Új Szó, 1977. április (30. évfolyam, 90-118. szám)

1977-04-23 / 111. szám, szombat

Szombat, 1917. IV. 23. A NAP kel — Nyugat-Szlovákia: 4.47, nyugszik: 18.53 — Közép-Szlovákia: 4.38, nyug­szik: 18.44 — Kelet-Szlovákia: 4.29, nyug­szik: 18.35 órakor A HOLD kel: 7.50, nyugszik: 23.19 órakor Névnapjukon szeretettel köszönt jiik BÉLA — VOJTECH nevű kedves olvasóinkat 9 1847-ben hall meg E. G. GEIJER svéd kültő, történész, filozófus (szül.: 1783) 0 1852-ben született MEDNYÁNSZKY László festőmű­vész, a kritikai realizmus legna­gyobb képviselői közé tartozott (+ 1919) 9 1867-ben született Jo­hannes FIBIGER Nobel-díjas dán orvos, patolúgus, kísérleteivel megnyitotta a rákkutatás útját (+1928) # 1902-ben született Halldor LAXNESS Nobel-díjas iz­landi szocialista költő. IDŐ1ÁRÁS Dél- és Délnyugat-Szlovákiában csökkenő, az ország más részé­ben sűrűsödő felhőzet. A legma­gasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok, az ország északt ré­szében 14 fok között várható. Mérsékelt, a hegyekben friss njtu- gati, keleten pedig déli szél. A Duna vízállása 1977, április 23-án: Bratislava: 380, apad Medveďov: 330, apad Komárno: 350, apad Štúrovo: 340, apad RENDŐRSÉGI HlREK — A turanyi Drevona üzem előtt megállt tehergépkocsijával Vladimír N. 25 éves gépkocsive­zető. A teherautón gömbfát szál­lított. Jozef V., a Csehszlovák Autóközlekedési Vállalat 37 éves gépkocsivezetője, aki mögötte ha­ladt, elővigyázatlanul vezetve be­lerohant a kiálló gömbfába. A baleset következtében súlyos sé­rülést szenvedett František S., a 27 éves kocsikísérő, s kórházba szállítás közben megholt. — Nem fűlik a foga a becsü­letes munkához Anton F. 21 éves bratislavai fiatalnak. Dana ü. la­kásában mintegy 5000 korona ér­tékű ékszert lopott, s 400 koro­náért eladta egy ismeretlen em­bernek. A garázsból személygép­kocsit lopott és a városban kocsi- kázott vele. A vár alatti alagút- ban elveszítette uralmát a jármű felett, és nekirohant az alagút falának. Még más bűncselek­mény is terheli, az ügyész ezért őrizetbe vétette. — Fiatalkorú bűnözőt ítélt ei a közelmúltban a Košicei Kerületi Bíróság büntetőtanácsa. Dušan V. fiatalkorút gyilkosságért 10 évi szabadságvesztésre, Jozef Tomaš- kovičot, a társát háromévi sza­badságvesztésre ítélte. Az eset úgy történt, hogy a fiatalok el­határozták, hogy betörnek Klára U. margecanyl lakos lakásába, ős ellopják a pénzét. A fiatalkorú Dušan valamilyen ürüggyel beha­tolt a lakásba, Tomaškovič pedig kint őrködött. Dušan a lakásban elbújt s amikor a nő elment be­vásárolni, hozzáfogott a pénz rej­tekhelyének felkutatásához. Ám Klára U. valamit otthon felejtett, és rövidesen visszatért. A lakás­ban Dušan meglepődött, s össze­szurkálta zsebkésével az asz- szonyt, aki a sérülések következ­tében elvérzett. ■ A meteorológusok és az oceanográfusok az utóbbi idő­ben nagy figyelmet szentelnek annak az óriási jéghegynek, amely a déli-sarkvidéki belten­gerek vizében úszik. Kiterjedé­se 70x40 km, súlyát pedig 875 milliárd tonnára becsülik. 1.967 óta, amikor a jéghegyet a műholdak észlelték, több jaint 2500 krn-nyi utat tett meg. A szakemberek attól félnek, hogy az óriási jéghegy veszé­lyeztetheti majd a hajóforgal­mat a Déli-sarkvidék tengerein. Levelezőink írják A TÁTRÁTÓL A DUNÁIG Ezzel a címmel nagy sikerű kiállítást rendezett Šamorínban (So mórján) Lenka Bot'anská festőművész. Szebbnél szebb táj­képekkel és csendéletekkel lep­te meg közönségét. A Fűzfák, Tavaszi reggel, Csorba-tó, az Őszirózsák című festmények joggal keltették fel a látogatók érdeklődését. Érdekes volt a kiállítás, a látogatók színvona­las művészi alkotások alapján ismerhették meg a Tátra és a Duna menti táj szépségét. Kertész Lídia HÁROM KISKÖZSÉG, Tonkov- ce (Tonkháza), Eliašovce (II- lésháza), és Nový Život-osada (Kismagyarj önkéntes véradói, mind a harmincan egyszerre adtak vért a Dunajská Streda-i (Dunaszerdahelyi) Véradó Állo­máson. A Vöröskereszt helyi szervezetei ezekben a falvak­ban tehát teljesítették a vér­adásban kitűzött idei feladatu­kat. Figyelmet érdemel, hogy a véradók közül Hideghéty Irén és Muzslay Erzsébet már 14, Németh Vera 11, Kucman Béla 9 alkalommal adott vért térí­tésmentesen. Földváry Sándor AZ ÉNEKKAROK járási verse­nyén, Nové Zámkyban (Érsek­új várott) második helyezést ért el a strekovi (kürti) énekkar. Kovács János és Szombath Ká­roly tanítók, az énekkar veze­tői jól felkészítették erre a ver­senyre a 43 tagú énekkart. Sütő Ildikó ■ „Háború, nép, győzelem 1941—1945“ címmel könyv je­lent meg a Moszkvai Politikai Könyvkiadó gondozásában. Azoknak az embereknek emlé­keit, élményeit ismerteti, akik a Nagy Honvédő Háború idején különböző tisztségeket töltöt­tek be, s a fronton és a hát­országban dolgoztak. ■ A magyarországi Ikarus Részvénytársaság vezetőségé­nek képviselői ünnepélyes ke­retek között adták át a Szov­jetunió fővárosa képviselőinek a vállalatban előállított 100 000. autóbuszt. Az üzem kapuit az idén 12 000 autóbusz hagyja el, 1980-ban számuk már 14 000 lesz évente. fii Jelentős anyagi károkat szenvedett a háború alatt a dél-vietnami kaucsukipar. A feldolgozó üzemeket lebombáz­ták, az amerikai vegyi fegyve­rek több ezer hektárnyi kau- csukültetvényt tönkretettek. 1976-ban sikerült 70 százalék­ban felújítani a kaucsukültet- vényeket, 2000 hektárnyi terü­leten pedig új ültetvényeket lé­tesítettek. Tavaly 50 százalék­kal túlteljesítették a telepíté­si tervet. 19 Krakkóban kétnapos kon­ferencia kezdődött bolgár, csehszlovák, magyar, NDK-beli, lengyel és szovjet kohászati szakemberek részvételével. i$ Öt év telt el a katowicei legnagyobb lengyel kohóipari kombinát építése óla. Egész Lengyelországból 120 vállalat összpontosította minden törek­vését erre az építkezésre. A korszerű gépek és berendezések felszerelését szovjet szakembe­rek végezték. A szovjet gépek segítségével a kohó ma már 18 fajta acélt termel. ■ A Strojexport csehszlovák külkereskedelmi vállalat és a varsói Kolmex külkereskedelmi vállalat hosszú lejáratú keres­kedelmi egyezményt írt alá. Az egyezmény alapján a Česká