Új Szó, 1971. július (24. évfolyam, 154-180. szám)

1971-07-10 / 162. szám, szombat

T Hág proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1971. július 10. SZOMBAT BRATISLAVA • XXIV. ÉVFOLYAM 162. szám Ára 50 fillér 0DVÖZLO táviratok A MONGOL NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMÜNNEPE ALKALMÁBÓL JUMZSAGIJN CEDENBAL elvtársnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének. ZSAMSZARANGIJN SZAMBU elvtársnak, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnöksége elnökének, Ulánbátor TISZTELT ELVTÁRSAKI Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság kormánya, valamint a csehszlovák nép nevében és saját nevünkben őszinte elvtársi üdvözleteinket küldjük Önöknek és az egész testvéri mongol népnek nagy ünne­pük — a mongol népi forradalom győzelme 50. évfordulójának — alkalmából. Őszinte szerencsekívánatainkat fejezzük ki azokhoz a sikerek­hez, amelyeket a Mongol Népköztársaság a harc és a munka terén, a szocialista társadalom építése útján minden területen elért. A marxizmus-leninizmus és a szocializmus ügyéhez hü és oda adó Mongol Népi Forradalmi Párt közelmúltban megtartott XVI. kongresszusa, amely felmérte az elmúlt időszak politikai, gazda sági és kulturális fejlődését, és kitűzte az új, bátor feladatokat, fontos történelmi jelentőségű határkövet jelent hazájuk további felvirágoztatásában. Kívánságunk és az egész csehszlovák nép óhaja, hogy a mar xizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elveiből ki induló szilárd barátságunk, és népeink még szorosabb, sokoldalú együttműködése tovább mélyüljön, hogy ezáltal közösen hozzájá ruljunk a szocialista közösség országai egységének megszilárdítá­sához és a nemzetközi kommunista mozgalom megerősítéséhez. Kívánunk Önöknek, kedves elvtársak, és az egész mongol nép­nek további sikereket hazájuk szocialista társadalmának íejleszté sében, valamint a világbékéért ős a szocializmus világméretű győ­zelméért folytatott közös harcunkban. GUSTÁV HUSÁK, a CSKP KB főtitkára. LUDVIK SVOBODA, a CSSZSZK elnöke, ĽUBOMÍR ŠTŔOUGAL, a CSSZSZK kormányelnöke ^ » i * |án Marko külügyminiszter a mongol népi forradalom győzelme 50. évfordulójának alkalmából táviratilag fejezte ki szerencsekí­vánatait Lodorgyinov Rincsinnek, a Mongol Népköztársaság kül­ügyminiszterének. * « * A mongol nép ünnepe alkalmából dr. Dalibor Hanes, a Szövetsé­gi Gyűlés elnöke, dr. Sona Pennigerová, a Népi Kumara elnöke és Vojtech Mihálik, a Nemzetek Kamarájának elnöke üdvözlő távira­tot küldtek a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnöksé gének. AZ ÁLDOZATKÉSZSÉG ÚTJA A határőrség napjának ünnepségei (CSTKj — Az országhatár védelméről szóló törvény elfo­gadásának 20. évfordulója és a határőrség napja alkalmából tegnap Prágában bővített ülést tartott a határőrség katonai ta­nácsa. Az ünnepségen megje­lent Michal Kudzejnek, a CSKP KB osztályvezetőiének vezeté­sével a CSKP KB küldöttsége részt vettek a nemzetvédelmi minisztérium, a CSSZBSZ, a prágai helyőrség, valamint a határvidék párt- és állami szer­veinek képviselői. (Folytatás a 1. oldalonj Köztársasági elnökünk magyarországi körúton Ludvík Svoboda látogatása az Agárdi Állami Gazdaságban Budapest — Ludvík Svoboda hadseregtábornok, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság el­nöke, a CSKP KB elnökségének tagja és felesége, valamint kí­sérete pénteken az Agárdi Ál­lami Gazdaság felsőcikolai ser­tésüzembe látogatott el. A csehszlovák vendégeket a láto­gatásra elkísérte Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Nagy János külügymi­niszter-helyettes és Vincze Jó­zsef, a Magyar Népköztársaság prágai nagykövete is. A csehszlovák vendégeket az Üzem bejáratánál dr. Soós Gá­bor, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter első he­lyettese, Herczeg Károly, a Fe­jér megyei pártbizottság első titkára, dr. Maróti János, a megyei tanács elnökhelyettese és Váncsa Jenő, az állami gaz­daság igazgatója köszöntötte. Az igazgató beszámodt a mintegy 20 000 holdas állami gazdaság tevékenységéről, tago­zódásáról. Nem kis büszkeség­gel szólt arról, hogy a meglá­togatott üzem a gazdaság egyik sertéstelepe, ahol immár tel­jesen iparszeíűen folyik a ter­melés. Évente 11 000 sertést te­nyésztenek. A modern tenyész­tési épületek iránt egyébként Csehszlovákiában is élénk az érdeklődés. Az agárdi gazdaság és csehszlovák partnerei közötti egy ü 11 mű ködés erednié n yeké n t két év alatt több mint 80 ilyen épületet állítottak fel hazánk­ban, s ez év elején öt évre szóló megállapodást is kötöt­tek, amelynek alapján egyes technológiai berendezéseket, illetve szerkezeteket Csehszlo­vákiában, másokat Magyaror­szágon állítanak elő. Jelenleg több telep építése folyik Szlo­vákiában. illetve Morvaország ban. Az üzemben alkalmazott ser­téstenyésztési rendszerről fil­met mutattak be a vendégek nek. akik ezután megtekintet­ték a telep létesítményeit, a sertésállományt és a központi­lag működtetett etető berende zéseket is. Ludvík Svoboda elnök Losonci Pál kíséretében az Agárdi Állami Gazdaság sertésüzemében. Ludvík Svoboda közvetlen szavakikal mondott köszönetet azért, hogy alkalma volt meg ismerkedni a gazdaság tevé­kenységével. Örömét fejezte ki a gazdaság eredményeivel és a cseihszlovák partnerekkel ki­alakított együttműködéssel kap­csalatban. Őszinte elismeréssel szólt az tizein korszerű munká­járól. Emlékeztetett arra. hogy (MTI felvétele). 1950 körül milyen körülményeik között kezdődött meg a falvak szocialista átalakítása Csehszlo. váklában és a többi szocialis­ta országban. Mint mondta" az, hogy millyen korszerű, magas színvonalon dolgozó üzemek működnek, már a szocializmus építésének befejezéséhez, a kommunizmushoz vezető utat is jelzi. A HARRIET TÁJFUN UTÁN A „FEKETE LEOPÁRD" Saigon — Dél-vietnami kor­mánycsapatok pénteken „fekete leopárd" elnevezésű elit alakú latokkal újabb offenzívát indí­tottak kambodzsai területek el­len. A Kacsacsőr térség ellen idított csütörtöki akcióhoz ha­sonlóan ezúttal is amerikai szál lítóhelikopterek tették le a sai­goni kormány alakulatait kam­bodzsai földön, nem messze a laoszi határtól. Ezzel a Harriet táffun okozta néhány napos szti net után e térségben is nagyobb hadműveletek kezdődtek. Az ak ciőt B 52-es óriásbombázók ós sugárhajtású vadászbombázók háromórás támadása előzte E bben az évben már tizen­ötödször ünnepeljük azo­kat, akik betonból, téglá­ból, acélból építik a jelent és a jövőt, tizenötödször emlékezünk meg az építők napja alkalmából az iparág dolgozóinak munká­járól, eredményeiről és problé­máiról. Az eredmények felsorolása szinte lehetetlen, hiszen nem le­het egy újságcikk keretében fel­sorolni valamennyi űj lakást, új tantermet, egészségügyi létesít­ményt, üzemet, hidat, új ország­utak kilométereit, vagyis mind­azt, ami az építőipari dolgozók szorgalmát bizonyltja és dicsé­ri. A több mint öt évezredes ősi mesterség művelői egyaránt el­ismerést érdemelnek, a kőmű­ves csakúgy, mint az ács, vagy azok, akik csákánnyal és lapát­tal forgatják a földet, az állvá­nyozók csakúgy, mint a szere­lők, a darukezelők, a gépészek és természetesen a tervezők, akik vonalzóval és körzővel ál­modják papírra az új városré­szeket. Nehéz mesterség. Látható, ta­pintható és bírálható. Az új la­kások lakói, az új kórházakban gyógyulást kereső betegek, az új tanteremben tanító pedagó­gusok és tanulók, az új gyárak­ban dolgozó munkások a sző legszorosabb értelmében a „sa­ját bőrükön érzik" az építők munkájának minőségét. Tény, hogy ebben az iparág ban még sok a fogyatékosság, így volt ez a múltban, és azt hi szem, igy lesz ez a jövőben is. A leggyakoribb és legsúlyosabb hiba, hogy az építkezések idő­tartama hosszú, az önköltség magas, sok a befejezetlen épít­kezés. Mindez igaz. De az is igaz, hogy hazánk arculata az elmúlt 25 év alatt éppen az épí­tőipari dolgozók igyekezete nyo­mán változott meg szinte a fel­ismerhetetlenségig kezetükkel az élet szépítésé­hez és gazdagításához. Szlová­kia iparában éppen az építőipar a leggyorsabban fejlődő ága­zat: terjedelme 1948-tól 1970-ig a nyolcszorosára nőtt! A szlová­kiai építőiparban jelenleg 165 000 ember dolgozik. Érthető, liogy amikor az épí­tőipar munkáját elemezzük, mindenekelőtt a lakásépítés kérdésével foglalkozunk. Érthe­tő ez, hiszen az életszínvonal emelésének egyik igen fontos tényezője a lakásprobléma meg­oldása. Az országépítők ünnepe Az elmúlt 25 év szorgalmát olyan művek dicsérik és láttat­ják, mint pl. a bratislavai Slov naft, Békeüzem, Üvegipari Gép gyár, a dunaszerdahelyi (Dun. Streda) Cukorgyár, a komáromi (Komárno) Hajógyár, az ógyal­lai (Hurbanovo) Sörgyár, a pár­kányi (Štúrovo) Cellulóz- és Papírgyár, a Kelet-szlovákiai Vasmű és Gépgyár a hlohoveci Drótgyár... Ezek csak kiragadott példák, hiszen nincs olyan szlovákiai város, ahol az építőipari dolgo­zók ne járultak volna hozzá je­lent szépítő, jövőt formáló igye Nos, az elmúlt 25 év alatt az építőipari dolgozók Szlovákiá­ban 580 000 lakást építettek, ez a szlovákiai lakásállomány öt­ven százaléka. Az államosítás előtt (1947. január 1.) 4040 különböző nagy­ságú építőipari vállalat, műkö­dött Szlovákiában, ma 75 válla­lat végzi ezt a munkát. Az eredmények közé tartoz­nak az új iskolaépületek, a tan­termek ezrei is. Tudjuk, hogy ennek ellenére kevés a tante­rem, hiszen egyre többen le­szünk, gyermekeinknek egyre korszerűbb tanintézetekre van szükségük, liogy valóban opti­mális feltételek között készül hessenek az élet feladatainak teljesítésére. Nem feledkezhetünk meg ar ról sem, hogy az ipar több mint 200 egészségügyi létesítményt épített tel, ezek között a mére­teivel is sok mindent bizonyító kramárei kórházat Bratislavá­ban. A jövő tervek? Csupán a tár ca hatáskörébe tartozó 23 válla lat kb. 72 milliárd korona érté­kű munkát hivatott elvégezni az ötödik ötéves terv időszakában. Ez a negyedik ötéves tervhez viszonyítva 49 %-os emelkedést jelent. Ideális fejlődési feltéte­lek között e vállalatok mind­egyikének 50 százalékkal több lakást, iskolát és egyéb épüle­tet kell építenie, mint 1970-ben. Ez megköveteli, hogy a munka­termelékenységet 1975-ig évente 6,4 %-kal, a munkaerők létszá­mát pedig összesen 10 300 fővel növeljék. A mikor július második va­sárnapján az immár ha­gyománnyá nemesedett építők napját ünnepeljük, kí­vánunk az iparág dolgozóinak sok sikert, lelkesedést, erőt, egészséget, kívánjuk, hogy ke­zük munkája nyomán szépüljön szocialista hazánk, gazdagodjon szocialista társadalmunk. JOZEF JANIK meg. Az UP1 saigoni tudósítója úgy értesült, hogy a többszáz kormánykatonát azért vetették be, mivel a légi felderítés a né­pi erők nagyobb gépkocsioszlo­pát vélte felfedezni. Katonai szóvivők szerint a kambodzsai területen leszállt alakulatok ed­dig csekély ellenállásba ütköz­tek. Thieu elutasítja a DIFK javaslatát Nguyen Van Thieu dél-vietna­mi elnök pénteken a fronthar­cosok napja alkalmából Saigon­ban rendezett ünnepségen kije­lentette, hogy sohasem fogad el „a kommunistákra nézve kedvező békejavaslatot". Az el­nök hangoztatta, hogy „nem árulja el népét úgy, hogy be­hódol a kommunistáknak, nem engedi, hogy katonáiba hátulról kardot döfjenek". A Reuter saigoni tudósítója emlékeztet arra, hogy Theiu is­mételten hangoztatta: „A békét a csatatéren kell kiharcolni, ném pedig a párizsi tárgyaló­asztalnál." New York — Az amerikai ha­difoglyok szabadonbocsátásá­nak kulcsa az Egyesült Államok kormányának kezében van — írja a Daily World pénteki szer­kesztőségi cikkében, amelyben a DIFK békejavaslatait kom­mentálja. A lap élesen bírálja az amerikai kormányt, amiért két­értelmű álláspontra helyezke­dik a párizsi tárgyaláson előter­jesztett új kezdeményezés kér­désében. Az amerikai sajtó kommen­tárjaiból ítélve a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kor­mány javaslata nagy hatást gyakorolt az amerikai közvéle­ményre. Az amerikai lapok na­gyobb része pozitív hangnem­ben ír a javaslatról. Újabb titkos dokumentumok A The New York Peview of Books amerikai irpdalmi és po litikai folyóirat legújabb szá­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom