Új Szó, 1977. május (30. évfolyam, 120-148. szám)

1977-05-02 / 120. szám, hétfő

V I L Ä G PROLETÁRJAI, E©YEŠOLJETEKI SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1977. május 2. HÉTFŐ BRATISLAVA m XXX. ÉVFOLYAM 120. szám Ara 50 fillér A MUNKA ÉS A SZOLIDARITÁS ÜNNEPE Gustáv Husák elvtárs a díszíiinelvényrol beszédet intéz a prágai felvonulás részvevőihez. (Felvétel: Telefoto — ČSTK) ÖRÖMTELJES FELVONULÁS PRÁGÁBAN (Tudósítónktól) — Derülátó, örómteljes és — tekintettel a NOSZF idei 60. évfordulójára — különösen ünnepélyes hangulat uralkodott a prá gat május elsejei felvonuláson. A Vencel téren folyó építkezések miatt a lakosság az idén már negyedszer ünnepelte meg a transzparensekkel, virágokkal, vörös zászlókkal és léggömbökkel feldíszített Letnai dísztéren a munka nemzetközi ünnepét. A Marx, Engels, Lenin és Gottwald mellké peivel, az ötágú csillaggal, a sarló és kalapács­osai díszített főemelvény jelszava: A CSKP és a nép szilárd egységben a fejlett szocialista társadalom építésének további sikereiért. A kö­zeli épületek és a teret övező panelek feliratúi a XV. pártkongresszus határozatainak megva­lósítására és a szocialista országokhoz fűződő barátságunk elmélyítésére serkentettek. A főemelvényen pontosan 9 órakor Gustáv Húsúkkal, a G-SKP KB főtitkárával, köztársasági elnökkel és Ľubomír Strougallal, a CSSZSZK miniszterelnökével az élen megjelent: Vasi! Bifak, Karel Hoffmann, Václav Hüla, Alois India, Antonín Kapek, Josef Kempný és Josef Korčák, a CSKP KB Elnökségének további tag jai, Jan Baryl, a CSKP KB Elnökségének pót tagja, Miloš Jakeš, a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnöke, Josef Havlín, Maiié Kabrhelová, Čestmír Lovétínský, Jindrich Poledník és Oldrich Svestka, a CSKP KB Tit­kárságának tagjai. A fóemelvényen foglaltak helyet a Nemzeti Front KB vezető képviselői, a Szövetségi Gyűlés, a szövetségi és a cseh kormány elnöke, a CSNT, i városi pártszervek vezető képviselői, a nép (Folytatás a 2. oldalonf h iÄsífti és o jéléiéfí ásipiöil Gustav Husák elvtárs beszéde Tisztelt elvtái’sak, kedves barátaink, kedves külföldi ven­dégek! Az egész országban ma az emberek milliói gyűlnek ösz- sze, hogy u május elsejei fel­vonulásokon kifejezzék örömü­ket és büszkeségüket szocia­lista társadalmunk sikerei fe­lett s egyben tanúsítsák harci szolidaritásukat az egész világ munkásosztályával és dolgo­zóival Engedjék meg, hogy a CSKP Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány nevében és saját nevemben is szívélye­sen üdvözöljem a főváros itt egybegyűlt dolgozóit és kedves külföldi vendégeinket. Üdvözöl­jük körünkben azokat az elv­társikat, akiknek kiváló telje­sítményeit a napokban magas állami kitüntetésekkel méltá­nyolták, s szívből jövően gra­tulálunk nekik. Üdvözletünket küldjük a munkásoknak, a szövetkezeti földműveseknek, az értelmisé­gieknek, a nőknek, a fiatalok­nak és a május elsejei ünnep­ségek összes résztvevőinek az egész országban. Örökre a Szovjetunióval Az idei május elsejét olyan esztendőben ünnepeljük meg, amikor a Szovjetunió nemzetei, a mi népünk és a világ ösz- szes haladó embere arra ké­szülődik, hogy köszontse a Nagy Októberi Szocialista For­radalomnak, évszázadunk leg­nagyobb forradalmi eseményé­nek 60. évfordulóját. Ez csak fokozza azt az örö­münket, amellyel elvtársi, test­véri üdvözletünket küldjük a szovjet népnek és vezetőjének, a Szovjetunió lenini Kommu­nista Pártjának. Azt kívánjuk szovjet elvtársainknak, hogy ebben a jubileumi esztendőben további történelmi győzelmeket arassanak a kommunista tár­sadalom építése terén, a tár­sadalmi haladásért és a világ­békééért vívott küzdelemben. Elvtársi üdvözletünket küld­jük a testvéri szocialista or­szágok népeinek további sike­reket kívánva a szocialista tár­sadalom építéséhez. Május elsejei tömeggyűlé­sünkről üdvözletünket küldjük ' a tőkésországuk munkásosztá­lyának és összes haladó erői nek, s harci szolidaritásunkat fejezzük ki küzdelmükkel, amelyet a monopóliumok, az elnyomás és a munkanélküliség ellen, valamint a dolgozó nép jogaiért vívnak. Üdvözletünket küldjük az imperializmus, a neokolonializmus, a faji meg­különböztetés ellen harcoló népeknek, a világ összes ha­ladó és demokratikus erőinek, amelyek a háború megakadá­lyozásáért, a népek közti meg­értésért, az igazságos békéért és az emberiség boldog jövő­jéért küzdenek. A győzelem jegyében Elvtársak! A hagyományos május else­jei felvonulás hazánkban egy­bekapcsolódik az 1945. év dicső májusi napjaival, amikor tető­pontját érte el népünk anti­fasiszta harca, és hazánkat felszabadította a szovjet had­sereg. Örömet érzek afölött, hogy ákkor felújult nemzeti és állami szabadságunk, és a munkásosztály az egész dolgo­zó néppel karöltve egy szociá­lis szempontból igazságos tár­sadalom felépítésén fáradozott. Az elmúlt 32 évben végzett munka, a 15 millió csehszlovák állampolgár mai élete, Cseh­szlovákia minden osztályának, társadalmi és korcsoportjának élete meggyőzően bizonyítja a megkezdett út helyességét, elő­nyeit annak a szocializmusnak, amely megszabadította a dol­gozókat a kizsáknfányolástól, biztosítja jogait és szabadság- (Folytatás a 2. oldalon) BRATISLAVA MÄJUSA (Tudósítónktól) — Kellemes tavaszi időre ébredt a 32. szabad május elsején Szlovákia fővárosa. A Duna menti város lakosai ezúttal azonban nem sokáig hallgathatták a pattogó indulókat. A zenés ébresztő után mindenki sietett ünneplőbe öltözni, aztán pedig az üzeme, a városkörzete részére kijelölt gyülekezőhelyre. ahol egész idő alatt jókedv és vidámság uralkodott. (Különösen azon üzemek és intézmények dolgozóinak körében volt örömteli a hangulat, akik azt írhatták a transzparenseikre: teljesítettük, sőt túl is szárnyaltuk tervfeladalainkat.J Néhány perccel 9 óra előtt elindult az ünnepi menet. Élén a párt, a kormány, köz- és kulturális életünk képviselői, példás dolgozók és veterán párttagok haladtak. A tribünhöz érve meg álltak, s azon elfoglalták helyüket: Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára, Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK kormányának elnöke. Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének póttagja, az (Folytatás a 2. oldalon/ UTUNK EGYENES, CÉLUNK VILÁGOS Josef Lenárt elvtors beszéde Tisztelt elvtársak! Kedves barátaink! Tisztelt polgártársak! A régi forradalmi és nemes hagyomány szellemében az idén is kivonultunk az utcákra, hogy kifejezzük megbecsülésünket a szabad munka iránt, valamint szolidaritásunkat és tántorítha­tatlan együvé tartozásunkat a világ összes dolgozóival. Szlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak, a kormánynak és a Nemzeti Frontnak a megbízásából a le­hető legszívélyesebben üdvöz­löm önöket, és őszinte jókíván­ságaimat fejezem ki forradalmi ünnepünk, május elseje alkal­mából. Örömmel vártuk ezt a napot, sőt szorgalmas munkával és az egész társadalom javára kifej­tett aktivitással készültünk rá. Számunkra a munka ünnepe ismét örömmel és derűlátással telik. Különleges alkalom ez. mert a mai ünnep a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom dicső 60. évfordulójának eszten­dejében zajlik le. Az új korszak kezdete Igen, elvtársak, éppen 60 év­vel ezelőtt hatalmas jelentősé­gű események játszódtak le a f orradu Imi O roszorszá gba u. Olyan események, amelyek elvezettek a munkának a ki­zsákmányolás alóli felszabadí­tásához, a dolgozók jobb és boldogabb élet iránti vágyának megvalósulásához. S ma már meggyőzően és megcáfolhalat­tanul bizonyított és elismert tény, hogy a Nagy Októbepi Szocialista Forradalom korunk legnagyobb eseménye, kezdetét jelentette az emberiség életé­ben beköszöntött összes nagy történelmi változásnak. Az orosz munkásság és pa­rasztság forradalma megdöntöt­te a burzsoázia hatalmát, és létrehozta a világ első szocia­lista államát. Elkezdődött a ka­pitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszaka. A forra­dalom utat mutatott, valamint támaszul és védőpajzsul szol­gált más országok győztes szo­cialista forradalmai számára, jelentős mértékben felgyorsí­totta a forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalom fejlődé­sét világszerte. Az Októberi Forradalom esz­méihez és tetteihez elválaszt­hatatlanul kapcsolódnak né­pünknek a társadalmi és nem­zeti szabadságért vívott küz­delmei is, összefügg velük új életünk, valamint a szocializ­mus építésében elért minden sikerünk. Ez a mű életet adó­nak és közelinek bizonyult nemzeteink számára, a szabad­ságért és a társadalmi haladá­sért vívott harcunkban ebitől merítettük erőnket. És ezért ezen az ünnepi na­pon legőszintébb és legforróbb (Folytatás a 2. oldalonJ A dtszemelvény és a felvonulás Bratislavában (Gyökeres György felvétei»*)

Next

/
Oldalképek
Tartalom