Lí- pa-i Vagongyár 500 emeletes vasúti kocsit szállít a lengyel partnernek. Ezek az emeletes vagonok gépkocsik szállítására szolgálnak. A lengyel fél Cseh­szlovákiának billenőkocsikat és tartálykocsikat szállít. ■ Évente 300 000 vevő láto­gatott a prágai Csajka szovjet üzletbe. Jó hírneve már az egész köztársaságban ismert, így minden turista felkeresi. A Csajkában több mint 1400 áru­fajta kapható, köztük tranzisz­toros rádiókészülékek, fényké­pezőgépek, órák, kozmetikai ké­szítmények, játékok, porcelán, borostyán, ezüst, stb. ■ Harmadik vendégszereplé­sére a jövő hét elején utazik Mexikóba a Na Vinohradech Színház 35 tagú együttese. A színészcsoportot Zdenko Míka érdemes művész, a prágai szín­ház igazgatója vezeti. Az együt­tes május 8-án ünnepélyes elő­adást tart, ezzel nyitják meg Mexikóban a Csehszlovák Kul­túra Napjait. ■ A szovjet mezőgazdasági dolgozók 26,7 millió hektáron vetették el a tavasziakat, ebből 16,4 millió hektáron vetettek gabonaneműeket és hüvelyese­ket. A Szovjetunióban az idén összesen 142,8 millió hektárnyi területen vetnek tavasziakat. ■ 330 000 márkáért' kelt el Hamburgban megrendezett ár­verésen az 1847-ben kiadott Vö­rös Mauritius postabélyeg. A bélyeget Paul Margoulis pári­zsi lakos vette meg, azonban az igazi vásárló nevét nem árulta el. Csak annyit mondott, hogy a bélyeg új tulajdonosa nem német és nem is francia, de a Mauritius továbbra is Eu­rópában marad. Jelenleg az egész világon összesen 14 pél­dány található ebből a rendkí­vül értékes postabélyegből. B Eddig már 650 000 hektár­nyi területen vetették el a ta­vasziakat a Német Demokrati­kus Köztársaságban. Teljes gőzzel folyik a cukorrépa ve­tése és a burgonya ültetése is.. A kedvezőtlen időjárást a me­zőgazdasági dolgozók a műtrá­gyázásra használták fel. A ren­delkezésükre álló 180 mező- gazdasági repülőgép csehszlo­vák és szovjet gyártmányú. Mi Hol ^ Mikor ■ SZOMBAT BRATISLAVA # HVIEZDA: ilyenek voltunk (am.) 15.30, 18, 20.30 ® SLOVAN: Hűtlen férj vagyok (ír.) 15.30, 18, 20.30 ®> DUKLA: Hello, Dollyt (am.) 15, 18, 21 ® PRAHA: Pisz­kos kezű ártatlanok (fr.) 11, 13.30, 10, 18.30, 21 ft POHRANIČ­NÍK: A látogató (am.) 15.45, 18.15, 20.45. KOŠICE ® SLOVAN: A Dominici-ügy (fr.) # DRUŽBA: Bűvös kör (román) # ÚSMEV: Ilyenek voltunk (am.) # TATRA: Lotte Weimarban (NDK) fi PARTIZÁN: 41... (szovjet). # BRATISLAVAI NEMZETI SZÍN­HÁZ: Koldusopera (19) # HVIEZ­DOSLAV SZÍNHÁZ: Kedves Isme­retlen (19) «» KIS SZÍNPAD: Ga­vallérok (19) # KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: III. Richárd (19) 4» MATESZ (Okoe — Ekecs): A ci­gány (19.30) # (Leles — Lelesz): Jó reggelt, boldogság (19). Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Szombat reggel. 10.00: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés, sajtószemle. 10.15: Ko­runk világnézeti problémái. 10.30: Szimfonikus zene. 11.00: Szülők­nek nevelésről. 11.20: Tánczenei koktól. 12.00: Hírek. 12.10: Ma­gyar nóták és népi muzsika. 13.00: Ifjúsági magazin. 14.00: Tíz perc irodalom. 14.10: Szórakozta­tó zene. 15.00: Napi krónika. 16.00: Szívesen hallgattuk. BRATISLAVA 9.00: Hírek. 9.15: A Mézga család. •» 9.40: Gyermekműsor. 10.30: Mesejáték. 11.45: Iráni pillanatképek. 12.05: Lépésről lépésre. 12.35: Német nyelvlecke haladók­nak. 13.20: Hírek. 13.35: Modern gimnasztika, orszá­gos bajnokság. 15.00: Zöld évek. 15.50: Tanúk, akik nem vallanak. 16.45: Hét hadsereg zászlaja alatt. 17.05: Élet a természetben. 17.30: Dokumentumfilm. 17.50: Találkozás az Orlojnál. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Zeman őrnagy 30 eset«. 21.55: Francia film. H. műsor 16.10: Népzene. 16.50: Hírek. 17.10: A titokzatos sziget, I-M. rész. 18.05: Dalok és táncok a Szovjet­unióból. 19.00: A Vltava folyón állt egy malom. 19.30: K. Fegyin: Arktur szanató­rium, tv-játék. 21.05: Egy óra múlva itt vagyok. 22.00: Nemzetközi dzsesszfeszti- vál. 22.30: Hírek. BUDAPEST 7.59: Tévétorna (ism.). 8.05: Iskolatévé (ism.). 8.30: Kuckó (ism.). 9.00: Mindenki közlekedik . . . (Is­métlés). 9.15: Egy jenki Arthur király udvarában. Amerikai film. 10.50: Játék a betűkkel (ism.). 11,15: Salud, arnigosl Folklór-mű­sor (Isin.). 14.33: Vitézek. Spanyol íilnisoro- • zat, 6. rész. 15.00: Rendezte: Kende Márta. 16.10: Hírek. 16.15: Az Ördögsziget. üokumen- ' tumfilm. 16.40: Filmszem. 17.35: Vetélkedő — II. rész. 18.45: Egymillió fontos hangjegy. 19.05: Stop! Közlekedj okosan — 11. rész. 19.10: Cicavízió. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Michel Legrand műsora. Amerikai zenés film. £8 Kiállítást nyitottak a len­gyelországi Wroclawban, ame­lyen bemutatják a legkorsze­rűbb csehszlovák gyártmányú automata számítógépeket és kü­lönféle számítótechnikai beren­dezéseket. A kiállítás egyúttal 20.45: Aldo Nicolaj: Hárman a pá­don — dráma két részben, 22.35: Tv-híradó, 3. kiadás. II. műsor 20.00: Emil Gilelsz zongorázik. 21.00: Tv-híradó. 21.20: Lisszaboni éjszaka. NSZK tévéfilm. vasárnap BRATISLAVA # HVIEZDA: Ilyenek voltunk (am.) 15.30, 18, 20.30 # SLOVAN: Hűtlen férj vagyok (fr.) 15.30, 18, 20.30 # DUKLA: Hello, Dollyl (am.) 15, 18, 21 ® PRAHA: Pisz- kos kezű ártatlanok (fr.) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # POHRANIČ­NÍK: A látogató (am.) 15.45, 18.15, 20.45. KOŠICE 4P SLOVAN: A Dominicl-ügy (fr.) # DRUŽBA: Bűvös kör (román) # ŰSMEV: Ilyenek voltunk (am.) # TATRA: Lotte Weimarban (NDK) « PARTIZÁN: 41 ... (szov­jet). # HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Kocs- ma a zöld fa alatt (10.30, 19) <§ KIS SZÍNPAD: Utolsók (19) • KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Jaj­defáj Doktor (14) ® III. Richárd (19) ® MATESZ (Zihárec — Zsi- gárd): A cigány (19.30) ® (Turri. Podhradie — Torna): Apróhirde­tés (19). Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Ismert vo­nószenekarok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneor­szágban. 8.30: Mese. 8.45: Ismert dallamok. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Operettről operettre. 10.00: Egy hazában. 10.20: Az opejra kedvelőinek. 11.00: Társadalmunk időszerű kérdései. 11.10: Vasár­napi randevú. 12.00: Hírek. 12.05: Folytatjuk vasárnapi randevún­kat. 12.30: Magyar nóták ős népi muzsika. 13.00: Rádiójáték. 134Ö; Örökzöld dallamok. 14.00: Az ón zenei világom. BRATISLAVA 8.30: Hírek. 9.00: P. SevCoviű: Barátnőnk, 3. 9.55: Románia—Csehszlovákia. Jégkorongmérkőzés. 12.20: Zene Bratislavából. 13.45: Polgári védelem. 14.45: Autócross. 16.20: A világ nagy cirkuszai. 17.05: Filmmúzeum. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.35: Mozart: Kis éji zene. 19.55: Kanada—Szovjetunió. Jég­korongmérkőzés. 22.50: A szépség birodalma. II. műsor 17.20: Kisfilmek. 18.05: Operaséta. 19.00: Ifjúsági műsor. 19.30: Utazó kamera. 20.00: Angol bűnügyi film. 21.55: Hírek. 22.00: Emlékezés Anna Kaffendo* vá professzorra. BUDAPEST 9.03: Tévétorna (ism.). 9.10: Tévé-ovi (ism.). 9.30: Mindenki Iskolája. 10.00: Hírek. 10.35: A fehér delfin. Francia rajzfilmsorozat, 17. rész. 10.55: Témák és variációk zené­ben, szóban, táncban. 14.18: Pedagógusok fóruma. 14.55: A tavasz 17 pillanata. Szovjet tévéfilmsorozat, 8. rész. 16.00: Portréfilm. 16.40: Műsorainkat ajánljukl 17.05: A Magyar Televízió Szabad- egyeteme. 17.50: Vetélkedőműsor. 18.35: Esti mese. 18.50: Tévétorna. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Kikötői hiénák. NSZK bűn­ügyi tévéfilm. 21.05: Emlékezés Bihari Jánosra. 21.30: Hírek. 21.35: Telesport. 1. Sporthírek. 2. Összefoglaló a Szovjetunió —Görögország labdarúgó VB selejtező mérkőzésről. 3. Hungária Kupa kardvívó verseny. Műsorváltozás lehetséges! az e téren kifejlett csehszlovák lengyel együttműködést is bizo­nyítja. Csehszlovákiában ugyan­is már több mint 80 Odra-típu- sú automata számítógépet hasz­nálnak, amelyeket a wroclawi Elwro vállalat gyárt. Prágában, a Károly Egyetem Gyermekgyógyászati Karának klini­káján az első mikrobamentes gyermeket gondozzák. A műszaki szempontból rendkívül igényes eljárás lényege, hogy a gyermek teljesen elszigetelt, steril környezetben születik. A gyógymód cél­ja, hogy megakadályozzák az újszülöttnek a környezet mikroor­ganizmusaival való érintkezését. (Telefoto: ČSTK) m Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Dr. Robay Zoltán CSo. Helyettes- főszerkesztők. Szarka István és "W ÄP®9PiSHft Csetö János. Szerkesztőség: 893 38 Bratislava, Gorkého 10. Telefon: 169, 312-52, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: cľYff ifa S /!y,,jSa m 092308, Pravda -» Kiadóvállalat Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravda, az SZLKP nyomdavállalata — Pravda Nyomdaüzeme, Bratislava, Štúrovo 4. Hirdetőiroda. Va­lanského nábrežiu 15. II. emelet, telefon: 551-83, 544-51. Az Üj Sző előfizetési díja havonta — o vasárnapi számmal együtt — 14,70 korona. Az Oj Sző vasárnapi számának IriŕloiM <o nit külön előfizetés# negyedévenként 13 korona. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS Ústredná ex­uiufc.*. UU pedfcia a dovoz ttaőo, Gottwaldovo námestie 48/VII. A SÜTI regisztrációs száma: 5/2. _____

Next

/
Oldalképek
Tartalom