Új Szó, 1973. augusztus (26. évfolyam, 181-207. szám)

1973-08-01 / 181. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1973. augusztus 1. SZERDA BRATISLAVA m XXVI. ÉVFOLYAM 181. szám Ára 50 fillér Az ENSZ főtitkára Prágában Dr. Kurt Waldheimet fogadta Ľubomír Štrougal, Vasil Biľak és Bohuslav Chňoupek (ČSTK) — A Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormá­nyának meghívására tegnap hi­vatalos látogatásra a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ságba érkezett dr. Kurt Wald­heim, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a főtitkára. Háromnapos prágai és bra­tislavai látogatása keretében a főtitkár találkozik politikai és közéletünk képviselőivel, ta­nácskozásokat folytat a CSSZSZK és az ENSZ együtt­működését illető kérdésekről és az Egyesült Nemzetek Szerve­zete közelgő, XXVIII. közgyű­léséről. Dr. Kurt Waldheimet, az ENSZ főtitkárát, a Budapestről Prágába érkezett különrepiilő- gépnél személyesen üdvözölte Bohuslav Chňoupek, a CSSZSZK külügyminisztere és további csehszlovák képviselők. Jelen voltak a prágai diplomáciai testület tagjai. B. Chňoupek külügyminisz­ter üdvözlő beszédében többek között hangsúlyozta: „Örömöm­re szolgál, hogy önt a kor­mány nevében a legfelsőbb vi­lágszervezet legmagasabb ran­gú képviselőjeként üdvözölhe­tem a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. örvendünk a ténynek, hogy éppen abban az időszakban lá­togatott el Csehszlovákiába, amikor Európában és az egész világon jelentős változások kö vetkeztek be, enyhült a feszült­ség a kölcsönös kapcsolatok te­rén, érvényre jutottak a nem­zetek békés egymás mellett élésének, biztonságának és együttműködésének az eszméi. És éppen abban az igyekezet­ben, amely az említett jelen­ségekkel tartósakká akarja vál­toztatni, jelentős szerepet tu­lajdonítunk az Egyesült Nem­zetek Szervezetének. Szeretném kifejezni meggyő ződésemet, miszerint e látoga­tás az Ön számára lehetővé te­szi, hogy megismerkedjék éle tünknek legalább néhány vetü- letével, hogy alkalma nyílik meggyőződnie arról, milyen si­kerrel építi a szocializmust Csehszlovákia népe, hogy a vi­lágbéke és a biztonság megerő­sítése eszméjének, az ENSZ alapokmányában leszögezett alapfeladatnak szilárd híve és lelkes megvalósítója.“ Dr. Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára, válaszbeszédében kö­szönetét mondott a szívélyes és meleg fogadtatásért, ugyancsak a meghívásért hazánk meglá­togatására. „Boldog vagyok — mondot­ta —, hogy ez a látogatás összhangban áll a nemzetközi kapcsolatok pozitív fejlődésé­vel, melynek tanúi vagyunk. Tudomásom van arról, hogy országuk népe mennyire érde­kelt e pozitív fejlődésben. Mindnyájan a lehető legna­gyobb mértékben szeretnénk ehhez hozzájárulni“. (Folytatás a 2. oldalon) A X. VIT keretében a berlini Marx és Engels téren rendezett hét­fői gyűlésen Juraj Varhulík, a SZISZ Központi Bizottságának el­nöke beszédet mondott. A Ho Si Minh Dolgozó Ifjúsági Szövetség vezetőinek, köztük Vu-quangnak, a szövetség központi bizottsága első titkárának két Zetar—4712 mintájú traktort adtak át a cseh­szlovák küldöttek. A traktorokat a brnói ZKL művek SZISZ tagjai gyártották a VIT tiszteletére. (ZB felvétele) A SZOLIDARITÁS JEGYÉBEN Egyiptomi politikus a köztársasági elnöknél (CSTK) — Ludvík Svoboda hadseregtábornok, a köztársa­ság elnöke, tegnap a prágai várban fogadta dr. Abdul Azíz Mohammed Higázit, az Egyip­tomi Arab Köztársaság kormá­nyának alelnökét, pénzügyi, gazdasági és külkereskedelmi miniszterét. . A fogadáson jelen volt Andrej Barčák, a CSSZSZK kül­kereskedelmi minisztere, dr. Ján Pudlák, a köztársasági el­nöki iroda vezetője és Salali Abdul Azim Fahmi, az Egye­sült Arab Köztársaság csehszlo­A 24 OLDAUS GAZDAG TARTALMÁBÓL: A Kommunista Kiáltvány - és korunk — Részlet B. N. Ponomarjov előadásából Konzervgyár a város szívében — Böjtös János lučenec riportja Az áruszállítás forradalmasítása — Andrej Tušer írásá A mezőgazdaság új szakaszának küszöbén — Beszélgetés a parlamentben Riport a kökorszakból — Kenneth Maclach fülöp-sztgeti riportja Szerette az életet, az embereket — Ifjúkori emlékek Július Fučíkról A film szerelmesei között — Látogatás Barandovon A színésznő — Simkó Margit novellája vákiai nagykövetségének ügy­vivője is. Dr. Ľubomír Štrougal, a CSSZSZK kormányának elnöke, tegnap a prágai Hrzán-palotá- ban fogadta dr. Abdul Azíz Mo­hammed Higázit. A baráti légkörben lefolyt tárgyalásokon az új hosszú le­járatú kereskedelmi és fizetési szerződés egyidejű megtárgya­lásával, valamint Csehszlovákia és az Egyesült Arab Köztársa­ság harmadik gazdasági szerző­dése megkötésével kapcsolatban főleg a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak távlati fejlesztését érintő kér­déseket vitatták meg. A VIT negyedik napja a „Szolidaritás Afrika, Ázsia és Dél-Amerika ifjúságának függet­lenségi harcával“ jelszó jegyé­ben zajlott. A vitákon és sze­mináriumokon a fiatalok egyön­tetűen elítélték az imperialisták agresszív politikáját és a világ különböző pontjain levő katonai támaszpontok fenntartását. A Berlinben egybegyűlt fiatalok támogatásukról biztosították az afrikai, ázsiai és dél-amerikai világrész fiataljait, akik szün­telen és kitartó ellenállást ta­núsítanak az imperializmus reakciós politikája ellen. A kül­döttek országaik fiataljainak üzenetét tolmácsolták a beszél­getéseken. A dél-koreai küldött az amerikai katonaság távozá­sát, valamint a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és Dél-Korea föderatív egyesítését sürgette. A chilei delegáció fel­szólalóit kitörő lelkesedéssel fogadták a Luxemburgtéren. Közel 4000 fiatal harsány éljen­zéssel fejezte ki szolidaritását a chileiekkel. A chilei szónokok követelték, hogy a hazai reak­ció azonnal hagyjon fel tör­vényellenes terrorakcióival, mert ezek akadályozzák Allen­de elnök és a Népi Egységpárt által kidolgozott haladó kor­mányprogram megvalósítását. Tegnap hazánk küldöttségé­nek tagjai is a nagyközönség elé léptek. Berlin 12 színpadán lépnek fel népi táncokkal, nép­dalokkal. A berlini Friedrichs­haineban a Lúčnica és Carnica népi együttesek adtak ízelítőt a hazai folklórból. A népvise­letbe öltözött táncosok nagy sikert arattak műsorukkal. A brnói Technik népzenekar 30 tagú csoportja eredeti csárdá­sokkal gazdagította a nemzet­közi diákklubban rendezett mű­sort, melyen ezen kívül fellé­pett a PZame/í-csoport, a SZISZ KB együttese. A Prúdy együt­tes Pavol Hammel vezetésével a csehszlovák klubban adott hangversenyt. A hasonló vidám rendezvé­nyeken kívül komolyabb hang­A z óramutatók ellenállha­tatlanul körbejárnak. Itt éjfél van, ott éppen reggeliz­nek, amott már dolgozni kezde­nek. Berlinben pedig véget ért „A szolidaritás, a világ ifjúsá­gának függetlenségi és nemze­ti felszabadító harcával" elne­vezésű felvonulás. Megálltunk az utcán a sok óra mellett, amelyek a világ va­lamennyi tájának pontos idejét mutatják. — Dominikában hány óra van ilyenkor? — Santiagóban az emberek éppen ablakokat nyitnak. Apám talán hozzáteszi: gyerekek csuk­játok be az ablakokat, talán es­ni fog... Az égboltra nézett is elnevette magát. — Szeretnék most apámnak és három bátyámnak egy kis napfényt küldeni... Apám me­zőgazdasági munkás és mindig, ha munkába megy, ugyanazt a mondatot ismételi. Gondolom, ezt a mondatot mondja a viláq valamennyi apja. Először állok itt ezeknél az óráknál és ilyen­kor valahogy mindiq a haza, a szüleim jutnak az eszembe. Apám, akitől legelőször hallót- tam ezt a szavat: Vencerémosl És itt, Berlinben valóban hiszek is ennek a szónak ... „We shall live in penec, we wolk hand in hand ..Ennek az éneknek a szövege, mely a barátság utáni vágyról, a béke utáni áhítozásról szól, hangzott fel a közönség soraiból John Reed fellépése után. És mi is­mét elgondolkodtunk azon, mit VENCERÉMOS Berlin 1973 fejeznek ki az ének szavai, mit fejez ki a ritmus. — Az én apám — mondta Dominika — szintén szívesen énekel. Az ő dalai azonban szo­morúak és halkak. Tudja, ezek a dalok emlékeztetnek bennün­ket ... A mi dalainkból merész­ség árad... — Nemcsak merészség — kapcsolódott be a beszélgetésbe egy ifjú, akit Chozenak hívnak — de céljuk is van ... — És mi a cél? — Hisz Domi­nika ezt már megmondta! Az előbb hallottátok — Venceré­mosl Itt kellene állnotok a renge­teg óra mellett, vagy a Szoli­daritási Központnál, egy szóval Berlinben kellene tartózkodno­tok ahhoz, hogy valóban át- érezzétek azt az összetartozást, azt az erőt, amely szinte léleg­zetelállító, azt az egységet, amely a fiatalokat itt Berlinben összekovácsolja. Ezzel kapcso­latban azonnal Leonyid Brezs- nyevnek, az SZKP KB főtitká­rának üzenete jut eszünkbe: — A X. VIT — ez nemcsak önöknek, fiataloknak jelentős életeseménye■ Ez a fesztivál ma­gára vonja minden haladó és békeerő figyelmét a világon ... Szívem mélyéből kívánom, hogy az antiimperialist a szolidaritás megerősítését szolgálja ez a fesztivál. Kívánom, hogy a ta­lálkozó járuljon hozzá a kölcsö­nös megértés, barátság, bizton­ság és szociális haladás megerő­sítéséhez ... Leonyid Brezsnyev szavai is aláhúzzák a X. Világifjúsági Találkozó nagy jelentőségét, egyben bizonyítva, hogy a vi­lág haladó ereje, a szocializ­mus egységének ereje, a kom­munista pártok megbonthatat­lan egységének ereje tisztában van vele, milyen fontos az ifjú nemzedék viszonyulása a világ- eseményekhez. IP). vételű, tudományos jellegű vi­ták is folynak a klubokban. A berlini VIT-en, az NDK Tudományos Akadémiáján meg­tartották „A hívő ifjúság és el­kötelezettsége a békéért és a társadalmi haladásért“ című szemináriumot. Ezen a legkü­lönbözőbb vallási felekezetek képviselői vettek részt és jelen voltak érdeklődő, nem vallásos fiatalok is. A hétfőn megrendezett sze­mináriumon több mint 30 fel­szólalás hangzott el. A beszé­dek főként két témakörre: a vallásos alapon működő szer­vezeteknek az antiimperialista harcban játszott szerepére, il­letve a hívő és a nem hívő ifjúság kapcsolataira összponto­sultak. A felszólalók rámutattak, hogy korunk egyik központi kérdése az imperializmus elleni harc és ebből a hívő ifjúság­nak is részt kell vállalnia. Többen hangsúlyozták az eu­rópai biztonsági értekezlet tör­ténelmi jelentőségét a világbé­ke és az emberi haladás szem­pontjából. Számos küldött el­ítélte a görög, portugál és spa­nyol parancsuralmi rendszere­ket. Egy dél-vietnami delegá­tus rámutatott, hogy az imperia­lizmus saját céljaira igyekszik felhasználni a keresztény civi­lizációt és lényegét tekintve az imperializmus szemben áll a legnemesebb vallási eszmények­kel. A chilei küldött biztosítot­ta a résztvevőket, hogy Chile hívő ifjúsága együtt halad a baloldallal a belső és külső reakció elleni harcban. Október végén összeül a béke-világkongresszus Moszkva — Kitűzték a moszkvai béke-világkongresszus végleges időpontját. Mint Romes Chandra, a Béke-világtanács fő­titkára, a tanácskozás nemzet­közi előkészítő bizottságának el­nöke a szovjet fővárosban be­jelentette, a békeerők világ- kongresszusát október 25-e és 31-e között tartják meg. Romes Chandra elmondotta a sajtó képviselőinek, hogy a békefórum előkészületei jól ha­ladnak. Ezt állapította meg az előkészítő bizottság is, amely jelenleg Moszkvában tanácsko­zik. A BVT főtitkára közölte, hogy a békeerők világfórumára eddig 80 szervezet jelentette be rész­vételét, összesen 98 országból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom