Új Szó, 1971. június (24. évfolyam, 128-156. szám)

1971-06-22 / 146. szám, kedd

. .VV/X-X'O h ír m o za i k tes^' krónika junius 22. A NAP kel — Bratislava: 3.4Í. pyugszik: 20.04 órakor Košice: 3.25, nyugszik: 19.48 érakor A HOLD kel: 2.42, nyugszik: 19.54 órakor névnapjukon szeretettel köszöntjük PAULINA nevű kedves olvasóinkat • 1051 ben halt meg KGVATS MIHÄLY orvos, az első magyar nyelvű kémia és törvényszéki or vostan szerzője (szül.: 1762) H 1901 ben született SZERGEJ VLA GYIMIROVICS OBRAZCOV állami díjas szovjet bábművész, színész, rendező, író. • 1921-ben a Koin munista Internacionálé III. kong resszusa elfogadta Csehszlovákia Kommunista Pártjának csatlakozá­sát. • 1941-ben ezen a napon tá­madta meg a hitlerista Németor izág a Szovjetuniót. Reggel kevés, később megnövek­vő felhőzet. Nyugat-Szlovákiában esőzés várható, ami később ki­terjed az ország egész területére. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 18—22 fok. Mérsékelt nyugati szél. A DUNA 1971. június 22-én: Bratislavánál: Medvénél: Komáromnál; Párkánynál: 545, árad. 380, árad. 340, árad. 320, árad. KÖSZÖNTŐ • Gábris Imrének Szencro (Senec) születésnapja alkalmából ezúton gratulál és további bol­dog életet kíván szerető felesége és négy lia Ü 01 60 ÉVES ÉRETTSÉGI TALALKOZO A nyitrai (nitrai) gymnázium tlan 1911-ben érettségizett „öreg­diákok" június 30-án, illetve, jú­lius 1-én jönnek össze Nyitrán ju­biláris, egyben búcsű-találkozá­sukra. Az „ifjabb" korosztálybeli érdeklődőknek készséggel és örömmel ad felvilágosítást Dr. Be­Iák Kamil, Nitra, Dukelská 3. vagy Ungváry Ferenc, Bratislava, Panenská 2a. (telef.: 314—15). • Vasárnap tartották meg Királyfíakarcsán (Královičové Kracany) a nemzetközi szövet­kezeti napot. A járás szövetke­zetei munkájának méltatását követően az Ifjú Szívek dal­és táncegyüttese szórakoztatta kiváló műsorával a 700 főnyi közönséget. A műsor és az utá­na következő népmulatság fo­lyamán a Jednota fogyasztási szövetkezet finom borral és a híres karcsai kolbásszal vendé­gelte meg az ünnepély résztve­vőit A. V. • A SZLOVÁK AMATÖR CSIL­LAGÁSZ SZÖVETSÉG három alap szervezete — a vághosszúfalusi (Dlhá nad Váhom), ógyallai (Hur­banovo) és szelűcei ( Selice | — június 19-én Űgyallán a CSEMA­DOK szelőcel helyi szervezetével ünnepi találkozót rendezett. Az amatőr csillagászokkal ismertet ték az űrkutatás legújabb sike reit. Az ógyallai obszervatórium dolgozói gyakran találkoznak az amatör csillagászokkal és átad ják nekik tapasztalataikat. (cskl • Uganda északkeleti részén újabb nyolc ember betegedett meg kolerában, és így a jár­ványban megbetegedettek szá­ma az országban már 23-ra emelkedett, — közölték szom­baton Uganda egészségügyi ha­tóságai. A járvány egy hó­nappal ezelőtt tört ki, s azóta 505 embert szállítottak kolerá­val kórházba. • Geraldine Brodrick asz szony június 12-én Sydneyben világrahozott kilenc ikre kö­zül a vasárnapra virradó éj­szaka az utolsó is meghalt, — közölték a sydney-i kórház orvosai. A halál okít nem mondták meg. A kilencedik gyermek volt a legkisebb sú­lyú, alig 340 gramm. • Franciaországban valami nincs rendben, mert a postaga­lambok nem találnak haza. A minap ugyanis Poitiers város­ban a postagalambok próbare­pülése után csupán a galam­bok 15 százaléka talált vissza otthonába. Többségüket útköz­ben élettelenül lelték. Mind­eddig nem sikerült megmagya­rázni a galambok pusztulásá­nak okát. • Mint a jugoszláv sajtó je­lenti, péntekre virradó éjszaka az August Cesarec nevű jugo­szláv tehergőzösön támadt tűz következtében tíz ember — nyolc főnyi legénysége és kát utas — meghalt. • A felső egyiptomi Saiamut közelében csatornába zuhant egy autóbusz, tizenhat ember a vízbe fulladt. A halálos ál­dozatok közül öt nő és hat gyermek. • Belehalt súlyos sebeibe vasárnap Róbert Gardner, an­nak a detroiti lakásnak a bér­lője, amelyben egy héttel eze­lőtt hét embert gyilkoltak meg, valószínűleg valamilyen kábí­tószerügy miatt. Gardner is lö­völdözés közben sebesült meg, és azt remélték, hogy vallomá­sa előrendíti a nyomozást. • Összeütközött egy autó­busz és egy teherautó a török fővárostól mintegy kétszáz ki­lométerre délkeletre. Harminc­öt személy életét vesztette. Ti­zenegyen súlyosan megsebesül­tek. • Szerencsés kimenetelű bal­eset történt a tokiói repülőté­ren egy amerikai légitársaság Los Angelesbe induló Boeing 747-es óriásgépével. Felszállás közben a boton kifutón kipuk­kadt a futómű öt kereke. Az irdatlan gép hetven méterrel a kifutópályán túl tudott csak megállni. Csodálatosképpen a 207 utas és 11 főnyi személy­zet közül senki sem sérült meg. SIRALOMHÁZBAN s aztán azt mondja Arisztid Taszítónak.... (Mikus Sándor rajzai • Kétmillió dolláros kárté-, vitást fizet egy kilencéves, láb' nélkül született kislánynak az amerikai Richar-Merill gyógy­szergyártó cég, amely évekkel ezelőtt forgalomba hozta a contergan nevű gyógyszert. A céget ezenkívül arra ls köte­lezték, hogy a gyermek anyjá­nak ís 200 ezer dollár kártérí* tést fizessen. • Nepál keleti részén ka­tasztrofális árvizet okozott a sok eső. 40 ember életét veszí­tette a meglazult föld alatt, és 500 ház tönkrement. • A kolumbiai légitársaság egyik belföldi járatát, egy har-, minc utast szállító DC—4-es gépet, vasárnap megpróbálták Mexikóba téríteni. Egy Adal­berto Aragon nevű férfi hatal­mas késsel akarta a pilótát az útirány megváltoztatására kény­szeríteni. A támadót a másod­pilóta lefegyverezte és átadta a rendőrségnek. • Koisicén 17 ezer néző je­lenlétében fejeződött be június 2Q-án a dolgozók filmfesztivál­ja. A kelet-szlovákiai metropo­lisban a fesztiválnak filmjeit összesen 195 000 néző tekintet­te meg. • A Szlovák Nemzeti Szín­ház együttese kétheti vendég­szereplésre a Szovjetunióba utazott. Az együttes július ne­gyedikén tér vissza Bratislavá­ba. ® VÉGET ÉRT BRATISLAVÁ­BAN az idegen nyelvek elméleti és gyakorlati oktatásáról tartott háromnapos értekezlet, amelyet a bratislaval Kultúra és Nép­művelés Háza rendezett meg „Komenský trienále" címen. A köztársaság és a szocialista or­szágok idegen nyelvszakos ta­nárai és lektorai tapasztalatcse­rét tartottak az új oktatási módszerekről. • James Briton seattle-i di­ák egy televíziós hirdetéstől kedvet kapott, hogy a világon elsőként egyszemélyes kajakkal evezzen át Japánba. Szombaton elindult a vakmerő útra — va­sárnap Washington állam part­jai mentén megtalálták a fel­fordult hajót, s a szerencsétlen sorsú fiatalember hányódó in­góságait. • Az ötvenöt éves Frank Si­natra vasárnap este két I.os Angeles-i színházban egymás utáni előadáson elbúcsúzott a közönségtől. Az előadásokat Gregory Peck rendezte. • Közel öt kilogrammos, pontosabban 4885 grammos aranyrögöt találtak a Csukcs-. félsziget egyik lelőhelyén. Az utóbbi időben ez a legjelentő­sebb lelet az övezetben. • Elkészült Luchino Visconti új filmje, a Thomas Mann klasz­szikus novellájából forgatott „Halál Velencében". Főszerep­lői: Dirk Bogarde, Björn And­resen és Silvas Mangano. • Jean-Luc Godard francia rendező „Minden rendben" cím­mel készül filmet forgatni ősz­szel. Főszereplői: Jane Fonda és Yves Montand. 'pm Hűi A leningrádi Trubosztal üzem­ben gyártott víz-, qáz-, kőolaj­csövek hírnévnek örvendenek az egész Szovjetunióban. Az üzem terven felül körülbelül 2000 tonna különböző fajta csö­vet gyártott. Felvételünkön az üzem egyik részlete. Felvételt CSTK—TASZSZ SIKER &S JUTALOM A Párkányi (Štúrovo) Kilencéves Alapiskola színjátszó köre tfz al­kalommal adta elő Kremmer Lász­ló „Rózsaszirom'' című négyfel­vonásos mesejátékát. Az iskola igazgatósága és a szülői munka­közösség egynapos pesti kirándu­lással jutalmazta meg a szerep­lőket. Megtekintették a magyar főváros nevezetességeit. Jártak a Mátyás-templomban, a Halászbás­tyán, a Történeti Múzeumban, a Vármúzeumban és az Állatkert­ben. A Fővárosi Nagycirkuszban megnézték a vendégszereplő szov­jet cirkusz Orosz trojka clinü műsorát. Vércse Miklós FELÚJÍTJÁK a Losonc (-Lučenec) és Gács (Hallč) közötti, évek óta használatlan vasútvonal egy ré­szét, A sínek alatti, könnyen kor­hadó talpfákat vasbeton alapzat­tal cserélik ki. Az átépítéshez szükséges anyagokat már a hely­színre szállították. Kanizsa István VASÁRNAPONKÉNT más és más faluban rendez népdal-délutánt a bolyt (Bof) KAI szakszervezeti bi­zottsága. Legutóbb Szolnocskán (Soľnickaj vendégszerepeltek. A helybelieket Pásztor Lászlnné, Pásztor László. Plúnicky István és Sípos Zoltán képviselték a mű­sorban. Pikó Ágnes MUNKAJOGI ÜGYEKBEN Beke Júlia, Megyercs (Calov vec): Az a körülmény, hogy máshol jobb állást talált, nem törvényes felmondási ok és így csak hat hónappal meg­hosszabbított felmondási Idő (1 + 6) betartásával szüntetheti meg munkaviszonyát (korábban csak kölcsönös megállapodás alapján). Az áprilisban adott írásbeli felmondása alapján ez év november végével szűnik majd meg munkaviszonya. Ad­dig, míg a felmondási idő nem jár le, köteles munkaszerződé­sét betartani és munkahelyén tovább dolgozni. Ellenkező esetben igazolatlan mulasztást követne el s ennek több hát­rányos következménye lehet. A munkaviszony megszűnésének igazolása nélkül más munkahe­lyen jogosan nem vehetik fel. Mikle Júlia, Udvard (Dvory nad Žitavou): A levelében kö­zöltek alapján munkaadó válla­lata minden törvényes indok nélkül adott 3nnek felmondást • Öngyilkos lett a lyoni parkállatkert hímzsiráfja. Az állat felágoskodva a rács közé dugta a fejét, majd mivel nem tudta kihúzni, ráakaszkodott és saját súlyától megfulladt. Az állatkertnek már csak az „öz­vegy" nőstényzsiráfja maradt. Ajánljuk, hogy vagy a járásbí­róságon, vagy az ügyvédi ta­nácsadó irodában mutassa meg az Önnek adott írásbeli fel­mondást. Ha ragaszkodik mun­kahelyéhez, a munkatörvény­könyv 61. §-ának 1. bekezdése értelmében mielőbb közölje munkaadó vállalatával, hogy a kézbesített felmondást érvény­telennek tekinti és tovább is dolgozni kíván eredeti munka­helyén. Ha nem tudnának meg­állapodni, ajánljuk, hogy mi­nél előbb adjon be keresetet a járásbíróságon a felmondás ha­tálytalanná nyilvánítása és az esetleg elesett kereset meg­térítése iránt. Az ilyen pert legkésőbb azon időponttól szá­mított 3 hónapon belül lehet csak beadni, amikor a felmon­dás értelmében a munkavi« szonynak véget kellett volna érnie. A bíróság a kereset be­adása előtt időre legfeljebb egy hónapra visszamenőleg ítélheti meg az elesett keresetet. mi idilli hol mikor ü • film lllüiü^ Dr. F. J. e HVIEZDA: Hibernatus (fr.) 15.30, 18, 20.30 © HVIEZDA — KERTMOZI: Bűbájos férfiak repülő gépeken (am.) 20.45 ® TATRA: Hogyan robbantottam kl a máso­dik világháborút I. (lengyel) 15.45, 18.15, 20.45 9 PRAHA: Ha­mupipőke (am.) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21 9 DUKLA: Sarlvari (szovjet) 15.30, 18, 20.30 • PO­HRANIÖNlK: Élni és élvezni (fr.) 15.45, 18.15, 20.45 « SLOVAN A derék mohlkán (román) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: A hívatlan örökös (fr.) 15.30, 18, 20.30 ® MIER: A nagy hajsza (USA) 17.30, 20, 22 • PALACE: Réztorony (szlovák) 19.15, 21.30 • OBZOR; Vendéglő a Temzénél (NSZK) 18, 20.30 9 NIVY: A rejtélyes Hektor (NSZK) 17.30, 20 • PARTIZÁN-. Esély (cseh) 18. IIII • SLOVAN! Zöld íjász (NSZKJ 9 TATRA: Hibernatus (fr.) 9 PARTIZÁN: A aéma barikád (cseh) 9 ÚSMEV: Uram, ön özvegy) (cseh). színház 0 ZENEI SZ1NHÄZ; George Har. rison új arca (19). SZÍNHÁZ KOŠICE Tosca (19). Magyar adás (a 197,3, 233,3, 243,9 és 314,7 méteres hullámon): 8.00; Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtószemle. 6.15: Reggeli zene, 8.25: Sport és muzsika (ism.). 6.55; Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Rádiód egyetem (ism.). 12.55: Szórakoztam tó zenei félóra. 12.55: Hírek. 17.00; Tíz perc irodalom (ism.). 17.10; Tánczenei koktél. 17.30: Hírek, 17.40: Napi krónika, televízió I ö 9.00: 9.2S: 11.40: 15.30: 17.15: 17.20: 17.55: 18.40: 10.00: 19.25: 19.30: 20.00: 20.40: 21.10: 22.00: 22.20: Személyiség. Dr. Bohumír Šineral (ism.). A király mulat (ism.). TV Híradó. Nemzetközi kerékpárveni seny. Hírek. Biológia. Bizalmas levelek Esti mese. TV Híradó. A TV Híradó jegyzete. Legyőzhetetlenek. Hősi tör­ténetek a 2. világháborúból. Szovjet Katonadalok. Párbaj az emlékezetteť. Vw télkedő-sorozat. Makszim Gorkij: Egyszeri volt emberek. A színmű tv­változata. TV Híradó. A nemzetközt tv fesztivál krónikája. II. PROGRAM 19.5S: Hírek. 20.00: Egy év természetünkben. IX. 20.25: Szabadesés. Tv-ftlm. 21.25: Sllvia és Rudolf MacudzHls­ki zongorázik. 21.45: Hírek. 17.25: Hírek. 17.30: Nyitnak az építőtáborok. Do­kumentumfilm. 18.00: A magyar művészet történe­te. 8. Századforduló. 18.30: Napilapok, hetilapok. 18.45: Szóljatok szép szavak. I. Bartók-emlékmüsor. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Moby Dick. Amerikai film. 21.50: TV Híradó, 2. kiadás. 22.00: Telesport. Súlyemelő EB. • Az Akropolisz márvány­lépcsőit, amelyek két évezre­den keresztül az ókor leghíre­sebb műemlékei voltak, át kell helyezni, hogy a szennyezett le­vegő ne tegye teljesen tönkre. Az áthelyezhető részeket a legrövidebb időn belü) az ak­ropoliszi múzeumban helyezik el. Az egyik élenjáró görög ar­cheológus véleménye szerint Athén klasszikus szobrai az el • múlt 40 év alatt jobban meg­rongálódtak, mint azelőtt 23 év­század alatt. 4ŰJSZÚ íj??í° Šíi °í? k i?,J t?I m níľ lst 0. Pár tj° Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: lőrincz Gyula. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 537-16, 512-23, 335-68. Főszerkesztői 532-20. Titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39, táviról 09308. Journal Kiadóhivatal, 8ratislava, Vol; 10. telelőn: : - .-. -».«-• --- - ­1 uu.uy, uy,.., ... M l, ,u.. • v. U'.VU. .wuiuwi IVIUM VI.. .u .u>, UIUMJIU.U, Votgog'adsfcá 8 Nyomja a Pravda Nyomdavállalat bratislaval Ozeme, Bratislava, Štúrova 4. Hirdető iroda: Bratislava, Jesenského 12. Teleion: 551-83. Előfizetési dl) havonta 14.70 korona Ä J* a» a' n aP' OJ Szó negyedévre 13 korona. Terjeszti o Posta Hirlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Küllőid! megrendelések: PNS ­Ústredná expedícia tloíe, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VJI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom