Új Szó, 1973. június (26. évfolyam, 129-154. szám)

1973-06-19 / 144. szám, kedd

Kedd, 1973. VI. 19. fi NAP kel — Nyugat-Szlovákia: 3.48, nyugszik: 19.57 — Közép-Szlovákia: 3.40, nyug­szik: 19.49 — Kelet-Szlovákia: 3.32, nyug­szik: 19.41 órakor A HOLD kel: 21.54, nyugszik: 6.59 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük GVÁRFÁS — ALFRED nevíi kedves olvasóinkat g 1023-ban szüléiéit BLAISE PAS- CAÍ, francia matematikus, idealis­ta filozófus (-1-1662) 0 1898-ban született KERECSÉNYI DEZSŐ iro dalomtörténész, a szövegelemző fruualomtanítás egyik kezdenie jiyezője (t1945|. I D Ő I A R A S Változó felhőzet, az ország észa­ki ós keleti részében felhőátvonu Jások, Időnként futóesők. A leg­magasabb nappali hőmérséklet £1—24 fok között. Mérsékelt nyu #atl, északnyugati szél. A Duna vízállasa J973. június 19-én: Bratislava: 325, apad Medveďov: 240, apad Jíomárno: 255, apad Štúrovo: 255, apad RENDŐRSÉGI HÍREK — Gyorsan vezette személyautó­ját Ján B. kráfovce-krnlšovi lakos flontianske Nemce és Prencov kö- fött (zvoleni járás), szombaton a késő esti órákban. Áttért az úttest bal oldalára és nekihajtott egy szembejövő teherautónak, ame­lyet Milan C. Hontianske Nemce-i lakos vezetett. A balesetnél a te­herautó vezetője és Ľubomír K. Könnyebb sérülést szenvedett. A személygépkocsi vezetője súlyos sérüléseibe a kórházba szállítás közben belehalt. Az autókon ke letkezett anyagi kár 60 000 koro na. — Augustín P. Nitrianske Blat­nice! lakos teherautójával Praš- pík és Vrbové község között jtrnavai járás) pénteken az út­testről lehajtott a mezőre és fel­borult. A helyszínen meghalt. — Milan F. 19 éves košicei la­jtos a Štefánik utcában pénteken este megtámadta Jozef K. krava- pyi lakost, s ellopta karóráját és t> koronát. A tett elkövetése után elmenekült, s azóta ismeretlen he­lyen tartózkodik. A rendőrség nyomoz utána. — Ittasan vezette motorkerék párját Bogdan G. rajeci lakos (žilinai járás) Rajec községben pénteken és nekihajtott egy szem­bejövő teherautónak, amelyet Mi­lan K. zákamennéi lakos vezetett. A balesetnél a motorkerékpáros és útitársa, Ján S. a helyszínen meghalt. — Kigyulladt a félig szárított lóherétől a Sládeckovicei (nitrai járás) Efsz egyik kazla, ahol 15 vagon lóherét tároltak. Az anya gi kár kb. 60 000 korona. — Iža községben (komáromi já­rás) Zoltán K. 15 éves tanuló szombaton délután felmászott a magas feszültségű villanyoszlop ra. Áramütés következtében le­esett, és sérüléseibe a kórházba szállítás után meghalt. Tudósítóink írják AZ IDÉN TÖBBET A Rimavská Sobota i (rimaszomba­ti) járás mezőgazdasági térülőié­nek 43 százaléka Ingein és rét, melynek 20 százalékán takarmány- növényeket termesztenek. Az idén KI 527 hektárról réti füvet és 8 900 hektárról pillangós takarmányt kell begyűjteni és konzerválni. A jó minőségű begyűjtés kiegészítő­je az új eljárással történő konzer­válás, ezért az állami gazdaságok vezetői előadással egybekötött gyakorlati bemutatókat rendezlek a szenázsolás módszerének ismer­tetése érdekében. Tavaly a terv- feladatok 46 000 tonna takarmány konzerválását tűzték ki célul, vi­szont az idén már 34 600 tonna takarmányt kell konzerválni. A betakarításhoz szükséges gépek hiánya ugyau gyakran gondol okoz, de igyekeznek jó munka- szervezéssel megoldani a problé­mát, hogy maradéktalanul telje­síthessék az idei tervfeladatokat. Juhász István NÉGY ESTEN búcsú-hangversenyt rendeztek' Košicén a Kovács utcai zeneiskola végzős növendékei. A 25 tanerős iskola az elmúlt tan­évben 480 növendéket oktatott a zongora, hegedd, harmonika és a fúvós hangszerek tanszakán. Kö­zülük 59 végzős növendék hét évig tartó tanulmány után rendezte meg a búcsúhangversenyt. A vég­zős növendékek nevében Sauka Beáta mondott köszönetét Golab Karolina igazgatónőnek és a tan testületnek a hangverseny végén. Mohr Gedeon ATADTAK rendeltetésének Salán (Vágsellyeul a Nešpnr uicán épí­tett, 120 férőhelyes óvodát, mely a városban már az ötödik óvoda. Vicena Éva, az új óvoda igazgató nője boldogan vette át az épiilei kulcsát, köszönetét mondott a szülőknek, akik segítettek az épü let környékének rendezésénél és megköszönte a Paulnvics József mérnök által vezetett szocialista munkabrigád címért versenyző munkacsoport segítségéi is. Kgyéli ként a UUSf.O vállalat munkacso portja védnökséget vállalt az óvo­da felett. Pintér Vera a hi:gvi szolgálat FIGYELMEZTET A hétvégi kirándulókat Kelet- Szlovákia egész területén hűvös, napozásra, fürdésre alkalmatlan idő fogadta. Különösen a Magas Tátrába látogatókat érte meglepe­tés. Ugyanis szombaton és vasár­nap a tátrai hegycsúcsokat új hó­takaró borította. A Lomnici-csú- cson például vasárnap hat centi- méteres új hő esett. A hőmérő hi ganya a fagypont alá süllyedt. A I.omnici-csúcson mínusz nyolc fo kot, a Kőpataki tónál mínusz hét fokot mértek. A hegyőriás lábánál működő üdülők környékén valamivel inele gebb volt, de ez nem azt jelenti, hogy itt már a naptár szerint nyá­ri időjárás az úr. Például Ötátra- füreden három fok meleget mér­tek vasárnap. Tekintettel arra, hogy ezekben a napokban az iskolák tanév végi kirándulásokat szerveznek a Ma gas-Tátrába a diákság részére, a hegyi szolgálat figyelmezteti a ki­rándulócsoportok vezetőit, hogy a gyerekek az adott helyzetnek megfelelő lábbeliben és öltözetben jöjjenek ide. Ajánlatos, érkezés után azonnal érdeklődni a hegyi szolgálatnál, melyik turista útsza­kasz járható. A hegyi szolgálat a hegycsúcsok bóborította gerin­ceinek megmászását jelenleg nem ajánlja. —ik RÁKOSI ERNŐ TEMETÉSE Értesítjük olvasóinkat, hogy Rákosi Ernő festőművész te­metése 1973. június 19-én kedden 15.00 órakor lesz a PreSovi r.-k. temetőben. ■ KÜSHIRO japán város egyik szállodájában hétfőn reg gél tűz ütött ki. A lángok kö­zölt kelten halálukat lelték, 34- en súlyosan megsérültek, s a hatemeletes épületben tetemes anyagi kár keletkezett. A ren­dőrség vizsgálja a szerencsét­lenség okait. AZ ELSŐ VÉGZŐSÖK A Košicei P. J. Šafárik Egye­tem legfiatalabb tanszékén 21 pszichológus fejezte be tanul­mányait és foglalta el munka­helyét elsősorban azokban az ipari kulcsvállalatokban. ahol nagy szükség van szaktudásuk­ra. Öt évvel ezelőtt létesítették a pszichológiai tanszéket Kosi- cén, melynek első végzős hall­gatóit a szombati avatás után indították útjukra a gyakorlati életbe. —k ■ Harminckét sebesültje van Hokkaido japán szigeten a va­sárnapi földrengésnek és az azt követő szökőárnak. A szökőár következtében elsüllyedt nyolc halászbárka és összedőlt szá mos lakóház. Harmincezer em­beri kitelepítettek otthonából. Tíz órával az első lökések után újabb, ezúttal enyhébb földren­gést; észleltek Hokkaidon. ■I A svájci Locarnőtől mint­egy nyolc kilométerre lezuhant vasárnap egy kis turistagép. A fedélzetén tartózkodók közül kelten életüket vesztették, kel­ten pedig megsebesültek. A szerencsétlenség oka egyelőre ismeretlen. BUVARHAJO — FŐCSAPBAN Száztíz méteres mélységben víz alatt fogságba esett vasárnap egy amerikai búvárbajó. A különleges, kis méretű kutató tengeralattjáró — úgynevezett batiszkáf — a floridai Key West közelében egy elsüllyedt hadihajó környékének élővilágát tanulmányozta, és köz­ben a roncsok közé szorult. A bú­várhajón tartózkodó négy tudós­nak hétfőn délután 17.00 óráig van elegendő levegője. A mentési kísérletek eddig nem jártak si­kerrel. A mini-tengeralattjáró „anyahajója“, miután nem rendel­kezett kellő felszereléssel ilyen feladathoz, segítséget kért. Az amerikai haditengerészet egy ten- geralattjáró-mentő hajója a hely­színre érkezett, és két búvára túl­nyomásos öltözetben leszállt a fenyegető mélységbe. Ekkor még azt hitték, elegendő egyetlen ká­belt elvágni, hogy kiszabadítsák a búvárhajót. A búvárok csupán mintegy 20 méternyire tudták megközelíteni a fogságba esett batlszkáfot, mert felszerelésük nem volt elegendő mélyebbre me­rülésre életük veszélyeztetése nélkül. így is meg tudták állapí­tani, hogy drótvágókkal lehetet­len kiszabadítani a kutatóhajót, mert az teljesen beszorult a ron­csok közé. A mentési munkálatok­kal egyelőre leálltak, várva, hogy a kaliforniai San Diegoból meg­érkezzék egy különleges, légha- rangszerü „merülő kamra“, amely­ben négy búvár helyezkedhet el. Abban reménykednek, hogy talán ezeknek sikerül robbanótöltetek­kel kiszabadítani fogságából a kis búvárhajót és négy utasát. ■ Az olasz főváros központ­jában, a Piazza Barberiniin va­sárnap délelőtt levegőbe repült egy gépkocsi, amelyben két Szí­riái állampolgár ült. Mindket­ten súlyosan megsebesülitek. A rendőrségi vizsgálat során kide­rült, hogy a gépkocsiban jelen­tős mennyiségű robbanóanyagot helyeztek el. ELMARAD A BORKIÁLLÍTÁS Az országos borkiállítás ren­dezősége közli, hogy a terve­zett kiállítás, amelyre június 29-e és július elseje között ke­rült volna sor Mikulovon, mű szaki okokból elmarad. ■ A Közös Piaci nrszáguk szállítástígyi miniszterei megál­lapodtak abban, hogy kötelező­vé teszik országaikban a biz tonsági öv használatát nemcsak a személygépkocsikon, hanem a teherautók vezetői számára is. Az új rendelkezést folyamato­san vezetik be, és az a más országokból érkező gépkocsik vezetőiit egyelőre nem kötelezi. A közlekedési szakértők egyéb­ként azt is javasolják, hogy te­gyék egységessé az alkoholfo­gyasztása normákat is. Míg ugyanis a Közös Piaci országok egy részében a gépkocsiveze­tők számára mindenfajta alko­hol fogyasztása tilos, addig egyes országokban 0,8 ezrelékes vér-alkohol tartalmat — tehát nagyjából egy-két pohár sör fo gyasztását — még megenged­hetőnek tartják, sőt vannak olyan országok, például Bel­gium, ahol az 1,5 ezrelékes vér- alkohollartalom sem számít bűnnek. A szakértők a szigorí­tást javasolják, tekintettel az alkoholfogyasztás következté­ben történő balesetek mind na­gyobb számára. ■ Karlovy Varyban vasárnap eredményhirdetéssel ért véget a több mint kilencven 17 éven aluli bűvészek háromnapos mi­nifesztiválja. A seregszemle ab­szolút győztese és a CSSZSZK ez évi mestere az ostravai Pe­ter Kravčík lett. & A Banská Bystrica i Ker­tészeti Vállalat dolgozói ebben az évben a városban több mint 55 000 fát és díszcserjét, az SZNF terén és az Augusztus 29. és a Ján Šverma utcában pedig 27 ezer rózsát ültettek el. A Ban­ská Bystrlca-i iskolák tanulói az év elejétől 50 000 órát dolgoz­tak le a városszépítési akció keretében. ■ Négy százalékkal emelke­dett a bűnözési arányszám ta­valy — az 1971-es évhez viszo­nyítva — Nagy-London terüle­tén. Az angol fővárosban 1972- ben 354 445 bűncselekményt lepleztek le, ebből 113 gyilkos­ságot, 87 gyilkossági kísérletet és több mint 46 000 betöréses lopást. ■ Kétszáz ausztrál dollár bírságra ítélték Philippe Petit francia bohócot, aki a sydneyi kikötőben 100 méter magasság ban kötélen kelt át egyik pil­lérről a másikra és ezzel egy óráig akadályozta a forgalmat. Két éve a Notre Dame székes­egyház két tornya között ugyan­ilyen mutatvánnyal szórakoz­tatta a közönséget. Ľubomír Kotrha rajza friicnaiovcen a választási program keretében új, modern lakótele pel építenek, amely mar befejezéséhez közeledik. Eddig 1873 la kásegységet adtak át rendeltetésének, ahol 0500 személy lakik. 1975 ig az új lakótelepen 2430 lakás lesz Felvétel: A. Haščák — ČSTK Mi Hol 9 Mikor Film Bratislava # DUKLA: Bátorság (szovjet) 15.30, 18, 20.30 # PRAHA: Autós kockázat (cseh) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # METROPOL: Legények a talpukon (szovjet) 15.30, 18, 20.30 fl® HVIEZDA és KERTMOZI: A nagy kisember (am.) 15.30, 18. 20.30 — 20 # SLOVAN: A nagy győzelem | bolgár) 15.30, 18, 20.30 # POHRANIČNÍK: Te és én (szov­jet) 15.45, 18.15, 20.45 « PALA­CE: Találkozás az öreg mecsetnél (szovjet) 20 # OBZOR: Négy gyil­kosság elég lesz, kedvesem (cseh) 18, 20.30 # N1VY: Pajkos öregek (szovjet) 17.30, 20 ® M1ER: Az elveszett férfi (am.) 17.30, 20. Film Košice I# SLOVAN: Napfényben (fr.) # ÜSMEV: A szent bűnös nő (cseh| H TATRA: Muromi Hja (szovjet) • PARTIZÁN: Angel és a hét 16 (román). Színház Bratislava ® NEMZETI SZÍNHÁZ: Nabucco (19) # HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Vihar (19) # KIS SZÍNPAD: A vá­gyak tornya (19) • 0) SZÍNPAD: Hedda Gabler (19). SZÍNHÁZ kosick Kékszakáll (191. MATESZ # Levice (Léva): Időzített bol­dogság (19.30) Rožňava (Rozs­nyó): Tűzvirág (19). JÓ K AI -N APÓK 19.3(1: A Dun. Streda-i (Dunaszer- dahely) járási Népművelési Központ mellett működű Fókusz Irodalmi Színpad: Dobolás a túloldalra. — A Bodrogközi Vox Humana Iro­dalmi Színpad (Král. Chl­mec — Királyhelmec) műso­ra: Örök víg harc. — A ta­tabányai Bányász Színpad műsora: Kukabúvárok. — A bratislavai Forrás Irodal­mi Színpad műsora — Ju­hász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a tit­kok kapujából. Rádió Bratislava Magyar adós (a 197,4, 233,3 és a 195 méteres hullámon): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. Sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.). 12.25: Szóra­koztató zenei félóra. 12.55: Hírek. 17.00: Beszéljünk szlovákul. 17.10: Tánczenei koktél. 17.30: Hírek. 17.40: Napi krónika. Televízió Bratislava 15.45: Hírek. 15.50: Az élet titka. 16.15: Rošlcký-emlékverseny. 19.00: TV Híradó. 19.30: A cionizmus igazi arca. Do» kumentumftlm. 20.00: Régi históriák. NDK ftlm. 21.25: Költészet. 21.45: TV Híradó. 22.05: Napjaink szemszögéből. II. inűsnr 18.50: TV Híradu. 19.00: Zenei krónika. 19.35: Játsszék velünk. 20.25: Fesztivált beszélgetések. 20.40: öt perc önmagunknak. 20.45: Fiatalok tv-klubja. 21.35: Hírek. Televízió Budapest 9.00: 720 nap. A Tv politikai tan* folyamának adása. 17.20: Hírek. 17.25: Papírsárkány. 18.10: Játék a betűkkel. 18.30: Két szomszédgyár. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Lehetőség. Magyarul beszé­lő csehszlovák film. 21.25: Tótágas. Riportfilm. 22.15: TV Híradó, 2. kiadás. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Lőrincz Gyula. Szerkesztőség: 893-36 Bratislava, Gorkl| utca 10. Telefon: 169. 312-52, 323-01, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39. Távíró: 092308. Pravda Kiadóvállalat Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravda Nyomdavállaiat bratislavai üzeme, Bratislava, Štúrova 4. Hirdetőiroda: Vajanského nábrežie 13/A, II. emelet, telefon: 551-83, 544-51. Előfizetési díj havonta 14,70 korona, a Vasárnapi Of Szó negyedévre 13,— korona. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat, Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestí« 48/VII,

Next

/
Oldalképek
Tartalom