Új Szó, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-17 / 140. szám, kedd

Kedd, 1975. június 17. A BELKERESKEDELEM FELKÉSZÜLT A NYÁRI IDÉNYRE A NAP ke! — Nyugat-Szlovákia: 3.47, nyugszik: 19.56 — Közép-Szlovákia: 3.38, nyug­szik: 19.47 — Kelet-Szlovákia: 3.29, nyug­szik. 19.38 órakor A HOLD kel: 12.54. nyugszik: — órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük ALIDA — ADOLF uvf kedves olvasóinkat 0 1810-ben született FKRBINAND FREILIGRATH német szocialista költő, Marx Károly munkatársa (tl876) # 1895-ben született LÉ­KAI JÁNOS újságíró, iró, a ma­gyar és a nemzetközi kommunista mozgalom kiemelkedő egyénisége (+1925) • 19(10 bán szUletett KA REL L1DICKY cseb szobrász, szá­mos portré és köztéri szobor al­kotója • 1910-ben született STA­NISLAV BRUNCLÍK kommunista újságíró (a német fasiszták 19<*4- ben megölték | • 1950-ben kezdő­dött Magyarországon Dunaújváros (akkor Sztálinváros) építése. IDŐJÁRÁS Erősen felhős idő, helyenként futó esőkkel, vagy zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 22—26 fok. Enyhe déli szél. A Duna vízállása 1975. június 17-én: Bratislava: 420, árad Medveďov: 335, árad Komárno: 340, árad Štúrovo: 320, árad RENDŐRSÉGI HÍREK — összeveszett feleségével it­tas állapotban szombaton éjjel Petrovicében (žilinal járás) Mlilan C. 33 éves helybeli lakos. Vesze­kedés közben többször rálőtt az asszonyra és a lábán megsebesí­tette. Az ügyben megindították a vizsgálatot. — Megtámadt két 16 éves lányt szombaton a Štítník (rožňavai — rozsnyól Járás) határában fekvő ért 5 közelében fán M. 18 éves lioncéi lakos. Az egyik lányt meg akarta erőszakolni. Amikor a má­sik elfutott, az elsőt otthagyva, a menekülő után vetette magát. Amikor utolérte, a földre teperte és zsebkésével a kezén megsebe­sítette. Egy arra haladó rožňavai lakostól megijedt és elmenekült. A rendőrség azonban csakhamar őrizetbe vette. — Nem győződött meg, hogy szabad e az út Vincent H. 36 éves Jedfové Kostolany-i lakos, autó­buszvezető és pénteken a Veľký Cetín-1 vendéglő előtt (nitrai já­rás) hátrálás közben a gépkocsi­val halálra gázolta Katarína Sz. 70 éves helybeli asszonyt. Az ügyben megindították a vizsgála­tot. — Gumolitot ragasztott pénte­ken Klement M. trnavai nyugdí­jas lakásában a betonpadlóra Er­nest V., a trnavai Magasépítő Vál­lalat 44 éves dolgozója. Amikor a ragasztószert a padlóra öntötte, rövidesen robbanás történt. A ke­letkezett tűztől Ernest V. égési sebeket szenvedett Gyógykezelte­tése kb. fél évet vesz igénybe. Klement M., a lakás tulajdonosa Is megsérült. A tüzet feltételezhe­tően a vlllanycsengőből kiugrott szikra okozta, amelytől meggyul­ladtak a felgyülemlett gázok — összeverekedtek péntek este A tvrdošovcel (tardoskeddi) ven­déglőben — Nové Zámjcy-l (érsek­újvári) járás — jozef H. 31 éves, öccse Ladislav H. 22 éves és ba­rátjuk, Frantlček K. 18 éves hely­beli lakosok három testvérrel, & 21 éves Vladimír H.-val, bátyjával, a 23 éves Peter H.-val és öccsük- k9l, a 19 éves Ján H.-val. Vere- ke 'és közben megrongálták a vendéglő berendezését és kárt tet­tek a felszerelésben. Az anyagi kár kb 4800 korona. E Három évre tervezett vi­lágkörüli utat egy torontói hi­vatalnok saját építésű hajóján, de az indulás után alig két órával vontatókötélen kénysze­rült visszatérni a kikötőbe; a barkácsolt motor ugyanis a nyílt tengeren azonnal felmond­ta a szolgálatot GYŐZELMES ÜT Felszabadulásunk 30. évfor­dulójára emlékeznek Sajógömö rön. A Győzelmes út elnevezésű TV versenyben is részt vesz­nek. Járásuk a Koüiee-vidéki já­rással van versenyben. A felhí­vás, hogy mindenki részt ve­gyen a vas- és iiveggytíjtésben nagy visszhangra talált Két va­gon hulladékvasat már továbbí­tottak is. Jelenleg az iiveggyuj- tést végzik. A gyűjtés sikere érdekében a lakósok, a tanu­ló ifjúság összefogott és a köz­ség vezetői is támogatják a mozgalmat, így minden felté­tel megvan arra. hogy szép eredményekkel vesznek majd részt a versenyben. KOVÁCS ISTVÁN NAGY SIKERT ARATOTT a CSEMADOK bodrogszerdahelyi helyi csoportjának színjátszó együttese. Lovicsek Béla cseh­szlovákiai magyar író nagysi­kerű művét. „A csillagszemű asszony“-t mutatták be Két és fél hónap áldozatos munkájá­val készültek a bemutatóra. Az eddigi előadások sikere bizo nyitotta, hogy a rendező és á szereplők jó munkát végeztek és fáradtságos munkájukat si­ker koronázta. FÜSTÖS MÁRIA JUHILAI.OKAT KOSZÖNTÖT­TEK Iprilynagyfalun. A hnb mellett mükiidő polgári ügyek tesiiilete az idén első ízben rendezett kedves ünnepséget, melyen három község, Kelenye, Szécsényke és Nagyfalu egy 50 éves, valamint tizenöt 25 éves évfordulóját ünneplő házaspárt látott vendégül. Az alapiskola tanulói műsorral köszöntötték az ünnepeiteket, majd a jubilá­ló házaspárokat kisebb aján­dékokkal. virágcsokrokkal aján­dékozták meg. Az Ipolymenti Efsz is felköszöntötte jubiláló dolgozóit. JÁMBOR VALÉRIA M Szokatlan útra indul jú­nius 18-án, szerdán egy II.—62- es szovjet személyszállító repü­lőgép. A repülőgép feladata az, hogy megismételje Valerij Cskalov, Georgij Bajdukov és Alekszander Beljakov hős szov­jet repülők útját, akik 1937- ben Moszkvából az Északi-sar­kon át leszállás nélkül repül­tek át Amerikába. Az IL—62-es repülőgép legénysége: Alek­szander Vitkovszkij parancsnok, Georgij Bajdukov és Alekszan­der Beljakov. A repülésen részt vesz Valerij Cskalov fia. Igor is. ■ Több inint 300 százalékká* emelkedett az eltelt 20 év fo­lyamán a fiatalok által elköve­tett bűncselekmények száma Franciaországban. Csak 1973- ban több mint 50 000 bűncse­lekményt Jegyeztek fel. amelye­ket fiatalkorúak követtek el. A fiatalok bűnözése növekvő ará­nyának *főleg társadalmi okai vannak. A folyamatos élelmiszer-szál­lítmányok biztosítása lehetővé teszi az idai nyári évadban a belföldi piac jobb ellátását. A húsárukínálatot pl. 6 százalék­kal, a húskonzervek kínálatát pedig több mint 5 százalékkal sikerült növelni. A piac ba­romfi- tej-, sajt- és vajellátása Is kedvező lesz. A kereskedelem az alkohol- mentes italok fokozott keresle­tének kielégítése érdekében megegyezett a termelőkkel az italszállítmányok növelésében. 11 százalékkal több szikvíz és limonádé kerül a piacra. Az ásványvizek mennyiségét több mint 14 százalékkal sikerült- növelni, a tavalyi évhez ké­pest. A piacra kerülő sör meny- nyisége csaknem 8 százalékkal lesz több, mint tavaly volt. Ah­hoz is megvannak a feltételek hogy a turístaküzpontokat na­gyobb mennyiségben láthassák el idényáruval, mint pl. hús, tejtermék és halkonzerv, kész­ételekkel és alkoholmentes ita­lokkal. Az Idényáruk Iránti fokozott kereslet sikfxres kielégítését szolgálja a Szlovák Kereskedői mi Minisztérium politikai szer­vezési intézkedéseinek összes sége. Az intézkedések összeál­lítása során pl. arról is gondos kodtak, hogy az ideiglenes ki­oszkokban is biztosítsák a hű­tött alkoholmentes italok áru­sítását, valamint az élelmisze rek minőségének fokozottabb ellenőrzését. (CSTK} Brazília különö­sen északkeleti vidéke már rég­óta Latin-Ame- rika legszegé­nyebb területei közé tartozik. Brazília lakos­sága nagy ré­szének szocális gazdasági hely­zete igen sú­lyos. A külföldi tőkét támogató kormánypoliti­ka következté­ben, amely az államtartozás és az adók nö­vekedéséhez ve­zet, az árak ál­landóan emel­kednek, a pénz értéke folytono­san csökken, ami inflációval jár. Több mint 40 millió brazí­liai — közülük 12 millió hat év­nél fiatalabb gyermek rosz- szul táplált. 1970 óta a la­kosság vásárló­ereje csaknem 42 százalékkal csökkent. Minden ezer brazíliai gyermekből csak 103 szerzi meg az alapfokú végzettséget. Orvosi kezelésben csupán a gyermekek 8,5 százaléka részesül. Mintegy 2,5 millió gyermek már 10—14 éves korában dolgozni kényszerül, felvételünkön: Egy brazíliai földműves népes családja. (Felvétel: CSTK — Prensa Latina) ■ Megnyerte a paradicsom- evő bajnokságot Warrenben (USA Arkansas állama) a 16 éves Dávid Weawer, aki 10 perc alatt másfél kg paradicso­mot fogyasztott el. Weawer a versenyt csak úgy tudta meg­nyerni. hogy legesélyesebb el­lenfelét majdnem két kg para­dicsom elfogyasztása után rosz- szullét miatt diszkvalifikálták. ■ 5R00 olyan kisgyermek ne­ve szerepel nagy-britanniai tár­sadalmi Intézetek jegyzékein, akiknek egészségét. esetleg életét szüleik durva bánásmód­ja miatt komoly veszély fenye­geti. A felelős minisztérium uta­sítására a jegyzékeket azt kö­vetően kezdték összeállítani, hogy a brit közvéleményt 1973- ban rendkívüli mértékben fel­háborította egy hétéves kislány esete, akit halálra vertek. A helybeli társadalmi intézetek a figyelmeztetések ellenére sem tettek semmit a kislány érdeké ben. ■ Hírügynökségi jelentések szerint az ausztráliai Alpok­ban vasárnap történt autóbusz­szerencsétlenség halottainak száma 21-re emelkedett. A sze­rencsétlenséget túlélő utasok elmondották, hogy a meredek hegyi úton haladó gépkocsi ve­zetője másodpercekkel a ka­tasztrófa előtt az utastérbe ki­áltott: „A fékek nem műkőd­nek, ugorjanak ki az ablako­kon!" — de a felhívást csak egyetlen utasnak volt ideje megfogadni. A jármű negyven méter mély szakadékba zuhant. m ember társaslény, ezért A* "7 időnként más ember- társai előtt is kifejti nézeteit. Valamelyik nap pél­dául azt fejtegettem, hogy én néha féltem az emberiséget, de féltem a virágokat, a szob­rokat, Rembrandt vásznait és a könyvtárak polcain sorakozó könyveket is. Es akkor vala­ki azt kérdezte tőlem — kissé ironikus fölénnyel hogy ugyan mitől kell ezeket félte­ni?! Most válaszolok a kérdés­re. Nem a saját szavaimmal, hanem egy lexikon címszavai­val: — általános atomháború, at­lanti nukleáris erő, atomfegy­ver. baktériumfegyver, bal­lisztikus rakéta, biológiai fegyverek, diverzió, előretolt stratégia, eszkaláció, fegyver, rendszer, globális háború, glo­bális rakéta, hadászati bombá zók, hadászati fegyverrend­szerék, haditechnikai eszkö­zök, hadművelet, hadszíntér, hadüzenet, hagyományos fegyverekkel vívott háború, Félelem harcászat, helyi háború, hid­rogénbomba, interkontinentá­lis rakéták, intervenció, in- vázió, katonai doktrína, kato­nai potenciál, katonai támasz­pontok, korlátozott háború, kozmikus fegyverek multila­terális atomüiőerő , nukleáris fegyverek, nukleáris fegyver- kísérletek. nukleáris háború, nukleáris potenciál, orbitális rakéta. Pentagon, preventív háború, rakétaelhárító rend­szerek, rakétafegyverek, ra­kétakísérletek, rákét a-támasz- pontok, reális elrettentés, ru­galmas reagálás, sokoldalú atomütőerő, stratégiai bombá­zók, stratégiai falvak, taktikai fegyverek, termonukleáris vi­lágháború, tömeges megtorlás doktrínája, tömegpusztító fegyverek, űrfegyverek, vegyi fegyverek, villámháború. Ez a lexikon 1974 végén jelent meg. A címszavakat csak kimásoltam, változtatás nélkül. Ha képes lennék erről a témáról humorizálni, akkor azt írnám, hogy „ez van illetőleg — sajnos — „ez is van“t És amíg ez is van, amíg mindezt lexikonba sorolják, magyarázzák. amíg mindez nem lesz „nevetségesen el­avult és felesleges", addig én féltem az embereket és boly­gónkat, az ember egyetlev gyönyörű lakóhelyéti PÉTEHFI GYULA Mi Hol 9 Mikor Film Bratislava $ METROPOL: Szannyikov földje (szovjet) 15.30, 18, 20.30 0 PR\- HA: Olaszok hihetetlen kalandjai Oroszországban (szovjet) 11, 13.30, 16. 18.30, 21. * POHRA­NIČNÍK: Amire szívesen emléke­zem (szovjet) 15.45, 18.15 20.45 0 HVIEZDA: Cartouche (ír.) 15.30, 18, 20.30 0 SLOVAN: Egy szót sem a fociról (szovjet) 15.30, 18, 20.30. m KERTMOZI: Királyok álma (am.) 20, 0 MIER: Az algé­riai háború (fr.) 17.30, 0 OBZOR: Csak sose unatkozzunk (am.J 18, 20.30 0 NIVY: Gyilkossági motívum (cseh) 17.30, 20 # MLA­DOSŤ: A biclklltolvaj (olasz) 15.30, 18, 20.30 0 PALACE: Nóra (angol) 20. Film Kosice 0 SLOVAN: Az eső minden nyo­mot elmos (NSZK) 0 DRUŽBA: Helga (NSZK) 0 A szerelem pén­teken kezdődik (román) 0 TAT­RA: Vidám fickók (fr.) # PARTI­ZÁN: Öh, maga rettenetes! (an­gol). Színház Bratislava 0 NEMZETI SZÍNHÁZ: Piros kara­ván (19) 0 HVIEZDOSLAV SZlN- HÁZ: Üvegre festve (19) 0 KIS SZÍNPAD: Ha az asszony kezében a gyeplő (19). SZÍNHÁZ KOŠICE Luigl szíve (13), Borisz Godunov (14). MATESZ 0 KOSICE: Mese a tűzpiros virág­ról) (14). Rádió Bratislava Magyar adás Ja 295,3 méteres hullámon): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 6.25: Sport és mu­zsika (ism.). 10.00: Iskolások mű­sora. 12.00: Hírek. 12.10: Rádió­egyetem (ism.). 12.25: Szórakoz­tató zene. 12.55: Hírek. 14.30: Is­kolások műsora (ism.). 17.00: Ta­nuljunk szlovákul. 17.10: Táncze­ne. 17.20: Napi krónika. Televízió Bratislava 9.00: Lövések a sárga csuha alól (Ism.). 15.45: Hírek. 15.50: A labdarúgás hírei. 16.55: RoSIcky-emlékverseny. 18.40: Esti mese. 18.50: A szövetségi bűnügyi köz­pont nyomoz. 19.00: TV Híradó 19.30: Fesztiváli krónika. 19.45: A parancsnok. Riport. 20.15: Az Andok titka. Az NDK Tv kalandfllm-sorozata. I. rész. 21.30- TV Híradó. 21.50 Találkozás az orvossal. 22.05: Kamarazene 22.30. A holnapi sajtóból. Televízió Budapest 17.35: Hírek 17.45: Papírsárkány. 18.30: Szomszédolás. Kassa—Duna­újváros. 19.00: A pénztárosnő. Riportfilm. (ism.). 19.10: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05 A kikötő Máriája. Magya­rul beszélő francia film. 21.40: Az Idős Verdi: A hallgatás évei Requlem 22.35. TV Híradó 3 II. műsor 20.01: Cigányiskola. Riportműsor. III. rész. 20.50: TV Híradó 2. 21.10- |apán harci játékok. Fran­cia dokumentumfilm Kiadja Szlovákia Kommunisto Párt|a Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság FőszerkesztO Lőrinc* Gyulo Szerkesztőség: 893 38 Bratislovo, Gorkl) utca 10. lelefon: 169, 312.52 323 01, főszerkesztő: 532 20 titkárság: 550 18 sportrovat 505 29 gazdasági ügyek 506 39. Távíró. 092308 Pravdo Kiodóvállalat Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravda, oz SZLKP nyomdovállalato — Pravdo Nyomdaüzeme Bratislova, Štúrova 4. Hirdetőiroda: Vajanského nábrežie 13/A II. emelet, telefón- 551-83 544-51. Előfizetési díj havonta 17,40 korona, a Vasárnapi Oj Szó negyedévre 13,— korono Terjeszti a Posta Hfrlapszolgálat Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS — Ostred- nó expedícia a dovoz tlafie, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. —— Tudósítóink írják

Next

/
Oldalképek
Tartalom