Új Szó, 1977. április (30. évfolyam, 90-118. szám)

1977-04-01 / 90. szám, péntek

Szépséget oz életnek HAZÁNK KÜLÜGYMINISZTERE PAKISZTÁNBAN (ČSTK) — Bratislavában, a Kultúra Házában kiállítás nyílt meg tegnap „Szépséget az élet­nek“ címen a Szlovák Kulturá­lis Minisztérium és a Népműve­lési Intézet rendezésében. A kiállítás megnyitásán jelen volt Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára, Benyó Máté, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, Ru­dolf Jurík és Ján Škoda, az SZLKP KB osztályvezetői, Jozef Mravík kulturális miniszterhe­lyettes és más vendégek. A kiállítás a polgári ügyeket intéző testületek tevékenységé­ről nyújt áttekintést. Kegyeleies búcsú Ivan Stodola nemzeti művésztől (ČSTK) — Bratislavában teg­nap utolsó búcsút vettek az el­hunyt Ivan Stodola nemzeti mű­vésztől. a jeles szlovák dráma­írótól, a J. E. Purkyné-érem tu­lajdonosától, az orvosi társasá­gok tiszteletbeli tagjától. A gyászszertartást a P. O. Hviezdoslav Színházban rendez­ték meg. A ravatalnál elhelyez­ték a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének, a szö­vetségi kormány és az SZSZK legfelsőbb párt- és állami szer­veinek koszorúját. Ivan Stodola nemzeti művész kegyeletes búcsúztatásán részt vett az SZSZK kormányának küldöttsége, élén Miroslav Vá- lekkal, az SZLKP KB Elnöksé­gének tagjával, az SZSZK kul­turális miniszterével. Utolsó bú­csút vettek az elhunyttól a kul­turális és művészeti élet kép­viselői, az írók, színművészek, kulturális dolgozók és a gyász- szertartás résztvevői. A színház nézőterén helyet foglaltak az elhunyt hozzátartozói. Miroslav Válek, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK kulturális minisztere gyászbe­szédében kegyelettel emlékezett meg a művészről, akinek a ne­ve örökké összeforrott a szlo­vák irodalommal és a szlovák színművészettel. A szlovák írók elhunyt nesz­torától a Szlovákiai írószövet­ség nevében Ján SoloviG érde­mes művész, az írószövetség vezető titkára búcsúzott. A Hviezdoslav Színházban megrendezett gyászünnepség a csehszlovák állami himnusz- szal ért véget. Ezt követően a koporsót a Bratislavai Krematóriumba szál­lították, ahol Ivan Stodola nem­zeti művésztől a Szlovák Szín- művészeti Szövetség nevében Mikulás Huba nemzeti művész, valamint a J. E. Purkyné Társa­ság képviselői és a Piešfanyi Városi Nemzeti Bizottság tiszt­ségviselői búcsúztak. (ČSTK) — Bratislavában teg­nap ülést tartott az SZNT ipa­ri és építőipari bizottsága. Megvitatta az SZSZK kormá­nyának a nemzeti bizottságok által irányított szociális bizto­sítással kapcsolatos feladatok teljesítéséről szóló jelentést. A tanácskozáson részt vett Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnök­ségének tagja, az SZNT elnö­ke, Benyó Máté, az SZNT alel­nöke és más vendégek. Vár a tengerpart (ČSTK) — A Bolgár Népköz­társaságba az idén mintegy 300 ezer turistát várnak Csehszlo­vákiából; ez az összes külföldi látogatóknak 8,3 százaléka. A külföldi turisták a fővároson. Szófián kívül elsősorban a fe­kete-tengeri üdülőhelyeket ke­resik fel. A bolgár idegenfor­galmi hivatal tájékoztatása sze­rint az üdülőknek az idei nya­ralóidényben több mint CG 000 ágy áll rendelkezésükre szállo­dákban, motelekben és bunga­lókban, s további 100 000 fizető­ítélet gazdasági bűnözök ügyében (ČSTK) — Népgazdaságunk­nak tavaly több mint 127 mil­liós kárt okoztak a gazdasági jellegű bűncselekmények. Prá­gában tegnap ilyen jellegű bűncselekmény ügyében hozott ítéletet a városi bíróság bün­tetőtanácsa. Hat és fél évi sza­badságvesztésre ítélte a 45 éves Radislav R. nevű raktá­rost, aki különböző nyilvántar­tási machinációkkal a Modfa- nyi , Orion Csokoládégyárban több mint 200 000 korona ér­tékben sajátított el desszert- és csokoládé-kollekciókat. Két­évi szabadságvesztésre ítélték az 50 éves Soňa S. üzletveze­tőnőt, aki a fentebb nevezett Radislav R. raktárossal oszto­zott a nyereségen. 1 hónapi szabadságvesztésre ítélték e bűncselekménnyel kapcsolatban a 39 éves Jifina K.-t és 12 hónapi szabadság- vesztésre a 48 éves Miroslav M.-t. Növekvő mennyiségben és magasabb műszaki szinten (Folytatás az 1. oldalról) pék között számos újdonság is szerepel, megérkeznek például az első E 516-os kombájnok, a termelők megismerkedhetnek a négy- és a hatsoros automati­kus burgonyaültetőkkel, a há­romsoros burgonyakiszántókkal, az 12045-ös Zetor Crystal trak­torokkal, a 20 SEX BJ szántás nélküli vetőgépekkel, az RCW 5-ös nagy teljesítményű lengyel trágyaszórókkal, s számos to­vábbi új géppel és berendezés­sel. Az említett termelő és keres­kedelmi szervezetek nagy fi­gyelmet szentelnek továbbá a zöldségtermesztés és a kukori- fca-termesztés komplex gépesíté­sének, állandóan keresik a be­hozatali lehetőségeket, kihasz­nálva a KGST-keretében meg­valósuló együttműködés for­máit. A pótalkatrészek szállítása terén főleg a betakarító gépek szakaszán várható javulás, a traktoroknál azonban továbbra is lesznek még bizonyos prob­lémák. A termelő vállalatok között folyó tárgyalások ered­ményes befejezése után tovább javulnak majd a gyártás felté­telei, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelők igé­nyeinek kielégítésében sem a gépek, sem a pótalkatrészek terén nem lesz komolyabb fenn­akadás. (makraiJ Jakeš elvtárs Brnóban (ČSTK) — Miloš Jakeš, a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnöke Brnóban részt vett a dél-mor- vaországi kerület járási ellen­őrző és revíziós bizottságai el­nökeinek kétnapos szemináriu­mán, amely tegnap ért véget. A szeminárium résztvevői ta­pasztalatcserét tartottak a bi­zottságok kongresszus utáni te­vékenységéről és az új párt­tagjelöltek felvételéről. Mongol vendégek Prágában A Mongol Népi Forradalmi Párt küldöttsége Bat Ocsirin Uliangereinek, a párt Politikai Bizottsága tagjának, az ulán- bátori városi pártbizottság el­ső titkárának vezetésével teg­nap ötnapos látogatásra ha­zánkba érkezett. A Ruzynei re­pülőtéren a delegációt Antonín Kapek, a CSKP KB Elnökségé­nek tagja, a prágai városi párt- bizottság vezető titkára és Zde­nék Zuska, Prága főpolgármes­tere fogadta. Ott volt Zanda- gijn Enebis, Mongólia csehszlo­vákiai nagykövete. Ülést tartott az SZNT ipari és építőipari bizottsága A bizottság foglalkozott még az SZSZK Iparügyi Minisztériu­ma, Fejlesztésügyi és Műszaki Minisztériuma, valamint egyéb szervek ez évi állami költség- vetéseinek az új árakra való átszámításával. A tanácskozás után Viliam šalgovič, Benyó Máté, a bizott­ság tagjai és a képviselők a CSSZBSZ házában megtekintet­ték „A Szovjetunió lakásépít­kezése“ című kiállítást. vendég kaphat helyet magán- házaknál. A kempingekben 69 ezer sátorhely várja a vendé­geket. 85 000 csehszlovák turis­ta nyaralhat az idén a bolgár tengerparton a szakszervezeti, illetve vállalati üdültetés kere­tében. Mindezt Atanasz Dimitrov, a Bolgár Állami Idegenforgalmi Bizottság elnöke mondotta el tegnap Prágában megtartott saj­tótájékoztatóján. (Folytatás az 1. oldalról) Külügyminiszterünk látoga­tást tesz Lahoréban, a második legnagyobb pakisztáni városban is. A tegnapi csehszlovák—pa­kisztáni hivatalos megbeszélé­seken Bohuslav Chňoupek hangsúlyozta, hogy a két or­szág népét a világbéke meg­őrzésére irányuló közös erőfe­szítés, valamint az imperializ­mus, az újgyarmatosítás vala­mennyi formája_ és a fajgyű­lölet elleni harc fűzi össze. Hangsúlyozta, Csehszlovákiá­nak érdeke a sokoldalú együtt­működés elmélyítése Pakisz­tánnal. Mindkét miniszter meg­állapította, hogy reális lehető­ség van e kapcsolatok olyan színvonalra való emeléséhez, amely megfelel a két ország népei érdekeinek a belügyek- be való be nem avatkozás és a két ország nemzetközi köte­lezettségei betartása elvének tiszteletben tartásával. A tegnapi csehszlovák—pa­kisztáni megbeszélések első részének befejeztével Vladimír Ludvík, hazánk pakisztáni nagykövete és Uszman Ali Iszani, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság iskolaügyi minisz­terének helyettese végrehajtó jegyzőkönyvet írt alá az 1976. január 29-én megkötött cseh­szlovák—pakisztáni kulturális egyezményhez. Ennek alapján továbbfejlődnek kapcsolataink tudományos és kulturális té­ren. valamint az iskolaügy te- rületén. A jegyzőkönyv aláírásánál jelen volt Bohuslav Chňoupek külügyminiszter, valamint Mo­hammed Jasin Watto, pakisz­táni iskolaügyi miniszter és más személyiségek. Aziz Ahmed pakisztáni kül­ügyminiszter tegnap Iszlama- badban díszvacsorát adott Bo­huslav Chňoupek tiszteletére. A vacsorán a két miniszter po- hárköszöntőt mondott. ítélet Beevár felett Kiadják a bűnöst? Az együttműködés elmélyitéséről tárgyaltak (ČSTK) — Karel Hoffmann, a CSKP KB Elnökségének tag­ja, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke tegnap fo­gadta Prágában Izzedine Na- szirt, a Szíriai Dolgozók Álta­lános Szövetségének főtitkárát. A két ország szakszervezeti mozgalmának képviselői baráti beszélgetés keretében megvi­tatták az 1977. évi kölcsönös együttműködés néhány kérdé­sét. Karel Hoffmann tájékoztat­ta a szíriai vendéget a IX. or­szágos szakszervezeti kongresz- szus előkészületeiről. Oldíich Švestka hazatért Budapestről Kádár János fogadta a Rudé právo főszerkesztőjét Budapest — Oldrich Švestka, a CSKP Központi Bizottsága Titkárságának tagja, a Rudé právo főszerkesztője, aki már­cius 28-től 31-ig a Népszabad­ság szerkesztő bizottságának vendégeként Magyarországon tartózkodott, csütörtökön befe­jezte látogatását. Tárgyaláso­kat folytatott a Népszabadság szerkesztő bizottságának veze­tőivel, a két lap közötti kölcsö­nös tapasztalatcsere és együtt­működés további szélesítéséről. Beszélgetést folytatott Győri Imrével, a Központi Bizottság titkárával. Ellátogatott a Cse­pel Vas- és Fémművekbe, ahol Ernst Antal, a Vas- és Fém­művek pártbizottságának első titkára tájékoztatta a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére kez­deményezett munkaverseny eredményeiről, a gyár dolgo­zóinak életéről, munkájáról. Fogadta őt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. NYÍLT LEVÉL Tokió — Huszonnégy, a ja­pán közéletben vezető szerepet játszó nő — köztük tudósok, írók és művészek — nyílt le­velet intézett száz amerikai nőhöz, támogatásukat kérve annak megvalósításához, hogy az Egyesült Államok mielőbb kivonja fegyveres erőit Dél- Koreából. A japán levél címzettjei kö­zött van Carter elnök felesége és számos vezető politikus ne­je, illetve nőszervezeti vezető. A levél írói felhívják az ame­rikai asszonyokat, kezdemé­nyezzenek országos mozgalmat az amerikai csapatok Dél-Ko- reából való hazahozatala érde­kében. Bonn — A müncheni tarto­mányi bíróság tegnap nyolc­évi szabadságvesztésre ítélte Rudolf Bečvár csehszlovák lé­gi kalózt, aki a múlt év októ­ber 28-án Münchenbe térítette a Csehszlovák Légiforgalmi Társaság egyik utasszállító repülőgépét, amelynek fedélze­tén 104 utas és hatfőnyi le­génység tartózkodott. Az ügyész Bečvárnak, aki „repülő­gép elleni támadással ŕs p sze­mélyi szabadság kol fisá­val“ vádolt, tízévi bô;.<Wť>iin- tetésre való elítélését java­solta. Annak ellenére, hogy a cseh­szlovák hivatalos szervek az eltérítés után azonnal követel­ték a többszörösen büntetett Bečváf kiadatását, az NSZK il­letékes szervei erre mindeddig semmiféle lépést sem tettek. A müncheni tartományi bíró­ság büntetőtanácsa néhány nappal ezelőtt a büntetőjog ér­telmében „megengedhetőnek“ ítélte Rudolf Beevár kiadatá­sát. A végleges döntést azon­ban az NSZK kormánya hozza, amely a legutóbbi hírek sze­rint eddig még semmiféle ha­tározatot nem hozott. A kubai ifjú kommunisták tanácskozása Havanna — Havannában teg­nap megkezdődött a Kubai If­jú Kommunisták Szövetségének III. kongresszusa, amely ápri­lis 4-ig tart. A szövetség 15 évvel ezelőtt ezen a napon ala­kult meg a néhai ifjú felkelők szervezetéből. Jelenleg a Kubai Ifjú Kommunisták Szövetségé­nek 400 000 tagja van. A több mint kétezer küldött a havannai Karl-Marx Színház­ban értékeli a Kubai Ifjú Kom­munisták Szövetségének az 1972 óta eltelt időszakban ki­fejtett munkáját. A kongresszus új célokat tűz ki, és megtár­gyalja a XI. Világifjúsági Ta­lálkozó előkészületeivel kapcso­latos feladatokat. Mint ismere­tes, a következő Világifjúsági Találkozót a jövő évben Kubá­ban rendezik meg. A kongresszus megnyitóján részt vettek a párt- és állami vezetők, élükön Raul Castró- val, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának másod­titkárával, az Államtanács első alelnökével. A kongresszuson több mint 100 külföldi ifjúsági szervezet képviselői is részt vesznek, köztük a Miroslav Dočkal, a Szocialista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságá­nak alelnöke vezette csehszlo­vák küldöttség is. LENGYEL—ROMÁN KÖZÖS KÖZLEMÉNY Bukarest — Emil Wojtaszek, a Lengyel Népköztársaság külügyminisztere román kolle­gájának, George Manescunak meghívására március 29-30- án hivatalos baráti látogatáson Romániában tartózkodott. A látogatásról kiadott közös közlemény hangsúlyozza, hogy a két miniszter véleményt cse­rélt a lengyel—román kapcso­latok jelenlegi állásáról és távlati fejlődéséről. Nagy fi­gyelmet szenteltek a legjelen­tősebb nemzetközi kérdések­nek, főleg a béke és bizton­ság továbbszilárdítása, vala­mint az európai feszültség enyhülése és a kölcsönösen előnyös együttműködés fej­lesztése problémáinak. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták annak az okmánynak a jelen­tőségét, melyet múlt év no­vemberében a Varsói Szerző­dés Politikai Tanácskozó Tes­tületének ülésén hagytak jóvá. Megállapították, hogy az euró­pai biztonság megszilárdítása és az együttműködés fejleszté­se érdekében elengedhetetle­nül fontos a helsinki Záróok­mányban foglaltak tiszteletben tartása és maradéktalan telje­sítése. Emil Wojtaszeket romániai tartózkodása során fogadta Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, az RSZK elnöke. Megállapodás az olasz kormány és a szakszervezetek között Róma — Megszületett a meg­állapodás a kormány és a szak- szervezetek között a termelési költségek csökkentése kérdésé­ben, amely befolyásolta a Nem­zetközi Valutaalaptól felveen­dő 530 millió dolláros kölcsön sorsát is. Giulio Andreotti kor­mányfő és a hármas csúcsszö­vetség vezetői között két napig (helyesebben két éjszakán ke­resztül) folytatott tárgyalások után a kormány visszavonta a termelési költségek csökkenté­sét célzó rendelet két vitatott pontját. A kormány^ egyben kö­telezettséget vállalt, hogy a termelési költségek, a bérbefa­gyasztás kérdését egy évig nem tűzi napirendre. Cserébe a szakszervezetek hozzájárultak ahhoz, hogy módosítsák a moz­góbérek kiszámításának alap­ját képező mechanizmust. A megállapodás több, mint öt hó­napja húzódó konfliktus végére tett pontot. A tárgyalásokkal egyidöben, Stammati kincstárügyi minisz­ter Washingtonban tárgyalt a Nemzetközi Valutaalap vezetői­vel, hogy elfogadtassa velük a kormány és a szakszervezetek megállapodását. Andreotti a tárgyalások után kijelentette: Nincs akadálya annak, hogy Olaszország meg­kapja a kölcsönt (amely garan­cia további valutakölcsönök felvételéhez) és bízik benne, hogy a kormányrendeletet a szakszervezetekkel elért meg­egyezés után akadálytalanul jóváhagyja a parlament is. 1977. IV 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom