Új Szó, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-03 / 128. szám, kedd

Kedd, 1975. VI. 3. A NAP kel — Nyugat-Szlovákla: 3.52, nyugszik: 19.46 Közép-Szlovákia: 3.43, nyugszik: 39.37 Kelet-Szlovákia: 3.34, nyugszik: 19.28 órakor A HOLD kel: 0.18, nyugszik: 13.04 órakor. Névnapjukon szeretettel köszöntjük KLOTII.D — KAROLINA, nevű kedves olvasóinkat ■ 1875-ben halt meg GEORGES BIZET, a múlt század egyik leg­nagyobb francia uperaszerzöje (szül.: 1838). ■ 1890-ben született LADISLAV HANUS, a kommunista mozgalom dolgozója (mártírhalált halt 1943 bán). ■ 1900 bán szüle­tett VINCENC MAKOVSKÍ cseh szobrász ( + I9tifi). Tudósítóink írják IDÖIÄRAS Változóan felhős idő, helyen­ként futó esőkkel. Keleten dél­előtt felhős idő, időnként esők­kel. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 14—18 fok. Enyhe, a délután folyamán délnyugaton megélénkülő délkeleti szél. A Duna vízállása 1975. június 3-án. Bratislava: 460, változatlan Medveďov: 370, apad Komárno: 370, apad Štúrovo: 355, apad RENDŐRSÉGI HÍREK — Előzés közben teherautójá­val nem turtotta be az előírt ol­daltávolságot a nitrai Lenin su­gárúton Jozef V. 28 éves helybeli lakos és elütötte Alžbeta S. 56 éves Dolné Krškanyl-1 gyalogost. Alžbeta S. súlyos sérüléseket szenvedett. A gázoló gépkocsive­zetőt őrizetbe vették és megindí­tották a vizsgálatot. — Bűnvádi eljárást indítottak pénteken Helena V. 66 éves ko­mámul (komáromi) özvegyasszony ellen, aki tavaly szeptember óta ellenszolgáltatás ellenében eltűr­te, hogy lakásán üzletszerű sze­retkezést folytassanak. — Nem adta meg az elsőbbsé­get péntek délután Bratislavában a Mlletičová és a Košická utca kereszteződésén Ľudovít K. 50 éves helybeli lakos, a Városi Köz­lekedési Vállalat autóbuszának vezetője a 18-as trolibusznak. A két jármű ennek következtében összeütközött. Kilenc utas könnyeb­ben megsérült. A kár 80 000 ko­rona. Az ügyben megindították a vizsgálatot. — Lakására csalt I.učenecben (Losoncon) egy 25 éves nem ön­jogú leányt Juraj H. 60 éves hely­beli lakos és ott megerőszakolta. Tette után lakásáról megszökött és jelenleg ismeretlen helyen tar­tózkodik. Kézre kerítésére meg­indították a nyomozást. — Az ifjúság erkölcsi nevelésé­nek veszélyeztetése miatt bűnvádi eljárást Indítottak pénteken Má­ria B. 34 éves bajkai (levicei — lévai — járás) lakos ellen. Neve­zett nem törődött kellő módon két gyermekének nevelésével és nem küldte őket rendszeresen iskolá­ba. A két gyermek az idei tan­évben már 203 tanítási órát mu­lasztott Igazolatlanul. — Ráfizetett meggondolatlan ságára a Banská Bystrlca-I Lux­szállóban Ján M. 29 éves 2iar nad Hronom-I lakos. Nevezett Rudolf K. 26 éves sokolovi fiatalemberrel és Gabriela B. 24 éves bratisla­vai lakossal a szálloda egyik 8. emeleti szobájában szórakozott. Ittas állapotban az az ötlete tá badt, hogy a szoba balkonján keresztül a földszintre másszanak Miután Rudolf K. az ajánlatot el­utasította, Ján M. maga átmászott a balkon korlátján, de megcsú­szott és a földszinti teraszra zu­hant. A helyszínen szörnyethalt. Az ügyben megindították a vizsgá­latot. ■ Legalább 12 személy éle­tét vesztette árvíz következté­ben Roviro város köztelében, Kolumbia Tolima tartományá­ban. Az anyagi kár is jelentős. A hírt a Kolumbiai Vöröske­reszt tette közzé. NÉPMŰVELŐK TALÁLKOZÓJA Szlovákiai konferenciára gyűl­tek össze a népművelők PieS- t'anyhan, ahol a felnőttoktatás időszerű kérdéseit tárgyalták meg. A Szlovák Szocialista Köz­társaság Művelődésügyi Minisz­tériumának kezdeményezésére megtartott kétnapos konferen­cián a rendező szervek képvi­selőin kívül résztvettek a SZISZ és a Nőszövetség szlovákiai központi bizottságának, vala­mint a kerületi és járási nem zeti bizottságuk képviselői és a Szocialista Akadémia járási bi zottságainak titkárai is. Tekln tettel arra, hogy az 197S/78-os felsőoktatási időszak előkészí­tése most kezdődik, szükséges, hogy a helyi művelődési ott­honok, a társadalmi és kultu­rális tömegszervezetek, vala­mint a többi kulturális és nép­műveléssel foglalkozó intézmé­nyek, szervek a tervezésnél kellő figyelmet furdítsanak a fiatal nemzedék és a nők to­vábbi művelődési lehetőségei­nek biztosítására. Gazdag József ÖREG DIAKOK NEGYVEN ÉVES TALÁLKOZÓJÁT TARTOTTAK Illésházán az Élsz kultúrtermé­ben. Bankó István elnök, mint házigazda részlvett a találkozó megszervezésében. Körükben üdvözölték Tóth Etelkát és Szabó Zoltánt, négi tanítóikat is. A találkozó jó hangulatban és kedves visszaemlékezések jegyében ért véget. Dalok Mária ■ Az északi irányból be­áramló hideg légtömegek kö­vetkeztében erős lehűlés kö­vetkezett be a Magas- és Ala- csony-Tátrában. A hőmérséklet a magasan fekvő helyeken a fagypont alá süllyedt. Egyes helyeken 10 cm hó hullott. ■ Több órán át tartó felhő- szakadás következményeképpen víz öntötte el szombaton a me­xikói főváros mintegy 20 vá­rosnegyedét. Számos épület összedőlt, és jelentős anyagi kár keletkezett. ■ Kilencedik alkalommal tartják meg az Idén július 10-e és 23-a közt a moszkvai nem­zetközi filmfesztivált. A feszti­vál egyre nagyobb népszerű­ségnek örvend világszerte. 1959-ben az első moszkvai nem­zetközi filmfesztiválon 42 or­szág filmesei, az 1973-as fesz­tiválon pedig 86 ország filme­sei vettek nészt. 1973-ban a Moszkvában tartózkodott meg­hívott vendégek száma az ez­ret is meghaladta, és több mint ötszáz filmet mutattak be. A voronyezsi terület Szovjetszkij Szovhozában elsősorban uborkát, paradicsomot és hagymát termesztenek, amivel Voronyezs városát látják el. Ez a mezőgazdasági-ipari üzem tavaly 2757 tonna zöld­séget szállított piacra. (Felvétel: CSTK — APN) A Dél-vietnami Köztársaság külügyminisztériuma azzal a fo­gós követeléssel fordult az Észak-amerikai Egyesült Álla­mokhoz, hogy azonnal adja vissza az amerikai Guami szi­getre szállított vietnami műkin­cseket, amelyeknek értékét 150 millió dollárra becsülik. (Felvétel: CSTK—UPI) ■ A mitsubishi Heavy In­dustries Limited japán vállalat bejelentette, hogy a Petroleos dél Peru elnevezésű perui ál­lami olajtársaság megbízásá­ból Talarában ammóniákgyár- tó üzemet épített. Ez naponta 300 tonna ammóniákot állít elő. ' . ■ Számos érdekes leletre bukkant Indiában, az Indus völgyében a bombayi régészeti társaság expedíciója. Ásatások közben Dajmabád (Maharast- ra állam) közelében írást tar­talmazó kőburkolat-maradvá­nyokat találtak. A régészek ál­lítása szerint a szöveget har- rap írással vésték a burkolat­ba, és a lelet kb. az 1. e. 1500 és 1000 közti időszakból szár­mazik. ■ Vilniusban, a Litván SZSZK fővárosában akadémiai város építését kezdték meg. A telep a Litván Tudományos Akadémia hét intézetéből ós számos kísérleti műhelyből fog állni. ■ A vándormadarak, ame­lyek éppen most térnek vissza Afrikából Európába, az idén elkerülték Olaszországot, mint­ha csak érezték volna, milyen sors vár rájuk ott. Ismeretes, hogy a vándormadarak szinte minden évben megváltoztatják repülési pályájukat, és elkerü­lik a veszélyes területeket. Olaszországban a vadászok kb. 200 millió madarat lőnek le évente. Ennek következtében a rovarok gyorsan szaporodnak, s emiatt a földművesek nagy mennyiségű vegyi anyagot kénytelenek rovarirtásra hasz­n álni. Ez viszont az életkör­nyezet szennyeződését vonja maga után. B A Szovjetunióban még ebben az évben kipróbálják a JAK-40 utasszállító repülőgép teherszállító változatát. A lök- hajtású repülőgép legnagyobb óránkénti sebessége 700 kilo­méter, előnyős tulajdonsága, hogy viszonylag kis területen Képes leszállni, ezért a Szov­jetunió legtávolabbi, nehezen megközelíthető körzeteiben — Szibériában, a Baltikumban, Távol-Keleten — állítják for­galomba. ■ Az idén ünnepli megala­pításának 20. évfordulóját az Interflug, az NDK légiforgal­mi társasága. Tavaly a társa­ság több mint egymillió utast szállított, repülőgépei pedig kb. 1,3 milliárd kilométert tet­tek meg. ■ Az ENSZ latin-amerikai gazdasági bizottságának (CE- PAL) 16. közgyűlésén Port-of- Spainban a földrész államai úgy döntöttek, hogy kizárólag saját erejükre támaszkodva ké­szítik el a Dél-Amerika demog­ráfiai, gazdasági és technológiai fejlődésével kapcsolatos tanul­mányokat. A döntés kizárja az Egyesült Államokat, Franciaor­szágot, Nagy-Britanniát, Hol­landiát, Kanadát és más fejlett ipari országokat a tervezési folyamatból ■ Ojfajta, 180 lóerő teljesít­ményű traktor sorozatgyártá­sát kezdik meg a napokban a brassói (Románia) Tractorul gyár dolgozói. Az S-1800 I. F. jelzésű új traktor már a 30. típus, amit a második világ­háború befejezése óta* Romá­niában kifejlesztettek. A Trac­torul gyár 1946-ban történt megalapítása óta kb. 440 000 traktort gyártott. Termékeiket 55 országba viszik ki. MILYEN IDŐJÁRÁS VÁRHATÓ JÚNIUSBAN? Június hónapja a meteoroló­giában már az első nyári hó­napnak számít. Az idei nyár csillagászatilag június 22-én, pontosan éjjel 1 óra 27 perckor kezdődik a közép-európai idő­számítás szerint. A Nap ebben a pillanatban . kezdi el útját visszafelé, északról az Egyen­lítőn át Dél felé. Június a nyári nyaralási fő­idény kezdetét is jelenti. Ezért az embereket minden évben ér­dekli, milyen lesz a júniusi idő­járás. Sajnos, az idei júniusi időjárás nem lesz tartósan ál­landó jellegű. Az Atlanti-óceán felől Közép-Európába áramló csapadékdús, hűvösebb tengeri levegőrétegek gyakran okoznak majd esőzéseket, zivatarokat, aminek következtében jelentős mértékben csökken a nappali hőmérséklet. A júniusi esős időszakot őse­ink Medárd esőzésnek nevezték el. Az időszak kezdete és tar­tama azonban nem,rendszeres. Olyan eset is van, amikor ez az időszak alig vehető észre. Ilyenkor aztán júliusban esik jóval többet az eső. Még azt is meg kell mondanunk, hogy az Atlanti-óceán felől Közép-Etiró- pába áramló csapadékdús, hű­vös tengeri levegőrétegek még magában nem jelentik az idő­járás tartós rosszabbodását. Időnként felszakadnak a felhők, ami hőmérséklet-emelkedéssel jár. Az átlagos júniusi hőmérsék­let Szlovákia sík vidékein több­nyire 18 fok körül ingadozik. A legmagasabb nappali hőmér­séklet többnyire még magasabb. Nem megy ritkaságszámba a 30 fokos meleg sem. Sőt volt olyan eset, amikor júniusban Szlová­kia sík vidékein már 33—37 fo­kot is mértek. Természetesen, az ilyen meleg eléggé ritka. A júniusban várható időjá­rás: a hőmérséklet normális keretek között ingadozik, a csapadék mennyisége azonban meghaladja majd az átlagos mennyiséget. Várható időjárás június 1-től 10-ig: többnyire erősen felhős idő, esővel, szór­ványos esetekben zivatarokkal. Az éjszakai hőmérséklet 5—11 fok. A nappali hőmérséklet többnyire 13—19 fok. Később az éjszakai hőmérséklet 8—14 fokra, a nappali hőmérséklet 17—23 fokra emelkedik. Várha­tó időjárás június 11-től 20-ig: többnyire felhős idő, helyen­ként futó esőkkel, szórványos esetekben zivatarokkal. Az éj­szakai hőmérséklet 9—15 fok, a nappali hőmérséklet 19—25 fok. Húszadika felé további felmelegedés várható. Várható időjárás június 21-től 30-ig: kez­detben változó idő, helyenként zivatarokkal. Az éjszakai hő­mérséklet 11—17 fok, a nappa­li hőmérséklet 24—30 fok. Ké­sőbb fokozódó felhőzet, helyen­ként futó esőkkel, zivatarok­kal. Az éjszakai hőmérséklet többnyire nem változik, a nap­pali 22—28 fok. A hónap végén további lehűlés várható. P. F. Mi Hol 9 Mikor ■ Film Bratislava^ •© HVIEZDA: Solaris (szovjet) 15.30, 18, 20.30 ® SLOVAN: A drága nénik és én fcseh) 15.30, 18, 20.30 # DUKLA: A Poseidon- kaland (am.) 15.30, 18, 20.30 ® PRAHA: A halott ember esete (cseh) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 9 METROPOL: Nóra (angol) 15.30, 18, 20.30 4» KERTMOZI: Robinso-n Crusoe (szovjet) 20 0 POHRANIČ­NÍK: Snoopy, tér) vlsszal (am.) 15.45, 18.15, 20.45 ®MIER: Repülj magasan (lengyel) 17.30, 20, Gyll- kossági motívum (cseh) 22 ® NI­VY: Amtikor elhallgat az énekes (arg.) 17.30, 20 # PALACE: A ke­gyetlen (szovjet) 20 ® OBZOR: Ecce homo Homolka (cseh) 18, 20.30. Film Kosice # SLOVAN: Snoopy, térj vlsszal (am.) # DRUZBA: Cartouche (fr.) ® 0SMEV: Királyok álma (am.) <j§ TATRA: A halott ember esete (cseh) # PARTIZÁN: Az utolsó betyár (szovjet). Színház Bratislava ® HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: A kastély Margit ja (19) ® KIS SZÍNPAD: Meridián (19). SZÍNHÁZ KOSICE Luigl szíve 115), Szabad szél (19). Rádió Bratislava Magyar adás a 295,3 méteres hűl* Iámon: 6.00: Hírek, Időjárás, mű­sorismertetés, sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 6.25: Sport és mu­zsika (Ism.). 6.55: Hírek. 10.00: Is­kolások műsora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (Ism.). 12.25: Szórakoztató zene. 12.55: Hírek. 14.30: Iskolások műsora (ism.). 17.00: Tanuljunk szlovákul. 17.10: Tánczene. 17.20: Napi krónika. Televízió Bratislava 8.30 Tv-híradó. 9.30 Kean (ism.). 10.50 Hogyan kerestem Lídiát. (Ism.). 17.00 Bratislavai esti műsor. 17.15 Fiatalok horizontja. 18.00 Esti mese. 18.10 Este a közlekedési dolgozók­nál. 18.50 A szövetségi bűnügyi köz­pont nyomoz. 19.00 Tv-híradó melléklettel. 19.45 Találkozás barátainkkal. 20.15 Elválaszthatatlanok. II. An­gol kalandfllm-sorozat. 21.05 Tv-híradó. ’ 21.30 A szlovákiai tudományos­technikai bázis fejlődése. 21.55 Találkozás az orvossal. 22.10 Zenei krónika. 22.40 Hírek. Televízió Budapest 17.10 Hírek. 17.15 Európai képek: London. NSZK rövidfilm. 17.45 Festő a Tiszánál. Portréfilm Chiovini Ferencről. 18.05 Arcképvázlat egyfajta évti­zedről. Riportfilm. 18.40 Játék a betűkkel. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Tévétorna. 20.05 Vujte tanár úr kalapja. Ma­gyarul beszélő jugoszláv film. 21.05 Dalok, táncok a Szovjetunió­ból. 21.10: Mozdulj! A sorozat záróadá­sa. kb. 22.40 Tv-híradó 3. II. MŰSOR 20.01 Műhely. Társadalomtudomá­nyi figyelő. 20.50 Tv-híradó 2. 21.15 Róbert Macaire. Magyarul beszélő francia film. Kladjo Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesrtő lőrinci Gyula Szerkesztőség: 893 38 Brotisiova, Gorkij utca 10 telefon: 169. 312.52 323 01, főszerkesztő: 532-20 titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Távíró- 082308 Pravda Kiadóvállalat Bratislava, V/olgogradskó 8 Nyom|o o Pravdo Nyomdavállalat bratislavai üzeme. Bratislavo, Stúrova 4. Hirdetőiroda: Vajanského nábrezie 13/A, II, emelet, telefon: 551-83, 544-51. Előfizetési díj hovonto 17 40 korona, a Vasárnapi Oj Szó negyedévre 13,— korona. Terjeszti a Posta Hirlapszolgálat, Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS — Ostredná expedíció a dovoz tlaőe Bratislava, Gottwaldovo námestl* 48/VII. __

Next

/
Oldalképek
Tartalom