Új Szó, 1973. december (26. évfolyam, 286-310. szám)

1973-12-01 / 286. szám, szombat

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! 1973. december l SZOMBAT BRATISLAVA • XXVI. ÉVFOLYAM 286. szám Ára 50 fillér Vitával folytatta tárgyalásait a Csehszlovák Polgári Honvédelmi Szövetség V. kongresszusa Leonyid Brezsnyev hazautazott Indiából Beszéd az indioi parlamentben Befejeződtek a szov- jet—indiai tárgyalások Tizenöt éves gazdasági és tervbizottsági együttműködési megállapodást írtak alá Brezsnyev búcsúztatása a delhi repülőtéren (TASZSZ felvétele). A prágai Fučík Kultúrpark Kongresszusi Palotájában vitá' val folytatódott tegnap a Cseh­szlovák Polgári Honvédelmi Szövetség V. kongresszusa. Részt vett rajta a CSKP KB küldöttsége, a szocialista orszá­gok honvédelmi szövetségeinek a küldöttségei, a Nemzeti Front szervezeteinek a képviselői, a csehszlovák néphadsereg és a középső szovjet hadseregcso­port parancsnokságának a kép­viselői és más vendégek. A vitában elsőként dr. Fran­tišek Grznár ezredes, a Cseh­szlovák Honvédelmi Szövetség Aueroklubja Központi Tanácsá­nak elnöke szólalt fel. Arról szólt, hogy ez az attraktív sporttevékenység különösen az ifjúságot vonzza. Azonban a CSPHSZ sportrepülői sem ma­radnak meg csak a sportrepü­lésnél, hanem egyre többet fog­lalkoznak politikai nevelőmun­kával is. Dr. Zdenék Kašper, a CSPHSZ Honvédelmi Tömegsportklubja Központi Tanácsának elnöke el­mondotta, hogy a duklai és a szokolovi honvédelmi kópességi versenyek fennállásának 22 éve alatt ezeken 14,5 millió ember vett részt, s az idén már több mint 600 000 ember. Hangsú­lyozta a módszertani előkészí­tésnek és a CSPHSZ-sajtó mun­kájának a jelentőségét is. Ezután Bojcso Sztiljanov, a Dimitrov Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságá­nak titkára emelkedett szólás­A CSKP Központi Bizottsága plenáris ülésének zárőszakaszá- ban felszólalt Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KB főtitkára. Bevezetőül megállapította, hogy a CSKP XIV. kongresszusa óta a Központi Bizottság ülései min­dig jelentős szakaszt jelentettek pártunk és társadalmunk életé­ben, a kongresszus programjá­nak feldolgozásában, a helyzet értékelésében és társadalmunk további fejlődése feladatainak meghatározásában. A Központi Bizottság tegnapi és mai ülése — folytatta Husák elvtárs — is nagyon lolentós ezen a téren. Valamennyiünket örömmel tölt el az a tény, hogy a napirendre tűzött problémákat egységesen ítélték meg. Valamennyien értékeljük tár­sadalmunk pozitív fejlődését, elgondolkozunk afölött, hogyan távolíthatjuk el a fogyatékossá­gokat. oldhatjuk meg a még felmerülő problémákat, hogyan haladhatunk még gyorsabban, sikeresebben előre. Rövidesen véget ér az 1973-as esztendő. Hogyan értékeljük? Ügy gondolom, felelősségünk teljes tudatában leszögezhet­jük, hogy a párt a társadalom és a közélet minden döntő sza­kaszán sikeresen érvényesítet­tük az életben ós a gyakorlat­ban a XIV. kongresszus prog­ramját és fő irányvonalát. Meg­állapíthatjuk, hogy milyen volt a fejlődés a párton belül, a társadalomban a gazdaságban, a nemzetközi politikában, az ra. Elmondotta, hogy a Bolgár Komszomol a honvédelmi neve­lésben felhasználja a Szovjet Honvédelmi Szervezet, a DO SZAAF gazdag tapasztalatait. A tömeges honvédelmi akciókban az idén Bulgáriában 1 millió 600 ezer úttörő ós komszomol- tag vett részt. Hangsúlyozta, hogy a CSPHSZ V. kongresszu­sa tovább mélyíti a kölcsönös baráti kapcsolatokat, s átadott a kongresszusnak egy szimboli­kus ajándékot — Georgi Dimit­rov kópét. Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ Központi Bizottságának főtitkára részletesen beszámolt a Magyar Honvédelmi Szövet­ség 25 éves munkájáról, amely mindenekelőtt a lakosság hon­védelmi nevelésére, a sorköte­lesek és a tartalékosok előkészí­tésére összpontosul. Elmondot­ta, hogy Magyarországon szin­tén felhasználják a Csehszlovák Polgári Honvédelmi Szövetség tagjainak munkamódszereit és formáit, amelyekkel a kong­resszuson ismerkedtek meg, és átadta a kongresszus résztve­vőinek az MHSZ szimbolikus ajándékát. A Csehszlovák Polgári Honvé­delmi Szövetség tartalékos tisz­ti szövetsége több mint ti 000 tagjának tevékenységéről Vác­lav Bublík, a szövetség közpon­ti tanácsának elnöke beszélt. A tartalékos tisztek és zászlósok jelentős mértékben kiveszik ré­szüket mindenekelőtt a sorkö­telesek előkészítéséből és az if­júsággal végzett munkából. életszínvonalat illetően, és ez határozottan örömmel, sőt azt mondhatom büszkeséggel ' tölt­heti el a kommunisták milliós hadseregét, a dolgozók millióit, akik magukévá tették pártunk programját, és akik becsülete­sen és lelkiismeretesen teljesí­tik is. Az idén tovább szilárdult a párt ideológiai, szervezeti és akcióegysége, fokozódott a kom­munisták, a pártszervek és szer­vezetek aktivitása. Pártunk számbelileg is gyarapszik, még­hozzá a helyes osztály- és élet­kori összetétel alapján. így pár­tunk idei párton belüli tevé­kenységét pozitívan értékelhet­jük. Pártunk kapcsolata a dolgo­zók széles rétegeivel, a munká­sokkal, a földművesekkel és az értelmiséggel megszilárdul és kibővül. Leszögezhetjük, hogy a párt és a nép egysége egyre erősebb, és így egész további munkák fő politikai alapjává válik. Jelenleg folyamatban vannak a párt nyilvános taggyűlései. A kerületi pártbizottságok veze­tő titkáraival folytatott tanács­kozásunk és számos más jelen­tés alapján megállapíthatjuk, milyen nagy jelentőségű a kom­munisták és a pártonkívüliek vagy más pártok tagjainak a találkozása, amikor is nyíltan megvitatják társadalmunk va­lamennyi problémáját. Ezeken a gyűléseken több százezer pár- tonkívüli pozitívan szólalt fel. A kongresszus résztvevőit ez­után Günter Teller vezérőrnagy, az NDK honvédelmi szervezeté­nek, a Sport- és Műszaki Tár­saságnak az elnöke üdvözölte. Beszélt a két test vér szer vezet közös feladatairól, tapasztalat­cseréjéről és kölcsönös együtt­működéséről. Stanislav Batysta ezredes, a CSPHSZ Sportbúvár és Vízi­sport Klubja Központi Tanácsá­nak elnöke tájékoztatta a kül­dötteket a klub munkájának eredményeiről, valamint tervei­ről és a sportok távlatairól. Megjegyezte, hogy a CSPHSZ IV. és V. kongresszusa közötti időszakban a klub tagjai Euró­pa- ós világbajnokságokon két arany-, 12 ezüst- és 26 bronzér­met szereztek. Ezután a klub egyes szekcióinak tevékenysé­géről: a búvársportról, a vízi sportokról, a motorcsónak­sportról, és a vízisí-sportról be­szélt. A szónoki emelvényen sorban foglaltak helyet ezután a kül­földi delegációk vezetői. Cende- Uu ezredes, a Mongol Népköz- társaság Honvédelmi Szövetsé­gének aielnöke megemlékezett arról a segítségről, amelyet a CSPHSZ nyújtott a mongol test­vérszervezetnek különösen a motorsportban ós a sportlövé­szetben. Zbigniew Szydlowski dandártábornok a lengyel test­vérszervezet, a Honvédelmi Li­ga elnöke a lengyel szervezet 2-millió tagjának nevében sike­Ott, ahol bíráló hozzászólások hangzanak el, ezek a szocializ­mus pozícióiból indulnak ki, mivel az embereket bántják az egyes fogyatékosságok, ki akar­ják őket küszöbölni. Az államunkban végbemenő nagy akció nagyon jelentős a párt, a pártszervezetek, az egyes kommunisták és a dolgo­zók milliós tömege kapcsolatá­nak megszilárdításában. A fal­vakon, a munkahelyeken és közvetlenül a nyilvános gyűlé­seken a pártfynkcionáriusok, a pártdolgozók és a párttagok ál­tal kifejtett agitációs munka azt mutatja, milyen áldozatokat képesek vállalni a párt és a nép kapcsolata megszilárdítása érdekében. A legutóbbi választások óta ez a legnagyobb ilyen akció nálunk. Ez az akció nagyon si­keres annak ellenére, hogy he­lyenként a formalizmus meg­nyilvánulásaival találkoztunk. Újból megmutatja, hogy a mun­kásosztály, a szövetkezeti pa­rasztság és az értelmiség óriási többsége milyen mély bizalom­mal van a párt és politikája iránt. Megmutatja, hogy a párt az utóbbi években milyen nagy tekintélyt szerzett a társada­lomban. Ezzel az akcióval meg­valósítjuk a kongresszusi hatá­rozat egyik felét, elmélyítjük a politikai tömegmunkát, a dol­gozókkal való állandó kapcso­latot, türelmes meggyőző mun­(Folytatás az 5. oldalon) öt dokumentum aláírásával fejeződött be csütörtökön Leo­nyid Brezsnyev és Irtdira Gan­dhi négynapos tárgyalássoroza­ta, amelyet — mint Zamja- tyin szóvivő hangsúlyozta — mindvégig a bizalom és a köl­csönös megértés jellemzett. A nap legnagyobb érdeklő­déssel várt eseménye az SZKP Központi Bizottsága főtitkárá­nak a delhi parlamentben el­mondott beszéde volt, amelyet a szovjet televízióval együtt az indiai rádió és televízió is a helyszínről közvetített. Leonyid Brezsnyev beszédé­ben kifejtette a modern világ fontosabb problémáival kapcso­latos szovjet álláspontot. Az SZKP Központi Bizottságának főtitkára hangsúlyozta: a Szov­jetunió nagy jelentőséget tulaj­donít az Indiával fennálló ba­rátsága szilárdításának, az In­diához fűződő kapcsolatok sok­oldalú fejlesztésének. A világhelyzetről szólva Brezsnyev kijelentette: — A há­borút, beleértve a nukleáris há­borút, mint az európai problé­mák megoldásának eszközét, teljesen kizártnak kell tekinte­nünk. Elképzelésünk szerint az a perspektíva, hogy az európai béke és együttműködés közös erővel emelt épülete váltsa jel fokozatosan azt a helyzetet, amelyben kontinensünk egy­mással szemben álló két kato­nai és politikai tömbre oszlik. Brezsnyev hangoztatta, hogy az 1972-es és az 1973-as magas szintű szovjet—amerikai tár­gyalások eredménye a két or­szág közötti kapcsolatok egész­séges és normális mederbe tör­ténő terelése vonatkozásában kétségkívül megfelel mind a szovjet és az amerikai nép alapvető és perspektivikus érde­keinek, mind pedig az egyete­mes béke érdekeinek. Hozzá­fűzte: — Nekünk a Szovjet­unióban az a meggyőződésünk, hogy az ésszerű politikának ezt a békés vívmányát senki sem másíthatja meg! A Szovjetunió a kollektív ázsiai biztonság eszméjének meggyőződéses híve — jelen­tette ki Brezsnyev, és hozzá­tette: — Időszerűnek tartom a kollektív ázsiai biztonság esz­méjének alapos és sokoldalú megvitatását, mert ez lehetővé tenné, hogy kipuhatoljuk az ázsiai béke és biztonság prob­lémáinak együttes és valameny- nyí érdekelt állam számára el­fogadható megközelítését. Az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára a Közép-Kelet­ről szólva hangsúlyozta: — A fő feladat most az, hogy a kü- szöbönálló tárgyalásokon elér­jék e térség helyzetének tartós és békés rendezését. Ehhez vissza kell szolgáltatni az Iz­rael által elhódított területeket jogos tulajdonosaiknak, bizto­sítani kell az igazságot a pa­lesztin arabok, és ezen az alapon meg kell teremteni a lehetőségeket az arab államok és Izrael állam közötti tartós békés egymás mellett éléshez és jószomszédi viszonyhoz. Brezsnyev elvtárs egyórás be­szédét igen sokszor szakította meg a taps, utolsó mondatai szinte beleolvadtak a szónokot felállva ünneplő bonatyák taps­viharába. A két ház láthatóan külön méltányolta azt is, hogy a szovjet—indiai kapcsolatokat, az ázsiai helyzetet és India újító külpolitikáját értékelve, az SZKP KB főtitkára azzal adott nyomatékot gondolatainak, hogy az egyébként angol nyel­ven felolvasott beszédnek eze­ket a részeit a fordítás előtt maga is elmondta orosz nyel­ven. A tárgyalások'befejeztével, az SZKP KB főtitkárának parla­menti beszédét követően, az el­nöki palota márványtermében Leonyid Brezsnyev és Indira Gandhi szovjet—indiai közös nyilatkozatot, valamint a gaz­dasági és kereskedelmi kap­csolatok továbbfejlesztéséről tizenöt évre kötött egyezményt írt alá. Ez utóbbihoz külön jegyzőkönyv csatlakozik, amely az egyezmény végrehajtását szolgáló konkrét lépéseket jelö­li meg. A tizenöt éves megálla­podást szervesen kiegészíti a szovjet és az indiai tervbizott­ság együttműködési egyezmé­nye, melyet — akárcsak az em­lített jegyzőkönyvet — Bajba- kov miniszterelnök-helyettes, a szovjet Állami Tervbizottság el­nöke, illetve Dhar indiai ter­vezésügyi miniszter írt alá. Ez az első alkalom, hogy a Szov­jetunió és egy más társadalmi rendszerű ország tervező szervi együttműködési egyezményt kötöttek. A dokumentumokat, köztük a külügyminiszterek által aláírt konzuli egyezményt, közös megállapodással pénteken hoz­ták nyilvánosságra, miután az indiai parlament házszabályai szerint az egyezményeket be­nyújtották a törvényhozásnak. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitká­ra befejezve indiai hivatalos baráti látogatását, pénteken re­pülőgépen hazaindult Delhiből. (Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) A kitűzött igényes feladatok Összhangban vannak társadalmunk erejével GUSTÄV HUSÄK ELVTÄRS VITAZÄRÖ BESZÉDE A CSKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NOVEMBERI PLENÁRIS ÜLÉSÉN

Next

/
Oldalképek
Tartalom