Új Szó, 1977. május (30. évfolyam, 120-148. szám)

1977-05-02 / 120. szám, hétfő

CRÖMTEUES FELVONULÁS PRÁGÁBAN Jozef Lenárf elvfárs beszéde [Folytatás az 1. oldalról) hadsereg tábornoki kara, a népi milícia vezér­karának vezetői és a többi hivatalos vendég. Miután a pionírok átadták a párt és az állam képviselőinek vörös szegfűcsokraikat, a cseh­szlovák himnusz elhangzását követően az ünne- oélyt Antonín Kapek, a városi pártbizottság vezető titkára nyitotta meg. Ezután Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök emelkedett szólásra. Szavait a megjelentek gya­kori tapsc szakította félbe, akik a beszéd végén lelkesón éltették a CSKP-t, a Szovjetuniót és kommunista pártját. A május elsejei ünnepély hivatalos része az Internacionálé hangjaival ért véget. Ezután elindult a zászlóerdő közepette a transzparenseket és a szocialista országok kom­munista pártjai vezetőinek mellképeit vivő tö­meg. Az élen munkások, az állami kitüntetések viselői, a sportolók, majd a katonaság, a íiikovi nők és a pionírok — a prágai iskolák legjobb tanulói haladták. A szocialista munkabrigádok tagjai, a kutatóintézetek dolgozói és a főiskolai hallgatók követték őket, azok, akik meghall­gatva a városi pártbizottságnak a tudomány és a termelés együttműködésére irányuló felhívá­sát a 6. ötéves tervfeladatok valóra váltásán fáradoznak. A dolgozók munkaeredményeikkel, kötelezett­ségvállalásaikkal, a főváros fejlesztésének a tervével büszkélkedtek. A Szovjetunióhoz és a többi szocialista országhoz fűződő barátságun­kat, gondtalan, boldog életünk feletti örömüket, az egész világ dolgozóival való szolidaritásukat, békevágyukat juttatták kifejezésre. — Éljen a CSKP, éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja — hangzott fel, ki tudja hányszor, a szivárvány tarka színeiben pompázó tömeg őszinte kíván­sága. A több órás felvonulást a SZISZ-tagok, a sportolók, a vasutasok, a tűzoltók, a katonaság, a népi milícia tagjai és a fiatalok zárták. KARDOS MÁRTA Gustáv Husák elvtárs beszéde r (Folytatás az 1. oldalról) Jogait, az emberi méltóságot, s a dolgozóknak lét- és szo­ciális biztonságot, valamint nagyszerű távlatokat nyújt. Egy év telt el pártunk XV. kongresszusa óta, amely érté­kelte az azt megelőző öt év­ben elért sikereket az élet minden területén, és kidolgoz­ta szocialista társadalmunk to­vábbi sokoldalú fejlesztésének programját. Ezt a programot a Nemzeti Front összes társszer­vezetei magukévá tették, s egyúttal népünk minden réte­gének programjává vált. Ma már elmondhatjuk, hogy a CSKP XV. kongresszusának programja minden döntő fon­tosságú területen sikeresen megvalósul. Hazánk dolgozó népe politikai állásfoglalásai­ban és mindennapos munkájá­val fejezi ki bizalmát és tá­mogatását pártunk és államunk politikája iránt. Az emberek milliói áldozatkész munkájának köszönhető, hogy sikerrel meg­valósítottuk az elmúlt évre ki­tűzött feladatokat, és jók vol tak az idei év első hónapjai­ban elért eredmények is. A ko­rábbiaknál igényesebb belső és külső körülmények közepette biztosítani tudjuk a népgazda­ság dinamikus fejlődését, s en­nek köszönhető, hogy az eddi­gi szinten tudjuk tartani, sőt tovább emelni a nép életszín­vonalát. Reális program A gyakorlat bebizonyítja a CSKP XV. kongresszusán jóvá­hagyott program helyességét és reális voltát. Egyszóval el­mondhatjuk, hogy szocialista társadalmunk, a csehszlovák állam bázisa egészséges és szi­lárd, és népünk élete állan­dóan javul. Tudjuk, hogy feladataink nem kicsinyek és nem köny- nyűek. Társadalmunk minden sikere az emberek millióinak becsületes munkáján alapul. És ezért a becsületes mun­káért itt, a május elsejei nagy­gyűlésen is köszönetét aka­runk mondani a munkásság­nak, a parasztságnak, az ér­telmiségnek, az ifjúságnak, a nőknek és mindazon dolgozók­nak, akik hozzájárultak e si­kerek eléréséhez. A XV. pártkongresszus prog­ramjának teljesítése érdekében végzett alkotómunka megszi­lárdítja a párt és a nép egy­ségét, társadalmunk osztályai­nak és szociális csoportjainak egységét, erősíti a csehek és a szlovákok, valamint a hazánk­ban élő összes nemzetiségek testvéri kapcsolatait. Ebben az egységben és alkotómunkában rejlik társadalmunk ereje, amely a további sikeres fejlő­dés biztosítéka. A helyes úton Láthatjuk, mennyire mély politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi válságba süllyedt a tőkés társadalom, mennyire nehéz helyzetben van ezen or­szágok munkásosztálya és dolgozó népe. Ezért a Szovjet­unió, Csehszlovákia és a töb­bi szocialista ország sikerei a világ munkásosztályának és összes dolgozóinak szemében megsokszorozzák a tudomá­nyos szocializmus eszméinek vonzóerejét. Ezen semmit sem változtathatnak az ellenünk és a többi szocialista ország ellen indított reakciós kampányok és rágalmazások. A mi utunk he­lyességét az élet bizonyította be. Ezért semmi sem térítheti le népünket a jelenkor forra­dalmi útjáról: a fejlett szocia­lista társadalom építésének út­járól. A jövőbe vetett reális derű­látásunkat a második világhá­borút követő évek összes ta­pasztalataiból és a legutóbbi évek sikereiből merítjük. Elég tapasztalatunk és erőnk van ahhoz, hogy megbirkózzunk azokkal az igényes feladatok­kal, amelyeket a XV. kongresz- szus tűzött ki. A nagyobb fel­adatok megfelelnek a munkás- osztály és az összes dolgozók szükségleteinek és érdekeinek. Ezért küzdelmet vívunk a gaz­dasági terv teljesítéséért, a termelés hatékonyságának nö­veléséért, minőségének javítá­sáért, azon fogyatékosságok és akadályok felszámolásáért, amelyek megnehezítik előreha­ladásunkat. Ezt a célkitűzé­sünket teljes mértékben támo­gatják az emberek milliói, ahogy arról napról napra meg­győződhetünk a párt-, a szak- szervezeti, a SZISZ-, a nőszö­vetségi szerveknek és szerve­zeteknek, a Nemzeti Front töb­bi társszervezeteinek ülésein és konferenciáin, valamint művé­szeti és kulturális dolgozóink tanácskozásain. Nagyra érté­keljük dolgozóinknak ezt a po­litikai támogatását, valamint azt a munkaaktivitását és ver­senyét, amelyet a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére bontakoztatnak ki az idei gaz­dasági terv és az egész ötéves terv sikeres teljesítése érde­kében. Ez a további sikerekhez ve­zető reális út. Elvtársak! Lakosságunk nyugodt mun­káját és békés életét a Szov­jetunió és a többi testvéri szo­cialista ország iránti barátság, a velük való szövetség és sok­oldalú együttműködés biztosít­ja. Ennek köszönhető, hogy népünk harminckét éve béké­ben él. Ezért a jövőben is fenntartjuk ezt a barátságot és szövetséget, meg fogjuk szi­lárdítani és el fogjuk mélyí­teni. A jövő a szocializmusé A mai nyugtalan világban új­ra és újra bebizonyosodik, hogy az emberiség békés táv­lata a szocializmus. A békés egymás mellett élés politikája, a háború kiküszöböléséért, a leszerelésért, a feszültség eny­hüléséért és az országok bé­kés együttműködéséért vívott küzdelem a Szovjetunió, a töb­bi szocialista ország, valamint más haladó és békeszerető erők fáradhatatlan erőfeszíté­sének köszönhetően egyre na­gyobb teret nyer mint az el­térő társadalmi rendszerű or­szágok közti kapcsolat for­mája. A világ reálisan gondol­kodó emberei más ésszerű al­ternatívát nem tudnak elkép­zelni. Persze észre kell ven­nünk a különféle reakciós im­perialista erőknek azt a törek­vését, hogy a fejlődést vissza­fordítsák a hidegháború sza­kaszába. A világbékéért ví­vott küzdelem olyan folyamat, amelyben sikerek is, akadá­lyok Is vannak. Helsinki szelleme Teljes mértékben támogatjuk az olayn politikát, amely azt tűzi ki célul, hogy az egyen­jogúság, a kölcsönös előnyök és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elve alapján elmélyüljenek a sokoldalú kap­csolatok az országok között, ahogy ezt a helsinki értekez­let okmányaiba is belefoglal­ták. Kedves elvtársak! A mai május elsejei felvo­nulásokon kifejezzük örömün­ket, öntudatosságunkat, s né­pünknek azt az eltökélt szán­dékát, hogy tovább haladjon előre a következő években is a már bevált úton. Egész munkánkat arra össz­pontosítjuk, hogy a dicső for­radalmi május elsejének a szocialista Jelenért vívott küz­delmeknek és népünk forra­dalmi hagyományainak hagya­tékát a jövőben is a népünk alkotó munkája által született anyagi és szellemi értékek hassák át, hogy a forradalmi változásoknak és népünk mun­kájának eredményeit tántorít- hatatlanul védelmezzük és gyarapítsuk Éljen május elseje! Éljen dolgozó népünk! Éljen drága hazánk, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság! Éljen és szilárduljon a Szovjetunió­val és a többi szocialista or­szággal való megbonthatatlan barátságunk! Éljen a szocializmus és a béke! Éljen társadalmunk vezető ereje — Csehszlovákia Kom­munista Pártja! (Köztescímek: Üj Szó) (Folytatás az 1. oldalról) üdvözletünket küldjük az Októ­beri Forradalom országának, testvéreinknek a nagy Szovjet­unió hősi munkásságának, pa­rasztságának, értelmiségének, összes nemzeteinek, forrón üd­vözöljük a Szovjetunió dicső kommunista pártját, a szovjet nép elismert és nagyrabecsült vezetőjét, a nemzetközi mun­kásosztály harci élcsapatát, a párt lenini központi bizottsá­gát, amelyet Brezsnyev elvtárs. Csehszlovákia népének őszinte barátja vezet. Az igazi demokrácia Őszintén köszöntjük a többi szocialista országban élő test­véreinket. akikkel együtt az Októberi Forradalom eszméinek szellemében nagy szocialista közösséget alkotunk, az új vi­lág építőinek családját, az em­beriség támaszát és remény­ségét. Szolidaritásunkat fejezzük ki a tőkésországok dolgozóival, a kizsákmányolás és a monopó­liumok uralma ellen vívott ne­héz harcukkal. Kifejezzük azt az eltökélt szándékunkat, hogy a jövőben is támogatni fogjuk az ázsiai, az afrikai és a latin- amerikai országok dolgozóinak az imperializmus és a neokolo- nializmus ellen, a szabadságért és a társadalmi haladásért ví­vott igazságos harcát. A szocialista országok, vala­mint a forradalmi és a nemzeti felszabadító mozgalom minden sikere meggyőzően bizonyítja az Októberi Forradalom eszméi­nek erejét és vonzerejét, azt, hogy az emberiség a szocializ­musnak, vagyis azon társadalmi rendszernek megvalósítására tö­rekszik. amelyben a nép az uralkodó és a gazda, amelyben mindent az ember javára tesz­nek, amelyben igazi demokrá­cia van. Ezzel szemben a tőkés rendszer, amely osztályok és egész népek kizsákmányolásán alapul, nem képes biztosítani az alapvető emberi jogokat a dolgozók számára, főként a munkához való jogot nem, s egyre nagyobb mértékben ta­szítja őket munkanélküliségbe és nyomborba. A szocializmus dinamikus fejlődésével össze­hasonlítva ez a tendencia egyre szemmel láthatóbb. A szocializ­mus az, amelynek pozitív ha­tását az emberiség olyan sors­döntő kérdésijén is megjegyzi, mint a háború és a béke kér­dése. A Szovjetunió és a többi szo­cialista ország sokoldalú elő­nyeinek. gazdasági fejlődésé­nek, politikai és ideológiai ha­tásának köszönhető, hogy ma már megvalósulhat az Októberi Forradalom nagy eszménye: a tartós béke és az eltérő társa­dalmi rendszerű országok békés BRATISLAVA MÁJUSA (Folytatás az 1. oldalról) SZLKP KB titkára, Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZNT elnöke, továbbá az SZLKP KB Elnökségének tagjai: Ladislav Abrahám, Ján Janik, Elena Litvajová, Ľudovít Pezlár, Gejza Šlapka és Miroslav Válek, továbbá Miloslav Boďa, az SZLKP Revíziós és Ellenőrző Bizottságának elnöke, Michal '/ákovic. a Szabadságpárt elnöke, Karol Martinka, az SZSZK kormányának alelnöke, valamint az SZLKP osztályvezetői, az SZSZK miniszterei, Fedor Gulla, az SZSZK Nemzeti Frontja Központi Bizottságának alelnöke, a kerületek és a konzulátusok képviselői. Bratislava dolgozóinak ünnepi nagygyűlését az államhimnusz elhangzása után Gejza Slapka, a fővárosi pártbizottság vezető titkára nyitotta meg. Ezután Jozef Lenárt elvtárs tartotta meg ünnepi beszédét, amelyet a jelenlévők gyakran felhangzó taps­sal, a pártot, a Szovjetuniót éltető jelszavakkal szakítottak félbe. Az Internacionálé után újra elindult a sokszínű vidám kedvű menet. Együtt lépkedett ott apa fiával, munkás a mérnökkel, efsz-tag a néphadseregünk katonájával, diák a népi milícia tag­jával, sportoló a vasesztergályossal, édesanyák a fehér galamb­bal integető gyermeikkel. A díszemelvény előtt egymás után haladtak el az iskolák, a SZISZ-tagok, a nemrég megalakulásuk 25. évfordulóját ünne­pelt pionírok, a különböző üzemek dolgozói. „Világ proletárjai egyesüljetek“ olvashattuk a Slovnaft dolgozóinak transzparen­sén, majd mintegy válaszként a másikon: ,,A nyerstermelés tervét az év első negyedévében 1,1 millió koronával, az áru termelését pedig 82 millió koronával teljesítettük túl.“ Taps kö­szöntötte a Dimitrov Vegyiművek felvonulóit is, akik az említett idő alatt terv feladataik túlteljesítésével 4,5 millió korona értékű nyersanyagot és villanyáramot takarítottak meg. s akik a közel­múltban megrendezett városkörzeti műszakon 10 261 óra társa­dalmi munkát végeitek. Büszkén meneteltek a Hydrostav dolgozói is, akik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak tiszteletére tett kötelezettségvállalásukban azt ígérik, hogy ez idén terven felül 7 millió korona értékű munkát végeznek el. A bratislavai Malinovszkij utcában órák hosszat hömpölygőit az ünneplő tömeg, mintegy tanúságot téve pártunk céltudatos politikája mellett. A tribün előtt magasra lendültek a zászlócs­kákkal a virágcsokrokkal integető karok, táncot roptak a nép- művészeti együttesek. $ végül hagyományosan a Komenskú Egyetem, illetve a Műszaki Főiskola hallgatóinak színes cso­portja zárta be a 3'iO 000 lakosú Szlovákia fővárosa dolgozóinak május elsejei ünnepi felvonulását. NÉMETH JÁNOS egymás mellett élése. Az Októ­beri Forradalom ezen eszmé­nye, amely kifejezi az emberi­ség vágyait és szükségleteit, ösztönző hatást gyakorol a bé­kés egymás mellett élésért és együttműködésért áltálunk je­lenleg vívott küzdelem re is. A mi válaszunk Emellett azonban szinte min­den lépésért meg kell küzdenie téren a militarizmus és az impe­rialista reakció erőivel. Ezek a körök azt a célt követve, hogy folytathassák a kizsákmányolást, és fokozzák a fegyverkezésből eredő nyereségüket, befeketítik a szocialista rendszert. Arra tö­rekszenek, hogy semmissé te­gyék a helsinki értekezlet ered­ményeit és veszélyeztessék a soron következő belgrádi talál­kozó sikerét. Uszító kampá­nyokkal igyekeznek leplezni olyan halált hozó fegyverek ki­fejlesztésére és felhalmozására irányuló terveiket, amely fegy­verek használata nemcsak egész népeket pusztíthatna el. hanem megsemmisíthetné az életet a földön. Dolgozó népünk ezekre a rá­galmazó Csehsz Ióvá k i a -el I enes kampányokra munkájával, ha­zafias és szocialista elkötele­zettségével válaszolt. Ezért ezek a kampányok nem tudják meggvengíteni a békéért és a szocializmusért vívott küzde­lemben tett erőfeszítéseinket. Pártunk és kormányunk az em­berek milliói véleményére tá­maszkodva teljes határozott­sággal támogatja a Szovjetunió leszerelési javaslatait, a Helsin­ki szellemének megvalósításá­ban való további előrehaladást, a belgrádi találkozó sikerét, a forradalmi, a demokratikus és a realista erők törekvéseit a békéért és a háború ellen vívott harcuk győzelmes kimenetelé­ért. Teljesítjük a CSKP XV. kongresszusa határozatát Tisztelt polgártársak! Bizalommal, biztonsággal és reális derűlátással menetelünk a május elsejei fölvonuláson, mert itthon minden jól sikerül. Sikerrel váltjuk valóra azt a programot, amelyet a XV. kongreszsus tűzött ki. Bizonyít­ja ezt népgazdaságunk dinami­kus fejlődése, a tudomány, a kultúra és a műveltség új fel­lendülése, dolgozóink szociális és létbiztonságának megszilár­dulása. Egyértelműen elmond­hatjuk: nz az eredményes év, amely a kongresszus óta eltelt, meggyőzően és sokoldalúan alá­támasztja politikánk helyessé­gét és életképességét. Bizonyít­ja. hogy a munkásság, a pa­rasztság és az értelmiség meg­értette és magáévá tette a kongresszuson jóváhagyott programot, mert felismerte, hogy kifejezi létszükségleteit és — érdekét. Ezt a pártba és politikájába vetett bizalmat né­pünk szorgalmas munkával a növekvő akarattal és azzal az elszántsággal bizonyítja, hogy még hatékonyabban és Jobban dolgozzon. Ezt a politikánk iránti bizalmat állampolgáraink milliói az általános választások során Is kifejezték, s újonnan kifejezik a választási progra­mok teljesítésében való részvé­telükkel. Ez az áldozatkész és öntudatos munka, ez a szocia­lizmus iránti hazafias elkötele­zettség népünk méltó válasza a csődbe jutott ellenforradalmá- roknak, akik kiszolgálják ha­zánk ellenségeit. Utunk tehát helyes, s a jövőben még hatá­rozottabban és következeteseb­ben fogunk rajta haladni. Elismerés a jó munkáért Ürülünk annak, hogy a sok­oldalú fejlődéshez fokozódó mértékben Bratislava dolgozói is hozzájárulnak. Nagyra be­csüljük és kiemeljük a Tesla, a Bratislavai Elektrotechnikai Vállalat, a Priemstav, a Dimit­rov Vegyiművek, a Slovnaft, Kábelgyár, a Matador s más vállalatok és szervezetek azon munkacsoportjait, amelyek Bra­tislavában élére álltak a minő­ség Javításáért és a hatékony­ság növeléséért vívott küzde­lemnek, s így a gyakorlatban bizonyítják, hogy a párt irány­vonalának teljesítése saját ügyük, hogy tevékenységük alapja és értelme. Szükséges, hogy ez a példa követésre ösz­(Folytat ás a 3. oldalon) 1977. V. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom