyer­mekünknek nem tudjuk mindig beszerezni például a kakaót, akkor, amikor annyi más kül­földi árunk van. Méreg az eladónak, méreg a vásárlónak. Még nagyobb mé­reg, ha csak egy keveset kül­denek és nem a kért mennyi­séget. Hogyan ossza el az eladó becsületesen pl. a 20 darab tor­talapot az ott vásárló 150—200 család között? És akkor jönnek a rágalmak a protekcióról; s a7. eladó öröme, hogy pár csa­ládot megörvendeztet egy pil­lanat alatt szétfoszlik. Megjött a meleg. Lassan újra hiánycikk lesz az üdítő ital, a gyártó üeemek nem bírnak ele­get tenni a keresletnek. És ak­kor újra jönnek a rágalmak: mert nem rendel, nem megy utána. Reggelemként meghozzák a tejet; sok esetben nem lehet felforralni! És megint rágal­mak: belekeveri a régi tejet. Aztán itt van a kenver! A ke­nyér, melyet nagv költőink versben énekeltek meg, csak­hogy ott t kenyér illatáról, friss ropogós cipóhoz rasonlított ke­nyérről írnak. A valóságban pe­dig néha ormótlan, kiforrott, másnapos, keletien kenyeret ban. Egy-egy tehén napi fejési átlaga 10,31 liter, ami két li­terrel több, mint tavaly. A hús­felvásárlási kötelezettségeik­nek is sikeresen eleget tettek. A járás azon hat üzeme közé tartoznak, melyek teljesítették a húsfelvásárlás állami tervét az első öt hónapban, összesen 1460 mázsa szarvasmarha- és 4770 mázsa sertéshúst adtak dolgozóink asztalára. Ábel Gábor kapunk. És ismét rágalmazzák az eladót. Valahogy a huszadik század­ban kezdünk elidegenedni egy­mástól, nem respektálja egyik ember a másikat. Hogy képzel­jük el így az együttműködést? Hogyan lehetséges ilyen felté­telek között megvalósítani a gyártó — eladó — vevő kap­csolatot? Mindenekelőtt mindhárom fél részéről megértés szükséges! Emberek vagyunk, s ezt tudni kell bizonyítani is. Ne csak jo­gainkat, de kötelességünket is tartsuk szem előtt! Végezzük munkánkat becsületesen, s ak­kor örömünk lesz benne! BQRSICZKY IRÉN Javaslat a pékeknek Komáromban (Komárno) a ZDROJ Komenský utcai önki­szolgáló élelmiszerüzletében — Majer Imre vezetésével — egy nyolctagú szocialista munka- bripád dolgozik. Naponta két- három ezer vásárlót szolgálnak ki. Mint mindenütt, hétvégen náluk is mindig csúcsforgalom van. A kollektíva összefogás­sal igyekszik zökkenőmentesen kielégíteni a vásárlók igényét. Az elmúlt évhez viszonyítva megnövekedett a forgalom. Ta­valy a havi tervük 600 ezer korona volt, az idén pedig 750 ezer koronát irányzott elő. A munkabrigád tagjai azonban ezzel is megbirkóztak: túltel­jesítették. A vásárlás meggyor­sítása érdekében javasolták a péküzem dolgozóinak, hogy szállítsanak csomagolt, egy­kilós kenyereket, melyek iránt nagy az érdeklődés. A péksü­teményt pedig öt és tíz darab­jával csomagolhatnák. Ezekkel az újításokkal sok időt és fö­lösleges munkát takarítanának meg. Holczer László A munkabeosztás után járó fizetés B. I.: A bér beosztásának he­lyességét a PAM osztályon ma­gyarázzák meg, de ezt kérnie kell. A bérek ésszerűsítése után az ilyen kérdést csak a munka­vállalatnál érvényes bérelőírás alapján lehet ellenőrizni. A hűségjutalmat nyilvánva­lóan a kollektív szerződés sza­bályozza. Erre vonatkozóan szintén a vállalat bérosztálya, vagy az üzemi bizottság bérbi­zottsága adhat közelebbi felvi­lágosítást. A tisztító felelőssége G. A.: A tisztító vállalat a polgári törvénykönyv 237. és 238. §-ai értelmében tárgyi lúg (objektívon) felel a reá bízott dolog megkárosodásáért, el­vesztéséért, vagy megsemmisü­léséért, illetve ha a kárt a tisztító vállalat által használt gépek vagy eszközök (pl. nem megfelelő tisztító eszközöik al­kalmazásai okozták. Ha a téli kabátot annak anyaga miatt nem lehetett volna kémiai esz­közökkel tisztítani, erre a tisz­títónak a megbízót kimondot­tan figyelmeztetnie kellett vol­na a polg. törvénykönyv 279. § a értelmében. A reklamáció időpontjától egy éven belül le hét az esetleges kártérítési igényt a járásbíróságon érvé­nyesíteni. (Későbbi perlés ese­tében a tisztító az elévülés ki fogásával élhetne.) Felmondási ok-e a nösülés utáni elköltözés? V. V.: A Munkatörvénykönyv 51. §-ának 1. bekezdése értei mében minősített felmondási óiknak számít, ha a házastárs követi házastársát annak lakó­helyére, vagy ha a fiatalkorú dolgozó követi szüleit új lakó helyükre. Ha már megkötötték a há­zasságot, s ön 30 évnél fiata­labb. írásban adhat felmondást egyhavi felmondási idővel. Ajánlatos a felmondáshoz csa­tolni a házasságlevelet, s kö­zölje, hogy feleségét kívánja követni annak lakóhelyére. Mivel <i felmondás egyoldalú jogügylet, nem kell kérni $ munkaadó vállalat beleegyezés sét. A munkaadó vállalat a Munkatörvénykönyv 52. §-a alapján az írásbeli felmondás kézbesítésétől számítva kerese* tet adhat be a járásbíróságon és kérheti: a bíróság ítéletében mondja ki, hogy a dolgozó ál* tál adott felmondás nem indo- kolt. Az árvák pénzkövetelése F. K.: Az árvák ügyében ho» zott bírósági ítélet, illetve bíró* sági egyezség értelmében a károkozó kötelezte magát as egyezségben megjelölt össze* gek megfizetésére. Ha a jogerős bírósági egyezség által meg­szabott határidőn belül a kár­okozó rftm telt volna eleget fizetési kötelezettségének, a bírósági egyezség alapján a já­rásbíróságon ellene végrehaj­tást kérhetnek. Kitől igényelje a gyermekgondozási segélyt? N. N. (sürgős): Munkaviszo­nyát valószínűleg közös meg­egyezés alapján szüntették meg, mert egyébként a Munka­törvénykönyv 48. §-ának 1. be­kezdése d 1 pontja értelmében a gyermeke születésétől számí­tott 3-éves védelmi idő alatt nem mondhattak volna Önnek fel. Mivel most nincs munka- viszonyban, a második gyerme­ke kétéves koráig a jnb szo­ciális osztályán igényelheti a gyermekgondozási segélyt. Dr. F. J. HELYREIGAZÍTÁS Az 1978. június 20-i szá­munkban L. L. olvasónknak „Foglalkozási betegségből ere­dő részleges rokkantság'1 című válaszunkba tévesen került az a tájékoztatás, hogy a foglal­kozási betegségből származó igényeket a betegség megálla­pítása utáni 15 napon belül le­het csak érvényesíteni, ellen­kező esetben az üzem az elévü­lés kifogásával élhet. Ez a ha­táridő nem 15 nap, hanem egy év. „Bűvészkedés” az óvodában A vágsellyei (Šaľa) DUSLO nemzeti vállalat 2. számú üze­mi óvodájában a gyermekek már alig bírták kivárni a la­boráns nénik érkezését. Nem csoda, hogy a tanító néniknek is számon kellett tartaniuk, hogy hányat alszanak még, hisz ez a kérdés szinte min­den nap elhangzott. Nagy volt az öröm, mikor végre megér­keztek. Bűvészednek vették, hogy a lila színű folyadékból néhány pillanat alatt színtelen lesz, és a jég kocka hirtelen eltűnését 's. A különböző „mu­tatványok“ után elbeszélgettek a gyermekekkel a laborató­riumban végzett munkájukról. A Mária Tauferová vezette 32- tagú bronzérmes szocialista munkabrigád gyakran ellátogat az óvodába. S ilyenkor egyik fél sem unatkozik. Azonkívül, hogy az óvodában „laborató­riumot“ is berendeztek, a mun­kabrigád tagjai különböző ba­baruhákat, játékokat és térítő­két is készítettek már. A gyermekek nagyon szeretnek a laboránsnénikkel játszani. Hát még a közös kirándulásoknak hogy örülnek! Búcsúzáskor mindig meg kell ígérniük, hogy nemsokára újra eljönnek az óvodába. A kollektíva tag­jai szívesen járnak a gyerme­kek közé, hisz látják, örömet szereznek nekik. Az üzemben a faliújságukon gyakran látha­tók a gyermekek rajzai, fény­képek a találkozókról. Sok ren­dezvényről van bejegyzés a munkabrigád krónikájában is, hiszen már négy éve patronál­ják az óvodát. Milan Afaksa A kíváncsi gyermekek figyelik a laboránsnéniket Zoltán Papp felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom