Új Szó, 1977. április (30. évfolyam, 90-118. szám)

1977-04-01 / 90. szám, péntek

Szovjet—mozambiki barátsági szerződés NE HANY «»Sr SORBAN Maputo — Mozambik főváro­sában, Muputóban tegnap be­fejeződtek Nyikolaj podgornij, az SZKP KB Politikai Bízott ságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke és Samora Machel, a FRELIMO Központi Bizottsá­gának elnöke, a Mozambiki Né­pi Köztársaság államfője közöt­ti tárgyalások. A szívélyes légkörben lezaj­lott találkozón a két fél a szovjet—mozambiki kapcsola­tok szemszögéből számos fon­tos kérdést vitatott meg. Ki­jelölték a két ország népei ér­dekeit szolgáló sokoldalú kap­csolatok kiszélesítéséhez és elmélyítéséhez vezető utat. A két fél elemezte és részlete­sen megtárgyalta a két orszá­got érintő aktuális nemzetközi problémákat. Nagy figyelmet szenteltek az afrikai kérdé­seknek, mindenekelőtt Zimbab- ve, Namíbia és a Dél afrikai Köztársaság Jelszabadító moz­galmainak és a gyarmati, va­lamint a fajüldöző rendszerek elleni harcnak. A két fél megegyezett ab­ban, hogy barátsági és együtt­működési szerződést köt, to­vábbá más záródokumentumo­kat is jóváhagytak. MEGKEZDŐDÖTT A CIPRUS-KONFERENCIA ÚJABD FORDULÓJA Kurt Waldheim a rendezés lehetőségeiről Bécs — Az elnöki tisztet be­töltő Kurt Waldheim ENSZ-fő­titkár nyilatkozatával csütörtö­kön délelőtt megkezdődött a Ciprus-konferencia 6. fordulója. A főtitkár többek között kije­lentette: nagy jelentőségűnek tartja, hogy a közösségek kö­zölt elvi egyetértés jött létre a bécsi tárgyalások felújításá­ra. Ezzel új lehetőség nyílik arra, hogy a ciprusi válságot békésen, tárgyalásos alapon rendezzék, a közösségek érde­keinek megfelelően. Waldheim kiemelte: a cél az, hogy egy­séges, két közösségből álló, független és el nem kötelezett politikát folytató szövetségi ál­lamot hozzanak létre Cipruson. A 6. fordulón új emberek vezetik a két közösség delegá­cióját: a görög népcsoport képviseletét Tasszosz Papado- pulosz látja el, míg a török közösség fődelegátusa Umit Onan. A Ciprus-konferencia részt­vevői csütörtökön délután újabb ülést tartottak és pén­teken is két ízben találkoznak. A tervek szerint Waldheim még szombaton is résztvesz a megbeszéléseken, a jövő hé­ten azonban már az ENSZ-fő- tiktár ciprusi különmegbízottja, Perez de Cuellar nagykövet el­nököl a bécsi tárgyalásokon. SCHMIDT KANCELLÁR A KELET-NYUGATI KAPCSOLATOK JÖVŐJÉRŐL Bonn — Helmut Schmidt kancellár újságírók előtt derű­látóan nyilatkozott a kelet— nyugati kapcsolatok jövőjéről és ezen belül a Szovjetunió és az Egyesült Államok viszonyá­nak távlatairól. Mint mondotta: mindkét fél érdeke a stratégiai fegyverkorlátozási tárgyalások folytatása az újabb megállapo­dás megkötése, amely nagy je­lentőségű nemcsak a két nagy­hatalom, hanem egész Európa, mi több az egész világ jövője szempontjából. Kijelentette, hogy a nyugat­német külpolitika az elmúlt években sokat tett az európai enyhülésért, a helsinki érte­kezlet előkészítése során és ezeket az eredményeket nem kívánja a jövőben sem kockára tenni. Ami Washington és Bonn kapcsolatainak alakulását ille­ti, Schmidt erélyesen megismé­telte: szó sem lehet arról, hogy az NSZK kitérjen szerződéses kötelezettségeinek teljesítése elől. A Brazíliával megkötött atomexport-szerződést tehát — az amerikai tiltakozás ellené­re — a nyugatnémet fél teljes egészében teljesíti, beleértve a hasadó anyagok újradúsítá- sára szolgáló berendezések szállítását is. Schmidt jelezte, hogy csak májusban, a londoni csúcsértekezleten nyílik majd alkalma személyes megbeszé­lésre Carterral. BUDAPESTEN az 1977—1980- ra szóló együttműködési mun­katervet írtak alá a Csehszlo­vák és a Magyar Képzőművé­szek Szövetségének képviselői. A dokumentum az együttműkö­dés további fejlesztését és el­mélyítését, a szocialista kultú­ra és a két ország művészete színvonalának emelését tűzte ki a CSKP XV. és az MSZMP XI. kongresszusa határozatainak szellemében. EDINBURGHBAN befejezte munkáját a Szovjetunió és Nagy-Britannia közéleti szemé­lyiségeinek III. konferenciája. A kiadott közös közlemény hangsúlyozza, hogy mindkét fél fontosnak tartja az angol- szovjet kapcsolatok minden te­rületen történő fejlesztését. MAURECI SINGERNEK, a Bel­ga-Szovjet Baráti Társaság fő­titkárának a belga—szovjet ba­ráti kapcsolatok fejlesztésében és megszilárdításában elért érdemeiért a Nemzetek Barát­sága Rendet adományozták. HELSINKIBEN a Finn Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának Politikai Bizottsága az ország gazdasági és politikai helyzetéről tárgyalt. A kong­resszus által jóváhagyott nyi­latkozat hangsúlyozta, hogy aktívan kell harcolni a nagytő­ke támadásai ellen, amelyek a dolgozók életszínovnala és jo­gai ellen irányulnak. AZ AMERIKAI képviselőház heves vita után 230 szavazat­tal 181 ellenében úgy határo­zott, hogy további két évre meghosszabbítja a Kennedy el­nök és Martin Luther King meggyilkolásának kivizsgálásá­val foglalkozó bizottság meg­bízatását. A múlt év őszén lét­rehozott bizottság mandátuma szerdán éjjel járt volna le. AZ ÉSZAKI TANÁCS jubileumi 25. ülésszaka tegnap megkezd­te munkáját Helsinkiben. Az ülésszakon Dánia, Izland, Nor­végia, Svédország és Finnor­szág miniszterelnökei, kor­mánytagjai és parlamentjeinek képviselői vesznek részt. A leg­nagyobb figyelmet az észak-eu­rópai országok gazdasági és energetikai együttműködésének szentelik. JAMES CARTER amerikai el­nök a 74 éves Mike Mansfield szenátort, a Demokrata Párt volt befolyásos vezetőjét jelöl­te ki az Egyesült Államok új tokiói nagykövetévé. Az 57 éves Robert Goheen-t, a Prin­ceton Egyetem volt elnökét indiai nagykövetté nevezték ki. A japán szakszervezetek már márciusban megkezdték a dolgo­zók élet- és munkakörülményei megjavításáért vívott harc ha­gyományos „tavaszi offenzíváját“. Az offenzívának jelentős ré­szét képezi a béremelésért vívott harc. A tokiói Jojogi parkban a „tavaszi offenzíva“ keretében rendezett tömeggyűlésen 72 000 ember vett részt. (ČSTK — Japan-Press-felvétel) A PINOCHET-JUNTA ÚJABB MEGTORLÓ AKCIÓI Kínai együttműködés Chilével London — A chilei katonai junta folytatja a chilei dolgo­zók embertelen elnyomását, és továbbra is súlyosan megsérti az emberi jogokat, állapítja meg a Chilei Dolgozók Egy­séges Központja (CUT) Lon­donban közzétett tájékoztatójá­ban. A fasiszta katonai rendszer több mint 30 000 chilei hazafit börtönzött be. A junta több mint 2500 ellenfelét Pinochet rendőrsége, a DINA titokban elhurcolt, és később „eltűnt­nek“ nyilvánította őket. A chi­lei börtönök és koncentrációs táborok továbbra is politikai foglyokkal vannak tele. A jun­ta legújabb megtorló akciói közé tartozik a tanítók szak- szervezetének feloszlatása és több tanító bebörtönzése. A ka­tonai kormány tisztogatást hajtott végre az iskolákban is. 25 000 tanító állás nélkül ma­radt — állapítja meg a tájé­koztató. Párizs — A kínai vezetés és a chilei katonai fasiszta rend­szer együttműködése „ígérete­sen“ fejlődik. Chilében jelen­leg körülbelül 120 kínai szak­ember működik és a Le Point című francia liberális-burzsoá hetilap szerint a santiagói rendszer elégedett munkájuk­kal. „Tehetségesek, diszkrétek és politikailag semlegesek“ állapította meg a francia heti­lap a santiagói hírekre utalva. Londonban a chilei külügy­minisztérium képviselőjére hi­vatkozva bejelentették, hogy a kínai hatóságok hivatalosan meghívták a Pinochet-junta küldöttségét a kantoni tavaszi nagyvásárra. Ez az első hiva­talos meghívás a hagyományos nagyvásárra, amelyen a puccs óta a chilei képviselők és cé­gek „magánvállalkozókként“ vettek részt. Az 1973. szeptemberi fasiszta hatalomátvétel után Peking nem szakította meg kapcsola­tait a Pinochet-rendszerrel, sőt nagyon hamar hivatalosan is elismerte. A múlt év folya­mán 58,2 millió dollár hitelt nyújtott a fasiszta rendszer­nek. A maoisták bojkottálják a chilei hazafiakkal szolidari- záló valamennyi nemzetközi akciót. Szadat körúton A francia külügyminiszter Izraelben Kairó — Anvar Szadat egyip­tomi államfő csütörtökön Kai­róból nyugat-európai és ameri­kai látogatásra indult, melynek során igyekszik erkölcsi és anyagi támogatást szerezni or­szága közel-keleti rendezési el­képzeléseihez és gazdasági talpraállításához. Útja első állomása az NSZK Párizsi kommentárunk 1977. ív. 1. £ zért ugyan kár volt átala­kítani a kormányt...“ — jegyezte meg Edgar Faure, a nemzetgyűlés elnöke, amikor közzétették a második Barre- kormány listáját. A megjegyzés alapja: a „Barre-ll“ tizenöt mi­nisztere közül tizenhárom a ko­rábbi kormánynak tagja volt. A községtanácsi választáso­kon a baloldal jelentős sikert aratott, a nagyvárosok többsé­gét elhódította a jobboldaltól, s hét minisztert is kibuktatott a polgármesteri székből. A bal­oldal előretöréséből Giscard el­nök joqqal következtetett arra, hogy az orszáq „változást kí­ván“. Az államfő azt állította, hogy „megértette“ ezt az üze­netet és hogy ennek megfelelő kezdeményezést tesz majd. De most mélységes a csalódás azok körében is, akik Giscard támogatói: az „újítás“ nem más, mint az elkopott homlok­zat átfestése. A Barre-terv, amely a válság terheit lényegében a dolgozók­ra rakja, amely az ún. gazda­sági talpraállítás számláját a kisemberekkel fizetteti meg, folytatódik. Azt a csalódottsá­got, amely emiatt széles körben megnyilvánul, jól tükrözi a pá­rizsi lapok címeiből és vezér­cikkeiből vett néhány idézet is. „A második Barre-kormány csak jelentéktelen változást ho­zott, ezért fogadja tartózkodás és szkepticizmus“ — írja a Fi- qaro. A Le Matin de Paris sze­rint az új kormány „politikai zéró-szinten“ áll. A lap idézi Chaban-Delmas volt miniszterel­nököt. aki kijelentette: ez a kormány szándékával ellentét­ben nem tudja meggátolni a baloldal választási sikerének győzelmét 1978-bfm. A Quoti- dien de Paris ezt írja: „A meg­újulásra vonatkozó elnöki ígé­lényeg tehát az, hogy választá­si kormányról van szó, amely azt ígéri, hogy fellendíti a pan­gó gazdaságot, megfékezi az inflációt, csökkenti a munka- nélküliséget, vagyis orvosolja mindazt, ami elégedetlenséget kelt. Természetesen abban a reményben, hogy ez elősegíti Barre után Barre ret után egyesek valóban ú| kormányt reméltek. Az ered­mény banalitása most szinte sértés számukra“. A legvilágosabban a l’Huma- nité fogalmaz: „Barret Barre váltja fel. A régi politika régi embereit megtartották és a két új miniszter is ennek a régi politikának híve. A változás lát­szatát akarták kelteni a kor­mány átalakításával, de ezt a kabinetet csak összetákolták a régiből. A miniszterelnök azt mondta, hogy ez „harci kor­mány“. Ki ellen akar harcol­ni? Elég feltenni ezt a kérdést — a dolgozók ismerik a vá­laszt“. A válasz valóban közismert. A második Barra-kormány a hi­vatalos nyilatkozatok szerint lé­nyegében ott akarja folytatni az első 214-napos tevékenysé­gét, ahol abbahagyta. Ügy kí­vánja folytatni, hogy kedvezőbb feltételeket teremthessen a jobboldal számára a jövő tava­szi parlamenti választásokra. A majd a jobboldalnak a hatalom megtartását. De fából még Párizsban sem lehet vaskarikát csinálni. Mint a baloldali pártok és a szak­szervezetek hangsúlyozzák, a hatalom egész tevékenységének alapja az, hogy elsősorban a dolgozóktól követel áldozato­kat, miközben a tőkéseknek újabb és újabb nemzeti ajándé­kokat juttat. Az ígéretek sokszor elhang­zottak és a tények mindig rájuk cáfoltak. Amikor megalakult az első Barre-kormány, első és fő feladatának az infláció megál­lítását és a foglalkoztatottság biztosítását hirdette. De a drá- qulás grafikonja tovább emelke­dett, a munkanélküliség pedig újabb rekordot ért el. A lát­szattal szemben a valóság most is előtűnt. Miközben a hivata­los lapokban először közölték a kormánylistát a miniszterek politikai címkéje nélkül — az­zal a szándékkal, hogy „mente­sítsék“ a politikai pártoktól és hogy ezzel megpróbálják levet­kőzni politikájuk felelősségét is — a tények ismét makacsok­nak bizonyultak. A kormánylis­tával párhuzamosan ugyanis közzétették az ígéretek legfris­sebb cáfolatát is: újabb ár­emelések hosszú listáját is. Mint az egyik párizsi lap írta, a kor­mány rossz április elsejei tré­fájaként áprilisban ismét hat és fél százalékkal emelik a köz­szolgáltatások díjait. Az inflá­ció „megfékezéséről“ szóló nyi­latkozatokkal egyidőben ismét drágul a szén, a gáz, a villany, a vasút, a telefon, nyolc száza­lékkal nőnek a magánkórházak ápolási költségei. Bejelentették a tejtermékek és a hús közeli drágítását is, s mintegy ezer gyógyszer térítésének arányát a felére csökkentik. Nem, valóban nem kell kü­lön megmagyarázni a cikkíró­nak, ki ellen akar „harcolni“ a formájában megújított, de lé­nyegében nem változó régi kor­mány: a dolgozók minden nap a saját bőrükön érzik. Erre a tényre mutatott rá a nagy szakszervezeti szövetség, a CGT titkára, Henri Krasucki: „A munkások semmi Jót nem várhatnak. Az életszínvonaluk, vásárlóerejük elleni támadások kétségtelenül tovább folytatód­nak. Ök is folytatják hát küz­delmüket és támogatják a bal­oldal erőit, mert csak ettől re­mélhetnek igazi változást. RUDNYÄNSZKY ISTVÁN fővárosa, Bonn, ahol két napot tölt, majd innen egy napra Pá­rizsba utazik, s ezt követően az Egyesült Államokba látogat. Mindhárom ország külügymi­nisztere az elmúlt egy hónapon belül ellátogatott Kairóba, s is­mertette Szadat elnö.kkel or­szága álláspontját a közel-ke­leti válság rendezésével kap­csolatban. Tel Aviv — Louis de Guirin­gaud francia külügyminiszter szerdán este Izraelba érkezett. Rövid repülőtéri nyilatkozatá­ban Guiringaud hangoztatta, hogy bár a két ország kapcso­latai nem problémamentesek, és a válság rendezésére vonat­kozó elgondolásaik sem azono­sak, Franciaország sosem von­ta kétségbe Izraelnek a léte­zéshez való jogát. Guiringaud-t kétnapos tar­tózkodása során fogadja Kacir államfő, Rabin miniszterelnök és Peresz hadügyminiszter is. Arafat nyilatkozata Kuvait — Jasszer Arafat, a Palesztinái Felszabaditási Szer­vezet vezetője, aki jelenleg lá- togatókörúton tartózkodik a Perzsa-öböl államaiban, szerdán sajtókonferenciát tartott Ku- vaitban. A libanoni helyzetről szólva kijelentette, hogy a tűzszünet ellenére az ország déli részén folytatódnak a fegyveres össze­tűzések. A jobboldali erők Iz­rael katonai támogatásával hó­napok óta támadásokat hajta­nak végre baloldali és palesz­tin erők ellen. A továbbiakban előrelépés­nek minősítette Carter elnök­nek a „palesztin hazáról“ tett legutóbbi kijelentéseit. Hang­súlyozta, hogy Carter az ameri­kai elnökök sorában elsőként beszélt nyilvánosan a palesztin hazáról. Hangoztatta: reméli, hogy az elnök nem fog vissza­lépni ettől az álláspontjátóL

Next

/
Oldalképek
Tartalom