Új Szó, 1972. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-20 / 143. szám, kedd

kronika Kedd, 1972. június 20. A NAP kel — Bratislava: 3.41, nyugszik: 20.03 órakor — Košice: 3.25, nyugszik: 19.47 órakor • A HOLD kel: 13.52, nyugszik: —, órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük RAFAEL — VALÉRIA nevű kedves olvasóinkat O 1722-ben halt meg CHRISTOPH DIENTZENHOFER német szárma­zású építész, Prága barokk város­képének egyik kialakítója (szül.: 1655) 0 1937 ben ezen a napon repülte át elsőnek Cskalov, Baj- dukov és Beljakov szovjet pilóták gépe leszállás nélkül az Északi- sarkot, a Moszkvából Amerikába vezető úton. IDŐJÁRÁS Kevés felhő, Nyugat-Szlovákiá- ban a nap folyamán megnövekvő felhőzet futóesővel, zivatarral. A nappali hőmérséklet 24—27 fok. A délkeleti szél Szlovákia nyugati részén nyugatira, majd északnyu­gatira fordul és megélénkül. 1972. június 20-án: Bratislava: 415, árad Medveďov: 320, árad Komárno: 310, árad Štúrovo: 285, árad RENDŐRSÉGI HlREK — Jablonka (trenčíni járás] te­lepülésen Svetozár Z. 25 éves my- javai lakos személygépkocsija alá szaladt Dušan F. ötéves kisfiú. A kisfiú a helyszínen meghalt. — A 18 éves Stanislav K. Ma- lackyn diófát ásott ki. A fa hir­telen eldőlt és a gyökér által fel­vágott kő Stanislav K. fejét érte. Súlyos sérüléseibe a kórházba szállítás után belehalt. — Stupava és Malacky között Juraj N. 50 éves bakai lakos sze­mélygépkocsijával átment az út bal oldalára és összeütközött a szembejövő személygépkocsival. Juraj N. könnyebben megsérült, míg Štefan M. 43 éves malackyi lakos, a szembejövő gépkocsi ve­zetője és felesége súlyos sérülése­ket szenvedett. Az autókon 30 000 korona kár keletkezett. — Ján K. 65 éves rácai (Rété, galántai járás] lakos szombaton az efsz-ben a herekazalozásnál segédkezett. Közben a szénaszedő- villát rögzítő anyacsavar megla­zult. Ján K.-nak, aki egy másik brigádmunkásssal próbálta meg­javítani, a működésbe hozott ra­kodó levágta a fejét. — Ján M. 44 éves záhorl (mi­chalovcei járás) lakost Lubeník (Lubény) és Jelšava (Jolsva, rož­ňavai járás) között halálra gázol­ta a szembejövő teherautó. A bal­eset okát vizsgálják. # Hét külföldi ópiumcsempészt lőtt le az iráni csendőrség az északkeleti Khorasson tartomány hegyeiben. A biztonsági erők ke­zére jutott 132 kiló ópium, 22 kiló hasis és tíz kézifegyver. A csem­pészek nemzetiségét nem közöl­ték. TÖBB MINT SZÁZ HALÁLOS ÁLDOZAT Még mindig nem bontaMiztak ki teljesen a Soissons vasúti alagút- ban pénteken történt vonatszeren­csétlenség méretei, miután szom­baton olyan jelek mutatkoztak, hogy az alagút omladozni kezd, a mentési munkálatokat egyelőre felfüggesztették. A legutóbbi je­lentés szerint a pénteki összeüt­közés után eddig hatvanhét utas holttestét szabadították ki a ron­csok közül és huszonkettőt láttak még bent holtan, de a vasúti tisztviselők szerint a halálos áldo­zatok száma biztosan meghaladja a százat. A inentoalakulatokkal a helyszínre érkezett mérnökök, il­letve az életben maradott utasok elmondották, hogy kevéssel a ka­tasztrófa bekövetkezése előtt földrengésszerű megrázkódtatást éreztek, s néhány másodperccel ezután jött a rendkívül heves má­sodik ütődés. A mérnökök felte­vése szerint az egyik szerelvény kisiklását és összeütközését a má­sikkal az alagútban történt omlás okozhatta. Az ütközés következté­ben a két szerelvény első kocsijai felvágódtak a sinekről, majd az alagút boltozatáról visszaverődve, szinte függőleges helyzetben áll­tak meg és teljesen összeroncso- lódtak. A villámgyorsan bekövet­kezett kettős ütődés nyomán a helyszínen valóságos ócskavas te­lepet találtak a mentőalakulatok. # ZANGEZÜRA Cl VlZIERÖMÜVEI A kilencedik ötéves terv idő­szakában (1971—75) az erőmű­vek sora épüi lel Örményor­szágban, a Vorota-folyón, Zan- gezura hegyei között. Évi ener­giatermelésük 1 milliárd 200 millió kilowattóra lesz. A ta- tyevi erőmű szerelését már be­fejezték. A Szovjetunióban itt alkalmazták először a Lenin- grádban gyártott nagynyomású vertikális turbinákat. ® A szombaton Észak-Indiában kitört hindu—muzulmán ellensé­geskedések halálos áldozatainak száma eléri a huszonötöt. A köz­ponti kormány rendőri és félkato­nai erőket küldött több városba azzal a paranccsal, hogy a tün­tetőkre azonnal lőjenek. A zavar­gások pénteken kezdődtek az Ali- garlii muzulmán egyetemen. In­dira Gandhi kormánya az esemé­nyek mögött az indiai—pakisztáni csúcstalálkozó elé időzített szán­dékos bajkeverést gyanít. 0 NYUGATI JÓLÉT Az USA szenátusa által kikül­dött bizottság jelentette, hogy Amerikában — a világ egyik leggazdagabb országában — 53 millió ember nyomorog. Ugyan­akkor íz egyik cég „14 karátos aranyból készült“ nyakörvet ajánl a pénzmágnások ölebei számára — 1200 dollárért, ugyanez ezüstből csupán 600 dollár, igényes barkácsolóknak aranyozott colstock 400 dollár, művészi érzékű gyermekeknek hintalő rubin szemekkel 600 dollár. # Hongkongban az elmúlt napokban földcsuszamlást oko­zott a hosszan tartó esőzés. Az emberáldozatok számi megha­ladja a százat, az anyagi kárt eddig még nem lehet felbecsül­ni. A városban az elmúlt pén­tek óta csaknem háromezer em­ber lett a természeti katasztró­fák áldozata. Az egyik budapesti parkban fes­tőversenyt rendeztek a gyerme­kek számára, de vászon helyett a járdára festettek. Képünkön a fiatal művészek alkotómunka közben. Felvétel: CSTK — MTI Tudósítóink írják Válasz olvasóinknak Elek Tibor rajza KÜLÖNBÖZŐ ÜGYEKBEN P. O. Veľký Bili (Nagybalog): Amíg tanulmányait rendesen folytatja, az iskola igazolása alapján továbbra is igényelheti az árvajáradékot, vagy ha erre nem volna igénye, akkor nagy­anyja, aki Önről gondoskodik, igényelheti nyugdíjához a neve­lési pótlékot (výchovné). Ha az árvajáradékot 'rendesen kapja, nevelési pótlékra nincs igénye. Kivételt képez a munkaviszony­ban levő özvegyi járadékot él­vező nő, akinek gyermekére munkaviszonya idejére az árva­járadékon kívül családi pótlék­ra is van igénye, mely a mun­kaadó vállalattól jár. Reklamá­ciójukkal a járási nemzeti bi­zottság járadékosztályán ke­resztül a správa dôchodkov, Bratislava hivatalhoz fordulja­nak. Š. F. Veľké Trakany (Nagy- tárkány): Ha elhunyt mostoha­anyjuk nem hagyott hátra vég­rendeletet és Önök közül egyik sem élt az elhunyttal halála előtt legalább egy éven át kö­TALÁLKOZTAK A közelmúltban újra találkoztak a Levicei (Léva) Városi Nemzeti Bizottság képviselői választóikkal. A találkozás alkalmával kiderült, hogy a Galantai (Galánta) és a Trnavai Járási Nemzeti Bizottság felhívására tett közel négymillió korona értékű kötelezettségválla­lásból másfél millió korona érté­kű vállalást már teljesítettek. A képviselők elmondották, hogy ezt a másfél millió korona értékű munkát a lakosság bevonásával a Margita—Ilona elnevezésű üdülő­helyen egy medence építésénél, közlekedési játszótér létesítésénél s a kettes számú KAI étkezdéjé­nek az építésénél végezték el. Benyák József A TANULÓIFJÜSÁG politikai tájé­kozottságát volt hivatott felmérni az a vetélkedő, amelynek megren­dezésére Sahyn (Ipolyság) került sor, és témája a CSKP XIV. kong­resszusa volt. A járási méretű ve­télkedőn a Levicei (Léva) Magyar Gimnázium, a Levicei Pedagógiai Középiskola, a Sahyl Magyar Gim­názium, a Šahyi Mezőgazdasági Szakközépiskola és a Zeliezovcel (Zselíz) Magyar Gimnázium diák­jai vettek részt. A verseny alap­ján megállapíthatjuk, hogy a diá­kok tisztában vannak a legaktuá­lisabb politikai kérdésekkel. A ve­télkedőt a Šahyi Gimnázium diák­jai nyerték meg. Gyurgyik László Ú) ÚTSZAKASZ épül Svodín (Szű- gyén) és Vefké Ludince (Nagyül- ved) között. A három kilométer hosszú út megépítése közel öt­millió koronába kerül. Az útépí­téssel járó munkálatokat a Nitrai Otépítő Vállalat dolgozói végzik. Az új útszakasz átadása után csökken a levicei (Léva) és a No­vé Zámky-i (Érsekújvár) járás kö­zötti távolság. Hinzellér László SZÖRNYŰ LÉGI KATASZTRÓFA Az angol polgári repülés törté­netének legszörnyűbb katasztrófá­ja zajlott le vasásnap este Lon­dontól néhány kilométerre. A BEA Légitársaság egy Trident típusú gépe röviddel a felszállás után eddig ismeretlen okból lezuhant és a 112 utas, valamint a hat fő­nyi legénység életét vesztette. Száztizenüten a helyszínen haltak szörnyet, hárman kórházba szál­lítás közben haltak bele sérülé­seikbe. Az utasok között briteken kívül két belga és egy kanadai volt. Percekkel a katasztrófa be­következése után tucatjával ér­keztek a helyszínre a mentőautók, a rendőrkocsik és a tűzoltók. A BEA elnöke eddig csupán annyit tmlatt mondani, hogy a pilóta semmilyen vészjelzést nem adott fr a katasztrófa előtt. Robbanás­nak semmi nyomát nem találták a roncsokon. A rendőrség első megállapítása szerint sem me­rénylet okozta a szerencsétlensé­get. Az angol kormány illetékes minisztere alapos vizsgálatot ígért. Ehhez egyébként sértetlenül megtalálták a repülés adatait rögzítő ,,fekete dobozt“. II. Er­zsébet királynő és Heath minisz­terelnök táviratban fejezte ki részvétét az ipar- és a kereske­delemügyi miniszter, illetve a BEA elnöke közvetítésével a hoz­zátartozóknak. A roncsok közül kiszabadított holttesteket ideigle­nesen a Heathrowi repülőtéren ravatalozták fel. 0 Svéd orvosok olyan mű­szert szerkesztettek, mely „le­fordítja“ a csecsemősírást. A síró csecsemő szájánál különle­ges mikrofont helyeznek el, amely a hangokat egy kompu­terhez továbbítja. A komputer be­hatóan elemzi a csecsemősírást és elkészíti a diagnózist: azért sír-e a gyermek, mert beteg, vagy mert akar valamit — és mit akar. # KÖZVÉLEMÉNY Az egyik detroiti üzemben közvéleménykutatást tartottak a dolgozók bevonásával: kíván­ják-e a munkaidő további csök­kentését? A meglepő válasz ez volt: „Nem akarunk több sza­bad időt, mert akkor otthon kell dolgoznunk — a feleségünk ál­landó felügyelete mellett.“ • ÜJ ÉLET A SIVATAGBAN Üzbegisztánban megkezdődött a sivatagi területek meghódítá­sára kidolgozott program vég­rehajtása. 1975-re ebben a kö­zép-ázsiai köztársaságban fél­millió hektárnyi területet tesz­nek öntözéssel termővé. Az ön­tözőberendezéseket állami költ­ségvetésből építik, az így nyert területeket viszont ingyen kap­ják meg a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek. # Tizenheten vesztették éle­tüket a Dominikai Köztársaság­ban az esőzés okozta árvíz kö­vetkeztében. A víz több mint kétezer embert elvágott a kül­világtól és sokan eltűntek. zös hártartásban oly módon, hogy arról közösen gondoskod­tak, a polgári törvénykönyv ér­telmében az örökhagyó testvé­rei .a törvényes örökösök. Ha a testvérek az örökséget elutasí­tanák, az örökség az államra száll át. Önök legfeljebb a te­metkezési költségek megtéríté­sét kérhetik az örökségből, ha Önök viselték azokat. Varjassy Pál, Bratislava: A jogerősen kisajátított mezőgaz­dasági földjéért jogosan igény­li a négyzetméterenkénti 40 fil­lért. Ennek kifizetését esetleg az illetékes körzeti nemzeti bi­zottságon keresztül is sürget­heti. P. G. Hronovce: Csehszlová­kiában sem az efsz, sem az ál­lam nem fizet a társított vagy más címen használt földekért haszonbért, vagy más kártala­nítást. Ilyen rendelkezéssel nem is lehet számolni. Az efsz az általa használt földek minden termékével, — ilyennek számí­tanak a fűzfák is — szövetke­zeti használati joga alapján sza­badon rendelkezik. Dr. F. J. Mi Hol 7 Mikor ■ Film Bratislava # HVIEZDA és KERTMOZI: Az el­lopott csata (cseh) 15.3ü, 18, 20.30 — 20 # SLOVAN: Lány seprűnyé­len (cseh) 15.30, 18, 20.30 0 PRA­HA: Csárdáskirálynő (magyar) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # POHRANIŰ- NlK: A hegyekben zöld boróka nő (jug.) 15.45, 16.15, 20.45 # NIVY: Korai temetés (am.) 17.30, 20 # METROPOL: Délutáni sze­relem (am.) 15.30, 18, 20.30 # MIER: Fuss és bohóckodj (angol) 17.30, 20, 22 # PALACE: Csapda a tábornoknak (jug.) 19.15, 21.30 f) OBZOR: Nyugati férfi (am.) 18, 20.30. Film Košice jg> SLOVAN: Nylna (szovjet) # ÜSMEV: Szigorúan ellenőrzött Bank (angol) ® TATRA: Egyikük gyilkos (cseh) # PARTIZÁN: Pár-* dúc 17.30-kor vár (cseh) # KERT­MOZI: Osceola (NDK). Színház Bratislava 3® HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Don Juan, avagy a Kővendég (19) # KIS SZÍNPAD: Szóló zenélő órá­ra (19) # Ü) SZÍNPAD: Ütődött (19) « ZENEI SZÍNHÁZ: Joan Baez és Bob Dylan felvételeiből (19). SZÍNHÁZ KOŠICE Kőúr (19). MATESZ Thália Színpada ® Bőrka: Mirandolina (19). Rádió Bratislava Magyar adás (a 197,3, 233,3, 243,3 és 314,7 méteres hullámon): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. Sajtószemle. 6.15: Reggeli zene. 6.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Rádióegyetem (ism.). 12.25: Szóra­koztató zenei félóra. 12.55: Hírek. 17.00: Beszéljünk szlovákul. 17.10: Tánczenei koktél. 17.30: Hírek. 17.40: Napi krónika. Televízió Bratislava 9.CIO: Időnk órái. 9.25: Élettörténetek. A tárgyaláá (Ism.). 10.35: Régi nyom. Publicisztika (ism.). 11.20: Ramon Santana (ism.). 11.40: TV Híradó. 16.50: Hírek. 16.55: Francia nyelvklub. 17.25: Aranykamera. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Agropercek. 20.10: Nemzetközi tv-napok. Pa3 voncello. Lengyel tv-film. 21.15: Dokumentumfilm a szocia* lista Kubáról. 21.40: TV Híradó. 22.00: Fesztiváli krónika. II. műsor 19.45: TV Híradó. 20.00: Út a mához. Dokumentum5 film. 20.25: Kabaré. 21.25: TV Híradó. 17.15: Hírek. 17.20: Miliaela Mihal énekel. A Ro­mán Tv könnyűzenei műso^ ra, felvételről. 17.45: Pillantás a sportvilágba; Filmösszeállítás. 18.05: Mindenki közlekedik ... 18.30: Magyar parasztfestők. Port­réfilmek (ism.). 18.55: A Tv Bérlet Hangversehy- kalauza. Beethoven- VII. A- dúr szimfónia. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Az oroszlánok szabadok. Magyarul beszélő angol film. 20.55: Alattvalók és királyok. I; rész. Janus Pannonius em­lékére. 21.20: Humoristák klubja. 22.10: TV Híradó, 2. kiadás. KiS o? «ÍCQ n- rUn'.A Í?.íp.0nľ BLz°t,*<Sg0 SzerlceMtl ° szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Lőrincz Gyula. Szerkesztőség: Bratislava, Gorki! utca 10. Telefon: 537-16, 512-23 335-68. Főszerkesztő: 532-20. Titkárság: 550 18, sportrovat: 505-29. gazdoságl ügyek: 506-39. távíró: 09308, Pravdo Kiadóvállalat, Bratislava. Volgogradská 8. Nyomja o Pravda Nyomdavallalat brotislaval üzeme. Bratislava, Štúrova 4. Hirdetőiroda: Bratislava, Jesenského 12. Telefon: 551 83. Előfizetési dl) havonta 14,70 korona, a Vasárnapi Oj Szó negyed- Bratislava" GonwjldovTnáme^ti^^/vtr Hír,apszol9álot- Elofizeteseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ostredná expedícia tlače, • • hír mozaik A Duna vízállása

Next

/
Oldalképek
Tartalom