Új Szó, 1977. április (30. évfolyam, 90-118. szám)

1977-04-01 / 90. szám, péntek

SLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZ PONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1977. április 1. PÉNTEK BRATISLAVA m XXX. ÉVFOLYAM 90. szám Ára 50 fillér Idén Moszkvában megrendezik a „Moszkva — Elektro — ’77" nemzetközi elektronikai kiállítást, és ugyanakkor megtartják az elektrotechnikusok második világkongresszusát. A kiállításon a Nová Dubnica-i Elektrotechnikai Kutatóintézet munkatársai nagy teljesítményű elektrotechnikai berendezéseket állítanak ki. Ké­pünkön: Ľubomír Jurík mérnök egy szénporadagoló hajtóművét méri. A Vojanyi Erőműben az új típusú berendezéssel kazánon- ként évente több mint 700 000 korona értékű tüzelőanyagot taka­rítanak meg. (Felvétel: Š. Petráš — ČSTK) Növekvő mennyiségben és Rapatt niszaki szinten Sajtótájékoztató a mezőgazdasági gépek idei szállításáról fTudósítónktól) — Tegnap a Zbrojovka termelési-gazdasági egység, a Motokov külkereske­delmi vállalat, az Agrozet, az Ágra Prelouő és a zvolení Ag­rotechnika kereskedelmi szer­vezetek vezető dolgozói sajtó­tájékoztatón ismertették a me­zőgazdasági gépek, berendezé­sek és pótalkatrészek gyártásá­ban, illetve szállításában elő­irányzott idei feladataikat. Az ismertetett adatok szerint a 6. ötéves tervidőszak második évé­ben tovább fokozható a mező­gazdasági termelés gépesítése, hiszen a Zbrojovka TGE válla­latai 1977-ben 10,5 százalékkal növelik a mezőgazdasági gépek és traktorok gyártását. A mezőgazdasági vállalatok gépekkel való ellátásában azon­ban abból kell kiindulni, hogy a mezőgazdasági gépgyártás egyike azoknak a területeknek, ahol a legjobban elmélyült a KGST-országok között megvaló­suló nemzetközi szakosítás, így a hazai vállalatokban gyártott gépeknek csak egy része kerül a hazai kereskedelmi hálózatba, ezzel szemben szükségleteink jelentős hányadát behozatalból fedezzük. A gépek és berendezések szállítása hazai és behozatali forrásokból az idén 9 százalék­kal, körülbelül 300 millió ko­ronával növekszik az elmúlt évhez viszonyítva, s a tavalyi nagykereskedelmi árakban szá­mítva eléri a 3,75 milliárd ko­ronát. Ebben az összegben több mint 1,58 milliárd koronát kép­visel a behozatal. A mezőgazdasági termelők megnyugvással vehetik tudomás sül, hogy az idei szállítási lis­tán a legfontosabb és a korsze­rűbb, nagyobb teljesítményű gé­pek szerepelnek. Az NDK-ból például 1050 gabonakombájn, 300 kaszáló és rendrakógép, 600 kombinált burgonyabegyűjtő, fi00 trágyaszóró, a Szovjetunió­ból 800 gabonakombájn, 300 lárvaszecskázó, Lengyelország­ból pedig 600 stabil szecskázó- gép érkezik. A hazai vállalatok termeléséből mezőgazdasági üzemeink többek között 910 SKPU 220-as j árvaszecskázót, 1350 RUR trágyaszórót, 80 kör- fejő-berendezést, 110 háromso­ros cukorrépa-begyűjtő gépsort, valamint az Agostroj komárnól üzeméből 120 burgonyaválogató gépsort kapnak. Az idén szállításra kerülő gé­(Folytatás a 2. oldalon) Jelentős hozzájárulás a csehszolvák—lengyel együttműködés elmélyítéséhez A LEMP KB Politikai Bizottsága Gustáv Husák látogatásáról Varsó — A Lengyel Egyesült Munkáspárt KB Politikai Bizott­sága tegnap meghallgatta az Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB első titkára és Gustáv Husák, Cseh szlovákig Kommunista Pártja KB főtitkára, köztársasági el­nök tárgyalásai eredményéről szóló tájékoztatást. A Politikai Bizottság megállapította, hogy a találkozó és a közös elha­tározások nagy jelentőségűek a két testvérpárt és a két ország kapcsolatainak további megszi­lárdítása szempontjából, hozzá­járulnak a gazdasági együttmű­ködés továbbfejlesztéséhez, és a két ország népeinek létérdekeit szolgálják. Hazánk külügyminisztere Pakisztánban Islamabad — Bohuslav Chňou- pék csehszlovák külügyminisz­ter tegnap hivatalos látogatásra Pakisztánba érkezett. Islamabad repülőterén Aziz Ahmad pakisz­táni külügyminiszter üdvözölte. A csehszlovák vendég fogadásá­nál jelen volt Vladimír Ludvík, Csehszlovákia pakisztáni nagy­követe, a csehszlovák képvise­leti hivatal többi dolgozója, va­lamint az islamabadi diplomá­ciai testület tagjai. Röviddel Bohuslav Chňoupek megérkezése után megkezdőd­tek a csehszlovák—pakisztáni tárgyalások. Bohuslav Chňou­pek és Aziz Ahmad áttekintik a csehszlovák—pakisztáni kap­csolatok fejlődésének jelenlegi helyzetét, a lehetőségeit és táv­latait, valamint eszmecserét folytattak néhány időszerű nemzetközi kérdésről. (Folytatás a 2. oldalon) Kedvezően fejlődnek a cseSiszlovek—remin Kapcsolatuk Vasil Biľak befejezte romániai megbeszéléseit Bukarest — Vasil Biľak, a CSKP KB titkára, az Elnökség tagja, romániai hivatalos láto­gatása első napján megbeszélé­seket folytatott Štefan Andrei- vei, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának titkárá­val, a Politikai Végrehajtó Ta­nács póttagjával. A két politi­kus tájékoztatta egymást a CSKP és az RKP aktivitásáról, amelyet a CSKP XV. és az RKP XI. kongresszusai határozatai­nak megvalósítása során fejte­nek ki. Eszmecserét folytattak néhány nemzetközi kérdésről is. A tárgyalás nyílt, elvtársi légkörben folyt le, Vasil Biľak elvtársat romá­niai látogatása során fogadta Nicolea Ceausescu, a Román Kommunista Párt KB főtitkára, köztársasági elnök. A CSKP KB titkára tolmácsolta a román köztársasági elnöknek Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, csehszlovák köztársasági elnök szívélyes üdvözleteit. Nicolae Ceausescu az üdvözletét viszo­nozta, és köszönetét fejezte ki Csehszlovákia kommunistáinak, kormányának és népének a március 4-i pusztító földrengés okozta károk helyreállítása so­rán tanúsított szolidaritásért és segítségért. A tárgyalások fo­lyamán a két fél hangsúlyozta a CSKP és az RKP, valamint a két ország népei barátsága és testvéri együttműködése továb­bi elmélyítésének szükségessé­gét a szocialista közösség egy­ségének, a haladás és a béke megszilárdításának szempontjá­ból. A fogadást szívélyes és ba­ráti légkör jellemezte. Bukarestben tegnap befeje­ződtek Vasil Bifak és Štefan Andrei megbeszélései. A két fél nagyra értékelte a csehszlovák—román politikai, gazdasági és egyéb kapcsolatok kedvező fejlődését és hangsú­lyozta, hogy a CSKP és az RKP, valamint Csehszlovákia és Ro­mánia együttműködésének tar­tós elmélyítése a két állam né­pének, a szocialista országok egysége megszilárdításának, va­lamint a világbéke és haladás ügyének érdekeit szolgálja. A tárgyalás baráti légkörben folyt le. Vasil Biľak elvtárs tegnap az esti órákban Bukarestből vissza­tért Prágába. A repülőtéren Jan Baryl, a CSKP KB titkára és más személyiségek fogadták. CYÍRUS VANCE ELUTAZOTT MOSZKVÁBÓL A szovjet-amerikai párbeszéd folytatódik Az amerikai külügyminiszter hasznosnak nevezte látogatását Moszkva — Négynapos szov­jetunióbeli látogatásának befe­jeztével csütörtökön délelőtt elutazott Moszkvából Cyrus Vance, amerikai külügyminisz­ter. Vance szombat este óta volt a szovjet főváros vendége. Az amerikai diplomácia ve­zetője szovjet kollegájával, Andrej Gromikóval tartott há­romnapos részletes eszmecserét a kétoldalú kapcsolatok tovább­fejlesztésének kérdéseiről és a ... hogy menjen előre a világ r iindérek griff madarak szállnak író­gépemre. Szegénylegények és királyfik, törpék és óriások, királylányok és obsitosok, magyar, angol, csuvas népmesék furfangos hősei, Benedek Elek álmomban is megnevet­tető figurái sorakoznak asztalomon. Itt van Alice, itt a Kis Herceg. És Bóbita. Hogyan táncol, milyen kedvvel, egyik billentyűről a másikra, az É rői az L-re, aztán az E-re, a T-rel Dehogyis űzöm el őket, akiktől egy egész világot kaptam, amelyben — ha olykor le­emelek egy-egy gyermekkönyvet a polcról — ma is boldogan nyújtom a kezem az igaz szívű hősök felé, fogják meg, vigyenek ma­gukkal, izgalmas kalandokba, hófehér tarto­mányokba. Dehogyis zavarnám meg derűs vonulásukat, máskor sem, ma, a gyermek­könyv világnapján még inkább nem. Először jegyzik ezt a világnapot, először van ünnepnapja, az egész világon egyszerre, a gyermekkönyvnek, és reméljük, az elkö­vetkező esztendőkben legalább olyan jelen­tős és szép nap lesz, mint a gazdag múltra visszatekintő, éppen az elmúlt vasárnap ren­dezett színházi világnap. Persze, a hírügy­nökségek ma még az emberiség vagy a ki- sebb-nagyobb emberi közösségek jelenét és jövőjét meghatározó eseményekről tudósíta­nak elsősorban, kevés hírt hallhatunk-olvas- hatunk a gyermekkönyv világnapjával kap­csolatban. De nem is ez a fontos, ennél sok­kal fontosabb, hogy a gyermekirodalom ma­gas rangot kapott, e világnap a figyelem középpontjába emeli a bájos, színes könyve­ket, amelyek nélkülözhetetlen társai a cso­dálatos álmokat álmodó gyermekek életének és amelyek utat építenek számukra a való­ság „felnőtt“ irodalma felé, miközben embert érlelő, meleg sugarakat ontanak. Ünnepnap tehát ez a mai, méghozzá a kedvesebbek közül való. Nem csendül pohár, nem kapunk és nem nyújtunk át virágcsok­rot, sem otthon, sem a munkahelyen, mégis ünnepnap, olyan, amely kitűnő alkalmat kí­nál a számvetésre, ugyanakkor jó tettekre, cselekvésre serkent. Örvendetes, hogy nálunk egyre több gyermek köt barátságot a könyv­vel, a szülők segítségével kis könyvtárat létesítenek és lelkesen gyarapítják. Ez azon­ban nem jelenti azt, hogy a kiadók, a könyv­terjesztők, az iskolák és a szülők mindent megtettek azért, hogy minél több gyermek rendszeresen jusson kitűnő és minden eset­ben „élvezettel fogyasztható“ szellemi táp­lálékhoz. A világ sok országában még a fegyvereké a szó, sok millió ember asztalára kenyér se jut, nemhogy könyv. Nálunk köny- nyebb ünnepnappá varázsolni a gyermek­könyv világnapját, de csak a hétköznapok­ban végzett következetes munkával. Hogy költő többé ne kételkedjen, ment-e előre a világ a könyvek által... Bóbita, János Vitéz, a Kis Herceg és a többiek dallal vesznek körül, mint miilió gyermeket. BODNÁR GYULA nemzetközi problémák széles köréről. A megbeszélések kö­zéppontjában a hadászati tá~ madó fegyverrendszerek korlá- tozásáról kötendő új szovjet— amerikai megállapodás előké- színtésének befejezése állt. A hivatalos tárgyalások hét­fő délelőtti nyitó és szerda délutáni záró megbeszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára is. Ezzel is kifejezésre juttatta, hogy a Szovjetunió milyen nagy jelen­tőségűnek tartja a szovjet- amerikai kapcsolatoknak az 1972—1974-ben kötött megálla­podások alapján, a egyenlőség, az egymás beliigyeibe való be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök ismert elvei alapján történő fejlesztését. Szeretném megköszönni a szovjet külügyminiszternek és szovjet vendéglátóimnak azt a szívélyes fogadtatást, amiben látogatásom során részesítettek — jelentette ki Moszkvából va­ló elutazása előtt Cyrus Vance. Véleményem szerint a látogatás hasznos volt. A cél nem egy­szerű, a fegyverkorlátozásról szóló szerződést lehetetlen egy nap alatt elérni. A szovjet külügyminiszterrel legközelebb ez év májusában Genfben találkozom. Meg va­gyok győződve arról, hogy ez idő alatt mindkét fél áttanul­mányozza . a megtárgyalt kér­déseket és rájön, hogy céljaink azonosak. Remélhető, hogy a jövőben haladást érünk el, és megköthetjük e létfontosságú szerződést — jelentette ki Van­ce. Bonn — Az amerikai külügy­miniszter tegnap Moszkvából Bonnba repült. Röviddel a meg­érkezése után Helmut Schmidt nyugatnémet kancellárral és Hans-Dietrich Genscher külügy­miniszterrel megkezdte tárgya­lásait. VILÄO PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom