Új Szó, 1971. november (24. évfolyam, 258-283. szám)

1971-11-27 / 281. szám, szombat

ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT KANADA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK (ČSTK) — Csehszlovákia Kommunista Pártjának Közpon­ti Bizottsága üdvözlő táviratot küldött Kanada Kommunista Pártja XXI. kongresszusának. A táviratban a következő áll: Kedves Elvtársak, a csehszlo­vák kommunisták nevében elv­társi üdvözletünket küldjük Ka­nada Kommunista Pártja XXI. kongresszusának, és sok sikert kívánunk a kongresszus tanács­kozásának. Őszinte rokonszenvvel kísér­jük pártjuk tevékenységét, amely az idén ünnepelte meg­alapításának 50. évfordulóját. Nagyra becsüljük pártjuk egész eddigi munkásságát, amely ne­héz feltételek közepette is be­bizonyította, hogy a kanadai dolgozó nép elvhű, marxi—le­nini pártja. Rokonszenvünkről biztosítjuk Önöket a munkás­osztály demokratikus jogaiért, a kanadai társadalom szocialis­ta átalakításáért vívott küzdel­mükben. Sajnáljuk, hogy országuk hi­vatalainak meg nem értése folytán nem képviseltethettük magunkat kongresszusukon. Kedves Elvtársak, ezért távira­tilag sok sikert kívánunk to­vábbi munkájukhoz. RÖVIDEN •A Dr. Antonín Kroužil, a CSSZBSZ KB központi titkára tegnap baráti beszélgetésen fogadta azt a szov­jet küldöttséget, amelyet Vagyim Arkagyijevics Szajusin, az ipari tanulók szakoktatása állami bi­zottságának elnöke vezet és tag­jai között van P. R. Popovics űr­hajós is. •k Nyikolaj Vasziljevics Tnrbin világhírű genetikus, a Mezőgazda­sági Tudományok Lenini Össz-szö­yetségi Akadémiájának akadémiku­sa és további jelentős szovjet me­zőgazdasági szakemberek tartot­tak tegnap előadásokat a „Szov­jet tudomány és technika cseh­szlovákiai napjai" keretében. •k A KNDK szakszervezeti köz­pontjának hivatalos küldöttségét — melyet O Hwa Ioun, a KNDK Egyesült Szakszervezeti Szövetsé­ge végrehajtó bizottsága elnöksé­gének tagja vezet — tegnap Bra­tislavában fogadta Ján Duži, az SZSZSZT elnökségének tagja. 1971. XI. J.7. Az AESZ küldöttsége beíeiezte közel-keleti útját Tel Aviv — Az Afrikai Egy­ség Szervezetének küldöttsége befejezte közel-keleti útját és Tel Avivból Dakarba utazott. Senghor szenegáli, Gowon nigé­riai elnök, valamint Kamerun és Zaire képviselői csütörtök délelőtt tartották zárótanácsko­zásukat az izraeli vezetőkkel. Az afrikai küldöttség, vala­mint Golda Meir miniszterelnök és Abba Eban külügyminiszter két és félórás tanácskozása után hivatalos közleményt ad­tak ki. Ez hangoztatja: „Az af­rikai államfők küldöttsége számos javaslatot és észrevételt hozott magával. Ezeknek az a céljuk, hogy a farring misszió keretében elősegítsék a tárgya­lások felújítását. Az átfogó és szívélyes tárgyalásokon megál­lapodtak abban, hogy Izrael mi­nél előbb elküldi hivatalos vá­laszát az AESZ albizottsága el­nökéhez." Hírügynökségek úgy tudják, hogy az AESZ küldöttsége mind Kairóban, mind pedig Tel Aviv­ban azonos szövegű „kérdőívet" nyújtott át. Kairói jelentés szerint ered­ményesen fejeződött be az arab hadseregek vezérkari főnökei­nek értekezlete. Sazli, az egyip­tomi hadsereg vezérkari főnöke a kétnapos tanácskozás után kijelentette, hogy az értekezlet rendkívül eredményes volt; el­fogadták az arab országok stra­tégiáját az Izrael-ellenes harc­ban. A vezérkari főnök hozzáfűzte, a kisebb nézetkülönbségek és véleményeltérések ellenére a tanácskozás valamennyi részve­vője kifejezte készségét, hogy bekapcsolódjék az Izrael-elle­nes harcba. Befejeződött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszaka Jóváhagyták a 9. ötéves tervet Moszkva — A Kremlben teg­nap befejeződött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának harma­dik ülésszaka. A Legfelsőbb Ta­nács két háza délelőtt külön ülésezett, majd délután együt­tes ülésen sor került a minisz­tertanácsi tervjavaslatok jóvá­hagyására és a Legfelsőbb Ta­nács Elnöksége által kiadott törvényerejű rendeletek meg­erősítésére. A Legfelsőbb Tanács jóvá­hagyta az 1972. évi állami költ­ségvetést, amely 173 milliárd 814 millió 926 ezer rubel bevé­telt és 173 milliárd 614 millió 801 ezer rubel kiadást irányoz elő. A bevételi és kiadási téte­leket az állandó bizottságok ja­vaslata értelmében 120 millió rubellel emelték. A szovjet parlament jóvá­hagyta az ötéves tervről és a jövő évi tervről szóló törvény­javaslatokat. Az elfogadott tör­vény értelmében jövőre az egy lakosra jutó reáljövedelem 5,2 százalékkal, a kiskereskedelmi áruforgalom 6,9 százalékkal, a nemzeti jövedelem 6,2 százalék­kal, az ipari termelés 6,9 szá­zalékkal nő. A közszükségleti cikkek termelése 7,1 százalék­kal, a termelőeszközöké 6,8 százalékkal nagyobbodik. Jövő­re 115 millió négyzetméter te­rületet építenek be lakóházak­kal. Az ülésen Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke záróbeszédet mon­dott, amelyben kiemelte, hogy a képviselők egyhangúlag tá­mogatták az ötéves terv szociá­lis programját. Nixon beleszól az indiai—pakisztáni válságba? Oj Delhi — Dacca — Szvaran Szingh indiai külügyminiszter közölte a parlamentben, hogy kormánya folyamatosan tájé­koztatja a külföldi kormányo­kat az indiai—pakisztáni fe­szültség fejleményeiről. Elítélte a Pakisztánban mesterségesen keltett India-ellenes pszichózist, amelynek — mint mondotta — az a célja, hogy elterelje a figyelmet a kelet-bengáliaiak brutális elnyomásáról. fahja Khan pakisztáni elnök egy vidéki beszédben ismét „In­dia hajthatatlanságáról" szólt, s agressziótól fenyegetett or­szágnak próbálta beállítani Pa­kisztánt, amely el van szánva arra, „hogy megvédje becsüle­tét és területi integritását". Washington — Jól tájékozott washingtoni források szerint Üzemben a Molnyija—2 Moszkva — A Szovjetunióban november 24-én a műholdak fel­használásával működő távközlé­si rendszerek továbbfejlesztési programjának megfelelően ma­gas, elliptikus pályára bocsá­tották egy új hírközlő szput­nyikot: a Molnyija—2-őt, amely­nek feladata a távoli telefon­távíró rádiókapcsolati rendszer üzemeltetésének biztosítása a Szovjetunióban, a központi tele­vízió programjának továbbítása az „Orbita" és a nemzetközi együttműködés hálózatának pontjaira. A mesterséges hold keringési ideje 11 óra 46 perc. A Molnyija—2 útján a megál­lapított programnak megfele­lően valósítják meg az össze­köttetést. A 30. forduló Bonn — Dr: Michael Kohl, az NDK miniszterelnökségi ál­lamtitkára és Egon Bahr, a bon­ni kancellári hivatal államtit­kára pénteken délelőtt folytatta tárgyalásait a Nyugat-Berlin és az NSZK közötti tranzitforgal­mi, valamint a két német állam közötti általános közlekedési szerződésről. Ez a német államközi tár­gyalássorozat 30. fordulója, amelynek keretében Kohl és Bahr immáron a harmadik egy­mást követő napon tart eszme­cserét. Bonnban általában derűlátóak az államtitkári szintű tárgyalá­sok befejezését Illetően, de Bahr államtitkár — mint isme­retes — csütörtöki rádióinter­jújában kijelentette: nem szá­mít arra, hogy a tárgyalások már a jelenlegi fordulóban ered­ményesen befejeződnek. A BRIT HADITENGERÉSZET és légierő november 29-től de­cember 9-ig hadgyakorlatokat tart az Atlanti-óceánon. OIASZORSZÁGBAN 1,7 millió mezőgazdasági munkás 24 órás általános sztrájkba lépett. A sztrájkolők új munkaszerződé­seket és a mezőgazdasági mun­ka átszervezését követelik. Nixon elnök azzal a gondolat­tal foglalkozik, hogy személyes felhívásban indítványozza Jahja Khan pakisztáni elnöknek, bo­csássa szabadon Mudzsibar Rahmant, a Bangla Desh moz­galom vezetőjét és kezdjen ve­le tárgyalásokat a kelet-pakisz­táni válság békés rendezéséről. Nixon—Heath eszmecsere A kis Kissinger „tájékoztat" San Clemente — Nixon elnök a San Clemente-i „Fehér Ház­ból" mintegy harminc perces telefonbeszélgetést folytatott Edward Heath angol miniszter­elnökkel. Az elnök sajtótitkára a be­szélgetést követő rövid tájékoz­tatójában közölte, hogy Nixon a Heath-szel folytatott beszél­getés alkalmával különböző fontos világpolitikai eseménye­ket tárgyalt meg, egyebek kö­zött szó volt a délkelet-ázsiai helyzetről, az indiai—pakisztá­ni feszültségről, valamint Dou­glas-Home brit külügyminiszter nemrég végetért rhodesiai tár­gyalásairól. Az elnöki reziden­ciához közelálló források sze­rint Nixon—Heath csúcstalálko­zóra lehet számítani. Tokió — Dávid Kissinger, Ni­xon elnök nemzetbiztonsági fő­tanácsadójának 10 éves kisfia szerdán a Washingtonból San Clemente-be tartó elnöki külön­repülőgépen újságíróknak kife­csegte, hogy Nixon 1972. már­cius elején látogat Pekingbe. A Tokyo Simbun című napi­lap pénteken japán kormánykö­rökre hivatkozva azt írta, az Egyesült Államok „közölte" Ja­pánnal, hogy Nixon elnök már­cius első felében látogat a népi Kínába. Takeo Fukuda japán külügy­miniszter pénteki sajtóértekez­letén cáfolta a Tokyo Simbuu értesülését. Annyit azonban be­ismert, Japán foglalkozik azzal a gondolattal, hogy Nixon el­nök pekingi látogatása „előtt és után" tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal „a Kí­nával kapcsolatos kérdések­ről ..." Megfejtik a Mars titkát? Pasadena — A Mars körül keringő Mariner-9 amerikai űr­állomás segítségével megpró­bálják mintegy tízezer kilomé­teres távolságról lefényképezni a Mars egyik holdját, a Dei­most. Ha a kísérlet sikerül, ak­kor-jelentős adatokat biztosít­hat a tudósoknak. Az eddigi felvételek közül ugyanis a leg­közelebbi is 138 000 kilométer távolságból készült a Deimos­ról. A mérőeszközök segítségé­vel megállapították a Mars déli sarka fölött az atmoszférában lebegő rejtélyes „forró folt" hő­mérsékletét: mínusz 33 fok. Mi­vel az atmoszféra hőmérséklete általában mínusz 129 fok alatt van, a tudósok arra gyanaksza­nak, hogy ez a különös termé­szeti tünemény talán nem is lé­tezik, lehetséges, hogy mérési tévedés. VÁLASZTÁSOK HAZÁNK KÜLFÖLDI KÉPVISELETEIN Moszkva — A moszkvai cseh­szlovák nagykövetségen beren­dezett szavazóhelyiség előtt több száz csehszlovák állam­polgár várakozott a szavazás kezdetét jelző harsonajelekre. Az urnákhoz elsőkként a vá­lasztási bizottság tagjai járul­tak, majd külkereskedelmi vál­lalataink dolgozói a Szovjet­unióban tartózkodó technikusok és szakemberek, KGST-dolgo­zók és Moszkvában tanuló diá­kok adták le szavazatukat. Berlin — Az NDK fővárosá­ban már két órával a szavazó­helyiség megnyitása után lead­ta szavazatát azt itt működő csehszlovák állampolgárok zö­me, köztük a brnói ipari építő­vállalat dolgozói, az Ostrava­Karvinái Szénbányák és a Bra­tislavai Villamossági Művek technikusai. Budapest — A budapesti sza­vazóhelyiségben képviseleti hi­vatalunk munkatársain kívül szerelők, vasutasok és diákok szavaztak. Bécs — Az osztrák főváros­ban a csehszlovák nagykövet­ség, a kereskedelmi kirendelt­ség munkatársai, a Bécsben székelő nemzetközi szervekben működő küldötteink adták le szavazataikat. Az osztrák fővá­rosban rövid ideig tartózkodó és itt szavazó csehszlovák ál­lampolgárok között volt Jan Navrátil professzor, híres szív­sebész, továbbá bécsi színhá­zaknái vendégeskedő művé­szeink stb. Helsinki — A finn főváros­ban szavazó csehszlovák állam­polgárok közül sokan több szá? kilométert tettek meg, hogy eleget tehessenek hazafias kö­telességüknek. Itt szavaztak a Kuopio erőmű építkezésén dol­gozó szerelők, zenészek és rö­vid látogatáson Finnországban tartózkodó csehszlovák állam­polgárok. Az NDK Népi Kamarájának alakuló ülése Berlin — A Német Demokra­tikus Köztársaság újjáválasztott népi kamarája tegnap alakuló ülésre ült össze. A népi kamara elnökévé Gerald Göttinget, al­elnökévé Friedrich Ebertet vá­lasztották. Ezután az NSZEP Központi Bizottsága és parlamenti cso­portja, valamint a többi frak­ciók javaslatára Walter Ulbricht képviselőt az Államtanács elnö­kévé választották. Utána megvá­lasztották az Államtanács alel­nökeit és tagjait, majd Willy Stophot miniszterelnökké vá­lasztották. Ezután Friedrich Ebért kép­viselő az NSZEP Központi Bi­zottsága, parlamenti csoportja és a képviselőház többi frakciói nevében Javasolta, hogy Erich Honeckert válasszák a nemzet­védelmi tanács elnökévé. Mind az 500 képviselő egyetértett a javaslattal. Utolsó napirendi pontként megválasztották a népi kamara 15 bizottságát, s elfogadták az elnökségnek azt a javaslatát, hogy november 29-re hívják össze a népi kamara ülésszakát. Kereszténydemokrata állásfoglalás a válás kérdésében Róma — Néhánynapos tanács­kozásának befejeztével fontos határozatot hozott a válás kér­désében az olasz Keresztényde­mokrata Párt vezetősége. „A Kereszténydemokrata Párt, értékelve a válás Intézményét igénylő pártok törekvéseit — állapítja meg a vezetőség ülése után kiadott közlemény — szükségesnek tartja, hogy foly­tassák az eszmecserét ezekkel a pártokkal az egy évvel ezelőtt hozott válási törvény hatályta­lanítására irányuló referendum elkerülése érdekében." A doku­néhány fciiLfL-fcliJ NYIKOLAJ PODGORNIJ, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének az elnöke a Kreml­ben fogadta a Marijan Brecelj, a jugoszláv képviselőház elnök­helyettese vezette jugoszláv küldöttséget. NYIKOLAJ PATOLICSEV szov­jet külkereskedelmi miniszter tanácskozásokat folytatott Mau­rice Stans, az Egyesült Álla­mok kereskedelemügyi minisz. terével a két ország kereske­delmi és gazdasági kapcsolatai továbbfejlesztésének kérdései­ről. WALTER SCHEEL nyugatné­met külügyminiszter — aki hi­vatalos látogatáson a Szovjet­unióban tartózkodik — Moszk­vából Leningrádba érkezett. LENGYELORSZÁG és az NDK külügyminisztériuma főosztályá. nak vezetői megállapodást Ír­tak alá, amely újonnan rendezi a két ország állampolgárai köl­csönös utazásait. SCHMIDT nyugatnémet had­ügyminiszter Bangkokból Tokió­ba érkezett, hogy a nemzetközi helyzetről folytasson megbeszé­léseket. ANDREJ GROMIKO, a Szov­jetunió külügyminisztere fo­gadta Roger Seydoux-ot, Fran­ciaország moszkvai nagyköve­tét. Baráti beszélgetésen a nem­zetközi helyzet kérdéseivel fog­lalkoztak. EDWARD HEATH brit minisz­terelnök még ebben az évben taiálkozik Richard Nixon ame­mentumból kitűnik, hogy a Ke­reszténydemokrata Párt tisztá­ban van a parlament korábbi döntését esetleg felülbíráló nép­szavazás kiírásának veszélyeivel és kész együttműködni egy olyan új törvény megfogalma­zásáért, amely a válás elvét megtartva bizonyos módosítá­sokat eszközöl a korábbi tör­vényben. A pártvezetőség döntését máris pozitívan értékelték a válást Igenlő haladó, baloldali pártok, mindenekelőtt a kommu­nisták és szocialisták. rikai elnökkel. A találkozás he­lyéről és idejéről később dön­tenek. PÁRIZSBA érkezett Jens Ottó Krag dán miniszterelnök, hogy a francia vezetőkkei Dánia kö­zös piaci csatlakozásáról tár­gyaljon. SCHUMANN francia külügy­miniszter befejezte 30 órás mad­ridi látogatását és visszarepült Párizsba. Tárgyalásaik közép­pontjában a spanyol—közös piaci kapcsolatok erősítése állt. A NYUGATNÉMET BADEN­WÜRTTEMBERG tartomány észa­ki körzetében sztrájkoló fém­munkások, akik — számszerint mintegy 120 000-en — ismét fel. vették volna a munkát, zárva találták a gyárkapukat. A mun­kaadóik átmenetileg a munka­helyek bezárása mellett döntöt­tek. A gyárosoknak ez a bosz­szú-akciója nemcsak a sztráj­kolókat, hanem rajtuk kívül még 240 000 munkást érint. A TÖRÖK PARLAMENT jóvá­hagyta a statáriális állapotnak 11 tartományra kiterjedő meg­hosszabbítását. TÖRÖKORSZÁGBAN újabb 60 baloldali személyt tartóztattak le. Jelentések szerint egyetemi tanárok, diákok, egy törvény­széki bíró. a „Szocialista Tö­rökország" című mű szerzője és mások kerültek fogságba. A SPANYOL KORMÁNY betil­totta a 70 000-es példányszámú „Madrid" című napilapot. A li­berális hangú napilap szerkesz­tő bizottsága ugyanis az utóbbi esztendőkben több ízben is konfliktusba került a kormány­nyal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom