Új Szó, 1973. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1973-02-01 / 27. szám, csütörtök

1973. február 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXVI. ÉVFOLYAM 27. szám Ára 50 fillér Január 30-án Bratislavában a Szlovák Sajtó- és Tájékoztatásügyi Hivatal kezdeményezéséből ta­lálkoztak a sajtó, a rádió és a televízió igazgatói, főszerkesztői és más vezető dolgozói a Szlovák Nemzeti Tanácsnak, az SZLKP KB Elnökségének, valamint az SZSZK kormányának tagjaival. A ta­lálkozón részt vett Oldfich Svestka, a CSKP KB titkárságának tagja, a Központi Bizottság titkára is. Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára beszédében köszönetét mondott a tömegtájékoztatási szervek dolgozóinak a CSKP XIV. kongresszusa határozatainak meg­valósítása érdekében végzett áldozatkész és elkötelezett munkájukért. (Foto: M. Vojtek — ČSTK] Mezőgazdasági gépellátasunk ez idei mérlege Módosítások a pótalkatrész-ellátás rendszerében 0 Üj technológiát - korszerű gépekkel A VDK TILTAKOZIK a békemegállapodás megszegése ellen Mezőgazdasági üzemeink ve­zetői az idei termelési tervek előkészítésénél a hangsúlyt a gazdálkodás valamennyi ágaza­tában az élőmunka további csökkentésére, a termelési fo­lyamatok gépesítésére helyez­ték. Megnyugvással állapíthat­juk meg, hogy fejlett gépipa­runk az ötödik ötéves terv vé­géig — a CSKP XIV. kongresz- szusa határozataival összhang­ban — 19,6 milliárd korona ér­tékű traktort, pótkocsit, gabo­na-, répa- és kukoricakombájnt, betakarítógépet, az állatte­nyésztés gépesítéséhez, vala­mint a talajjavítás elvégzésé­hez szükséges berendezéseket, és a gépi felszerelések egész sorát, pótalkatrészt bocsát a mezőgazdaság rendelkezésére. Arról, hogy milyen válasz­tékban és időrendben kerülnek ezek a korszerű gépek szövet­kezeteinkbe és az állami gaz­daságokba, tegnap a brnói Zbrojovka, a zvoleni Agrotech- na, a pŕelouči Mezőgazdasági Gépgyár, valamint a Motokov nemzeti vállalat képviselői tá­jékoztatták, részletesen az új­ságírókat. Rudolf Drstka mérnök, a Zbrojovka vállalati igazgatója beszámolójában hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi vállalatok az ötéves terv első két évében a mezőgazdasági gépek szállí­tásának tervét 102 százalékra teljesítették és 1972-ben 8 szá­zalékkal több gépberendezést, alkatrészt szállítottak, mint az előző esztendőben. Vállalata, a Zbrojovka, ehhez 5 milliárd 770 millió korona értékű mezőgaz­Február elsejét mutatja a nap­tár, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a Februári Győzelem 25. évfordulójának tiszteletére szer­vezett országos felajánlási moz­galom közeledik a kicsúcsoso- dásához. Napjában különböző munkahelyekről, üzemekből, in­tézményekből, iskolákból ka­punk jelentéseket azokról a munkavállalásokról, melyekkel hazánk népe a februári esemé­nyeket köszönti. A távösszeköt­tetéssel foglalkozó szakszerve­zeti tagok a múlt évben elért jó eredményeiket az idéh is meg akarják ismételni. 1972-ben 3244 telefont szereltek be ter­ven felül. Ebben az évben is ér­tékes munkavállalásokat fogad­tak el. Többek között elhatároz­ták, hogy e hónap 24-én rend­kívüli műszakot szerveznek. A bratislavai gimnáziumok tanulói dasági géppel járult hozzá. Tá­jékoztatása nyomán örömmel nyugtázhatjuk, hogy ez idén 12 970 további traktorral bővül a mezőgazdasági üzemek gép­parkja, melyből 7600 darabot a Zetorok képeznek, míg 4700 erőgépet behozatal útján bizto­sítanak. Az új traktorok korszerű kivi­telezésben, a sebességszekrény- és váltó, valamint az emelőszer­kezet és a vezetőfülke tökéle­tesítésével a legnagyobb igé­(ČSTK) — A Februári Győze­lem 25. évfordulója alkalmából a CSKP KB Marxizmus—Leni­nizmus Intézete, Politikai Főis­kolája ós az SZLKP KB Mar­xizmus—Leninizmus Intézete hazánk fővárosában kétnapos tudományos értekezletet ren­dezett, amelynek második napján a külföldi résztvevők beszámoltak az egyes or­szágok kommunista pártjai­nak tapasztalatairól a nép­hatalom kivívásával és a szocializmus építésébe való át­menettel kapcsolatban. Peter Osztojics, a BKP KB Történeti Intézetének tudomá­nyos dolgozója ismertette a bulgáriai osztályharc döntő fontosságú momentumait a ka­pitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Dr. Rolf Stöckig, az NSZEP KB Társadalomtudományi Inté­februári eseményeket feleleve­nítő vetélkedőket rendeznek. Az első találkozóra e héten ke­rült sor. A továbbiakban foglal­koznak azokkal az irodalmi és a februári események ihlettek zenei alkotásokkal, melyeket A kultúrműsorral egybekapcsolt vetélkedő ünnepélyes befejezé­sére e hónap 25-én kerül sor. Prešovról kaptuk a hírt, hogy a SZISZ tagjai járási viszonylat­ban 242 200 brigádórát dolgoz­nak lel Céljuk: hatékony se­gítséget nyújtani a népgazda­ságnak. Február tiszteletére vál­lalták, hogy a járásban 25 Le- nin-klubot alakítanak és a SZISZ tagjai 40 agitációs köz­pont felett vállalnak védnöksé­get. Ebben a hónapban külön figyelmet fordítanak a szemlél­tető agitáció színvonalának emelésére, ezért elhatározták, nyékét is kielégítik. Behozata­lunkat a nagy teljesítményű, eddig is jól bevált traktorok ké­pezik; a C 385-ös lengyel Crys- tall, a román U 651-es, a Szov­jetunióból pedig a DT 75 jelzé­sű erőgépek, melyek a nehéz talajokon is nagy teljesítmény­nyel és megbízhatóan dolgoz­nak. Behozatalunk hasonló köve­telményeket támaszt a külföld­(Folytatás a 2. oldalon) Hanoi — A Vietnami Demok­ratikus Köztársaság külügymi­nisztériuma szerdán közzétett nyilatkozatában erélyesen tilta­kozott az ellen, hogy a saigoni kormányzat megszegi a vietna­mi békemegállapodás rendelke­zéseit. A nyilatkozat bevezetőben emlékeztet arra, hogy a saigo­ni adminisztráció a tűzszünet hatálybalépése óta is folytatja a katonai tevékenységét a Dél­vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányának ellen­őrzése alatt álló térségek el­len, akadályokat gördít a VDK és a DIFK négyoldalú katonai vegyesbizottságban delegált kül­dötteinek útjába és a legkü­lönbözőbb eszközökkel igyek­szik késleltetni a négyoldali katonai vegyesbizottság tevé­kenységét. 1973. január 29-én, amikor Quang Hoa vezérőrnagy vezetésével Saigonba érkezett a VDK kormányának katonai küldöttsége, hogy részt vegyen a négyoldalú katonai vegyesbi­zottság munkájában, a saigoni hatóságok képtelen követelé­sekkel álltak elő az úgyneve­zett beutazási formaságokat il­letően s a repülőtérre kivezé­nyelt tábori csendőrségük 24 órán át körülzárta a delegá­ciót szállító repülőgépet. „A saigoni adminisztráció e durva cselekménye ellenkezik a VDK és az Egyesült Államok képviselőinek párizsi megálla­podásaival, s a vietnami tűzszü­netről és a katonai vegyesbi­zottságokról szóló jegyzőkönyv 16. cikkelyének súlyos megsze­gését jelenti — hangsúlyozza a demokratikus Vietnam külügy­minisztériumának nyilatkozata. „A VDK kormánya erélyesen tiltakozik a saigoni hatóságok fentemlített cselekedetei ellen — hangsúlyozza a nyilatkozat — s határozottan követeli, hogy az Egyesült Államok és a sai­goni adminisztráció ne engedje meg az effajta durva cselekmé­nyek megismétlődését. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kormánya újból megerősíti, hogy szigorúan és maradéktalanul végrehajtja a vietnami háború befejezéséről és a béke helyreállításáról szó­ló megállapodás összes rendel­kezéseit. Egyidejűleg határo­zottan követeli, hogy az Egye­sült Államok és a saigoni ad­minisztráció tegye ugyanezt, s haladéktalanul vessen véget a megállapodást megszegő összes cselekményeinek. Az Egyesült Államoknak és a saigoni kormányzatnak viselnie kell a teljes felelősséget a meg­állapodást megszegő cselekmé­nyeiből származó összes követ­kezményekért“ — állapítja meg befejezésül a VDK külügymi­nisztériumának szerdán közzé­tett nyilatkozata. A DIFK külügyminiszterének nyilatkozata Párizs — Nguyen Thi Binh asszony, a DIFK külügyminisz­tere kedden a francia televízió második csatornáján közvetí­tett interjújában nyomatékosan aláhúzta: a dél-vietnami ideig­lenes forradalmi kormány köte­lezte magát arra, hogy lelki- ismeretesen betartja a vietnami békemegállapodás összes cik■* kelyeit, katonai és politikai rendelkezéseit. A felszabadító fegyveres erők parancsára - folytatta — az összes reguláris erők és a milí-, cia tagjai szigorúan betartják a tűzszünetet. Hozzáfűzte, hogy a felszabadító erők a DIFK által ellenőrzött övezetekben, a sál« goni csapatok pedig saját öve­zeteikben tartózkodnak. Megerősítette, hogy a tűzszü­netet a saigoni fegyveres erők szegték meg, amelyek nem tar­tották tiszteletben a megállapo­dás rendelkezéseit. „Alighogy meghirdették a tűzszünetet — hangsúlyozta Binh asszony, — Thieu felszólította csapatait, hogy ne alkalmazzák komolyan és szigorúan a tűzszünetet, sőt még arra is parancsot adott nekik, hogy lőjenek a beköszön­tő békének esetleg örvendő la­kosságra“. Spiro Agnewnak, az Egyesült Államok alelnökének saigoni kijelentését kommentálva, amely szerint az amerikai kor., mány a saigoni kormányt ism»« ri el Dél-Vietnam egyetlen törw vényes kormányának, Binh asz* szony azt mondotta: e kijelen* tés „nincs összhangban a bé* kemegállapodás szellemével, amely elismerte, hogy Dél» Vietnamban két kormány, két fegyveres erő ós két ellenőr­zési övezet van“. „A saigoni kormányzatban vannak olyan reakciós erők, amelyek a háború hívei — mon­dotta befejezésül a DIFK kül­ügyminisztere. — Ügy vélem* hamarosan elszigetelődnek, s magában a saigoni kormányzat­ban és a hadseregben vereséget szenvednek, Dél-Vietnam lakos­ságának többsége ugyanis a bé­ke híve. A béke életet, jólétet, családegyesítést jelent. Mindea* ki a béke híve.“ A 24 OLDALAS Iftfífl'Mpí GAZDAG TARTALMÁBÓL: A tudományos-műszaki forradalom társadalmi szerepe I ; — Radovan Richta és Jindrich Filipec cikke j Életük egybeforrt a Piarccal — Németh János riportja Eredmények - kérdőjelek — Halál-laboratóriumok a kulisszák mögött Maddalena és az idegenek — Szardínia a NATO árnyékában Fejlődő falu — Tőzsér Lajos riportja A szerelmes őrmester — Jiŕí Marek novellája Család > társadalom Fiatalokról, fiataloknak Motorosok, stop! Humor >' Köszöntünk, Február! Tudományos értekezlet a Februári Győzelem 25. évfordulója alkalmából zetének helyettes tanszékveze­tője a kapitalizmusból a szocia­lizmusba való átmenet forra­dalmi folyamatát elemezte. Csunagsuren Zsambin, a Mon­gol Népi Forradalmi Párt Köz­ponti Bizottsága Politikai Fő­iskolájának lektora az ország fejlődésének nem kapitalista útjaival összefüggő kérdéseket fejtegette. Dr. Viliam Plevza docens, az SZLKP KB Marxizmus—Leniniz­mus Intézetének igazgatója be­számolójában ismertette, hogy milyen része volt Szlovákia Kommunista Pártjának a dolgo­zó nép 1948 februárjában ara­tott győzelmében. Labádi Lajos, az MSZMP KB Politikai Főiskolája helyettes tanszékvezetője a magyarorszá­gi proletariátus győzelmének sajátosságait részletezte. hogy minden alapszervezet sa­ját faliújságot készít. A járás székhelyén megszervezik az if­jú színházbarátok klubját is. Tovább erősítik kapcsolataikat a munkácsi, budapesti és pros- téjovi fiatalokkal. A kelet-szlo­vákiai kerület egyik legnagyobb mezőgazdasági üzemének, a Va­laliky Állami Gazdaságnak dol­gozói közéj 1000 mázsa húst, 100 000 liter tejet és 300 000 to­jást adnak terven felül ebben az évben népgazdaságunknak. A Februári Győzelem 25. évfor­dulója tiszteletére 7000 brigád­órát dolgoznak le az állami gazdaság dolgozói életkörülmé­nyeiknek további javítására. En­nek a vállalásnak az értéke 1 millió 357 ezer korona. Az emlí­tett mezőgazdasági üzem min­den dolgozója bekapcsolódik a Mindenki szocialista módon mozgalomba. (k. l.J SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom