Új Szó, 1971. július (24. évfolyam, 154-180. szám)

1971-07-15 / 166. szám, csütörtök

krónika hír mozaik A NAP kel — Bratislava: 3.57. nyugszik: 19.56 órakor. — Košice: 3.41, nyugszik: 19.40 órakor. A HOLD kel: 22.47, nyugszik: 12.46 órakor. névnapjukon szeretettel köszöntjük HENRIK nevii kedves olvasóinkat • IKan ban született REMBRANDT (Harmensz van Rijn) bolland les lü és rézkarcoló, a festészet egyik legnagyobb mestere (+ 16691 • 1751 ben születeti GYARMATI SÁ MUEL nyelvész, orvos, az össze hasonlító nyelvtudomány magyar országi megalapítója ( + 1830) • 1871 ben halt meg IÁN CHALÚPKA kiváló szlovák drámaíró (sziil.: 1791) • 1901 ben született NICO LA ABBAGNANO olasz tilozótus és esztéta, a jelenkori olasz böl csészét! irodalom kiemelkedő alak ja • 1916 hun halt meg ILjA IL­JICS MKCSNYIKOV, Nobel díjas orosz biológus. bakteriolögus (szül.: 1845). Változó, időnként megnövekvő fel­hőzet, helyenként, főként északon és keleten futó eső. Várható leg­magasabb hőmérséklet 21—25 fok. Időnként megélénkülő mérsékelt északnyugati szél. A DUNA 1971. július 15-én: Bratislavánál: 305, árad. Medvénél: 205. árad, Komáromnál: 210, apad. Párkánynál: 210, apad. • A múlt szombaton és va­sárnap Lengyelországban 313 közlekedési baleset történt. 32 ember életét vesztette. A fo­lyókban és a tengerben 42 sze­mély fulladt meg. • Szélvihar söpört végig As­sisi környékén és lerombolt hat épülőfélben levő nagy fémtar­tályt. Az egyik a munkások pi­henőhelyéül szolgáló pajtára zuhant. Egy személy életét vesz­tette, ketten súlyosan megse­besültek. RENDŐRSÉGI HÍREK — Ittasan fürdött és a Dunába fulladt Párkány (Štúrovo) mellett a 31. éves Jozef P. Bratislavában az Ellenállók utcájában levő stran lion egy 21 éves szíriai diák ful ladt a vízbe. — A tehervonatból kipattant szikrától meggyulladt és elégett 10 és fél hektár gabona a berno­lákovoi (Bratislava-vidéki járás) vasútállomás közelében. — Előzés közben megcsúszott és személykocsijával a szembejö vő személygépkocsiba ütközött Holič és Hodonín között a 22 éves Stanislav M. dojči lakos. Négy személy súlyos sérüléseket szen vedett, a kár 55 000 korona. — A 24 éves Tibor Cs., egy te herautú vezetője Malackyn a sí­kos úton a kanyarban megcsúszott és beleütközött a szembejövő sze mélygépkocsiba, melyet a 35. éves K. I). vezetett. A személyautón a kár 30 000 korona. — Nem tartotta be a féktávol­ságot és az előtte haladó teher­autóba ütközött a 21 éves Július Sz., egy tehergépkocsi vezetője Bratislavában Kútikv és Záluhy lakótelep között. A gépkocsikon 43 000 korona kár keletkezett. • Eddig már 00 országból 103 filmalkotást küldtek a moszkvai 7, nemzetközi film­fesztiválra. Jelenleg gyors ütem­ben fordítják a filmeket orosz, angol, francia, német és spa­nyol nyelvre. • AZ ÉV ELS0 NÉGY HÓNAPJÁ­BAN — az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva — 6,2 százalékkal nőtt a halálos kirne netelű balesetek száma a Német Szövetségi Köztársaságban. 405 590 közlekedési baleset történt. 5515 személy életét vesztette, 143 000 pedig megsérült. • Röviddel felszállás után le zuhánt a caracasi repülőtéren egy kisebb személyszállítógép. Az öt utas és a személyzet kél tagja életét vesztette. • Nagy-Britanniában a kö­vetkező években jelentősen emelkedik a városi házak lak­bére. A konzervatív kormány így évente 100—200 millió font sterlinget akar megtakarítani. • Napunta több mint 80 000 turista érkezik külföldről Bul gáriába a Fekete-tenger partvi­dékére. Á külföldi látogatók száma kb. 20 százalékkal ma­gasabb. mint tavaly volt • A Chile központjában pusz­tított földrengés 250 millió dol­lár kárt okozott, megsemmisí­tette a hidakat, az utakat, a Cávösszeköttetési és a villany­hálózatot. Az ország belügymi­niszterének közlése szerint a földrengésnek 83 halálos áldo­zata van, 450 a sebesültek szá­ma és 200 000-en maradtak fe­dél nélkül. A földrengés áldo­zatainak megsegítésére Mexikó tegnapelőtt különrepülőgéppel gyógyszert, élelmiszert és ruhá zati cikkekei küldött. tudósítóink í ŕ j a í k| SZÉP SIKER Rárósmulyadou IMufa) mind­össze két éve újítottuk fel a PHSZ , (Sväzarm) tevékenysé­gét. Kezdetben a lelkesedés nem ismert határt. Különböző versenyeket rendeztünk. Céllö­vészet, harcászati verseny, mo­torosok ügyességi versenye, ve­télkedők váltották egymást. Később az érdeklődés mintha csökkent volna, de talán csak az átlagos eredmények halvá­nyultak el egy-egy fiatal ver­senyzőnk sikereinek árnyéká­ban. A kerületi duklai harcá­szati versenyen Dolný Kubín­ban Vámos József ezüst-, Vo­lení Éva pedig bronzérmet szerzett. A szlovákiai bajnoksá­gon sem maradtak alul. Volent Éva második. Vámos József ne­gyedik helyezése szép siker. Nagy László Csak három hónapja, hogy megalakult Csallóközcsütörtö­kön (Štvrtok na Ostrove) a Ro­ma-Szövetség helyi szervezete, de már szép munkasikerekkel dicsekedhet. A színjátszók be mutatták Szigligeti Ede „Le­lenc" "c. népszínművét, melynek előadásával több faluba is el­látogattak. Futballcsapatot is alakítottak, melynek tagjai szombatonként társadalmi mun­kát vállaltak. Nemrég alakult beat-zenekaruk a kultúrház előtti parkban ingyen szórakoz­tatja a fiatalokat. Kuky Jenó Kényelmes otthont kapott Szepsiben (Moldava n/B.jagép­és traktorállomás hat dolgozó­jának családja. Két emeletes szövetkezeti lakást építtetett számukra az üzem vezetőségé. Az épülethez gyümölcsös, kis kerti földek és garázsok is tar­toznak. A vezetőség még stabi­lizációs kölcsönt is biztosított az új lakásokba költözők szá­mára. Farkas Rózsa ÉÄ&É mmsmsí Hl [film IBS isiit] A LEGRÉGIBB MÚMIA Almiad Mussád egyiptomi ré gész a közelmúltban megtalál­ta Nefre óegyiptomi muzsikus 4500 éves múmiáját a szakka­rai piramis közelében. Felső kép: A muzsikus életét ábrázó ló szarkofág. Alsó kép: A mú­mia egy része. (Felvétel: ČSTK — UPI (Elek Tibor rajza) • Leningrád közelében még ebben az ötéves tervben üzem­be helyezik a 2000 megawattos atomvillanytelepet. A hőerőmű a maga nemében a legnagyobb energetikai komplexum lesz az egész világon. • HIVATALOSAN nyilvánosság ra hozták Olaszországban a maf fia (bűnszövetkezet) 13 legfőbb vezetőjének névsorát. Az olasz nemzetgyűlés különbizottsága 300 'Oldalas jelentést állított össze a bűnszövetkezetek hét évi tanulmá nyozása után és a jelentésben megvádolja a kereszténydemokra­ta kormánypártot és más politikai pártokat, amiért védelmezik eze kel a bűnszövetkezeteket. $ AZ ĽLĎ VIGYÁZATLANSÁG ÁLDOZATAI A nyári idény kezdető óta a tátrai hegyi szulgálat állandó ké­szültségben áll, hogy a Magas­Tátra térségében szükség esetén haladéktalanul részi vehessen a mentőakciókban. Július 7-én egy 2011 méteres szakadékból hozták felszínre Smreková Staré Smokuv ce-i turista holttestéi. Július 9-én Ivanová poprádi lakost szállítót ták sérüli állapotban a Staré Srnu kuvee-i puliklinikára. Július 11-én az ugyancsak Staré Sinokovce-i Bömcruvá lezuhant és bár azonnal kórházba szállították, állapota válságos. Július 12-én a prágai dr. Hűsek vesztette életét hegyi tura közben. A szolgálat már má sodik napja kutat Mojmír Hynek olomouci 20 éves turista után. aki egy hegyi túra közben eltűnt. MUNKAJOGI ÜGYEKBEN Ifj. Kovács László, Zsór (Žiar): Az ön munkaadója a munkatör­vény könyv 46. §-ának 1. bek. c. pontja alapján adott írásbe­li felmondást azzal az indoklás­sal, hogy szervezési okokból Ön fölös létszámú lett. A felmondás ellen tiltakozott az üzemi bi­zottságnál, de eredménytelenül. Nehezményezte azt is, hogy volt munkaadó vállalata nem segí­tett új munkahelyének biztosí­tásánál. A munkatörvénykönyv 64. §-a értelmében a felmondás érvény­telenségét a járásbíróságon be adott perben lehet megtámadni, éspedig 3 hónapon belül attól az időponttól számítva, amikor a munkaviszonynak a kifogásolt felmondás szerint véget kellett volna érnie. Ha a per beadásá­val késlekedik, a bíróság a ke­reset beadása előtti időre visz­szamenően csak egy hónapra • Fegyveres őrült hatolt be kedden egy detroiti kórházba. Puskalövésekkel megölt egy tisztviselőt és megsebesített két titkárnőt, majd elbarikádozta magát. A rendőrség kénytelen volt rálőni. A tettes súlyos fej­sérülést szenvedett. Ilyen termés még nem volt A Csákányi (Čakany) Efsz­ben befejezték a tavaszi árpa aratását. Hektáronként negy­venegy mázsás hozamot értek el. Ilyen gabonatermés még nem volt a csákányi határban. A negyvenegy mázsás hektár­hozam elérésében az is közre­játszott, hogy sikerült beszerez­niük a Jantar árpafajta vető­magját. amelyet idejében, feb­ruár végén elvetettek. Búzából — amelynek aratá­sát szintén megkezdték — 40 mázsás hektárhozamra számí­tanak. Igazában, hogy mennyit fizet majd egy-egy hektár a Be­zosztajából, az majd akkor de­rül ki, ha a százharminchét hektár, aratnivalóval végeznek. Lehetséges, hogy éppen olyan kellemesen csalódnak majd, mint az árpánál. A gabonabetakarítással szo­rosan összefüggő munkák, mint a kazalozás, a gabonatisgtítás, a tarlóhántás szintén jól halad a Csákányi Efsz-ben. Svinger István ítélhetné meg az elesett kerese tét és ezt csak abban az eset­ben, ha a munkatörvénykönyv 81. §-ának 1. bek. értelmében értesítette a volt munkaadó vál­lalatot arról, hogy ragaszkodik a munkaviszony érvényességé­hez és továbbra is náluk kíván dolgozni. A münkatörvénykönyv 47. §-a ugyan megállapítja, hogy az át­szervezéssel kapcsolatos fel­mondás esetében — tehát az ön esetében is — továbbá, ha egészségügyi okból adtak fel­mondást, a munkaadó vállalat köteles a nemzeti bizottsággal együttműködve hatékonyan se­gíteni az új munkahely bitzosí­lásában, de ennek a rendelke­zésnek külön kényszerítő elő­írása nincs. A jelenleg fennálló munkaerőhiányban valószínűleg nem lesz nehéz a nemzeti bizott­ság segítségével új állást talál­nia. Dr. F. J. ® PfiAHA: Hamupipőke (am.J 10.30, 13.30, 18.00, 18.30. 21 • HVIEZDA: Hlbernatus (francia) 16.30,. 18. 20.30 • POHRANIČNÍK: Ŕéztorony (szlovák) 15.45. 18.15, 20.45 ® METROPOL: Négy gyilkos ság elegendő, drágám (cseh) 15.30. 18, 20.30® TATRA: Chyeyennek ösze (am) 15.45, 18.15, 20.45 • SLO­VAN: A szerelem érintése (angol) 15.30, 18, 20.30 9 DUKLA: A világ­űr rabjai (ara.) 15.30, 18, 20.30 ® MIER: A pénzhamisító (NSZK) 17.30, 20, 22 Cl HVIEZDA — KERT­MOZI: Királyi tévedés (cseh) 20.45 9 NIVY: Gott mit uns (olaszj 17.30, 20 • PALACE: Halhatatlan történet (fr.) 19.15, 21.30 • ISK­RA: A szép dragonyos partija (cseh) 17.15, 19.45 dft DIMITROV: Utolsň ereklyék (szovjet) 17.30, 20. llliiii; ® SLOVAN: A pénzhamisító (NSZK) 9 ÚSMEV: Grand Pri* (am.) ® TATRA: Támadás az is­meretlenből (Japán) • PARTIZÁN: Találd kl, ki jön vacsorára (am.J MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ 9 KOŠICE: Szerelmem, donna Rt­ťa (19). Magyar adás a 197,3, 233,3, 243,5 ás és 314,7 méteres hullámon: 8.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 6.15: Reggeli zene, közben kb. 8.30: Sporthírek. 6.35: Hírek. 12.00: Hírek. 16.00: Nyári gyermekműsor. 17.00: Ocvos a mikrofon előtt. 17.10: Az operett világából. 17.30: Hírek. 17.40: Na­pi krónika. 17.35: Hírek. 17.40: Katonák műsora 18.10: Fizika. 18.40: Önvédelem. 19.00: Tv-híradó. 19.25: A Tv-híradó melléklete. 19.30: Granada, Granada .., Szov­jet dokumentumfilm. 20.30: J. S. Kusser— J. Meter: Erin­do. Opera. 21.40. Autósok, motorosoki 22.011. Tv-híradó. H. PROGRAM 19.55: Hírek. 20.00. Ádám és Éva. Tv-fllm. 20.55: Arcképcsarnok: F. K. Vese­lý. 21.35: Amo úrklncsei. Tv-film. 21.55: Hírek. 17.30: 17.35: 18.10: 18.35: 19.20: 19.30: 20.00: 21.00: 21.45: 22.15: Hírek. Állatfogás Ugandában. NSZK-ktsfilm. „Szóljatok szép szavak . . .1" „Hadd fussák be a világot". Helyszíni közvetítés a ma­gyar vasút 125. születésnap­ján. Esti mese. Tv-híradó. Salto mortate. 3. London. Monttor. Latin-Amerika 3. Vívó VB. Női tőrcsapat dön­tő. Tv-híradó, 2. kiadás. • „KÖNYV ÉS SPORT A' SZOVJETUNIÓBAN" címmel könyvkiállítást nyitottak meg tegnap az 5. szovjet spartakiád alkalmából a lužniki stadion­ban. A szovjet köztársaságok kiadóinak produkcióin kívül a szocialista országok, köztük Csehszlovákia sportkiadói által kiadott könyvekkel ismerked­hettek meg a látogatók. 9 TELJESÍTETTÉK A REl'CE FELVÁSÁRLÁSI TERVÉT A nyugat szlovákiai és a kelet­szlovákiai kerület mezőgazdasági üzemei július 13-án teljesítették a repce felvásárlási tervét. A nyugat-szlovákiai kerületben — elsősorban a dunaszerdahelyi (Dun. Streda) és a trnavai járások érdemébői — 102,9 százalékra tel­jesítették a tervet, s előzetes szá­mítások szerint 150 vagonnal túl­teljesítik. A kelet-szlovákiai kerü­letben 100,3 százalékra teljesítet ték a tervet. »ÚJSZÖ £íi°-ľ ?ľ m ,i lí m' 0 Pa,, |° Ko IP° n, i Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Lőrinci Gyula. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 1«. Teleion: 537-16, 512-23, 335-66. Főszerkesztő: 532 20. titkárság: 550-18, sportrovat: 505-2Í. gazdasági ügyek: 506-39. távíró: 09306. Journal Kiadóhivatal, Bratislara, Volgogradská 8. Nyomto o Pravda Nyomdavallalat bratislavai üteme. Bratislava, Štúrovo «. Hirdető iroda: Bratislava. Jesenského 12. Telefon: 551-63. Előfizetési dij havonta 14.70 korona, ai Vasarnopi Uj Szo negyedévre 13 korona. Terjeszti o Posta Hirlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS ­Ústredná eipedicia llaíe, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom