Új Szó, 1973. szeptember (26. évfolyam, 208-232. szám)

1973-09-01 / 208. szám, szombat

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1973. szeptember 1 SZOMBAT BRATISLAVA • XXVI. ÉVFOLYAM 208. szám Ära 50 fillér Gazdag aratásunk seregszemléje AZ IDEI ARATÁSI EREDMÉNYEKÉRT KITÜNTETETTEK NITRAI AKTÍVAÉRTEKEZLETE (CSTK) — A Nitrai Mezőgazdasági Főiskola ünnepi díszbe öltöztetett előadástermében teg­nap találkozott a Szlovákia valamennyi járását és mezőgazdasági vállalatát képviselő több mint 200 küldött, azoknak a mezőgazdasági vállala­toknak képviselői, amelyek az idei aratásban a legjobb eredményeket érték el. Az aktívaérte­kezlet résztvevői szívélyesen üdvözölték körük­ben Ján Janik elvtársat, az SZLKP KB Elnöksé­gének tagját, a KB titkárát, Július Vargát, a CSKP KB osztályvezetőjét, Július Tu ront, az SZLKP KB osztályvezetőjét, Ján Janovic elv társat, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszterét és a vendégeket. Németh Jenő, az SZSZK mezőgazdasági minisz­terének helyettese megnyitóbeszédében méltatta azt az óriási fellendülést, amely az utóbbi években következett be Szlovákia mezőgazdasági termelésében. Németh elvtárs kifejezte meggyőződését, hogy a legjobb kollektívák és egyének kitüntetése lelkesítőleg hat majd, s még szorgalmasabb mun­kára serkenti az összes mezőgazdasági üzemet. Ezt követően ján janovic, az SZSZK mezőgaz­dasági és élelmezésügyi minisztere mondott be­szédet. A szlovákiai aratóünnepély ma a mezőgazdasá­gi dolgozók és a több mint ötven allegorikus kocsi ünnepélyes felvonulásával folytatódik. (ČSTK — Sz. A.) Ján Janovic miniszter beszéde Tisztelt díszgyűlési Tisztelt Elvtársak! A békeünnepséggel egybekap­csolt nitrai aratóünnepség elő­estéjén nekem jutott a2 a fela­dat, hogy beszámolót tartsak az idei gabonabetakarításról, arról, miként biztosítottuk népgazda­ságunk és egész társadalmunk számára a legfontosabb nyers­anyaggal, a gabonával való el látást. Elvtársak, örömmel tölt el a ludat, hogy ma, az aratás befe­jezése és eredményeinek össze gezése után ünnepélyesen kije lenthetem, Szlovákia mezőgaz­dasági dolgozói az Önök hozzá járulásával a legszebb ajándékot helyezték a köztársaság aszta­lára, minden idők leggazdagabb kenyerét, a földek rekordtermé­sét. A 35 métermázsás átlagos hektárhozam, amit minden szék torban elértek, túlhaladja min­den tervünket és óhajunkat, amit ezen a téren kitűztünk. A búza — a négy legfontosabb gabonafajta alapvető terménye Szlovákiában — a szocialista szektorban átlag 40 métermá zsát adott hektáronként. Ezenfelül nem csupán a Csal lóközben, nem csupán a levicei (lévai) járásban, hanem a ke let-szlovákiai síkságon, Közép Szlovákiában, sőt Oraván is bő termést értek el. Janovic elvtárs beszédének lo vábbi részében többek között el­mondotta, hogy az aratásnak az ötödik ötéves tervidőszak jelen légi, harmadik évében számos értékes jellegzetessége volt. Elsősorban ilyen volt az ara tás gyors menete. A Dunajská Streda-i (dunaszerdahelyi) já­rásban pl. 11 nap alatt, a ko­márnói (komáromi) járásban 14 nap alatt, a levicei (lévai) já­rásban 14 nap alatt, a trnavai járásban 17, a topoľčanyi és a galántai járásban pedig 18 nap alatt aratták le a termést. Az elmúlt évi tapasztalatok­ból okulva az idén 2—3 nappal előbb fogtunk hozzá az aratás­hoz, és a szemveszteség is az idén volt a legkisebb. Ezen a téren nagy sikerrel járt a poli­tikai és felvilágosítási munka. Ott jegyezték fel a legcseké­lyebb szemveszteségeket, ahol az aratás a leggyorsabb ütem­ben zajlott le. A szemveszteség elleni harcban szerzett tapasz- talatok aranyat érők. s a to­(Folytatás ü 2. oldalon) Érdemrendek és kitüntetések A MEZŐGAZDASÁGI FELADATOK TEUESÍTÉSÍERT Köztársasági Érdemrendet kapott a Sun. Streda-i (dunaszerdahelyi) járás (CSTK) — A köztársasági elnök Csehszlovákia Kom mii nista Pártja Központi Bizottságának és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kormányának javaslatára az aratás sike­res befejezésével, a gabonafelvásárlás túlteljesítésével kap­csolatban és a mezőgazdasági termelés általános fejleszté­séért a Köztársasági Érdemrendet adományozta a Dunajská Streda-i (duna- s/erdahelyi) járásnak, a ga­bonatermelés fejlesztése te­rén kifejtett úttörő tevé­kenységéért és a mezőgazda- sági termelés általános fej­lesztéséért: a Munkaérdemrendet adományozta a gabonafélék termesztésé­ben elért eredményekért a kolíni járásnak — közép­csehországi kerület; a Prága-nyugat járásnak — közép-csehországi kerület; a Plzeň-dél járásnak — nyu- gat-csehországi kerület; a jičíni járásnak — kelet csehországi kerület; a kroméŕíži járásnak — dél morvaországi kerület; a vyškovi járásnak — dél morvaországi kerület; az oloinouci járásnak — észak-morvaországi kerület; a komárnói (komáromi) já­rásnak — nyugat-szlovákiai kerület; a Považská Bystrica-i járás­nak — közép szlovákiai ke­rület; a trebišovi (tőketerebesi) járásnak kelet-szlovákiai kerület; a Kolíni Állami Gazdaság munkaközösségének — ko­líni járás, közép csehorszá gi kerület; a Gabcíkovói (hősi) Állami Gazdaság munkaközösségé­nek — Dun. Streda-i (duna szerdahelyi) járás, nyugat- szlovákiai kerület; a Vodnanyi Egységes Föld- míívesszövetkezet munkakö­zösségének — strakonicei járás, dél-csehországi kerü let; a Prikosieei Egységes Föld- inűvesszövetkezet munkakö­zösségének — rokycanyi já­rás, nyugat-csehországi ke­rület; \ a Veľký Sychrov-i Egységes Földművesszövetkezet mun­kaközösségének libereci járás, észak csehországi ke­rület; a Charvatcei ,,Rozkvet" Egy­séges Földművesszövetkezet munkaközösségének — lito- méricei járás, észak-csehor­szági kerület; a Hnévkovicei Egységes Földművesszövetkezet mun­kaközösségének — Havlíč- kűv Brod-i járás, kelet-cseh­országi kerület; a Petrovicei Egységes Föld­művesszövetkezet munkakö­zösségének — tŕebíči járás, dél-morvaországi kerület; a Brumovicei „Slezská bori- na“ Egységes Földművesszö­vetkezet munkaközösségé­nek — opavai járás, észak- morvaországi kerület; a Necpalyi ,,Béke útja“ Egy­séges Földművesszövetkezet munkaközösségének — mar­tini járás, közép-szlovákiai kerület; a Vysioká nad Uliom-i Egy­séges Földművesszövetkezet munkaközösségének — mi­chalovcei járás, kelet szlová­kiai kerület; a szocialista mezőgazdaság építésében kifejtett sok évi sikeres politikai és szerve­zési munkáért Jan Kotrbának, a Maršovi Efsz elnökének — tábori já­rás, dél-csehországi kerület; a szovjet búzafajták gyakor­lati termesztésében a tudo­mányos ismeretek példás al­kalmazásáért a Nitrai Mezőgazdasági Főis­kola tudományos és pedagó­giai dolgozói kollektívájá­nak — nyugat-szlovákiai ke­rület; Emil Spaldoű, akadémikus­nak; Michal Andraščík CSc. pro­fesszornak, Jozef Húska CSc. mérnök­nek. A köztársasági elnök 24 „Az építésben szerzett érde­mekért“ és 22 „A kiváló munkáért“ állami kitünte­tést adományozott a mező- gazdasági vállalatoknak, kollektívának és egyes dol­gozóknak. ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK a VDK államünnepe alkalmából TON DUC THaNG elvtársnak, a VDK elnökének, LE DUAN elvtársnak, a Vietnami Dolgozók Pártja KB első titkárának, PHAM VAN DONG elvtársnak, a VDK miniszterelnökének Hanoi KEDVES ELVTARSAK! A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 28. év­fordulója alkalmából, Önöknek ás Önökön keresztül a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának, a VDK kormányának és népének a CSKP KB, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya és népe nevében, valamint a saját nevünkben forró elvtársi üdvözletünket és szívélyes jókívánságainkat küldjük. Az egész csehszlovák nép őszintén öriil, hogy az amerikai imperializmus és saigoni szekértolóik ellen sok éven át folyta­tott háború győztes befejezése után országuk népe ismét békés viszonyok között üli meg az államünnepet. A vietnami népnek a súlyos, hősi harcban, a szocialista orszá­gok segítségével és a világ összes békeszerető és haladó erői támogatásával elért győzelme az egész világ előtt bebizonyította, hogy a marxista—leninista párt által vezetett s a nemzeti sza­badságért és a szociális igazságosságért küzdő nép legyőzhetet­len. Biztosítjuk Önöket, kedves elvtársak, hngy a CSKP, a kor­mány és az egész csehszlovák nép továbbra is ott fog állni a vietnami nép oldalán, és sokoldalúan támogatni fogja a viet­nami népnek az ország békés építésére kifejtett igyekezetét, valamint harcát azért, hogy a párizsi megállapodást követke­zetesen betartsa az azt aláíró valamennyi hatalom. Meggyőző­désünk, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Viet­nami Demokratikus Köztársaság közötti kölcsönös kapcsolatok sikeres kibontakoztatása politikai, gazdasági és kulturális terü­leten a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elveinek szellemében hozzájárul nemcsak a két párt és ország, hanem az egész szocialista közösség baráti szövetségének és testvéri együttműködésének további megszilárdításához. Teljes szívből kívánunk a testvéri vietnami népnek és személy szerint Önöknek sok további sikert az országuk szüntelen fel­virágoztatására, Vietnam egyesítésére, a délkelet-ázsiai térség­ben és az egész világon a béke megszilárdítására irányuló tö­rekvésükben. GUSTAV HUSAK, a CSKP KB főtitkára, LUDVÍK SVOBODA, a CSSZSZK elnöke, ĽUBOMÍR ŠTROUGAL, a CSSZSZK kormányának elnöke A VDK államünnepe alkalmából Bohuslav Chnoupek külügy­miniszter jókívánatait fejezte ki a Vietnami Demokratikus Köz­társaság külügyminiszterének. Alois Indra, h CSKP KB Elnökségének tagja, a Szövetségi Gyű­lés elnöke Truong Chinhnek, a Vietnami Demokratikus Köztár­saság Nemzetgyűlése állandó bizottsága elnökének, a Csehszlo­vák Nemzeti Front Központi Bizottsága a VDK Hazafias Frontja Központi Bizottságának, a Szakszervezetek Központi Tanácsa a Vietnami Szakszervezeti Szövetségnek fejezte ki jókívánságait. Olasz javaslat Genfben Genf — Az európai biztonsá­gi és együttműködési értekezlet második szakaszát előkészítő koordinációs bizottság meg­kezdte annak a kérdésnek meg­vitatását, milyen formában nyilváníthatják nézeteiket a konferencia egyes napirendi pontjaival kapcsolatban a Föld­közi-tenger térségének Európán kívüli országai. Ezzel kapcso­latban tájékozódó munkacso­port alakult, amely az erre vo­natkozólag előterjesztendő ja­vaslatokat elbírálja majd és azokról jelentést tesz a koor­dinációs bizottságnak. Olaszország máris hárompon­tos javaslatot nyújtott be: 1. Algéria és Tunézia írásban járulhassanak hozzá a konfe­rencia munkájához, de képvi­seltethessék magukat nagykö­vetek által. 2. A konferencia titkársága tájékoztassa erről a döntésről a két ország kormányát. 3. Ugyanez az eljárás legyen alkalmazandó a Földközi-tenger partján elterülő többi ország vonatkozásában is, amelyeknek meghallgatási kérelmét a kon­ferencián részt vevő valamelyik tagország közvetíti a konferen­cia titkárságának. Algéria és Tunézia részvételi kérelmét még Helsinkiben Mál­ta terjesztette elő. Saigon tiltakozik Saigon — Nguyen Phu Doc, a Thieu-rezsim ügyvezető külügy­minisztere sajtóértekezleten he­vesen kikelt amiatt, hogy az el nem kötelezett országok algíri csúcsértekezletére meghívták a dél-vietnami ideiglenes forra­dalmi kormány delegációját, el­lenben a saigoni rezsimét nem. Phu Doc közölte, hogy kor­mánya küldötteket menesztett több ázsiai és afrikai országba azzal a feladattal, hogy „meg­magyarázzák a dél-vietnami realitást és problémákat". Han­goztatta: a saigoni kormány megszakítja diplomáciai kap­csolatait azokkal az államok­kal, amelyek elismerik a dél­vietnami ideiglenes forradalmi kormányt. (Szenegál esetében is ezt tette.) Hanoi — A dél-vietnami fe­lek kétoldalú katonai vegyes bizottságának DIFK-tagozata jegyzékben arra kérte a nem­zetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot, hogy indítson vizs­gálatot Saigon újabb, tűzszüne­tet sértő cselekményei ügyében — jelentette a Felszabadulás hírügynökség. A jegyzékből kitűnik, hogy a saigoni légierő augusztus 5-től 20-ig több mint kétszáz bom­bát szórt a DIFK ellenőrizte térségben Phuoc Hoa és Vinh Hoa községekre, üt polgári la­kos életét vesztette, illetve megsebesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom